Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/68
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.10.
Iktatószám:5292/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Teljesítés helye:Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., hrsz.: 8404
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény, kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK02299
Postai cím: Seregélyesi út 3.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csorba Andrea
Telefon: +36 22535702
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Fax: +36 22535694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.fmkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.eszker.eu/ajanlatkerok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn, Szabó József
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn, Szabó József
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fmkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény, kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program keretében az FMSzGyEOK Új Belgyógyászati tömb építése, hozzá tartozó parkoló fejlesztése - kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Új Belgyógyászati tömb építése, hozzá tartozó parkoló fejlesztése - kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Modern Városok Program keretében az FMSzGyEOK Új Belgyógyászati tömb építése, hozzá tartozó parkoló fejlesztése - kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212353-5
További tárgyak:45453100-8
45442300-0
45110000-1
45262100-2
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45223200-8
45261310-0
45261400-8
42416000-5
45300000-0
45310000-3
45350000-5
45262700-8
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., hrsz.: 8404
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti 8404 hrsz-ú ingatlanon az FMSzGyEOK Új Belgyógyászati tömb (Pulmonológia 64 ágy, Onkológia 47 ágy, Haematológia 26 ágy. Reumatológia 30 ágy, Bőrgyógyászat 15 ágy, Infektológia 40 ágy, Gasztroenterológia 79 ágy) építése és a hozzátartozó parkoló fejlesztése a vonatkozó építési engedély, a műszaki leírás, valamint az engedélyes szintű tervdokumentáció szerint.
Nyertes AT feladata a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is (322/2015. Korm. rendelet 14.§ (4) bek. b)). Ép. eng. száma: FE-08/ÉPÍT/ 1925-26/2017.
Az építmény fajtája: egészségügyi intézmény. Az építmény jellege: OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerinti középmagas, új épület.
A beruházás a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. / 1. sz. melléklet 3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül.
Tervezett alapterület: 13322 m2.
Építési övezet: különleges intézményterület: KI-EÜ.
A kivitelezés többek között az alábbiakra is kiterjed: összekötő híd felújítása, bontás (bontandó épületek: Pulmonológia, Véradó, volt munkaügyi épület, Infektológia, Belgyógyászat „A” és több kisebb létesítmény), Aszalvölgyi árok átépítése, összesen kb. 500 férőhelyes parkoló kialakítása, elbontott épületek helyének tereprendezése, szabaddá vált terület környezetbe illesztése.
Az épület alapozását, tartószerkezeteinek építését, építőmesteri és szakipari munkáit, épületgépészeti és épületvillamossági munkáit, felvonó szerelési, belsőépítészeti munkáit teljeskörűen, a szükséges bontásokkal és külső létesítményekkel, a közbesz. dokumentumokban rögzített munkarészekkel és belsőépítészeti elemekkel együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő befejezéssel kell megvalósítani.
Az épület fűtési energia ellátását távhővel kell megvalósítani, melyhez szükséges a területen meglévő távhővezeték kiváltása és 870 m hosszban D110-D40 átmérőjű, földárokba szerelt, műanyag köpenycsöves előszigetelt távhőellátó vezeték kiépítése.
Az alapozás mélyépítési technológiával valósítandó meg: 3696 m összhosszúságú cölöpalapozást kell készíteni.
Az épület felépítményi teherhordó szerkezetét 6817 m3 monolit vasbetonnal kell építeni, ennek során 1302 tonna betonacélt kell felhasználni.
Az épület homlokzatát az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 24.§-ának megfelelően homlokzati tűzterjedés védelemmel kialakított, hőszigetelt átszellőztetett szerelt nagytáblás homlokzatburkolattal (7028 m2) kell elkészíteni.
Az épület építését hőszigetelt lapostető szigeteléssel kell megvalósítani (3410 m2).
Az épületgépészeti szakági feladatai tartalmazzák a távfűtési hőellátású fűtési és melegvíz ellátó rendszert, az ivóvíz és tüzivíz, a szennyvíz-csatornázás, a csapadékvíz elvezető, a központi fűtés-hűtés, a mesterséges szellőzési, napkollektor rendszereket, továbbá egyedi hűtési rendszereket és épületfelügyeleti rendszert.
Az épület villamossági szakági feladatai tartalmazzák az erős- és gyengeáramú (tűzjelző, beléptető, beteghívó, hangosítás, kamera, nővérhívó, hő- és füstmentesítés-RWA, strukturált hálózat, TV-hálózat) villamossági rendszerek kiépítését.
A helyszíni munkálatok során biztosítani kell a telken folyamatosan rendeltetésszerűen üzemelő egészségügyi intézmény működésének zavartalanságát. A felvonulási területekre és közlekedési útvonalakra vonatkozó javaslatot lásd külön mellékletben.
Építési és bontási munkák sorrendjére vonatkozóan lásd az Ajánlatkérő által készített beruházási ütemtervet.
Az építési és bontási kivitelezési dokumentációk tartalma minimum feleljen meg a vonatkozó 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben előírtaknak. Továbbá tartalmazzon egy tételes szakágakra bontott árazatlan költségvetési kiírást és egy beárazott költségvetésen alapuló teljes költségszámítást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.a alk. követelmény szerinti szakember építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető) szerzett olyan szakmai többlettapasztalata, mely során a munkálatok mellett 25
2 Az M2.e. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (további max. 96hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jótállás: 60 hónap.
Értékelés: a legjobb ár-érték arány szempont szerint, pontskála: 0-100, módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempont: egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
A szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló felelősségbiztosítás, 100 000 000 HUF/kár, 300 000 000 HUF/év.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő (AK) két körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, 2. körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kr. 8., 10., 12-14., 15. § (1) bek., 16. § szerint történik.
Az alk. igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.67. § (4) bek. és a Kr. 15.§ (1) bek. szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67.§ (4) bek. és a Kr. 15.§ (2) és 17.§ (2) bek. szerint.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Ha ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13.§).
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. (Kr. 26.§ (1) bek. a)).
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Mo-n letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A megfelelést AK két körben végzi: 1. körben az EEKD alapján, 2. körben a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Igazolás az ajánlatban: a Kbt. 67.§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2.§ (5) bek. alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alk. minimumkövetelménynek való megfelelést. Közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Igazolás Kbt. 69.§ (4) bek. keretében: A Kr. 26.§ (2) bek. szerint.
A Kr. 1.§ (1)-(2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelményeknek.
Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1.§ (4)-(5) bek-re figyelemmel kell eljárni.
A Kr. 1.§ (5) bek. a nem Mo-n letelepedett gazd. szereplőkre vonatkozik.
Az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
Az alk. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész α (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban határidőre eleget tett-e;
- volt-e a pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás.
P2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (épületek és hozzá kapcsolódó külső létesítmények kivitelezése és/vagy tervezése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6) bekezdése jelen eljárás keretében megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (5) bekezdése alapján jár el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott igazolás szerint:
- fizetési kötelezettségeinek a számlavezető pénzügyi intézmény felé a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban határidőre nem tett eleget,
- számláján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (épületek és hozzá kapcsolódó külső létesítmények kivitelezése és/vagy tervezése) szerinti árbevétele összesen nem érte el a 6 000 000 000,- HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A megfelelést Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Igazolás az ajánlatban: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Igazolás a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra:
M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a referenciáit a felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni, melyben meg kell adni az igazolást nyújtó nevét, címét, kapcsolattartójának telefonszámát és e-mail címét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum, továbbá a műszaki átadás-átvétel dátuma), helyét, a saját teljesítés arányát, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolásból az M1 alkalmassági követelménynek való megfelelés ki kell, hogy derüljön.
A Kr. 22. § (5) bekezdés és a 21. § (2a) bekezdés a) pontja irányadó.
M2. Az Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Ha a szakember már az ajánlattételi határidő előtt rendelkezik a jogosultsággal: a szakember jogosultságának meglétét ajánlatkérő ellenőrzi a kamarai nyilvántartásból, ebben az esetben az önéletrajzban feltüntetendő a jogosultság megszerzésének dátuma és az elektronikus elérési út. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Ha a szakember az ajánlattételkor rendelkezik a jogosultsággal: az önéletrajzban a jogosultság megszerzéséhez szükséges megfelelést alátámasztó tapasztalat feltüntetése nem szükséges, de az M.2./a. pont tekintetében megjelölt szakember esetében az egészségügyi intézmény működése mellett szerzett szakmai tapasztalatra vonatkozó információkat ekkor is szükséges bemutatni.
Amennyiben az adott szakember valamelyik értékelési részszempont tekintetében bemutatásra kerül, abban az esetben az alkalmassági követelmény és az értékelési részszempont tekintetében figyelembe veendő szakmai tapasztalatot elkülönítetten kell bemutatni, abban az esetben is, ha rendelkezik érvényes jogosultsággal.
Az M.2./a. pont tekintetében megjelölt szakember esetében az egészségügyi intézmény működése mellett szerzett szakmai tapasztalat a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalathoz is figyelembe vehető, de az alkalmassági követelmény teljesítéséhez bemutatandó szakmai tapasztalat az értékelés során nem vehető figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett) az alábbi, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, épület és a hozzá kapcsolódó külső (épületen kívüli) létesítmények tervezése és kivitelezése tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
a) amely legalább nettó 7500m2 alapterületű, az OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerinti középmagas vagy magas épületre vonatkozott, minden alap-szakágra kiterjedően, akadálymentes kivitelben,
b) amely során a fűtési energia ellátása távhővel történt és tartalmazott legalább 160 m hosszúságú, földárokba szerelt, műanyag köpenycsöves előszigetelt távhőellátó vezeték kiépítést,
c) amely során a felépítményi teherhordó szerkezet építése legalább 2300 m3 monolit vasbeton szerkezettel és ezen belül minimum 250 tonna betonacél felhasználással történt,
d) amely során az alapozás mélyépítési technológiával valósult meg és tartalmazott összesen legalább 900 m cölöpalapozást.
e) amely során az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 24.§-ának megfelelően kialakított homlokzati tűzterjedés védelemmel kialakított, hőszigetelt átszellőztetett szerelt homlokzatburkolat legalább 1700 m2 felülettel középmagas vagy magas épületen valósult meg,
f) amely során hőszigetelt lapostető szigetelés legalább 700 m2 felülettel valósult meg.
Fenti követelményeknek legfeljebb 6 darab szerződéssel lehet megfelelni, azzal, hogy az a)-f) pontokban előírtakat külön-külön legfeljebb 1-1 db szerződéssel lehet igazolni.
M2.Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi, érvényes jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
a. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) szakember, aki építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető) részt vett legalább 1 db olyan, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban sikeres átadás-átvétellel lezárt, megvalósult épület kivitelezésének megvalósításában, amely projektben az épület munkákkal érintett nettó alapterülete elérte a 3000 m2-t.
b. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (v. azzal egyenértékű)
c. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (v. azzal egyenértékű)
d. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (v. azzal egyenértékű)
e. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (v. azzal egyenértékű, az általános építmények teljes körű építészeti tervezési jogosultság)
f. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (v. azzal egyenértékű, épületgépészeti tervezési jogosultság)
g. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (v. azzal egyenértékű, épületvillamossági tervezési jogosultság)
Egy szakember több (a-g pontban meghatározott) feltételnek is megfelelhet, de legalább 4 fő szakember megajánlása szükséges.
Ajánlatkérő épület kivitelezésének tekinti az új építést, bővítést és a felújítást/rekonstrukciót is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Tartalékkeret: 5 %.
Előleg: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-a. Igénylése biztosítéknyújtáshoz nem kötött, ha az igényelt előleg összege nem haladja meg a 75 M Ft-ot. Ha az előleg összege a 75 M Ft-ot meghaladja, a 75 M Ft-on felüli részre a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pontja szerint kell előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Résszámlázás biztosított. Kifizetés: Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján, alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-től eltérően, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. AK a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. Részszámlázás: 20 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is).
Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi és meghiúsulási kötbér.
Teljesítési biztosíték: 2,5 %. Jótállási biztosíték: 1,5 %. A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/24 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház, tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbesz. dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A letöltést a dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat megküldésével faxon (+361/789-6943) és/vagy e-mailen (eszker@eszker.eu) kell igazolni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig. A letöltésről szóló nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy ha nem küldi vissza a letöltésről szóló nyilatkozatot, AK nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó József, lajstromszáma 00480
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, Kbt. 66. §. (2) bek. szerint nyilatkozatot (eredeti példányban), nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bek. alapján (nemleges nyilatkozat is), árazott költségvetést, kivitelezési ütemtervet (amely ütemterv szakmai ajánlatnak minősül).
4. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§ szerint.
6. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.
7. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bekezdéseire.
8. Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, a kivitelezés több szerződés keretében, adott esetben több vállalkozó általi teljesítése a sikeres és hatékony megvalósítást kizárná. A felelősségi és jótállási követelmények szempontjából is kerülendő a több szerződés keretében történő megvalósítás.
9. Ajánlati biztosíték 5 000 000 HUF, ami Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a pénzösszeg az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (10029008-00294126-00000000), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Rendelkezésre bocsátását az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, ill. a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell!
10. AK nem él a Kbt. 65.§ (10) bek. szerinti lehetőséggel.
11. Közös ajánlattétel a Kbt. 35.§ szerint. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását.
12. AK 2018.04.25. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó helye: 8000 Seregélyesi út 3. Székesfehérvár, Főbejárat
13. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14. Jelen eljárás a 322/2015. Kr. 14. § (1) b) pont szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul.
15. A 322/2015 Kr. 7. § (1) bek. alapján AK az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a nyertes pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról a szerződésben.
16. AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzési eljárás), ha a támogatásra irányuló igényét nem, vagy kisebb összegben fogadják el.
17. A szerződés teljesítése során a 322/2015 Kr. 29.§ (1)-(2) bek. irányadó.
18. AK jelen felhívásban rögzített alk. feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
19. II.2.5) pontban rögzített 1. minőségi kritérium értékelési szempont teljes szövege: M2.a alk. követelmény szerinti szakember építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető) szerzett olyan szakmai többlettapasztalata, mely során a munkálatok mellett a rendeltetésszerű üzemelés feltételeit biztosítani kellett (további max. 96 hónap)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák