Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.13.
Iktatószám:5206/2018
CPV Kód:45215110-1
Ajánlatkérő:Harkány Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Harkány, Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területe, Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Harkány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18231
Postai cím: Petőfi S. u. 2-4.
Város: Harkány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Markovics Boglárka
Telefon: +36 72480100
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: IGLU LTP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Peterdy u. 39. II/15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ignácz Edit
Telefon: +36 704260921
E-mail: iglultp@gmail.com
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215110-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyban
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A kivitelezés helyszínére, a kivitelezési feladatok műszaki egységére, a szerződés teljesítésének feltételeire tekintettel a részajánlat tétel lehetőségét ajánlatkérő nem biztosítja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány, Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területe,
Harkány, Kossuth L. u. 7. hrsz. 2454/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munkák ismertetése a Harkány Gyógyfürdő 2. épület felújításáról
Tervezői feladatok:
Harkány Gyógyfürdő 2. épület kiviteli tervelkésítése, ezen belül:
A hatályos jogszabályoknak, műszaki irányelveknek és szabványnak megfelelő, az építési engedélyezési tervdokumentációval összhangban lévő tartalmú kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni, mely alapján a tervezett beruházás megvalósítható.
építészet - alaptervek, az eltéri szintek alaprajzai, metszetek, homlokzatok, álmennyezeti tervek, burkolási tervek M 1:50 léptékben, szakipari konszignációk a külső- és belső nyílászárókról, lakatos szerkezetekről, beépített bútorokról, M 1:50 léptékben, M 1:10 léptékű részlettervek, tételes árazatlan költségvetési kiírás, műszaki leírás
statika - statikai szerkezeti tervek m 1:50 léptékben az új monolit vasbeton és acél tartószerkezetekről, alapozás, pince fal és födém, új medencék, födémpótlások, lépcsők, liftakna, az összes átépítéssel érintett tartószerkezetről, tételes árazatlan költségvetési kiírás és műszaki leírás
gépészet - víz-, szennyvíz- és belső csapadékvíz hálózat, fűtés terve (az épületen kívül 1 m határig a közműtervező adatszolgáltatása alapján), m 1:50 léptékben tételes árazatlan költségvetési kiírással
- gépi szellőzés terve (azemeleti szellőzőgépházakban elhelyezett hővisszanyerős szellőzőgépekkel és hűtőegységgel), tételes árazatlan költségvetési kiírással
- a gépészeti munkákról műszaki leírás
elektromos - belső erőátviteli és világítási villamos hálózat terve m 1:50 léptékben lámpatest és tételes árazatlan költségvetési kiírással
- villámvédelmi kockázatelemzés, villámvédelmi terv
gyengeáram - tüzészlelő-jelző berendezés terve csak a tervezési területről m 1:50 léptékben, de a központnak fogadni kell tudnia a későbbi ütemben elkészülő építési engedély tervben szereplő bővítmény tüzjelző rendszerét
- kamera rendszer, hangosítás, beléptető rendszer kábelezése
- tételes árazatlan költségvetési kiírás, műszaki leírás
vízgépészet - kiviteli terv m 1:50 léptékben tételes árazatlan költségvetési kiírással és elem jegyzékkel
Tervdokumentáció példányszáma:
kivitelezési terv:
- 5 pld. papíron és 1 pld. digitálisan CD-en pdf formátumban.
Teljesítés időtartama a szerződés aláírásától számított 60 nap. Kötbérterhes határidő.
Kivitelezési feladtok:
Pince:
Épületen belül, a meglévő 32,8m2-es vízgépészet bővítése 24,5m2-rel. Az új vízgépészet padlószintje is a -2,20m-en lesz. 20cm vtg monolit vasbeton lemezalap, födém és falak, vízszigetelve. A pince belenyúlik a talajvízbe.
A teljes vízgépészeti rendszer cserélve lesz, úgymint a :
-meglévő pezsgőmedence, vízfelület: 9,74 m2 vízmélység 1,10m
-új 8 férőhelyes pezsgőmedence, vízfelület: 6,76 m2, vízmélység: 0,95m
-új meleg kneip medence, vízfelület: 5,57 m2, vízmélység: 0,40m
-új hideg kneip medence, vízfelület: 5,51 m2, vízmélység: 0,40m
-meglévőmerülőmedence, vízfelület: 7,95 m2, vízmélység: 1,34m
Földszint:
Meglévő UNIVÁZ-as épület teljes felújítása, gyakorlatilag csak a tartószerkezet marad meg. Az 1-es épülettengelytől a 12-es épülettengelyig a teljes földszint felújítása és átalakítása feladat, az orvosi blokkot kivéve.
Az építéssel érintett nettó terület belső alapterület: 1.308 m2, melyből a bővítés 145,8 m2
A szauna blokk területén felújításra kerül a meglévő merülő medence és a pezsgő medence, készül egy új 8 férőhelyes pezsgőmedence, hideg-melegvizes kneip medence, kis méretű és nagy méretű finn szauna, infra szauna, gőzkamra és tepidárium, valamint pihenő rész.
678 férőhelyes vendég öltözőblokk, Z ajtós szekrényekkel, szerelt öltözőkabinokkal, férfi-női vizesblokkal, melynek kapacitása nemenként 6db zuhanyzóval, 3db wc-vel, 2db mosdóval.
45 férőhelyes szekrényes női dolgozói öltöző, 4db zuhanyzóval, 3db wc-vel, 1db mosdóval, valamint 15 férőhelyes férfi dolgozói öltöző, 2db zuhanyzóval, 1db wc-vel és 1db vizeldével és 1db mosdóval. A dolgozói öltözőhöz teakonyha-pihenő tartozik.
Földszint és emelet között új háromkarú vasbeton lépcső készül, 1,95m széles lépcsőkarral, 3,6m szintkülönbség áthidalására, lépcső orsótérben 1db új 1000kg-os, 13 személyes személyfelvonó készül.
3db iroda készül előtérrel, 1db üzlet, közlekedők, 3db 5%-os rámpával.
Külső területen épül:
1db új, egyenes-kétkarú külső lépcső készül, 1db pihenővel, 1db érkezővel, mindkét oldalon korláttal, 1,4m széles lépcsőkarral, 3,6m szintkülönbség áthidalására.
1db meglévő külső lépcső, földszint-emelet-tetőszint-toronyszint, 1,2m széles egyenes lépcsőkarokkal, szintenként 3,6m szintkülönbség áthidalására. Lépcsőkarok vasbeton falak közé vannak építve, a lemálló vasbeton részek letisztítása, kilátszó vasalás korrózió védelme, majd betonjavítás.
Emelet:
Az 1-es épülettengelytől a 11-es épülettengelyig a teljes emelet felújítása és átalakítása. A 11-es épülettengelytől a 14-es épülettengelyig csak a homlokzatokat kell felújítani.
Az építéssel érintett nettó beltéri alapterület: 1.155 m2 melyből a bővítés 9,3 m2
1db büfé fogyasztótérrel, női wc 5db wc fülkével, 2db mosdóval, férfi wc 3db wc fülkével, 3db vizeldével, 2db mosdóval, 1db akadálymentes wc. Zuhanyzó blokk nemenként 3db zuhanyzóval, 2db mosdóval. 1db 102,9 m2-es mobil fallal kettéválasztható tornaterem készül. A többi területen közlekedők és pihenők lesznek kialakítva, összesen 129db pihenőággyal.
Tetőfelújítás:
Az 1-es épülettengelytől a 14-es épülettengelyig a teljes tetőszint felújítása és átalakítása, kivéveve 10-es és E-C épülettengelyekkel közrezárt terület.
Az építéssel érintett nettó terület: 1.638 m2
A tetőnek 486,9 m2 felülete járható, itt 2db zuhanyzó is készül. A tető tető többi része mosott kavics leterhelő réteget kap. A tető általános rétegrendje bitumenes párazáró rétegből, lejtésképzéssel kialakított EPS hőszigetelésből és műanyag lemez vízszigetelésből áll, az attikák alumínium lemez lefedést kapnak.
2db 6x6m-es épített felülvilágító készül, amiknek az oldalfalán van ablak, a tetejük szigetelt vasbeton födém. 2db 100x250cm méretű hő-és füstelvezetésre nyíló felülvilágító készül. 2db 100x200cm-es, 4db 100x100cm-es felülvilágító kupola kerül beépítésre.
A meglévő terepen álló konyhai szellőzőgép is felkerül a tetőre.
A tetőn új villámhárító rendszer készül.
A részletes tervezési programot, a meglévő építési engedélyt és a műszaki adatokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér mértéke (kiv.terv.kapcs min.1%/nap,max.5%/nap) 5
2 Késedelmi kötbér mértéke (kivitelezéshez.kapcs min.0,5%/nap,max.1%/nap) 5
3 Minőségi kötbér mértéke (min.0,1%/nap,max.1%/nap) 5
4 A tervezési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása 5
5 Organizációs terv megfelelősége 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó átalányár / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem kívánja alkalmazni.
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatási okirat jelenleg a módosuló műszaki tartalomra tekintettel módosítás alatt áll. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a megváltozott műszaki tartalom támogató hatóság általi elfogadása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint a 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Alkalmatlan a magyarországi letelepedésű ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A 322/2015. (X.30.) Korm. renelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 114.§ (2) bekezdés - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására.
A Magyarországo letelepedett ajánlattevők esetében a bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek ezért önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Az önéletrajzot Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés meglétét az ajánlattevő az előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés meglétét igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával kell igazolni. A dokumentumokat Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes általános forgalmi adó nélküli árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja gazdasági és pénzügyi alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A nem forintban rendelkezésre álló árbevételi adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (11) bekezdése, a Kr. 19. § (6) és (7) bekezdésében, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak.
Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételnek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes ÁFA nélküli árbevétele nem éri el összesen az 300 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a és a 22. § (3) bekezdése szerinti igazolással (szerződést kötő másik fél által adott igazolás), az alábbi tartalommal:
- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;
- az építési beruházás tárgya, az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;
- a teljesítés helye, a teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Igazolásként a szakember tekintetében csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi munkahelyét, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony / tagsági / egyéb foglalkoztatási jogviszony stb.). A szakmai önéletrajzban meg kell adni a a névjegyzéki /kamarai számot. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli.
Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az M.1. - M.2. alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az alábbi referenciákkal:
- összesen legalább 1 db legalább 1500 négyzetméter alapterületű épület magasépítési rekonstrukciójára, felújítására vonatkozó referenciával, mely magában foglalt építészeti, gépészeti és villamossági felújításra vonatkozó kivitelezői feladatokat is.
Ajánlatkérő a fenti referenciával egyenértékűnek tekint bármely, legalább 1500 négyzetméter nagyságú új, szociális, egészségügyi, közigazgatási szórakoztatási, vagy kulturális célt szolgáló épület kivitelezésére vonatkozó referenciát.
Ajánlatkérő az alkalmassági kritériumokat Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel állíptotta meg.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel
M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti„É” besorolású jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az „É” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel
M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti„G” besorolású jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az „G” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel

M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. része szerinti„V” besorolású jogosultsággal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az „V” szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel
A 322/2015. (X.30.) Korm. renelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
- késedelmi kötbér
- meghiúsulási kötbér
A kötbér tekintetében - figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére - az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett (nyertes ajánlattevő) pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, melyért felelős megszegi a szerződést.
A szerződés teljesítése során két kötbérterhes határidőt állít ajánlatkérő:
1. A kiviteli tervek elkészítésének határnapja a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60, azaz hatvan nap.
2. A kivitelezési feladatok teljesítésének határnapja: 2018. december 01.
A késedelmi kötbér mértéke, értékelési rszszempontkéntketrültemghatrzásra az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes határidő tekintetében: (minimum: a tervezés nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap) Súlyszám: 10
Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez kapcsolódó kötbérterhes határidő tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap) Súlyszám: 10
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): A késedelmes teljesítés esetén kötbér. Amennyiben a késedelmes napok mértéke bármely kötbérterhes határidő tekintetében eléri a 10 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a, melyet a terhelőlevél alapján kell ajánlatkérő részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés követelését kizárja.
Minőségi kötbér:Amennyiben a kivitelezés olyan hibát tartalmaz, amely miatt a műszaki átadás-átvételi eljárás során ajánlatkérő póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke értékelési részszepotn az alábbiak szeritn:
Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó ajánlti ár 1%/nap) Súlyszám: 10
Amennyiben a hibás teljesítés elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás, szavatosság stb.) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 10 (tíz) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.
Amennyiben ajánlatkérőek beszámításra alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését.
Jótállási kötelezettség: Mértéke 36 hónap. Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
A Kbt. 134.§-a szerinti biztosíték:
Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 napon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a Nyertes Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a Nyertes Ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Kbt. 134.§ (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megjelölt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti körülménynek (szerződéstől való visszalépés) tekinti.
Jótállási biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a teljesítést követően, azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően Ajánlatkérő számára, Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke, a jótállási idő kezdőnapjától - azaz a hiba és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától - annak lejártáig terjedő időtartamra - 36 hónapra - a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására az Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Nyertes Ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.
A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosíték Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,

- a Kbt. 134.§ (7) bekezdése alapján az ellenértékből visszatartásra kerül, és a továbbiakban az óvadék szabályait kell a visszatartott összegre megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 134.§ (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megjelölt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban foglalt támogatásból biztosítja. A nyertes ajánlattevői számlakiegyenlítés utófinanszírozással (közvetlenül ajánlatkérői kifizetéssel) történik.
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő (de legfeljebb hetvenötmillió forint) mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg az első részszámlában kerül elszámolásra.
A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A benyújtható részszámlák minimális mértéke a nettó ellenérték 10%-nak megfelelő összeg. A nyertes ajánlattevő köteles az első részszámlát a nettó ellenérték 20%-nak megfelelő teljesítés elérésekor benyújtani. Előleg igénybevétele esetén az előlegszámla nem minősül résszámlának.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§ (5) bekezdése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak.
Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B §-ában foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17531 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő székhelye, jegyzői titkárság, 7815 Harkány, Petőfi u. 2-4. I. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatási okirat jelenleg a módosuló műszaki tartalomra tekintettel módosítás alatt áll. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a megváltozott műszaki tartalom támogató hatóság általi elfogadása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Szigetvári Takarékszövetkezet, Számlaszáma: 50800173-15392495
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében meghatározott módok egyikén az ajánlattételi határidő lejártáig szükséges teljesíteni. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a Kbt. 54.§ (4) - (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot fizetési számlára történő átutalással teljesíti, úgy a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a következő szöveget: ajánlati biztosíték - Harkány -Gyógyfürdő fejlesztése.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem fizetési számlára történő átutalással teljesíti, úgy a garancia vagy készfizető kezesség okiratot az összefűzött ajánlatban másolati példányban szükséges befűzni és az eredeti példányt az ajánlat részeként, külön borítékban, nem lefűzve kérjük benyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontjára és a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2017. számú összkollégiumi állásfoglalására.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: valamennyi értékelés részszempont tekintetében 1-100 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi értékelési szempontok esetében (1-3.) az értékelés módszere az egyenes arányosítás
1. Késedelmi kötbér mértéke a kiviteli tervek készítéséhez kapcsolódó kötbérterhes határidő tekintetében: (minimum: a tervezés nettó ajánlati árának 1%/nap, legfeljebb a tervezés nettó ajánlati árának 5%/nap) Súlyszám: 5
2. Késedelmi kötbér mértéke a kivitelezéshez kapcsolódó kötbérterhes határidő tekintetében: (minimum: a kivitelezés nettó ajánlati árának 0,5%/nap, legfeljebb a kivitelezés nettó ajánlati árának 1%/nap) Súlyszám: 5
3. Minőségi kötbér mértéke (minimum: a nettó ajánlati ár 0,1%/nap, legfeljebb a nettó ajánlti ár 1%/nap) Súlyszám: 5
A legjobb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma, a legjobb ajánlathoz viszonyítva kerül meghatározásra.
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlati ár tekintetében az értékelés módszer a fordítot arányosítás. A legjobb ajánlat a legalacsonyabb ajánlat, mely 100 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma, a legjobb ajánlathoz viszonyítva kerül meghatározásra.
Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 4. értékelési részszempont tekintetében (a tervezési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása) az értékelés módszere a pontozás
A módszer bemutatásának értékelésére vonatkozó további információkat a dokumntáció tartamazza.
Az 5. értékelési részszempont tekintetében (Organizásiós terv megfelelősége) az értékelés módszere a pontozás.
A módszer bemutatásának értékelésére vonatkozó további információkat a dokumntáció tartamazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
4. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 69. § és 71. § rendelkezései szerint teljes körűen biztosítja.
6. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
8. Ajánlatkérő lezárt üzleti év alatt legkésőbb az ajánlattételi határidő napján lezárt üzleti évet érti.
9. Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásáról, az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell a részletes adatokat megadnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (eljárást megindító felhívás III.1.2. P1, III.1.3. M1, M2) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
11. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a tervezési szolgáltatásokra vonatkozó felelőségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 1.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 5.000.000,- HUF/kárév, továbbá az építési munkákra vonatkozó „allrisks” szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 5.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 50.000.000,- HUF/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
12. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
14. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintet év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamok az irányadóak. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés, pénzügyi ütemterv és a műszaki ütemterv.
16. Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal, illetőleg a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. A kamarai regisztráció, illetőleg a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés (illetőleg engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés) megléte a szerződés megkötésének feltétele.
17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a postai úton, vagy személyes kézbesítés útján történő benyújtás esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli.
18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a felhívás I.3. pontja szerinti elérhetőségen (URL). A hozzáférést követően ajánlatkérő a feltöltött regisztrációs lapon az alábbi regisztrálási adatokat kéri megadni ; Érdeklődő gazdasági szereplő neve; székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, elektronikus levelezési címe.
20. FAKSZ:dr. Lucsik János, lucsikjanos@gmail.com,lajstromszám: 00164.
21. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, valamint a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges