Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/64
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.06.
Iktatószám: 4927/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus (1089 Diószegi Sámuel utca 25.) hrsz.: 36030;Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus (1089 Budapest, Üllői út 82.) hrsz.: 36030
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15795719251
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000074472021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000074472021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NKE két ép. felújításának és átalakításának terv.
Hivatkozási szám: EKR000074472021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NKE Ludovika Campuson található Tóparti épület belső átalakításával, valamint a Vívóterem és rendezvényközpont felújításával, átalakításával járó tervezési feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Magyarország Kormánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról szóló 1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozattal egyetértett az Egyetem infrastruktúrájának további fejlesztésével, a szükséges rekonstrukciós munkálatok elvégzésével, valamint kulturális tér és további irodai kapacitás funkcióváltással történő kialakításával a Ludovika Campuson.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tóparti ép. belső átalakításának tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus (1089 Diószegi Sámuel utca 25.) hrsz.: 36030
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A Tóparti épület belső felújításának tervezési és egyéb vonatkozó ajánlattevői / tervezői feladatai a következőek:
- Tervezés előkészítő feladatok végzése, az ajánlatkérő által átadott tervezési program alapján ajánlatkérővel történő egyeztetés
- Az ajánlattevő / tervező köteles a szükséges mértékben kiegészíteni minden, a tervezési feladataihoz és a Beruházás sikeres megvalósításához szükséges (különösen talajmechanikai, hidrogeológiai, stb.) vizsgálatot, geodéziai, szükség esetén közműállapot felmérést és ezt megfelelően dokumentálni.
- Kiviteli tervek elkészítése, az építési engedélyezési dokumentáció és megszerzendő építési, létesítési engedélyeket tartalmazó határozatok, valamint a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások, beruházási részterületek és volumen alapján, a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítve, valamint minden olyan, a Szerződésben, Közbeszerzési dokumentációban nem nevesített tervezési feladat, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. Az ajánlattevő / tervező elkészíti továbbá a Beruházáshoz tartozó útépítési munkák és közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok mindazon műszaki dokumentációját, ami az útépítési munkák és a közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok engedélyezéséhez, megvalósításához (Kivitelezési Dokumentáció), használatbavételéhez szükséges, ideértve Tóparti Ingatlan környezetében elvégzendő útépítési, egyéb közterületi és közműépítési munkákat is, amelyeket Felek közműépítés tekintetében a közvetlen gerinchálózatra való rácsatlakozásra, valamint a közműcsatlakozással érintett tervek elkészítésére korlátoznak. A kiviteli tervet olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Beruházás teljes körű megvalósításához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
- Az ajánlattevő / tervező feladatát képezi továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges minden további engedély kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően.
- Részletes tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervek alapján
- Az elkészült komplett Tervdokumentáció ajánlatkérő részére történő átadása
- Tervező feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során a Tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás megválaszolása. A feladatokról ajánlatkérő a kérdések beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatja az ajánlattevő / tervezőt, a válaszadási határidő lejártának közlésével egyidejűleg.
- Az ajánlattevő / tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a Beruházás teljes körű megvalósításához szükséges összes engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Az ajánlattevő Tervező közreműködik a Beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, az építési engedély(ek), szakhatósági hozzájárulások aközművek hozzájárulásainak beszerzésében.
- Az ajánlattevő / tervező elvégzi valamennyi, a Tervdokumentáció készítésében és a Tervezői Szerződés szerinti feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések koordinálását-
- A kivitelezési időszakban tervezői művezetői feladatok ellátása. Az ajánlattevő / tervező a tervezői művezetési feladatokat az ajánlatkérő igényei és a Szerződés tervezet 7. számú melléklete szerint köteles ellátni és ennek érdekében a kivitelezés ideje alatt köteles ajánlatkérő rendelkezésére állni.
A tervezéssel érintett nettó alapterület: 612 m²
Részletesen: KD műszaki leír.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M/2.1/1r. pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 25
2 A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek M/2.2/1r. pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár struktúrája több részből áll, ezzel kapcsolatos konkrétumok a közbeszerzési dokumentáció 2.6.3. pontjában találhatók.
A közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő feltételes eljárásként indítja meg a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A teljesítés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől számítódik.
Az értékelés számítási módszerét lásd a "VI.3) További információk" pontban.

II.2.1)
Elnevezés: Vívóter. és rend.kp. felúj., átalakít. tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus (1089 Budapest, Üllői út 82.) hrsz.: 36030
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Ludovika Vívóterem és rendezvényközpont felújításának és átalakításának tervezési és egyéb vonatkozó feladatai ajánlattevő / tervező részére következőek:
A Ludovika Vívóterem és rendezvényközpont felújításának és átalakításának tervezési és egyéb vonatkozó ajánlattevő / tervező feladatai a következőek:
- Tervezés előkészítő feladatok végzése, az ajánlatkérő által átadott tervezési program alapján ajánlatkérővel történő egyeztetés
- Látványtervek készítése
- Koncepciótervek elkészítése
- Engedélyezési tervek elkészítése
- Kiviteli tervek, valamint minden olyan, a Szerződésben, a Közbeszerzési dokumentációban nem nevesített tervezési feladat, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek. A kiviteli tervet olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Beruházás teljes körű megvalósításához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
- Részletes tervezői árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a kiviteli tervek alapján
- Az elkészült komplett Tervdokumentáció ajánlatkérő részére történő átadása
- Ajánlattevő / tervező feladata a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során a Tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás megválaszolása. A feladatokról ajánlatkérő a kérdések beérkezését követően haladéktalanul tájékoztatja ajánlattevő / tervezőt, a válaszadási határidő lejártának közlésével egyidejűleg.
- A tervezési feladat kiterjed nem csak a Beruházás különböző Teljesítési Szakaszaiban elkészítendő terveinek elkészítésére, hanem minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, vagy amelyek a szerződés tervezet 2. és 3. sz. melléklet alapján meghatározhatók, ideértve különösen az épülettel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos terveket is.
- Az ajánlattevő / tervező eljár a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a Beruházás teljes körű megvalósításához szükséges összes engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Az ajánlattevő / tervező közreműködik a Beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, ajánlatkérő Beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően az építési engedély(ek), szakhatósági hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében.
- Az ajánlattevő / tervező elvégzi valamennyi, a Tervdokumentáció készítésében és a Tervezői Szerződés szerinti feladatai ellátásában résztvevő szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetések koordinálását, munkájuk összehangolását.
- A kivitelezési időszakban tervezői művezetői feladatok ellátása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tervezés során tekintettel kell lenni arra, hogy a felújítandó ingatlan műemléki környezetben helyezkedik el.
A tervezéssel érintett nettó alapterület: 1741,70 m²
Részletesen: KD műszaki leírás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek M/2.1/2r. pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 20
2 A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek M/2.2/2r. pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 15
3 A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek M/2.3/2r. pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár struktúrája több részből áll, ezzel kapcsolatos konkrétumok a közbeszerzési dokumentáció 2.6.3. pontjában találhatók. A közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő feltételes eljárásként indítja meg a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A teljesítés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől számítódik.
Az értékelés számítási módszerét lásd a "VI.3) További információk" pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: 1. rész és 2. rész tekintetében
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § és a 16. §-ban foglaltakra is.
1. Kizáró okok előzetes igazolása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) úgy kell megtennie az ajánlatát, hogy az megfeleljen a Kr.1-16. §-ában foglaltaknak. A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t elektronikus formában ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja ajánlattevők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, ajánlattevő ezt köteles kitölteni.
2. Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására:
a) A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. § -a,
b) a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani, illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.
3. Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Az ajánlattevő az alkalmasság előzetes igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője) teszi meg.
4. Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. (a nyilatkozatot akkor is szükséges benyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését)
5. Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8. § és 10. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Dokumentáció ad részletes útba igazítást.
6. A Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az 1. sz. részajánlat tekintetében
P.1./1r. pont:
A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény felújításához, átalakításához kapcsolódó tervezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 2. sz. részajánlat tekintetében
P.1./2r. pont:
A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény felújításához, átalakításához kapcsolódó tervezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása:
Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása az 1. sz. és 2. sz. részajánlat tekintetében (Kr. IV. fejezet):
A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt pénzügyi alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont kitöltésével mind az 1. sz. mind pedig a 2. sz. részajánlat tekintetében), illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (adott esetben az EEKD IV. rész α pont kitöltésével mind az 1. sz. mind pedig a 2. nsz. részajánlat tekintetében)
Pénzügyi alkalmassági feltételek végleges igazolása:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a pénzügyi alkalmassági feltételek P.1./1r. és a P.1./2r. pontban előírt igazolásainak benyújtására. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. sz. részajánlat tekintetében
P.1./1r. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény átalakításához, felújításához kapcsolódó tervezési tevékenység) megfelelő általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 10 700 000 HUF-ot.Amennyiben ajánlattevő a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény átalakításához, felújításához kapcsolódó tervezési tevékenység) származó nettó 10 700 000 HUF árbevétellel szükséges igazolnia az előírt minimumkövetelményt.
Az előírt minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
2. sz. részajánlat tekintetében
P.1./2r. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (magasépítési létesítmény átalakításához, felújításához kapcsolódó tervezési tevékenység) megfelelő általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 76 800 000 HUF-ot.Amennyiben ajánlattevő a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény felújításához, átalakításához kapcsolódó tervezési tevékenység) származó nettó 76 800 000 HUF árbevétellel szükséges igazolnia az előírt minimumkövetelményt.
Az előírt minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az 1. sz és 2. sz. részajánlat tekintetében
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont), illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont) . Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételek igazolása:
M.1./ Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési létesítmény felújításához, átalakításához kapcsolódó tervezési tevékenység) referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó adatai, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége (m2-ben), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmazandó még: a Kr. 21. § (3) bek. a), 21/A. §, a 22. § (1) bekezdés, Kbt. 140. § (9) bekezdése. A vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő a Kr. 21. § (3a) bek. a) pont alapján.
M.2./ Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M.2./ alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a betöltendő pozíciót és a szakember nevét, kamarai azonosítóját, jogosultságát; a szakmai önéletrajz pedig a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, az ajánlattevővel való jogviszonyát (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó), a szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatását, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentum másolatok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni (rendelkezési állási nyilatkozat). (Kr.21. § (3) bek. b) pont) Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §, valamint a Kr. 21-22.§-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. tekintetében:
Az 1. sz. részajánlat tekintetében
M.1./1r. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített alábbi
referenciákkal: legalább nettó 450 m2 alapterületű épület engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciával.
Több, különböző teljesítésre vonatkozó referencia benyújtása esetén a mennyiségi adatok (m2) összeadódnak ugyanazon tervfázis esetében.

A 2. sz. részajánlat tekintetében
M.1./2r. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal: legalább nettó 1300 m2 alapterületű, műemléki védelem alatt álló ingatlan vagy műemléki környezetben levő ingatlan engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciával.
Több, különböző teljesítésre vonatkozó referencia benyújtása esetén a mennyiségi adatok (m2) összeadódnak ugyanazon tervfázis esetében.
M.2. tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
Az 1. sz. részajánlat tekintetében
M.2.1./1r. legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési területen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt tapasztalattal.
M.2.2./1r. legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt tapasztalattal;
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A 2.sz. részajánlat tekintetében
M.2.1./2r. legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési területen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt tapasztalattal.
M.2.2./2r. legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt tapasztalattal;
M.2.3./2r. legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt tapasztalattal.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. sz. részajánlat és a 2. sz. részajánlat tekintetében
Devizanem: magyar forint. Vállalkozó számláit az egyes Teljesítési Szakaszokban elvégzett feladatairól állíthat ki a
Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései, így különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. rendelkezései, különösen annak a 167. § (3) bekezdésének megfelelően kiállítva. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési határideje a kiállított számlának Ptk. 6:130. § (1)-(2) alapján, figyelembe véve az Áfa tv. vonatkozó részét (a számlát legkésőbb a teljesítés időpontját követően - főszabályként 8 napon belül - kell kiállítani)
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Teljesítési szakaszra vonatkozó nettó szerződéses érték 0,5 %-a/ naptári nap. A max. értéke a Tervezési szakasz illetve a Közbeszerzési szakaszra eső díj 15%-a.
Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként nettó 100.000 HUF
Meghiúsulási kötbér: mértéke az érintett Teljesítési szakasz (Tervezési szakasz illetve Közbeszerzési szakasz) után járó nettó Díjrész 20 (húsz) %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése az egyszer már megállapított késedelmi kötbér és a szerződésszegési kötbér érvényesítését kizárja.
Telj Bizt: a nettó tervezési Díjrész 3%-a
Jótállási bizt: a nettó tervezési Díjrész 5%-a
Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap. Továbbiak részletek a szerződéstervezetekben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)–(1c) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK-ajánlatkérő, AT-ajánlattevő, szerz.-szerződés, alk.-alkalmasság
1. Jelen közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő feltételes közbeszerzésként indítja, a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve- Az eljárás eredményessége valamint a nyertes ajánlattevővel (mind az 1.sz. és a 2.sz. részajánlat tekintetében) megkötendő szerződés(ek) hatályba lépésének feltétele függ az 1600/2020. (IX.23.) Korm. határozaton alapuló pénzügyi forrás rendelkezésre állásától.
2.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját
3.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.
4.A Kbt. 40. §-ára tekintettel a közbesz-i elj. az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával. AK az elj. dokumentumait a kizárólag az EKR-ben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.
5. Minősített ajánlattevők vonatkozásban hivatkozunk a Kr. 30. § (4) bek.-ben foglaltakra,a vonatkozó rendelkezések figyelembevételére AT-k részére, mely szerint AK az alk. feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
6. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
7.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
8.A Kbt. 35. § (1) bek. alapján több gazd-i szereplő közösen is tehet ajánlatot.
9.A Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.i követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez a feltétel teljesíthető az előírt kizáró okokra illetve alk.i feltételekre vonatkozó előzetes nyilatkozat(minta) vonatkozó részének kitöltésével.
10 .Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd-i és pü-i alk. igazolásához felhasználja a tv. erejénél fogva kezesként felel az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
11.A szakmai-műszaki alk. igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely ezt alátámasztja.
12.A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz. teljesítésében, az AK a szerz. teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bek.-ben foglaltaknak megfelel.
13.Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek elektronikus űrlapját az EKR tartalmazza.
14. AK a Kbt. 66. § (2) bek. alapján előírja az EKR-ben megadott elektronikus űrlap szerinti nyilatkozat megtételét az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
15.A benyújtandó iratok további jegyzékét a KD tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve,azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei)valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt elektronikus űrlapok tartalmazzák vagy amelyeket a Kbt. előír.
16. AK AT nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazd-i társaság illetve jogi személy alapítását, létrehozását.
17.A közbeszerzési szerződésre a Ptk. előírásait is alkalmazni kell.
18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
19. AK a Kbt. 71. §-ban előírt lehetőségeket biztosítja.
20. Tervezői felelősségbiztosítás: 1. részajánlat tekintetében: 10 millió Ft limit/kár, 50 millió Ft limit/év. 2. részajánlat tekintetében: 20 millió Ft limit/kár, 100 millió Ft limit/év.
21. Az eljárásra a Kbt. A Ptk. és az egyéb magyar jogszabályok vonatkoznak.
22. Számítási módszer az 1. részajánlat tekintetében: A KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám - 2020. március 25.) 1. mell. A.1.aa) szerinti fordított arányosítás a 1a, 1b, 1c és 1d részszempontok tekintetében; valamint 1. mell. A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás a 2-3. részszempontok tekintetében.
23. Számítási módszer a 2. részajánlat tekintetében: A KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám - 2020. március 25.) 1. mell. A.1.aa) szerinti fordított arányosítás a 1a, 1b, 1c és 1d részszempontok tekintetében; valamint 1. mell. A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás a 2-3-4. részszempontok tekintetében.
24. FAKSZ: Endrédi Gábor (lajstr. 00387)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák