Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/59
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.26.
Iktatószám: 4967/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye: A tervszolgáltatás helye: BGE Kancellária „E” Igazgatási épület 1149 Bp, Buzogány 11-13 ., a tervezés célhelyszínei a közbeszerzési dokumentáció szerinti budapesti helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329822241
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ortutay Miklós
Telefon: +36 14696709
E-mail: ortutay.miklos@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000278302021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000278302021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
BGE intézményfejlesztési stratégia - megval. tan.
Hivatkozási szám: EKR000278302021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Gazdasági Egyetem intézményfejlesztési stratégiáját megalapozó építészeti megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A BGE intézményfejlesztési stratégiájának körében meg kívánja vizsgálni azt, hogy az indokolt fejlesztései az egyes célterületeken műszaki-jogi-finanszírozási szempontokra tekintettel miként valósíthatóak meg.
Az alább felsorolt projektelemek tekintetében az alábbi tervezési szolgáltatásokat igényli két tervezési fázisban, azzal, hogy a két tervezési fázis nem minősül részteljesítésnek, a tervezési szolgáltatás az egyes projektelemek tekintetében oszthatatlan szolgáltatásnak minősül
1. fázis: Az alapadatok meghatározása, előtervezés
a) A Tervezési program készítése a Megrendelővel együttműködve
2. fázis: Vázlatterv/tanulmányterv elkészítése
a) Az Építészeti - műszaki koncepció terv szintű bemutatása, a Tervezési program megvalósíthatóságának terv szintű igazolása.
b) A szükséges szakhatósági, hatósági konzultációk lefolytatása a megvalósíthatóság vizsgálata érdekében.
c) Beépítettségi, alapterület, energetikai alapadatok, kimutatások, üzemeltetési költségkalkuláció készítése.
d) A Tervezési Program megvalósíthatóságának elemzése alternatív megoldásokon keresztül.
e) Költségbecslés készítése az építmény alapterülete, beépített térfogata alapján, összehasonlító költségbecsléssel, költséginformációs rendszer adatait felhasználva. Ehhez kapcsolódóan:
- Javaslatok funkcionális és minőségnövelési lehetőségekre rövid leírással és költségnövekmény becslésével
- Javaslatok költségcsökkentési változtatásokra annak leírásával, költségbecslésével
g) Beruházási időtartam becslés készítése, tervezési és beruházási ütemterv készítése.
A kidolgozandó projektelemek:
1. Új összevont kollégiumi épület (1500 fő részére, és 10 db professzori apartman)
2. Új kisebb méretű kollégiumi épület (1500 fő kapacitás elérése a meglévő kollégiumok komfortfokozat emelés után – 6. projektelem - rendelkezésre álló kapacitásával együtt)
3. Új kollégiumi épület a meglévő területen (a telken elérhető legnagyobb kapacitásra)
4. Új kollégiumi férőhelyek kialakítása a meglévő infrastruktúrán, meglévő kollégiumok bővíthetőségének vizsgálata (a jelenlegihez képest csökkentett – 6. projektelem - induló férőhellyel)
5. Diósy oktatási épület részleges átalakításával új kollégiumi férőhelyek kialakítása (1500 fő kapacitás elérése a meglévő kollégiumok komfortfokozat emelés utáni – 6. projektelem -rendelkezésre álló kapacitásával együtt)
6. Meglévő kollégiumok komfortfokozat emelése: szolgáltatási színvonal fejlesztése, jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása (bővítés nélkül, a meglévő alapterületen az előírt méretű helyiségek kialakítása)
7. Új komplex oktatási célú épület (2000 fő részére a szükséges kiszolgáló terekkel)
8. Új kisebb oktatási célú épület (2000 fő kapacitásra a 10-es pont szerinti fejlesztéssel együtt)
9. Új oktatási célú épület az E épület helyén (a telken elérhető legnagyobb kapacitásra, figyelemmel a 2000 fő-s helyigényre)
10. Multifunkciós sportlétesítmény megépítése
11. Többcélú rekreációs terek fejlesztése a meglévő épületekben
12. KKK kutatólabor kialakítása
13. KVIK kutatólabor kialakítása
14. PSZK kutatólabor kialakítása
15. Alkotmány utca tetőtér beépítése oktatási célú többletkapacitás kialakítása céljából
16. Multifunkciós oktatási terek kialakítása, közösségi terek fejlesztése, kapacitások újragondolása
17. Diósy utcai campus épületek energetikai felújítása
18. Diósy utcai kollégium és tornaterem gépészeti leválasztása
19. Buzogány kollégium átalakítása irodai célú hasznosításra
20. A hallgatói szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése
Ajánlattevő a tervezési feladatokat a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap teljesítési határidőig köteles elvégezni. A tervezésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak:
- a mindösszesen 20 db projektelem közül 8 db (melyeket Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg jelöl ki) projektelem tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap,
- a további projektelemek tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap.
Ajánlatkérő afelsorolt 20 db projektelem közül 14 db projektelem kidolgoztatására vállal ténylegesen kötelezettséget, az ezt meghaladó további 6 db projektelem kidolgoztatása opciónak minősül. Ajánlatkérő opciós jogát egyoldalú nyilatkozattal jogosult gyakorolni.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A Budapesti Gazdasági Egyetem intézményfejlesztési stratégiáját megalapozó építészeti megvalósíthatósági tanulmánya fogalmilag egy természetes egységet képező dokumentum, aminek fő célja az, hogy az egyes lehetséges változatokat egységes metodika mentén, egy tanulmányban tegye összehasonlíthatóvá, így a részekre bontás műszaki okok miatt nem valósítható meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
BGE intézményfejlesztési stratégia - megval. tan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A tervszolgáltatás helye: BGE Kancellária „E” Igazgatási épület 1149 Bp, Buzogány 11-13 ., a tervezés célhelyszínei a közbeszerzési dokumentáció szerinti budapesti helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapesti Gazdasági Egyetem intézményfejlesztési stratégiáját megalapozó építészeti megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A BGE intézményfejlesztési stratégiájának körében meg kívánja vizsgálni azt, hogy az indokolt fejlesztései az egyes célterületeken műszaki-jogi-finanszírozási szempontokra tekintettel miként valósíthatóak meg.
Az alább felsorolt projektelemek tekintetében az alábbi tervezési szolgáltatásokat igényli két tervezési fázisban, azzal, hogy a két tervezési fázis nem minősül részteljesítésnek, a tervezési szolgáltatás az egyes projektelemek tekintetében oszthatatlan szolgáltatásnak minősül
1. fázis: Az alapadatok meghatározása, előtervezés
a) A Tervezési program készítése a Megrendelővel együttműködve
2. fázis: Vázlatterv/tanulmányterv elkészítése
a) Az Építészeti - műszaki koncepció terv szintű bemutatása, a Tervezési program megvalósíthatóságának terv szintű igazolása.
b) A szükséges szakhatósági, hatósági konzultációk lefolytatása a megvalósíthatóság vizsgálata érdekében.
c) Beépítettségi, alapterület, energetikai alapadatok, kimutatások, üzemeltetési költségkalkuláció készítése.
d) A Tervezési Program megvalósíthatóságának elemzése alternatív megoldásokon keresztül.
e) Költségbecslés készítése az építmény alapterülete, beépített térfogata alapján, összehasonlító költségbecsléssel, költséginformációs rendszer adatait felhasználva. Ehhez kapcsolódóan:
- Javaslatok funkcionális és minőségnövelési lehetőségekre rövid leírással és költségnövekmény becslésével
- Javaslatok költségcsökkentési változtatásokra annak leírásával, költségbecslésével
g) Beruházási időtartam becslés készítése, tervezési és beruházási ütemterv készítése.
A kidolgozandó projektelemek:
1. Új összevont kollégiumi épület (1500 fő részére, és 10 db professzori apartman)
2. Új kisebb méretű kollégiumi épület (1500 fő kapacitás elérése a meglévő kollégiumok komfortfokozat emelés után – 6. projektelem - rendelkezésre álló kapacitásával együtt)
3. Új kollégiumi épület a meglévő területen (a telken elérhető legnagyobb kapacitásra)
4. Új kollégiumi férőhelyek kialakítása a meglévő infrastruktúrán, meglévő kollégiumok bővíthetőségének vizsgálata (a jelenlegihez képest csökkentett – 6. projektelem - induló férőhellyel)
5. Diósy oktatási épület részleges átalakításával új kollégiumi férőhelyek kialakítása (1500 fő kapacitás elérése a meglévő kollégiumok komfortfokozat emelés utáni – 6. projektelem -rendelkezésre álló kapacitásával együtt)
6. Meglévő kollégiumok komfortfokozat emelése: szolgáltatási színvonal fejlesztése, jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása (bővítés nélkül, a meglévő alapterületen az előírt méretű helyiségek kialakítása)
7. Új komplex oktatási célú épület (2000 fő részére a szükséges kiszolgáló terekkel)
8. Új kisebb oktatási célú épület (2000 fő kapacitásra a 10-es pont szerinti fejlesztéssel együtt)
9. Új oktatási célú épület az E épület helyén (a telken elérhető legnagyobb kapacitásra, figyelemmel a 2000 fő-s helyigényre)
10. Multifunkciós sportlétesítmény megépítése
11. Többcélú rekreációs terek fejlesztése a meglévő épületekben
12. KKK kutatólabor kialakítása
13. KVIK kutatólabor kialakítása
14. PSZK kutatólabor kialakítása
15. Alkotmány utca tetőtér beépítése oktatási célú többletkapacitás kialakítása céljából
16. Multifunkciós oktatási terek kialakítása, közösségi terek fejlesztése, kapacitások újragondolása
17. Diósy utcai campus épületek energetikai felújítása
18. Diósy utcai kollégium és tornaterem gépészeti leválasztása
19. Buzogány kollégium átalakítása irodai célú hasznosításra
20. A hallgatói szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése
Ajánlattevő a tervezési feladatokat a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap teljesítési határidőig köteles elvégezni. A tervezésre vonatkozó részhatáridők az alábbiak:
- a mindösszesen 20 db projektelem közül 8 db (melyeket Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg jelöl ki) projektelem tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap,
- a további projektelemek tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap.
Ajánlatkérő afelsorolt 20 db projektelem közül 14 db projektelem kidolgoztatására vállal ténylegesen kötelezettséget, az ezt meghaladó további 6 db projektelem kidolgoztatása opciónak minősül. Ajánlatkérő opciós jogát egyoldalú nyilatkozattal jogosult gyakorolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 alk.köv. szerinti szakember felsőoktatási intézmény építész tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 5
2 Az M.2.2. alk.köv. szerinti szakember felsőoktatási intézmény gépészeti tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 5
3 Az M.2.3. alk.köv. szerinti szakember felsőoktatási intézmény villamos tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 5
4 Az M.2.4. alk.köv. szerinti szakember felsőoktatási intézmény tartószerkezeti tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 20
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltakra – nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok. Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ának megfelelő módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja,
- a szerződést kötő másik fél,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megtörtént.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatában előzetesen a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmasságot igazolni csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartamban teljesített és 6 évben (72 hónapban) megkezdett legalább 1 darab összesen legalább 1500 fős befogadóképességű, felsőoktatási rendeltetésű campus megvalósíthatósági tanulmány- és/vagy engedélyezési- és/vagy kiviteli terv készítését magában foglaló tervezési referenciával. Felsőoktatási campusnak tekintendő a 2011. évi CCIV. törvény szerint minősülő, több ingatlanból álló, több funkciót (oktatási, kollégiumi, kutatási, stb) tartalmazó éplületegyüttes.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
M.2.1. É jelű tervezői jogosultsággal,
M.2.2. G jelű tervezői jogosultsággal,
M.2.3. V jelű tervezői jogosultsággal,
M.2.4. T jelű tervezői jogosultsággal,
M.2.5. SZB jelű szakértői jogosultsággal,
vagy a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges a Korm.r. 1. melléklet II. és III. rész szerint, az adott kategóriára előírt végzettséggel és előírt időtartamú szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakemberrel több feltétel is igazolható, ha adott szakember több követelménynek is megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 %-a naptári naponta, de legfeljebb 20 napi kötbérnek megfelelő összeg. Kötbérmaximum elérése esetén: Ajánlatkérőt megilleti az elállás vagy felmondás joga.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 25 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb 20 napi kötbérnek megfelelő összeg. Kötbérmaximum elérése esetén: Ajánlatkérőt megilleti az elállás vagy felmondás joga.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. A számlázás módját a szerződéstervezet tartalmazza. Projektelemenként 1-1 db számla nyújtható be igazolt teljesítés alapján. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében valamint és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A § -nak megfelelő elektronikus számlákat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattétel, számlázás, kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A beszerzés potenciális forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) B. komponens –Egyetemek megújítása "Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” c. felhívásra benyújtott támogatási igény, annak hiányában intézményi önerő.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § és a 424/2017. Korm. rendelet szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A További információk 8. pont alapján
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bek. szerinti nyilatkozatokat. A benyújtott ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltűnteti az ajánlattevő (AT) nevét és székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Az EKR-ben AT a felolvasólapot elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
2. AK jelen ajánlati felhívásban az alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. AK a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást, - az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
4. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5. A Kbt. 71. § (6) bekezdés 2. mondat alapján AK nem biztosít újabb hiánypótlást.
6. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
7. Az ajánlatok benyújtása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az EKR-n keresztül elektronikusan történik.
8. Azértékelés során az adható pontszámok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-100.
- Az 1-4. értékelési szempont esetén „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (2020. március 25-i (KÉ 2020. évi 60. szám)) 1. sz. melléklet ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
- Az 5. értékelési szempont esetén „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (2020. március 25-i KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet aa) pont szerinti fordított arányosítás.
Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összeadásra kerülnek. Az értékelés módszerének további részletei a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
9. A jelen közbeszerzési eljárásban AK oldalán közreműködő FAKSZ: dr. Ortutay Miklós /lajstromszám: 00456, cím: 1172 Budapest, Göndör u. 3., e-mail: miklos.ortutay @gmail.com/.
10. A nyertes ajánlattevő – Áht. 41. § (6) bek. - átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig, ennek elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.
11. További részletek a KD-ban! Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) e) pontját nem alkalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges