Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5262/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz;8258 Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884523
Postai cím: Fő Utca 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wolf Viktória
Telefon: +36 87571270
E-mail: jegyzo@badacsonytomaj.hu
Fax: +36 87471289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.badacsonytomaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287382020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287382020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatások Badacsonytomajon
Hivatkozási szám: EKR000287382020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz. A teljes körű kiviteli tervek építészeti (szakágakkal együtt) és belsőépítészeti tervezési feladatot is tartalmaznak műszaki leírásban meghatározottak szerint. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Tátika presszó és kapcsolódó felületek esetében 1116 m2. A Tátika épületének műemléki azonosítószáma: 11450 [13906].

2. rész: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, táj- és kertépítészeti tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Pihenőpark kialakítására 6800 m2, a parkoló és kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 továbbá a móló 3740 m2-es területéből 530 m2.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: A „Tátika” műemléki épület felújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 8258 Badacsonytomaj 2556 hrsz. és 0283/25. hrsz. A teljes körű kiviteli tervek építészeti (szakágakkal együtt) és belsőépítészeti tervezési feladatot is tartalmaznak műszaki leírásban meghatározottak szerint. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Tátika presszó és kapcsolódó felületek esetében 1116 m2. A Tátika épületének műemléki azonosítószáma: 11450 [13906].
A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetést készít.
A tervező a kivitelezés tekintetében javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.
A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj (vállalkozói díj magába foglalja) ellenében.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/a) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés szakterületen. (0-48 hónap)  20
2 M2/b) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata belsőépítészeti tervezés szakterületen (0-48 hónap) 15
3 M2/c) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építménygépészeti tervezés szakterületen (0-48 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018
II.2.13) További információ
A Szerződés a szerződő Felek aláírása napján lép hatályba.
A fenti határidő alatt Ajánlatkérő naptári napokat ért.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

II.2.1) Elnevezés: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71222000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8258 Badacsonytomaj 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Az alsó bazársor terület megújításának tervezése
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, engedélyezési dokumentáció elkészítése, annak alapján engedélyezési eljárások lefolytatása, azt követően a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 2557/1/2/3/4., 2559/5/6., 2560., 2558., 2553., 0315/1., 0318., 0319. hrsz. – Badacsony Móló park és parkoló és a 71-es Fő út körüli területek. A kiviteli terveknek minden szakági tervet, táj- és kertépítészeti tervet, tanulmányt, hatástanulmányt tartalmaznia kell, melyet az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők az engedélyeztetés során előírtak. A leadott végleges dokumentációnak minden engedélyt, tervet tartalmaznia kell, mely a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, kivéve a tulajdonosi hozzájárulások, melyek beszerzése Ajánlatkérő feladata. Nyertes ajánlattevőnek közre kell működnie a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az előkészítés szakmai tartalmának összeállításában és a kérdések megválaszolásában. Ajánlatkérő szintén előírja szerződéses feltételként, hogy nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 alkalommal tervezői művezetés ellátására a kivitelezési helyszínen. A tervezési terület a Pihenőpark kialakítására 6800 m2, a parkoló és kapcsolódó felületek kialakítására 5540 m2 továbbá a móló 3740 m2-es területéből 530 m2.
A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetést készít.
A tervező a kivitelezés tekintetében javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.
A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Az ajánlatkérő a tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj (vállalkozói díj magába foglalja) ellenében.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/a) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata építészeti tervezés szakterületen. (0-48 hónap)  20
2 M2/b) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata táj- és kertépítészeti tervezés szakterületen. (0-48 hónap)  15
3 M2/c) alkalmassági követelményre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata közúti építmény tervezés szakterületen (0-48 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00018
II.2.13) További információ
A Szerződés a szerződő Felek aláírása napján lép hatályba.
A fenti határidő alatt Ajánlatkérő naptári napokat ért.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében csatolni szükséges az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerint - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy tehet eleget, hogy megfelelő tartalommal kitölti az EKR-ben található nyilatkozatmintákat.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet is, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti –véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon bejegyzett ajánlattevő nem szerepel a letelepedése szerinti ország vonatkozó nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges Ajánlattevő cégszerű (EKR nyilatkozat) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében szerepel. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen (EKR nyilatkozat) nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése). Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján vizsgálja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania valamennyi pénzforgalmi számlája vonatkozásában a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot, amelyből megállapítható az alkalmassági követelménynek történő megfelelés. A nyilatkozatnak a vizsgált időszakban esetlegesen megszüntetésre kerülő számlákra is ki kell terjednie.
Az igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P. 1. (valamennyi részben):
Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármelyik (adott esetben a vizsgált időszakban megszüntetésre kerülő) pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától számított két éven (vizsgált időszak) belül 15 napot meghaladó sorbaállításra került sor.
sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény („Pft.”) 2. § 25. sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság igazolása vonatkozásában a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak, azaz a gazdasági szereplő, továbbá – amennyiben a gazdasági szereplő az alkalmassági követelményeknek való megfelelése igazolása érdekében más szervezet kapacitásaira támaszkodik – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet ajánlatában igazolni köteles arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek ajánlatában kell benyújtania.
Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy is eleget tehet, hogy megfelelő tartalommal kitöltve és cégszerűen aláírva csatolja az Ajánlati dokumentáció részét képező nyilatkozat-mintákat.

Az M.1. alkalmassági követelmény igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 23. § szerint kell benyújtani.
A nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap), a szerződésbeli mennyiségét, és a szerződés mely részét teljesítette. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A szakemberek vonatkozásában azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: • szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, • szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági. feltétel(ek) teljesülése; és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (átadás-átvétellel lezárult),
M.1.1. (1. rész):
- Legalább 800 m2 alapterületű műemlék épület, vagy épületrész engedélyezési és/vagy kivitelezési tervezésére vonatkozó tervezési referenciával. Ajánlatkérő épület fogalma alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 10. pontjában meghatározott fogalmat érti.
M.1.2. (2. rész):
- Legalább 9000 m2 alapterületű park- és/vagy térrekonstrukció engedélyezési és/vagy kivitelezési tervezésére vonatkozó tervezési referenciával.
Az M1. alkalmassági minimumkövetelménynek Ajánlattevő több szerződéssel (legfeljebb 2 db) is megfelelhet, mely esetben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia együttes mennyiségének kell a fenti összmennyiségeket elérnie. Az egyes részeken belül meghatározott mennyiségi alkalmassági követelményeknek nem kell egy szerződésben szerepelniük, azok külön-külön több szerződéssel igazolhatóak.
A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapban) belül teljesítettnek, ha az a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett.

Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha
Nem rendelkezik részenként az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alább felsorolt jogosultságokkal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel:
1. rész:
M2/a) legalább 1 fő építész tervező (É) szakember
M2/b) legalább 1 fő belsőépítészi tervező (BÉ) szakember
M2/c) legalább 1 fő gépészeti tervező (G) szakember
2. rész:
M2/a) legalább 1 fő építész tervező (É) szakember
M2/b) legalább 1 fő táj- és kertépítészeti tervező (K) szakember
M2/c) legalább 1 fő közúti építmény tervező (KÉ-K) szakember
Ugyanazon szakember több alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem mutatható be.
Ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
Ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölni ajánlatában, hogy a megnevezett szakembert melyik alkalmassági követelmény igazolására kívánja bemutatni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben:
Szerződésbiztosító mellékkötelmek: késedelmi kötbér, mely a nettó vállalkozói (tervezői) díj 1 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, maximum 15%, meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezői díj 30 %-a.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi részben:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Megrendelő jelen közbeszerzés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (GINOP-7.1.9-17-2018-00018 számú projekt) biztosítja.
A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,0000000%).
A jelen szerződés szerinti szerződéses ár (a vállalkozói-tervezői díj) elszámolása egy végszámlával történik. A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdésére is. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 400.000,- Ft., 2. rész: 350.000,- Ft.
A befizetés helye: Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748052-15427504
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § szerint: igazolás: ajánlatban csatolva: átutalási igazolás vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés szerinti kötelezvény
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár: fordított arányosítás, szakemberek: egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok részletes meghatározását, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ár: fordított arányosítás, szakemberek: egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok részletes meghatározását, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.
12. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
13. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
14. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Pénzügyi alkalmasság; Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
15. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
16. 16. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.
17. Ajánlattevőnek nyilatkozatot (EKR nyilatkozat) kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
18. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai, valamint háttérjogszabályként a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni.
19. FAKSZ
Dr. Hargittay Szabolcs
00295
20. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
21. Felelősségbiztosítás: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § a vállalkozói szerződés megkötésének feltétele: Éves kárösszege legalább: 1.-2. rész: 30.000.000,- Ft; a káresemény összege legalább: 1.-2. rész: 10.000.000,- Ft.
22. AK szerződéses feltételként írja elő a kivitelezés során legalább 5 (öt) alkalommal tervezői művezetés vállalását.
23. Ajánlattevőnek az ajánlatában benyújtott, szakemberekre vonatkozó szakmai önéletrajzokban a többlettapasztalat megajánlásokat is egyértelműen és kétséget kizáróan be kell mutatnia.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai önéletrajz benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja szerint amennyiben az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
24. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges