Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/52
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.17.
Iktatószám: 5125/2022
CPV Kód: 71410000-5
Ajánlatkérő: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: inhouse szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25455005220
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsirainé Moldován Cecília
Telefon: +36 204292259
E-mail: moldovan.cecilia@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000196512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000196512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: inhouse szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000196512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pályázat benyújtáshoz szükséges részletességgel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) dokumentum és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) (2021-2027) elkészítése az alábbiak szerint:
• Megalapozó vizsgálat elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal.
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatásához kérdőív összeállítása (lakossági felmérés és önkormányzati intézményi felmérés).
• Partnerségi Terv elkészítése
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz program előírásai szerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján készítése a Zala Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához való illeszkedés biztosításával.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése, mely a TOP Plusz programhoz illeszkedő fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
A feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető Segédletek között található Szakmai mellékletek kötelező erővel bírnak:
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Amennyiben ezen dokumentumok a feladat ellátása során módosításra kerülnek, a módosításra figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Zala Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők:
https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-ter%C3%BCletrendez%C3%A9s
Megrendelő vállalja, hogy a 314/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalmi előírásai szerint 2021-ben elkészített Megalapozó vizsgálatot a Vállalkozó részére legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül átadja.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az FVS és a TVP készítése során – a teljesítési határidőn belül -, a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kért, illetve a fentebb hivatkozott Segédletek, Szakmai mellékletek tartalmi változásaiból eredő módosításokat a jelen közbeszerzés tárgyát képező dokumentumokon átvezesse, adott esetben aktualizálja azokat.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező feladatok, a teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, az elkészítendő dokumentumok egymással párhuzamosan készülnek és egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lenne kezelhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagykanizsa MJV részére FVS és TVP elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311410-4
További tárgyak: 79315000-5
90711000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályázat benyújtáshoz szükséges részletességgel Nagykanizsa Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) dokumentum és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) (2021-2027) elkészítése az alábbiak szerint:
• Megalapozó vizsgálat elkészítése a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben rögzített tartalommal.
• Előkészítési feladatként kérdőíves felmérés lefolytatásához kérdőív összeállítása (lakossági felmérés és önkormányzati intézményi felmérés).
• Partnerségi Terv elkészítése
• 1 db Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz program előírásai szerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve (2021-2027) alapján készítése a Zala Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájához való illeszkedés biztosításával.
• 1 db TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) készítése, mely a TOP Plusz programhoz illeszkedő fejlesztések összefoglaló dokumentuma, kivonata.
A feladat ellátása során a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által a https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-131-21 honlapon elérhető Segédletek között található Szakmai mellékletek kötelező erővel bírnak:
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 (dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Amennyiben ezen dokumentumok a feladat ellátása során módosításra kerülnek, a módosításra figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Zala Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Zala Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők:
https://www.zala.hu/hu/onkormanyzat/ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-ter%C3%BCletrendez%C3%A9s
Megrendelő vállalja, hogy a 314/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalmi előírásai szerint 2021-ben elkészített Megalapozó vizsgálatot a Vállalkozó részére legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül átadja.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Ajánlattevő feladatát képezi, hogy az FVS és a TVP készítése során – a teljesítési határidőn belül -, a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kért, illetve a fentebb hivatkozott Segédletek, Szakmai mellékletek tartalmi változásaiból eredő módosításokat a jelen közbeszerzés tárgyát képező dokumentumokon átvezesse, adott esetben aktualizálja azokat.
A stratégiai dokumentumok elkészítése során felmerülő további feladatok:
• a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja,
• a részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik,
• Megrendelővel előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken beszámoló készítése a feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése, valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és prezentáció készítése;
• a Megrendelő által elfogadott tartalommal partnerségi egyeztetésre bocsátandó dokumentumok elkészítése,
• részvétel a partnerségi egyeztetésben;
• beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba
• részvétel az Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetésében, véglegesítésében.
• A részvétel a véglegesítést követően a Megrendelő Közgyűlése felé történő előterjesztés elkészítésében;
• a Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken és a Közgyűlésen való részvétel.
Leszállítandó példányszámok:
Munkapéldányból:
• papír alapon 4 db komplett dokumentáció
• digitálisan 2 db komplett dokumentáció elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is (word)
• digitálisan a térképeket szerkeszthető formában is (dwg)
Végleges változatból:
• papír alapon 4db komplett dokumentáció
• digitálisan 2 db komplett dokumentáció elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is (word)
• digitálisan a térképeket szerkeszthető formában is (dwg)
Megrendelő kiköti, hogy az elkészült és Közgyűlés által elfogadott dokumentumok feletti teljes rendelkezési jog Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói díj megfizetésével Megrendelőre száll, és megszerzi azok teljes körű felhasználási jogait is. Ennek megfelelően Megrendelő az elfogadott, átvett dokumentumokat jogosult szabadon felhasználni, azokat módosíttathatja, felülvizsgáltathatja vagy átterveztetheti.
Nagykanizsa utolsó becsült népessége 46 835 fő (2019 évben).
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 9
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP Plusz 1.3.1-21
II.2.13) További információ
1./ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7. pontban előírt határidő a szerződés teljes időtartamát jelenti és az FVS és TVP munkapéldányának / végleges példányainak leadása tekintetében az ajánlatkérő teljesítési részhatáridőket határoz meg a szerződéstervezetben és az alábbiakban meghatározottak szerint.
1. részhatáridő: az FVS és a TVP munkapéldányainak elkészítése: a szerződés aláírását követő 90 naptári nap.
Véghatáridő: az FVS és a TVP pályázat benyújtásához szükséges részletezettségű elkészítése: a szerződés aláírását követő 120 naptári nap.
2./ II.2.5) pont esetében:
— Adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100
— Módszer, amivel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok között pontszámokat:
– Nettó ajánlati ár (Ft):
Az ár értékelési részszempont esetében: a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó tervezési díjra) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
– "M2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)":
A 2020.március 25-i útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab pontja szerinti egyenes arányosítással az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 24 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 24 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / Alegjobb) x (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat (a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 24 hónap feletti megajánlás esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 24 hónaphoz viszonyít.)
További részletek a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlatban
P1/ A 321/2015. Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (megyei és/vagy települési szintű stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítésére és/vagy módosítására és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó szolgáltatásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1/ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételi nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja, azonban erre a körülményre már az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatban utalni kell, megjelölve, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó nyilvántartás, illetve, elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (megyei és/vagy települési szintű stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítésére és/vagy módosítására és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó szolgáltatásból) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 10 000 000 HUF-ot.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt 65. § (7) bekezdés alapján más szervezet (személy) kapacitására kíván támaszkodni valamely alkalmassági követelmény tekintetében, az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza ajánlatkérő, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. A Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági
szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolására csatolni kell az ajánlatban
M1.) Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
Ajánlatkérő figyelemmel a Korm. rend. 21.§ (3a) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. A Korm. rend. 21/A.§-ára tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ -nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
M2.) Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be (EKR-űrlapon) azt a szakembert (szakembereket), aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
Az Ajánlattevő nyilatkozatának tartalmazni kell a szakember(ek) nevét és annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba be kívánja vonni.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá,
- az M2.1) pont tekintetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
- a szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az értékelés körében megajánlott szakember nevét, úgy az nem orvosolható hiánypótlás keretében, tehát az ajánlat érvénytelennek minősül.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 db megyei és/vagy megyei jogú városi és/vagy minimum 30 000 fős települési szintű stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítésére és/vagy módosítására és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó referenciával.
A referencia ismertetésnek a szolgáltatást olyan részletességgel kell tartalmaznia, hogy az előírt alkalmassági feltétel teljesítése egyértelműen megállapítható legyen.
M2.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú közgazdász végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 6 hónap, megyei és/vagy települési szintű stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítésére és/vagy módosítására és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó szolgáltatásban szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M2.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakember, aki projektvezetőként részt vett legalább egy darab Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésben és/vagy felülvizsgálatában.
Projektvezető alatt az ajánlatkérő az alábbi személyt érti: az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése során első számú felelősként felelt a dokumentum elkészítésért, az ügyféllel való kapcsolattartásért, koordinálta a különböző szakterületek munkáját.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő az M1.) és M2.) pontokban előírt alkalmassági követelmény körében előírt stratégia, akcióterv, program és koncepció alatt különösen az alábbi dokumentumokat érti:
- stratégia: klímastratégia, foglalkoztatási stratégia, területfejlesztési stratégia, gazdaságfejlesztési stratégia, településfejlesztési stratégia;
- akcióterv: foglalkoztatási akcióterv, városrehabilitációs projekt, gazdaságfejlesztési akcióterv;
- program: esélyegyenlőségi program, környezetvédelmi program, fenntartható fejlődés program (pl. Local Agenda 21), gazdaságfejlesztési program, anti-szegregációs program, fenntarthatósági program, versenyképesség kutatás, területfejlesztési program, integrált területi program;
- koncepció: területfejlesztési koncepció, fejlesztési koncepció/terv, integrált településfejlesztési koncepció.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatban bármely részhatáridő elmulasztja, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó díj 0,5 %-a, a késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó díj 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – választása szerint a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a szerződés szerinti meghiúsulási kötbért követelni. Megrendelő elállási és rendkívüli felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy rendkívüli felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét nem érinti.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős – meghiúsul (különösen, de nem kizárólag, amennyiben a Vállalkozó eléri bármely kötbér maximumát, illetőleg Vállalkozó kétszeri hibás teljesítése esetén), úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, és egyúttal a nettó díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. Amennyiben a határozott idő lejárta előtt Megrendelő rendkívüli felmondása miatt, illetve olyan egyéb okból szűnik meg a szerződés, amelyért Vállalkozó felelős, úgy Vállalkozó szintén köteles meghiúsulási kötbér fizetésére.
Hibás teljesítési kötbér: Olyan mennyiségileg vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős, a Vállalkozó kártérítési felelősséggel, illetőleg hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó díj 20%-a. Amennyiben a szerződés teljesítése során kettő (2) részfeladat tekintetében is fennállnak a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának feltételei, úgy Megrendelő jogosult – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – választása szerint a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a szerződés szerinti meghiúsulási kötbért követelni. Megrendelő elállási és rendkívüli felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy rendkívüli felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét nem érinti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget és tartalékkeretet nem biztosít. Számlák benyújtására a teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szolgáltatások után 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kiállításának napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.
Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetét saját forrásból biztosítja, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerüljön elszámolásra.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak;
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- 2011. évi CXCV. törvény;
- 2013.évi V. törvény;
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem követelmény és nem megengedett!
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A 424/2017 (XII. 19) Korm rend. 8/A. §-a értelmében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a II.2.5) pontban hivatkozott Pénzügyminisztérium által kiadott dokumentumok tartalmában a teljesítés ideje alatt változások várhatóak, így a szerződés tervezetben és a végleges szerződésben szereplő tartalmi elvárások a minisztériumi iránymutatások, és a fent hivatkozott módszertani kézikönyvek
végleges függvényében változhatnak.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. Kbt. 68. §, 424/2017. Kr. 15. § (2) bek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás módszere; többlettapasztalat esetében: egyenes arányosítás módszere.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: - Az ajánlatkérő előírja a PDF fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
- A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségeit), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66.§ (2) bekezdése).
- Szakmai ajánlat:
A szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó megajánlás alátámasztása során kizárólag a megajánlott szakember neve és az értékelési szempontra tett vállalást tartalmazó nyilatkozat nem hiánypótoltatható, az értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó egyéb dokumentumok tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § rendelkezései szerint bocsájthat ki hiánypótlást.
- Az Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
- FAKSZ dr. Bakó Zoltán FAKSZ 00782; 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.;bakougyvediiroda@gmail.com.
- Az ajánlattevők alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
- Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
- Az ajánlatkérő a Kbt. 98.§ (3) bekezdése alapján fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő, a TOP Plusz 1.3.1-21 pályázati felhívásban meghatározott elemeire vonatkozó szerződés megkötésétől számított három éven belül a TOP Plusz 1.3.1-21 pályázati felhívásban meghatározott elemeire vonatkozó további szolgáltatás megrendelésre hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.
A lehetséges további szolgáltatás(ok) tárgya: A TOP Plusz 1.3.1-21 pályázati felhívásban meghatározott (az alapul szolgáló eljárás tárgyával összefüggő ) szolgáltatások.
A beszerzés feltételei: Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban kiadott főbb szerződéses feltételekkel azonos módon kívánja meghatározni a szerződéses kötelezettségeket. A további - az alapul szolgáló eljárás tárgyával összefüggő - szolgáltatások részletesebb leírásai:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése.
• FVS standard forgatókönyvének felülvizsgálata (friss KSH adatok szerint), FVS eredményeit alátámasztó indikátor tényértékek vizsgálata a célértékek elérhetősége szempontjából.
• A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása.
• A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv elkészítése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban: ZIFFA)
• A városfejlesztés és működés eredményeit, a fejlesztési folyamatot szolgáló városi monitoring rendszer kialakítása
• Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
• Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP).
• Települési stratégia elkészítése.
• Települési környezetvédelmi program elkészítése, felülvizsgálata.
Jelen eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor az ajánlatkérő figyelembe vette az újabb szolgáltatás(ok) becsült értékét is.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges