Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4881/2020
CPV Kód:72416000-9
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17951690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001653502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001653502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEF épület felmérések, CAFM rendszerbe illesztés
Hivatkozási szám: EKR001653502019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72416000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEF épület felmérések, CAFM rendszerbe illesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
További tárgyak:71221000-3
72314000-9
72416000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KEF üzemeltetési feladatainak ellátásához ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása a szerződés aláírásától számított 24 hónap időtartamban, nettó 570.000.000 Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:
1. A KEF kezelése alá tartozó épületállomány helyszíni felmérése (tervezetten bruttó 280.000 négyzetméter) és rajzi feldolgozása az Ajánlatkérőnél már használatában lévő ArchiCAD terveknek megfelelő, testre szabott kialakításban és tartalommal. Az elkészített dokumentáció átadása elektronikus, ArchiCAD BIM modell formájában történik. Az elektronikus formátumú tervekkel kapcsolatos elvárás a Ajánlatkérőnél (továbbiakban: AK) üzemszerű használatban álló CAFM rendszer változtatás nélküli fogadóképességének megfelelő kialakítás.
2. A feladat részét képezi a leszállított grafikus állományok adatbetöltése az AK-nél használatában lévő archifm.net rendszerbe, a rajzi információk szinkronizációjával. A feltöltés az üzemszerű működés alatt álló CAFM rendszer biztosította funkciókkal, az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) testre szabott rendszerkialakításának megfelelően történik.
3. AT feladatát képezi az épületekhez köthető dokumentum állomány rendszerezése, elektronikussá tétele, épületekhez rendelése, valamint a rendelkezésre álló CAFM rendszerfunkció segítségével az elektronikus dokumentumok feltöltése, csatolása.
4. A szolgáltatás része az AK-nél használatban lévő archifm.net alapú testre szabott CAFM rendszer felhasználói és rendszertámogatása (support), továbbfejlesztése valamint a rendszerüzemeltetési feladatok ellátása, továbbá szoftverkövetés és licenc szállítás.
Ajánlatkérő az ismertetett keretösszeg 70 %-ára vállal kötelezettséget.
A részletes műszaki feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
AK fenntartja a jogot, hogy további szolgáltatásokat rendeljen meg nyertes ajánlattevőtől, figyelemmel a Kbt. 98. § (3) bek.-ben foglaltakra. AK az eljárás becsült értékének meghatározásakor a tervezett további szolgáltatások becsült értékét is figyelembe vette (az uniós értékhatár elérésének meghatározása céljából). A tervezett további szolgáltatások megfelelnek az alapszerződésnek, az eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, az abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása) lehetnek. A szerződéses feltételeket AK a jelen eljárás szerinti szerződéssel összhangban állapítja meg. További szolgáltatások a KEF mindenkori üzemeltetési körébe tartozó ingatlanállomány vonatkozásában kerülhetnek igénybe vételre, amennyiben a költségvetésben megmaradt források ezt lehetővé teszik, és amennyiben ezek szükségesek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2/a. alk.-i minimumkövetelmény tekintetében bemutatott létesítménygazdálkodási rendszerhez (CAFM) kapcsolódó projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónap) 15
2 3. Az M2/b. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott létesítménygazdálkodási rendszerhez (CAFM) kapcsolódó szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 5
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a részvételre jelentkezők (továbbiakban: RJ) közül 5 alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó RJ-nek küld ajánlattételi felhívást (amennyiben az alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtók száma 5, vagy 5-nél kevesebb, AK az összes alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtó RJ-t felkéri ajánlattételre – ez esetben a RJ-k rangsorolására nem kerül sor).
AK a rangsoroláshoz a RJ által igazolt, a részvételi felhívásban a műszaki, szakmai alkalmasság körében (III.1.3. pont) a referenciára vonatkozóan előírt feltételnek és igazolási módnak megfelelő referenciát értékeli.
Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtó RJ-k rangsorolása – feltéve, hogy az alkalmas RJ-k száma a meghatározott létszámot (5) meghaladja – a részvételi jelentkezésenként benyújtott, az alkalmassági követelménynek megfelelő referencia szerinti konkurens felhasználói licencek száma (db) alapján történik. AK a magasabb mennyiséget tartalmazó, és az alkalmassági előírásnak megfelelő referenciát veszi a rangsoroláshoz figyelembe): AK a legmagasabb mennyiséget tartalmazó referenciára a maximális pontot adja, a többi RJ referenciájára pedig a legmagasabb mennyiségű referenciához viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
AK az 5 legmagasabb pontszámot elért RJ-t kéri fel ajánlattételre. Amennyiben az 5 legmagasabb pontszámot elért részvételi jelentkezés száma 5-nél több, mert adott esetben az érintett RJ-k a rangsor azonos helyén állnak, AK valamennyi érintett RJ-t felkéri ajánlattételre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, Pethő-Kerék Hajnalka, lajstromszám: 01054, Urbán Márta, lajstromszám: 00594, Gyergyai László, lajstromszám: 00593. AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet RJ, alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon RJ-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re.
A kizáró okok igazolásának módja: RJ-nek a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira.
Előzetes igazolás: RJ-nek a részvételi jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kiz. okok hatálya alá. Közös RJ-k, tov. a kapac. rendelk. bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére von. külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.- ben előírt kiz. okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). RJ-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). RJ-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt RJ alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. AK hivatkozik a Kbt. 69. § (8) bekezdésére.
Utólagos igazolás: Az ajánlattételi szakaszban az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) -(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AK felhívja a figyelmet a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja alapján, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó EKR űrlapon a szabályozott piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen nem lehetséges. AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontokat az EKR űrlapokon, a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. Részvételre jelentkező az eljárás ajánlattételi szakaszában - ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására - a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a működésének ideje alatti, a közbeszerzés tárgya (ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Igazolás módja:
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., Kbt. 66-67. §, Kbt. 69. §, a Kr. 3. §, Kr. 19. § (1), (3) és (5) bek.
Előzetes igazolás:
RJ-nek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján a részvételi jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés).
Közös részvételre jelentkezők mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bekezdés).
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bekezdés).
AK hivatkozik a Kbt. 69. § (8) bekezdésére.
Utólagos igazolás:
AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében elérte vagy meghaladta a 299.000.000 HUF értéket, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy alkalmas a részvételre jelentkező, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya (ingatlanállomány felmérése, tervdokumentáció előállítása és rendszerbe történő integrálása, műszaki dokumentáció testre szabása és feltöltése, létesítménygazdálkodást támogató rendszer üzemeltetése, valamint felhasználói- és rendszertámogatása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte vagy meghaladta az összesen a 299.000.000 HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1/a-b. RJ az eljárás ajánlattételi szakaszában – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
– a teljesítés idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól, év, hónap, nap-ig),
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe,
– szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy az adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
– mennyiség (M1/a.: db és m2, M1/b.: db),
– nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2/a-b. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakember megnevezése, végzettségének, gyakorlatának és tapasztalatának a RJ által benyújtott EKR űrlapokkal és a szakember által aláírt nyilatkozattal történő ismertetése, végzettséget igazoló okiratmásolatokkal,akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Az a)-b) kategóriában előírt végzettség tekintetében AK bármely felsőfokú végzettséget elfogadja.
M2/c. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakember megnevezése, végzettségének a RJ által benyújtott EKR űrlapokkal és a szakember által aláírt nyilatkozattal történő ismertetése, végzettséget igazoló okiratmásolatokkal, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A c) kategóriában AK az építészmérnök felsőfokú végzettséget fogadja el.
Az a)-c) kategóriában megajánlott szakembernek nyilatkoznia kell, hogy RJ nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Az a)-c) kategóriába tartozó szakemberek több kategóriában nem ajánlhatóak meg, azaz az előírt szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
M1-M2. Az ig. módjára irányadó a Kr. 3. §, Kr. 21.§ (3) bekezdés a)-b) pont, Kr. 21/A.§, Kr. 22.§, Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés, Kbt. 66-67.§, Kbt. 69. §.
Előzetes ig.: RJ-nek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján részv. jel.-ben az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott műszaki és szakmai alk. köv.-nek. AK előzetes ig.-ként elfogadja az érintett gazd. szer. EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alk. köv.-nek (Kr. 2. §(1) bekezdés c) pont és (5) bekezdés). Közös RJ-k mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapac. rend. bocs. szerv. vagy személy mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alk. feltétel von. előzetesen és csak arról szükséges nyilatkozni, amelyet az AT igénybe kíván venni alk. ig.-hoz (Kr. 3. § (3) bekezdés). AK hivatkozik a Kbt. 69. § (8) bek.-re.
Utólagos ig.: RJ-nek és adott esetben az alk. ig.-ban résztvevő, kapac. rend. bocs. szerv.-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alk. köv.-nek való megfelelését. A kapac. rend. bocs. szerv.-nek az előírt ig. módokkal azonos módon kell igazolnia az alk. köv.-nek való megfelelést és csak azon alk. köv. vonatkozásában kell az ig.-kat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1. alk. kritérium tekintetében, ha az alk. igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alk. igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös AT-ként történt, a referencia nyilatkozatban/ referencia igazolásban szükséges szerepeltetni, hogy AT milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21.§ (3a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolg.-t veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1/a-b. Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban):
M1/a. legalább 1 db, minimum bruttó 147.000 m2 összes alapterületű épület állomány - műszaki leírás II. és III. pontjában foglaltak szerinti - felmérést és tervdokumentáció előállítást és CAFM rendszerbe történő feltöltést is magában foglaló referenciával;
M1/b. legalább 1 db, minimum 20 db CAFM szoftver konkurens felhasználói licenc támogatását és szoftver követését tartalmazó referenciával.
M2/a-c. Alkalmas a részvételre jelentkező, amennyiben rendelkezik
M2/a. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves létesítménygazdálkodási rendszerhez (CAFM) kapcsolódó projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2/b. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 5 éves létesítménygazdálkodási rendszerhez (CAFM) kapcsolódó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2/c. legalább 1 fő felsőfokú építészmérnök végzettségű szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett rész (részszámla) nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a naptári naponta, maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összeg. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani/elállni, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: az adott rész (részszámla) meghiúsulással érintett nettó vállalkozói díjának 20 %-a. Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a szerződés III. fejezete tartalmazza. AK előleget nem biztosít. Az adott megr. von. számla ellenértékének AK által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, az adott számla igazolt kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással AT számlájára. Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a Ft. AK hiv. Kbt. 27/A. §-ra. Egyéb részl. a KD részét képező szerz.terv-ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részvételi jelentkezés/ajánlat benyújt.-nak tartalmi és formai követelm.:
– A Kbt. 66. § (1) bek.-e alapján az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazd.-i szereplőnek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) meghat. tartalmi és formai követelm.-nek megf.-en kell elkészítenie és benyújtania.
– AK felhívja a figy.-et a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendeletben (tov.: Rend.) foglaltakra, különösen a 6. § (6a) bek.-re.
– A részvételi jelentkezés/ajánlat összeáll.-nak megkönny. érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban:EKR) nyilatkozatmintákat bocsát RJ/AT rendelk-re. AK kéri, hogy a .docx form.-ban rendelk.-re bocs. mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf fájlban szüks. feltölt. az EKR-be.
Részvételi jelentkezésbe csatolandó:
1) Kbt. 66. § (5) bek. sz. felolvasólap
2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok (nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek alapj., folyamatban lévő vált. bej. elj.-ról, Kbt. 66. § (6) bek. szerint, Kbt. 65. § (7) bek. szerint, üzleti titokról, biztosítékok határidőben tört. rend. bocs., fordításról (adott esetben))
3) RJ adatlap
4) Nyilatk. közös RJ-ről, adott esetben együttműk. megállap.
5) Aláírási címpéldány,aláírás minta, adott esetben megh.
6) Változásbejegyzés esetén vált. bej. kérelem és kapcs. dok.
7) Kapac. bizt. szervezet alátám. okirat
8) Nyilatk. bizalm. adatkez.-ről
9) Nyilatk. a 2011. CXCV. tv. 41. § (6) bek.-ben foglalt felt. való megf.-ről
10) Nyilatk. egysz. elektr. másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)
11) EEKD
Ajánlatba csatolandó:
1) Kbt. 66. § (5) bek. sz. felolvasólap
2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok (nyilatk. Kbt. 66. § (2) bek. sz., nyilatk. folyamatban lévő vált. bej. elj.-ról, üzleti titokról, fordításról (adott esetben), Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek, Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata) (A szakemberekre vonatkozó űrlapokat az M2/a. és M2/b. szakemberek tekintetében már az ajánlattételhez szükséges benyújtani a 2-3. értékelési szempontok vonatkozásában tett megajánlások alátámasztására.)
3) Ajánlat adatlap
4) Ajánlati táblázat
5) Aláírási címpéldány,aláírás minta, adott esetben megh.
6) Változásbejegyzés esetén vált. bej. kérelem és kapcs. dok.
7) Nyilatk. bizalm. adatkez.-ről
8) Nyilatk. egysz. elektr. másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)
Egyéb információk:
1) Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Értékelési szempontok: 1. Korrigált összesített ajánlati ár (nettó Ft), 2. Az M2/a. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott létesítménygazdálkodási rendszerhez (CAFM) kapcsolódó projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónap), 3. Az M2/b. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott létesítménygazdálkodási rendszerhez (CAFM) kapcsolódó szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalata (hónap). Értékelés módszere: 1. szempont esetén fordított arányosítás, 2-3. szempont esetén arányosítás. A szempontokra adható pontszám alsó és felső határa 0 (nulla) és 10 (tíz) pont. AK felhívja AT figyelmét, hogy amennyiben AT a 2-3. szempontok esetében 120 hónap vagy annál nagyobb többlettapasztalatot ajánl meg, úgy az értékelési szempontra adható pontszám felső határával megegyező 10 (tíz) pontot kap. Értékelés részletei a KD-ban.
2) AK a részvételt nem köti gazd. szerv. alapít.-hoz, továbbá a szerz. telj.-e érdekében nem követeli meg gazd. szerv. létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.)
3) A nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt., illetve a kapcs. végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell alkalm.
Karakterkorlátra tekintettel, folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/04/20 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§. szerint.
A VI.3) További információk pont folytatása:
4) AK a hp.-t a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre vonatkozó hiánypótlást.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját
6) AK hiv. a Kbt. 79. § előírásaira
7) A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban hat.meg (P1., M1-M2.).
8) AK nem köt ki aj. bizt.-ot
9) AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Jelen eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
10) Kieg. tájék. Kbt. 56. § alapján
11) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra
12) Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.
13) Részajánlat tétel kizárásának indoka: AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a CAFM rendszer nem megbontható, egy egységet képez, így részajánlat-tétel nem lehetséges.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák