Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.21.
Iktatószám:4809/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét, 10208/5 és 10208/4 helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kecskemet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kecskemet.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rudolf-laktanya Tervezés
Hivatkozási szám: EKR000180212019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Kecskeméten a Rudolf-laktanya területén megvalósítandó beruházások engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés Kecskeméten a Rudolf-laktanya
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, 10208/5 és 10208/4 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A szerződéssel érintett beruházási igény meghatározása:
A Rudolf-laktanya területének zöldfelületi értékei, múltja, eredeti és új funkciói, illetve a bevezető út mentén változó városi beépítési karakterek közt elfoglalt pozíciója miatt emblematikus városkapu térség kialakítására ad lehetőséget. A beruházás célja a barnamezős terület kármentesítéssel egybekötött rekonstrukciója, revitalizációja; a műemléki védettség alatt álló beavatkozási területen olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, közműfejlesztés, úthálózat építés, valamint zöldfelület rendezés, amely a tervezendő és megvalósítandó oktatási, szociális, turisztikai és egyéb létesítmények kialakítását alapozza meg. Az épületek és környezetük hasznosítása teljes körű, átfogó rekonstrukciót igényel, mely több különböző fejlesztési forrásból valósul meg.
Közműfejlesztések:
- Vízellátás: Az előzetes becslések alapján a használati vízigény kb. 100-120 m3/nap, míg a tűzivíz igény max. 5400 l/perc. A terület vízellátásának biztosítása céljából víz elosztó vezeték kiépítése szükséges, az Izsáki úton és a Sport utcán meglévő vízvezetékekre történő csatlakozással.
- Szennyvízelvezetés: Becsült szennyvíz kibocsátás kb 100 – 120 m3/nap. NA200-as átmérőjű KG-PVC gerinccsatorna kiépítése szükséges, az Izsáki úton meglévő szennyvízcsatorna aknájára történő csatlakozással.
- Csapadékvíz elvezetés: A Rudolf-laktanya területén belül egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer kialakítása szükséges, mely környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület önfenntartó képességét és elősegíti a fenntartható fejlődést.
- Gázellátás: A becsült gázigény a használati energiát (fűtési energiát távhő ellátás biztosítja) figyelembe véve kb. 0,2 MW.
- Erősáram: A becsült üzemi villamosenergia-igény 1,6MVA, tartalék 1,6MVA.
- Telekommunikációs hálózatok: A terület telekommunikációs hálózati ellátottságának kiépítése, illetve az épületek telekomm. hálózatokra történő csatlakozása.
Belső közlekedési hálózat kialakítása: A beavatkozási területen két feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány egyoldali gyalog-kerékpárúttal, illetve a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út építése tervezett a hozzá tartozó közvilágítás kiépítésével, valamint parkolók kialakításával.
Környezet, kertépítészeti-zöldfelületek fejlesztése: A területen a zöldfelületi arány megőrzése mellett a zöldfelületi minőség növelése a cél.
Műemléki védelem alatt álló istállóépületek szerkezetig történő felújítása: A laktanya területén található öt egykori istállóépületből kettőt kíván az önkormányzat felújtani. Az egykori istállókban a felújítást követően új közösségi, kulturális, kereskedelmi és szolgáltató, illetve vendéglátó-ipari egységek kaphatnak helyet a későbbi bérlők igényei szerint, melyhez az alapvető infrastrukturális feltételeket szükséges kialakítani. Az épületek hasznos alapterülete épületenként kb. 800 m2.
„Kis lovarda” épületének kulturális-turisztikai célú felújítása: Az épület hasznos alapterülete: 1540 m2.
Rendezvényterek, közösségi tér kialakítása: A két lovarda között kb. 4500 m2 területen, a terület északnyugati sarkában kb. 2000 m2 területen alakítható ki rendezvénytér.
Az egyes beruházások ismertetését a KD részét képező műszaki leírás (tervezési program) tartalmazza.
2.Fejlesztés és a szolgáltatás mennyiségi adatai:
- Beruházásokkal érintett telekingatlanok teljes alapterülete: 100.955 m2
- Beruházások keretében kialakítani tervezett zöldterület nagysága: 57.572 m2
- Beruházások keretében tervezett burkolt felület nagysága: 25.439 m2
- Beruházások keretében tervezett beépített terület nagysága: 12.846 m2
- Tervezéssel érintett épületek darabszáma: 3 darab
- Tervezéssel érintett épületek bruttó hasznos alapterülete összesen: ~ 3.140 m2
- Kivitelezések teljes becsült időtartama 24 hónap, amelyek teljes időtartama alatt a tervezői művezetést biztosítani kell, maximum 200 mérnöknap igénybe vételével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Felhívás III.1.3. M/2.1. szakember magasépítési beruházások generáltervezési feladatain belül felelős tervezőként szerzett többlettapasztalata (hónap; max 48 hónap) lsd.III.1.1.pont 12
2 2.2.Felhívás III.1.3. M/2.1.szakember műemléki védettségű és/vagy örökségvédelmi szempontból jelentős ép. kapcs. többlettapasztalata (hónap, max.36 hónap) lsd.III.1.1.pont 8
3 3. Felhívás III.1.3. M/2.2. szakember szakmai többlettapasztalata(hónap, max 24 hónap) lsd.III.1.1.pont 10
4 4.Felhívás III.1.3. M/2.3. szakember szakmai többlettapasztalata(hónap, max 36 hónap) lsd.III.1.1.pont 10
5 5.Felhívás III.1.3. M/2.4. szakember szakmai többlettapasztalata(hónap, max 24 hónap) lsd.III.1.1.pont 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001; TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001; TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001; TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002 azonosító számú projektek
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62 § (1) q.) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására.A megkövetelt ig.mód:AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) és 63 §(1) bekezdésének hatálya alá.Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés és 63 § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alk. köv.re von. a közbesz.s megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az ig-ban fogl. tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Folytatás a KD-ben.
II.2.5)pont folyt karakterkor miatt:2.1.A felhívás III.1.3. M/2.1. alk.i köv. tekintetében bemutatott szakember kötelezően előírt szakmai
gyak. idején felüli/kívüli magasépítési beruházások generáltervezési feladatain belül felelős tervezőként szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban; max 48 hónap)2.2.A felhívás III.1.3. M/2.1. alk. köv. tekintetében bemutatott szakember műemléki védettségű és/vagy örökségvédelmi szempontból jelentős történeti értékkel bíró területen lévő épületekhez kapcsolódó olyan beruházások generáltervezési feladatain belül szerzett építészeti szakirányú tervezési tapasztalata, amely beruházásokon belül funkcióváltás is megtörtént (hónapban; max 36 hónap)3. A felhívás III.1.3. M/2.2. alk.köv. tekintetében bemutatott szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli/kívüli műemléki vagy helyi védettséget élvező épületek tervezéséhez kapcsolódóan építménygépészeti tervezési szakterületen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva,
max 24 hónap)4. A felhívás III.1.3. M/2.3. alk. köv. tekintetében bemutatott szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli/kívüli települési
víziközmű tervezéshez kapcsolódóan vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva,
max 36 hónap)5. A felhívás III.1.3) pont M/2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli/kívüli világörökségi terület környezetrendezése tervezéséhez és/vagyműemlék/műemléki jelentőségű terület/műemléki környezet/történeti kert rekonstrukciója tervezéséhez kapcsolódóan táj-és kertépítészeti tervezési szakterületen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három – mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építészeti-műszaki tervezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.Folytatás a KD-ban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három – mérlegfordulónappal - lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti-műszaki tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 160.000.000, - Ft. összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, tervezési szolgáltatást végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolás módja:a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján, folytatás a KD-ban.
VI.3) További információk pont folytatása:9.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.10.Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.11.Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat részei:
1. A felhívás VI.3.3. pont szerinti cégszerűen aláírt kitöltött árazó táblázat
2. A felhívás III.1.3. pont M/2.1-M/2.4. szakembereknek az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket, valamint a 2-5. értékelési szempontok keretében értékelendő szakmai többlettapasztalati időtartamokat és egyéb, a többlettapasztalat keretében értékelendő szakmai kompetenciákat, mint megajánlásokat alátámasztó, a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok.
Az árazó táblázat és az önéletrajzok be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
12.Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, az árbevétel tekintetében az érintett év, továbbá a beszámolók vonatkozásában az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatás megrendeléseinek (építészeti-műszaki tervezési tevékenység) ismertetését. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (3a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket (építészeti-műszaki tervezési tevékenység) veszi figyelembe. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a közbeszerzés tárgya szerinti munka/munkák tárgyát és mennyiségét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap felbontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, amely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
M/2 Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány/oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlati/tapasztalati időtartam, illetve szakmai gyakorlat/tapasztalat tartalma a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és értékelési szempontok szerinti szakmai tapasztalatnak, valamint a szakember(ek) rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlati/ tapasztalati időtartamot év, hó dimenzióban kell megadni.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M/1.1. legalább 1 darab, összesen legalább 5000 m2 alapterületen megvalósuló/megvalósult beruházás generáltervezési feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, amelynek keretében legalább
- magasépítési,
- útépítési
- és közművesítési (legalább ivóvíz, szennyvíz, csapadékelvezetés, gáz, villamos közművek bekötései) beruházási elemek eng. és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése is megvalósult.Az M/1.1 pontban foglalt referenciakövetelmény alapterületre vonatkozó eleme legfeljebb két szerződésből teljesíthető, olyan módon, hogy a bemutatott referenciák egyenként megfelelnek a fenti további követelményeknek.
M/1.2. legalább 1 darab, összesen legalább 10.000 m2 alapterületű kert kialakítására vagy rekonstrukciójára (azaz történeti hitelességű helyreállítására) vonatkozó kert- és tájépítészeti tervezési referenciával;
Az M/1.2. és M/1.3. pontban foglalt referenciakövetelmények legfeljebb két-két szerződésből teljesíthetőek.
M/1.3. legalább 1 darab beruházás generáltervezési feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, amelynek keretében összesen legalább 2000 m2 bruttó alapterületű műemlék épület rekonstrukciójának engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentációjának elkészítése megvalósult (érintett szakágak: statika, építészet, épületgépészet, épületvillamosság)
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építészeti tervezési területen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – É szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építmények gépészeti tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – G szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – VZ-TEL szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.4) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki táj-és kertépítészeti tervezési területen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – K szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanaz. szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 65 § (10) bekezdése alapján Ajánlattevő az M/2.1 és M/2.3. alkalmassági feltétel igazolásához nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
"A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" pont folytatása:
Ha a szakember az illetékes kamarai nyilv. szerinti jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzésének időpontját Ajánlattevő a szakmai önéletrajzban megadhatja. A végz. igazolását, és a jogosultság(ok)gal való rend. tényét AK automatikusan úgy tekinti, hogy a szakemberek az előírt jogosultságok megszerz. szüks. végz. és szakmai gyakorlati időkkel rendelkeznek, vagyis az alk. köv.nek megfelelnek, ugyanakkor AK felhívja a figyelmet arra, hogy az 2-5. minőségi értékelési szemp. keretében tett többlettapasztalat időtartam megajánlások megfelelő kiszámítása és ellenőrzése és ezzel összefüggésben az egyenért. elvének megfelelő elbánás biz. miatt a szakmai önéletrajzokban a jogosultságok megszerz. szükséges szakmai gyakorlati időtartamok bemutatása is szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz. összegének finansz. részben európai uniós, részben hazai központi költségvetési forrásból történik:
Támogatás intenzitása: 100%. A tervezői díj kifiz: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdései, 272/2014. Korm.r. alapján átutalás. Meghiúsulási kötbér, Késedelmi kötbér, Teljesítési biztosíték. AK előleget nem bizt. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét tervezési feladatonként biztosítja – az árazó táblázatban rögzítetteknek megfelelő – tervezői díjrészletek vonatkozásában. A tervezői művez. von. nyertes AT havonta utólag – a teljesítés igazolását követően – jogosult számlát benyújtani a tárgyhónapban igénybe vett tervezői művezetési mérnöknapok, valamint a nyertes ajánlatban foglalt egységár alapján. A részszámlázás szabályait a KD részét képező szerz.terv. tart. Folytatás a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás: I
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései az irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: I.2.5) folyt: (x) Ár – Ssz: 50
1.Az árazó tábl. I. p. alatti tervezési feladatokra megajánlott összesített nettó átalány ajánlati ár (forint) Súlyszám: 43
2.Az árazó tábl. II. p. alatti tervezői művezetői feladatok tekintetében megajánlott mérnök napidíj (forint/mérnöknap) Súlyszám: 5
3.Az árazó tábl. III. p.alatti tervezői többlet átdolg. tekint. megaj, mérnök napidíj (forint/mérnöknap) S:2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az eljárást az EKR rendszer igénybevételével bonyolítja le. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlattevőnek továbbá ajánlata részeként be kell nyújtani a tervezői díj megosztását tartalmazó, cégszerűen aláírt kitöltött ún. árazó táblázatot.
3.Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:-az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját;
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
-folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló nyilatkozatot.
4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5.Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
6.Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Karakterkorlátozás miatt folytatás a KD-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
14. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Az egykori Rudolf-laktanya tárgybéli szolgáltatással érintett területe földrajzi értelemben véve egységes (hrsz.: 10208/5 és 10208/4), fejlesztései műszaki és gazdasági értelemben véve koncentráltak, melyek miatt a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható. A terület komplex revitalizációja olyan műszakilag egymásra épülő projektek keretében valósul meg, melyek organizáció és építészeti-műszaki tervezés szempontjából nem szétválaszthatók, továbbá a megvalósítás helyszíne egységes örökségvédelmi keretengedély alapján kerülhet fejlesztésre. AK mindemellett – a beruházások támogatásból történő megvalósítása miatt – kiemelt érdek fűzi a projektek határidőben történő sikeres megvalósításához, melynek teljesülését a műszaki tervezési feladatok különböző gazdasági szereplők általi ellátása nehezíti, illetve adott esetben meghiúsíthatja.
15.ATként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építészeti-műszaki tervezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább 50.000.000, - Ft/káresemény, és legalább 100.000.000, - Ft/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
16. AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékok az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rend.bocs.AT-nak ajánlatában igazolást kell benyújtania arról, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátotta. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.
Az aj.bizt. AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszeg az ajánlatkérő 11732002-15337544 számú bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell:
- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy
- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése értelmében Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
17.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
18.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.2) pont P/1 pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a III.1.3) pont M/1-M/2 pontjai szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
19. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
20.A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53 § (5)-(6) bekezdései alapján kerül sor, amelynek alapján a tervezési szerződés valamennyi projekt tekintetében ún. halasztott hatályba lépésű
21.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22.Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködő FAKSZ: Juhász Dániel (lajstromszám: 01032)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák