Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/83
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.02.
Iktatószám: 5157/2019
CPV Kód: 71631300-3
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a feladatleírás szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Perfektum Építész Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvfzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pvfzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002- Új pécsi vásárcsarnok megépítéséhez kapcsolódó – műszaki ellenőri feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000501912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Új Pécsi Vásárcsarnok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzuési eljárás lebonyolításáról határozott. A tervezett építmény főbb adatai: Rendeltetése kereskedelmi, szolgáltató. Tömegkialakítás: Az épület 3 eltérő fő tömegből áll. A nagycsarnokból, mely az asztalos kistermelői árusítás tere, az északi oldalához csatlakozó bejárati térből (köztér felé kialakított átmeneti tér) és a déli oldalához csatlakozó alacsonyabb belmagasságú -pavilon jellegű árusító helyeket tartalmazó- térből. További tömegelem a felülvilágító a nagycsarnok és a déli alacsonyabb tömeg csatlakozásánál. E tér átmenet a nagycsarnok és az alacsony tömeg között, egyben infó kommunikációs célokat szolgál mind befelé, mind kifelé. Tervezett épület adatai telek területe 13.462 m2 beépített bruttó alapterület 6550 m2 tervezett zöldfelület 862 m2 épület nettó alapterülete 5607 m2 parkoló 1210 m2 hulladék tároló 77 m2 Útépítés, Vásárcsarnok megközelítését biztosítása érdekében: Az Új Vásárcsarnok megközelítését biztosítandó, szükséges egy új körforgalom kialakítása, illetve az Ipar utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. A jelen projekt keretén belül a körforgalom és hozzá kapcsolódó útszakaszok kerülnek kialakítása. Az Ipari utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca csomópont kialakítása nem jelen projekt kertén belül valósul meg, így ezzel feladat nincs. Víz, szennyvíz, csapadékvíz építés: 1. Közműcsatorna építés: 562 m 2. Szennyvízcsatorna építés: 36,5 m 3. Ivóvíz építés: 54 m A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik. A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint kell ellátni. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági műszaki ellenőrök bevonása kötelező. Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá: - A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása. - Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása. - Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. - Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok. - Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról. - A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása. - Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése. - A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése. - Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23870000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új pécsi vásárcsarnok - műszaki ellenőrzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Új Pécsi Vásárcsarnok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzuési eljárás lebonyolításáról határozott. A tervezett építmény főbb adatai: Rendeltetése kereskedelmi, szolgáltató. Tömegkialakítás: Az épület 3 eltérő fő tömegből áll. A nagycsarnokból, mely az asztalos kistermelői árusítás tere, az északi oldalához csatlakozó bejárati térből (köztér felé kialakított átmeneti tér) és a déli oldalához csatlakozó alacsonyabb belmagasságú -pavilon jellegű árusító helyeket tartalmazó- térből. További tömegelem a felülvilágító a nagycsarnok és a déli alacsonyabb tömeg csatlakozásánál. E tér átmenet a nagycsarnok és az alacsony tömeg között, egyben infó kommunikációs célokat szolgál mind befelé, mind kifelé. Tervezett épület adatai telek területe 13.462 m2 beépített bruttó alapterület 6550 m2 tervezett zöldfelület 862 m2 épület nettó alapterülete 5607 m2 parkoló 1210 m2 hulladék tároló 77 m2 Útépítés, Vásárcsarnok megközelítését biztosítása érdekében: Az Új Vásárcsarnok megközelítését biztosítandó, szükséges egy új körforgalom kialakítása, illetve az Ipar utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása. A jelen projekt keretén belül a körforgalom és hozzá kapcsolódó útszakaszok kerülnek kialakítása. Az Ipari utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca csomópont kialakítása nem jelen projekt kertén belül valósul meg, így ezzel feladat nincs. Víz, szennyvíz, csapadékvíz építés: 1. Közműcsatorna építés: 562 m 2. Szennyvízcsatorna építés: 36,5 m 3. Ivóvíz építés: 54 m A projekt keretében szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, tekintettel arra, hogy a projekt az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik. A műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása a Projekt kivitelezésének koordinálására és a Projekt keretében történő építési munkák, árubeszerzés felügyeletére vonatkozik. A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint kell ellátni. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 24. § szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt . hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. A műszaki ellenőri feladatok ellátásához szakági műszaki ellenőrök bevonása kötelező. Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá: - A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása. - Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása. - Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel. - Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok. - Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról. A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása. - Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése. - A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése. - Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint. Részletesen lásd a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembereknek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min. 0, max.36)  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002
II.2.9) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10, Értékelés módszere: ár fordított arányosítás. Szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás, ahol az értékelés legkedvezőbb szintje 36 hónap. Alszempontok:részletes ismertetése a KD-ban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új pécsi vásárcsarnok - műszaki ellenőrzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23870000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A felhívás III. 1.3.) M.1.1., M.2.1., M.2.2., M.2.3. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése, és
szakági műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Schmalcz és Társai Kft.- A felhívás III. 1.3.) M.1.1., M.2.1.; AQUA-VIA Kft.- AF III. 1.3.) M.2.2.; AXA TECH Bt.- AF III. 1.3.) M.1.2.
; GWS Technology Kft (14746468-2-13) - A felhívás III. 1.3.) M.2.3.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36309694
Postai cím: Király Utca 63.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13780458202

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38157044
Postai cím: Erzsébet kirányné útja 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637784242

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984241

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: ATROX-MÉRNÖK Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88004376
Postai cím: Barsi Utca 30
Város: Bicske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13632960207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
- Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
- UTIBER Közúti Beruházó Kft, 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13 10554885243
- EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft., 1146 Budapest, Erzsébet kirányné útja 1/C 10637784242
- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 140 12037984241
- Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, Szegedi Út 37-39. 14541744241
- RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, 7626 Pécs, Király Utca 63. 13780458202
Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 7630 Pécs, Barázda Köz 8. 13625438202
Ajánlatkérő 2018. november 29. napján hozott közbenső döntésével a Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (7630
Pécs Barázda Köz 8.) Ajánlatát érvénytelenné nyilvánította a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) és fa) pontja alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges