Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.30.
Iktatószám:5092/2021
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
Telefon: +36 205204272
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085342021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085342021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolg. elvégzése a kiemelt projekt kapcs
Hivatkozási szám: EKR000085342021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolg. elvégzése a kiemelt projekt kapcs
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71240000-2
71241000-9
71242000-6
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
71313400-9
71320000-7
71321000-4
71322500-6
71356400-2
71400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között a „Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt megvalósításáról.
A projekt átfogó célja a Kelenföldi vasútállomás térségében található közösségi közlekedési kapcsolatok (vasút, metró, villamos, helyi és helyközi autóbusz) valamint egyéni közlekedési módok közötti további akadálymentes átszállási lehetőségek biztosítása, a magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort minőségének javítása. A beruházás összevonja a helyi és a regionális autóbusz állomásokat a Kelenföldi pályaudvar nyugati oldalán, melynek nyomán egy új, fedett, terminál jellegű, modern autóbuszállomás jön létre, ami az építménykomplexum elhagyása nélkül teszi lehetővé az átszállást a metró, a vasút, valamint a fővárosi közösségi közlekedés és a helyközi autóbuszok járatai között. Az előkészítési projekt eredményeként létrejön egy közös helyi és helyközi autóbusz-terminál, amely lehetőséget biztosít a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának növelésére, amely ezáltal vonzóbb lehet több egyéni közlekedési módot választó utazó körében, ezzel csökkentve a belváros felé közlekedő autók számát. Utóbbi cél eléréséhez a P+R parkolók bővítésével is hozzájárul a projekt. A projekt keretén belül mindezen túl egyszerűbb és biztonságosabb átszállási kapcsolatok alakulnak ki a különböző közösségi közlekedési módok között, ezzel lehetőséget teremtve az akadálymentes közlekedés megteremtésére. Az utasforgalmi területek kialakításánál cél, hogy olyan infrastruktúra kerüljön kiépítésre, amely minden közlekedő számára biztonságosan használható legyen (akadálymentes átszállási kapcsolatok; modern, korszerű utastájékoztatási rendszer; vakok és gyengénlátók részére szükséges fizikai jelzések)
Nyertes AT feladata a Kelenföldi intermodális csomópont és közvetlen környezetének kialakítására koncepcionális javaslat készítése, a koncepció Megrendelő által meghatározott projektelemeinek megtervezése. Tervezőnek a koncepció készítésébe mind az Etele téri mind az őrmezői oldalt be kell vonnia. A területet városfejlesztési, közlekedésfejlesztési, városépítészeti, környezetalakítási és városképi szempontból egyaránt vizsgálnia kell. Figyelembe kell vennie a folyamatban lévő, tervezett, vagy tervvel rendelkező fejlesztéseket, beavatkozásokat. A projekt célja a Kelenföldi vasútállomás térségében található közösségi közlekedési kapcsolatok, valamint egyéni közlekedési módok közötti további akadálymentes átszállási lehetőségek biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort minőségének további javítása, a Dél-budai Centrumkórház közösségi közlekedéssel történő megközelíthetőségének javítása, a villamoshálózat lehetséges fejlesztésének vizsgálata.
Az őrmezői oldalon Tervezőnek javaslatot kell tennie egy új, fedett, modern, helyi és regionális autóbusz-terminál épület kialakítására, melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, továbbá javaslatot kell tennie a P+R parkoló(k) kapacitásának bővítésére, összesen min. 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére.
Tervező feladata továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2 nagyságú gyalogos felület tervezése. Az Etele téri oldalon javaslatot kell tennie a területhasználat racionalizálására, a helyi és helyközi buszvégállomások felszabaduló területeinek hasznosítására, a meglévő területek fejlesztésére. Vizsgálnia kell továbbá az út-, gyalogos- és kerékpáros hálózat és zöldfelületek továbbá a kereskedelmi funkciók kialakítását és hasznosítását. A megvalósíthatósági tanulmány részeként legalább tanulmánytervi szinten vizsgálni kell a legalább 1400 m hosszú, új nyomvonalon vezetett villamos infrastruktúra kiépítésének lehetőségét
Folytatás VI.4.3) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az AF III.1.3) M.2.1. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó) 15
2 Az AF III.1.3) M.2.2. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
3 Az AF III.1.3) M.2.3. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
4 Az AF M.2. pontban megad. szake. felüli többlet szakember [„K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jog. v. megszerzéséhez szük. végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szake.] bemut. (igen/nem) 5
5 Az AF M.2. pontban megad. szake. felüli többlet szakember [„G” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jog. v. megszerzéséhez szük. végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szake.] bemut. (igen/nem) 5
6 Az AF M.2. pontban megad. szake. felüli többlet szakember [„V” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jog v. megszerzéséhez szük. végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szake.] bemutatása (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2020-00021
II.2.14) További információ:
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekez. e) pontját. Az AF II.2.7) pontjában megjelölt 16 egész hónap a szerződés hatályba lépésétől számított 500. naptári napos teljesítési határidőt (időtartamot) jelöl, amely a kitöltési szabályok miatt került egész hónapban megadásra. A teljesítési ütemezés és a részletes tervezési ütemek a KD II. kötetben (Szerz. tervezet) találhatóak. Folyt: III.1.2. pont

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot (ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását és az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
Szakmai nyilvántartásban szereplés:
SZ/1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban való szereplés követelményét.
SZ/1) Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT köteles csatolni:
P1) 321/2015. KR. 19. § (1) bek. c): az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (közlekedési beruházás tervezése területén szerzett) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1) pontban előírt árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt!
321/2015. KR. 19. § (3) bek. + Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) – (12) bek., 69. § (11) – (11a) bek. valamint a 69. § (11a) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével igazolni.
Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
Karakterkorlát változás miatt a II.2.14) pont folytatása:
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
I. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:
1. Az AF III.1.3) M.2.1. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó), Súlyszám: 15,
2. Az AF III.1.3) M.2.2. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó), Súlyszám: 10,
3. Az AF III.1.3) M.2.3. pontban megadott szakember többlettapasztalata (hónap száma, min. 0 hó, max. 24 hó), Súlyszám: 10,
4. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Táj- és kertépítészeti tervezési terület „K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] bemutatása (igen/nem), Súlyszám: 5
5. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építmények gépészeti tervezési szakterület „G” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] bemutatása (igen/nem), Súlyszám: 5
6. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építményvillamossági tervezési szakterület „V” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] bemutatása (igen/nem), Súlyszám: 5
A 4. – 6. értékelési szempontok tekintetébe:
A bemutatható szakemberek között az átfedés nem megengedett, azaz a 4. – 6. értékelési szempontokra 3 különböző „többlet” szakember mutatható be.
Az előírt (K) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint a Táj- és kertépítészeti tervezési terület „K” jogosultság megszerzéséhez: táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész végzettség és 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
Az előírt (G) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint az Építmények gépészeti tervezési szakterület „G” jogosultság megszerzéséhez: okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány végzettség esetén 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalat; gépészmérnök épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök végzettség esetén 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
Az előírt (V) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint az Építményvillamossági tervezési szakterület „V” jogosultság megszerzéséhez: okleveles villamosmérnök végzettség esetén 3 év (36 hónap); villamosmérnök épületvillamossági szakirány végzettség esetén 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
Ajánlatkérő jelzi, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK vagy egyéb illetékes kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
o 4. értékelési szempont: K
o 5. értékelési szempont: G
o 6. értékelési szempont: V
II. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:
Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.
A fenti I.1.-I.3. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.
A fenti I.4.-I.6. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének B. pont szerinti abszolút értékelés / pontozás módszerét alkalmazza AK.
A fenti II. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az KD I. kötetben. Az I.1.-I.6. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (közlekedési beruházás tervezése területén szerzett) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri az 500.000.000,- Ft-ot.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (Karakterlimit: 7000)
AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:
AT köteles csatolni:
M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatásból részesülés aránya,
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A nyilatkozatban vagy az igazolásban legalább olyan részletezettséggel kell ismertetni a referenciamunkát, hogy abból az alkalmassági feltételek mindegyike megállapítható legyen. Nyilatkozat benyújtása esetén a bemutatott referenciák esetében szíveskedjenek egyértelműen megjelölni, hogy az adott referenciát, mely alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében mutatták be.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek!
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Már megszerzett jogosultság esetén annak igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság megszerzésének pontos ideje, illetve kódja egyidejű megadásával.
Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni. Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9), (11) és (12) bekezdései, a 69. § (11) - (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (3a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1) és (5) bek.is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pont és (3a) bek. b) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciákkal:
M.1.1): legalább 1 darab, minimum 1500 m² bruttó alapterületű, közhasználatú* épület/építmény engedélyezési és/vagy kiviteli terv szintű tervezésére vonatkozó referencia mely tartalmazza engedélyezési eljárásban való részvételt is.
ÉS
M.1.2): legalább 1 darab helyi és/vagy regionális és/vagy távolsági és/vagy nemzetközi közlekedést kiszolgáló állomás és/vagy pályaudvar engedélyezési és/vagy kiviteli terv szintű tervezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazza a szükséges magas- és útépítési hatósági engedélyezési eljárásban való részvételt is.
Az Ajánlatkérő az állomás (pályaudvar) alatt a következőt érti: Vonat/Autóbusz találkozásra, továbbá személyforgalmi szolgáltatásra berendezett szolgálati hely.
ÉS
M.1.3): legalább 1 darab, minimum 500 férőhelyes, többszintes parkoló létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terv szintű tervezésére vonatkozó referencia mely tartalmazza engedélyezési eljárásban való részvételt is.
ÉS
M.1.4): legalább 1 darab, legalább 1000 m hosszú, új nyomvonalon vezetett helyi vasúti** (villamos, HÉV, metró) pályára vonatkozó tanulmányterv és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó referencia.
** Helyi vasút alatt ajánlatkérő a villamost, HÉV-et és a metrót is érti, elfogadja.
* Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
A fenti M.1.1.- M.1.4. pont alatt meghatározott referenciakövetelmény max. 2-2 db referenciaszerződésre való hivatkozás útján (a referenciaszerződésekben foglalt mennyiségi adatok (mint alkalmasság igazolási hivatkozási alapok összeadásával) igazolható.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimum feltételeknek való megfelelést.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, „Építészeti tervezési terület (betűjele: É)” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű), tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal és legalább 36 hónap közhasználatú épület tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Az előírt (É) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, „Építészeti tervezési terület (betűjele: É)” jogosultság megszerzéséhez: okleveles építészmérnök végzettség és 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
2. legalább 1 fő közúttervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület (betűjele: KÉ-K)” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal és legalább 36 hónap városi közúti közlekedési létesítmény** tervezési szakmai tapasztalattal.
**városi közúti közlekedési létesítmény alatt az alábbiakat érti ajánlatkérő:
Város közigazgatási határán belül elhelyezkedő közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - közúti műtárgyak 4 m nyílásig, valamint támfal 2,0 m magasságig.
Az előírt (KÉ-K) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület (betűjele: KÉ-K)” jogosultság megszerzéséhez: okleveles közlekedés-építőmérnök végzettség esetén 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalat szükséges, közlekedés-építőmérnök végzettség esetén 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
3. legalább 1 fő tartószerkezeti tervező szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Tartószerkezeti tervezési szakterület (betűjele: T)” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az előírt (T) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint a Tartószerkezeti tervezési szakterület („T”) jogosultság megszerzéséhez: okleveles szerkezet-építőmérnök végzettség és 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
„T” jogosultsággal az alábbi feladatok végezhetők:
Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő tervezése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő tervezést, különleges szerkezetek tervezése.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
o M2.1.) É
o M2.2.) KÉ-K
o M2.3.) T
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe (azzal, hogy a speciális tapasztalatszerzési időszak átfedésben lehet az általános tapasztalati időszakkal (vö. „jogosultság megszerzéséhez szükséges”) a fentiek szerint).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szállítói finanszírozás (Támogató: ITM), támogatás intenzitása: 100 %
Kötbérek: késedelmi (késedelemmel érintett, adott Teljesítési Szakaszhoz(okhoz) kapcsolódó Tervezési Díj részlet nettó összegének 0,5 %-a / nap, max 20%), meghiúsulási (teljes tervezési díj 20%-a, szerződésszegési kötbér (Tervezési Díj nettó értékének 0,05 %-a,) (a Szerződéstervezetben foglaltak szerint)
Biztosítékok: előleg visszafizetési biztosíték (a teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 10%-a és a Tervező által igényelt Előleg összegének különbözete (akkor, ha a Tervező által igényelt Előleg összege magasabb, mint a teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 10%-a. Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ előírásainak megfelelően), teljesítési biztosíték (nettó tervezési díj 5 %-a), jótállási biztosíték (nettó tervezési díj 5 %-a) a Szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az ellenszolgáltatás a Tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerül kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10) bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft (HUF).
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a kb-i dok-ok és különösen az SZT részletesen tartalmazzák. A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési h.i.-ként a számla kiállításától szám. 45 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.
Előleg: a Tervezési Díj nettó összegének maximum 30 %-a, a Kbt.135.§ (9) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.
Az Előleg összege a Tervezési Díj Teljesítési Ütemtervben meghatározott díjrészei vonatkozásában kiállított részszámlákban kerül elszámolásra, a 272/2014 Kr.-nek megfelelően, olyan módon, hogy valamennyi részszámla – beleértve a végszámlát is - esetén az adott számla értékének legalább 50%-áig (ötven százalék) kerül jóváírásra az Előleg (mindaddig, amíg az Előleg teljes elszámolására sor nem került), azzal a további megszorítással, hogy az Előleg 50%-ával (ötven százalék) legkésőbb a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-ának (ötven százalék) teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni. Kapcsolódó részletes szabályok: SZT-ben.
Jótállás kötelezően elvárt mértéke (szerződéses feltétel): 36 hó
Az ajánlathoz mellékelni kell ajánlattevő (EKR felületen lévő űrlap kitöltésével képzett) nyilatkozatát arról, hogy az Ajánlatkérő által elvárt határidőkön belül rendelkezésre fogja bocsátani az előírt előlegvisszafizetési biztosítékot.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001270192020/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint a Közb. Dokumentum I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást) a Közb. Dokumentumban részletezettek szerint.
5) AK helyszíni bejárást nem biztosít.
6) Az AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt:
Feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, a részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges így az részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, az ajánlati ár növekedését is eredményezné, az egyértelmű egyetemleges felelősség nem biztosítható. Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes területre kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A szakágak szerinti, vagy területi szétválasztásnál a szakágak és/vagy területi részek közötti ellentmondások feloldását a Megrendelő saját felelősségi körbe venné, ami ésszerűtlen döntés, mind műszakilag, mind gazdaságilag. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.
7) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
8) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a KD szabályozását.
9) Alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
10) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
11) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ.1., P.1., M.1., M.2.
12) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.
14) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
15) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.
16) FAKSZ: dr. Sirály Katalin, lajstromszám: 00365.
17) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosításról (érvényes kb. tárgya szerinti tervezői. tev.-re von.-ó fel.bizt., kárérték limitje legalább 25 millió HUF/káresemény, és legalább 50 millió HUF/kárév) szóló AT nyilatkozat.
18) Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et alkalmazza, melyre tekintettel csak a legkedvezőbb [vagy erre vonatkozó döntése alapján a legkedvezőbb és az azt követő egy, vagy több legkedvezőbb] ajánlattevő vonatkozásában végzi el az esetleges árindokolási, hiánypótlási, felvilágosítás kérési eljárási cselekményeket.
19) AK az elj.-ban, való részvételt 750.000,- Ft összegű aj. bizt. nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (UniCreditBank Zrt-nél vezetett 10918001-00000100-34770000) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése az ajánlathoz, a KD-ban részletezettek szerint.
20) A jelen eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
21) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pont 1. – 3. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M.2.1.-M.2.3. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz (részeként rendelkezésre állási nyilatkozat) saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át (Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság megszerzésének pontos ideje illetve kódja egyidejű megadásával.)
22) Az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pont 4. – 6. értékelési szempontra hiv.-sal: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről + az előírt jogosultság igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolati példányát (vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság megszerzésének pontos ideje illetve kódja egyidejű megadásával.) vagy amennyiben a szakember még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat meglétének igazolását.
23) A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
Folyt.: VI.4.3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
Karakterkorlát változás miatt a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése rovat folytatása:
A tervezendő közös helyi és helyközi autóbusz-terminálnak biztosítania kell a könnyebb átszállási feltételeket, illetve a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának növelését, amely ezáltal vonzóbb lehet több egyéni közlekedési módot választó utazó körében, ezzel csökkentve a belváros felé közlekedő autók számát.
A tervezési feladat magában foglalja a meghatározott tervezési helyszínre vonatkozóan
• megvalósíthatósági tanulmány megalapozó vizsgálatainak elkészítését
• megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítését
• előzetes vizsgálati dokumentáció készítését és előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását, hatósági előírás alapján környezeti hatástanulmány készítését és környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, környezetvédelmi engedély beszerzését,
• előzetes régészeti dokumentáció készítését,
• indokolt esetben a településrendezési eszközök módosítását,
• engedélyezési tervdokumentáció készítését,
• hatósági engedélyek, hozzájárulások jóváhagyások beszerzését
• kiviteli tervdokumentáció készítését,
• valamennyi szükséges engedély beszerzését,
• tulajdonosi, kezelői, és üzemeltetői határokat ábrázoló terv készítését,
• ajánlati tervdokumentáció készítését,
• forgalmi vizsgálat és tervezés elvégzését,
• szükség esetén közlekedésbiztonsági hatásvizsgálat készítését,
• költségvetési kiírás készítését,
a Közbeszerzési dokumentum III. kötetében (Műszaki diszpozíció) rögzített előírások, ajánlatkérői elvárások figyelembevételével.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm.határozat biztosítja.
A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció) találhatóak.
VI.3. folytatása:
A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
24) Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák