Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.26.
Iktatószám:4807/2021
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Makó Város, Csanádpalota, Pitvaros, Királyhegyes, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti, Kövegy, Nagylak;A képzések csak online formában kerülnek megtartásra.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;Innovatív Műhely Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Gábor
Telefon: +36 205038590
E-mail: marketing@mako.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Képzési szolgáltatások megrendelése
Hivatkozási szám: EKR001248102020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi képzések megszervezése és lebonyolítása a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően:
1. rész:
1. Önismeret és énkép
2. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban
3. Stresszmenedzsment tréning
4. Érzékenyítő tréning
5. Érzékenyítő tréning
6. Innovációs menedzsment gyakorlatok
7. Együttműködés fejlesztése
8. Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés
9. Digitális írástudás
10. Mediátori készségek fejlesztése
11. Esélyegyenlőségi képzés
12. Irány a munkaerőpiac - Terhelhetőség és munkabírás
13. Irány a munkaerőpiac -Motiváció és a motiválhatóság fejlesztése
14. Irány a munkaerőpiac -Csoportfolyamatok
15. Irány a munkaerőpiac -Önkontroll és önszabályozás
16. Irány a munkaerőpiac -Egészségmegőrzés
17. Irány a munkaerőpiac -Finommotorika és kézügyesség
18. Önkéntes kompetenciák fejlesztése
19. Önállóan
20. Álláskeresési tanácsadás
Az összesen óraszám az 1. részre vonatkozóan 597 óra.
2. rész:
1. Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I.
2. Tehetséggondozás – tehetségbarát környezet mindenkinek
3. Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben
4. Harc a kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza a pedagógus életerejét!
5. Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés az Alapprogram tükrében – Az óvoda-iskola átmenet, az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció módszertani megsegítése
Az összesen óraszám a 2. részre vonatkozóan 150 óra.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32055938 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Engedélyköteles képzési szolgáltatás beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Makó Város, Csanádpalota, Pitvaros, Királyhegyes, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti, Kövegy, Nagylak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi képzések megszervezése és lebonyolítása a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően:
1. Önismeret és énkép
2. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban
3. Stresszmenedzsment tréning
4. Érzékenyítő tréning
5. Érzékenyítő tréning
6. Innovációs menedzsment gyakorlatok
7. Együttműködés fejlesztése
8. Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés
9. Digitális írástudás
10. Mediátori készségek fejlesztése
11. Esélyegyenlőségi képzés
12. Irány a munkaerőpiac - Terhelhetőség és munkabírás
13. Irány a munkaerőpiac -Motiváció és a motiválhatóság fejlesztése
14. Irány a munkaerőpiac -Csoportfolyamatok
15. Irány a munkaerőpiac -Önkontroll és önszabályozás
16. Irány a munkaerőpiac -Egészségmegőrzés
17. Irány a munkaerőpiac -Finommotorika és kézügyesség
18. Önkéntes kompetenciák fejlesztése
19. Önállóan
20. Álláskeresési tanácsadás
Összesen óraszám: 597 óra.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2. pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (0-24 hónap) (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00037, EFOP-3.9.2-16-2017-00023
II.2.9) További információ:
1. Eljárásban történő részvétel nem kötött gazdálkodó szervezet alapításához; nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet.
2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési módszer:
1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont: Az M2. pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (0-24 hónap): egyenes arányosítás
3. A felhívás II.2.7) pontjában megadott szerződés időtartama 7 hónap, de legkésőbb 2021. augusztus 31. napja, továbbá a szerződés hatálybalépését követő 4. hónapig a képzések 50 %-ának meg kell valósulnia.

II.2.1)
Elnevezés: Pedagógus továbbképzések beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: A képzések csak online formában kerülnek megtartásra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi képzések megszervezése és lebonyolítása a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően:
1. Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I.
2. Tehetséggondozás – tehetségbarát környezet mindenkinek
3. Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben
4. Harc a kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza a pedagógus életerejét!
5. Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés az Alapprogram tükrében – Az óvoda-iskola átmenet, az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció módszertani megsegítése
Összesen óraszám: 150 óra.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2. pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (0-24 hónap) (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00023
II.2.9) További információ:
1. Eljárásban történő részvétel nem kötött gazdálkodó szervezet alapításához; nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet.
2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelési módszer:
1. értékelési részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás
2. értékelési részszempont: Az M2. pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (0-24 hónap): egyenes arányosítás
3. A felhívás II.2.7) pontjában megadott szerződés időtartama 7 hónap, de legkésőbb 2021. augusztus 31. napja, továbbá a szerződés hatálybalépését követő 4. hónapig a képzések 50 %-ának meg kell valósulnia.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22414 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Engedélyköteles képzési szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96436376
Postai cím: Szirmay Antal Utca 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország: Magyarország
E-mail: dobai.rita@savicgroup.hu
Telefon: +36 209236545
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14353215105
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77251000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19015938
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktató biztosítása, oktatásszervezési tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299577
Postai cím: Királyok Útja 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23994810241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82656623
Postai cím: Március 15. Sétány 4.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14470451203

Hivatalos név: Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33514923
Postai cím: Balázs Béla Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11806790243

Hivatalos név: Korbeák Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51038935
Postai cím: Piac Utca 43/C fsz.2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25410956209

Hivatalos név: SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96436376
Postai cím: Szirmay Antal Utca 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3521
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14353215105

Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: Nyelvtanoda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44956761
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 18. 4825/1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11521558219

Hivatalos név: IEC International Education Center Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82852935
Postai cím: Arany János Utca 7. VI/20.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23448388206

Hivatalos név: OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58987715
Postai cím: Bartók Béla Utca 12.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11327419219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Pedagógus továbbképzések beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innovatív Műhely Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59168164
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 8.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: innovativmuhely@gmail.com
Telefon: +36 203467386
Internetcím(ek): (URL) www.innovativmuhely.hu
Fax: +36 22791966
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21124688207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14229500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13040000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: oktatói feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82656623
Postai cím: Március 15. Sétány 4.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14470451203

Hivatalos név: Innovatív Műhely Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59168164
Postai cím: Puskás Tivadar Utca 8.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21124688207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges