Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.21.
Iktatószám: 5371/2022
CPV Kód: 45216122-5
Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye: Révfülöp belterület 566/2 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15309989241
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: nagy.barbara@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mentok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000263962022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000263962022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Révfülöp mentőállomás kivitelezés és tervezés
Hivatkozási szám: EKR000263962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45216122-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Révfülöp belterület 566/2 helyrajzi számú ingatlanon új mentőállomás együttes tervezés és kivitelezés megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás a 1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő számára kifejezetten hátrányos lenne a tervezés és kivitelezés elválasztása, mivel a beszerzés tárgyát képező speciális építményfajta tekintetében a rendelkezésre álló különféle technológiákat figyelembe véve a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkítené a versenyt. A kivitelezésre vonatkozóan nem biztosított a részajánlattétel, mivel a beszerzési tárggyal érintett új épület kisebb beruházási egységekre, körzetekre nem osztható, a területek és az elvégzendő munkák nem határolhatók el egymástól.
A párhuzamos munkálatok ütemezéséhez, egyes munkafolyamatok szervezéséhez elengedhetetlen, hogy csak egy gazdasági szereplő legyen felelős a határidő betartásáért, a minőség biztosításáért, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az objektum őrzéséért. A piaci kapacitások korlátozottsága miatt a szakértők kellő időben való rendelkezésre állását, és így a munkálatok előrehaladását, a szakmai ajánlatban foglaltak betartását, a szakipari munkák minőségének kiegyensúlyozott színvonalát az biztosítja, ha a feladatot egy egységként kerül kezelésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Révfülöp mentőállomás kivitelezés és tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Révfülöp belterület 566/2 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Révfülöp belterület 566/2 helyrajzi számú ingatlanon új mentőállomás együttes tervezés és kivitelezés megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás a 1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat szerint.
Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó fedezet a Révfülöp településen új mentőállomás kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat alapján történik, a közbeszerzés megkezdésekor az eljáráshoz kapcsolódó fedezet még nem áll rendelkezésre, a Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján Felek a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását.
Az épületre vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
A beruházás célja: A mentőállomás feladatainak ellátásához optimális körülmények biztosítása.
Feladatok: - mentés 5/2006 (II.7.) EüM rendelet szerint, - az ehhez szükséges gazdasági és műszaki tevékenység.
2. Az építendő létesítmény működési terve: A mentőállomás a befogadó település területén és környékén a fenti feladatokat végzi, amelyhez tervezetten 2 db mentőgépkocsi fog rendelkezésre állni (valamint 1 db bővítési lehetőség biztosítása szükséges a gépjárműmosóban). A dolgozók száma kb. 25 (30) fő. A mentőállomáson egyidejűleg maximum 5 (7) fő tartózkodik, műszakváltáskor 10 (14) fő, a váltás a gépjárművön történik.

Épület funkcionális kialakítása (nettó 350 m2- nettó 400 m2 )
Orvosi/mentőtiszti szoba - min 1 db 12 m2
Nappali tartózkodó (+ kézmosó orvosi csapteleppel) 15-20 m2
Ételmelegítő helyiség (teakonyha) 5-10 m2
Éjszakai pihenő 12 m2/ 24 órás kivonuló egység számára 12 m2
Fekete-fehér rendszerű öltözők (férfi): 25-25 m2
Mosdó, zuhany, WC - 1 zuhanyfülke/5 fő 12 m2
Női öltöző fekete-fehér rendszerű, zuhany, WC 16 m2
WC, mosdó (külön női, férfi) OTÉK szerint 5 m2
Gépkocsitároló 2*32 m2 = 64 m2
Fertőtlenítő helyiség 8-9 m2
Gépkocsi mosó helyiség: 45 m2
Állomásvezetői szoba 10 m2
Irattár, lehetőleg állomásvezetői szobához kapcsoltan 5 m2
Műszaki raktár 8-12 m2
Gyógyszerraktár: 5 m2
Védő és tisztaruha 4 m2
Veszélyes hulladéktároló 4 m2
Takarítószer tároló 2 m2
Kazánház (gépészeti terv szerint) 4 m2
1) Tervezés: Nyertes ajánlattevőnek építési engedélyes tervet valamint kiviteli tervet kell készítenie a KKD és szerződéstervezetben részletezettek szerint. Az engedélyes tervet az építési engedélyeztetési eljárás megkezdése előtt, a kiviteli tervet a munkaterület átadását megelőzően Megrendelővel jóvá kell hagyatnia. . A terveket 2 db digitális (dvd), és 4 db nyomtatott példányban kell átadni.
2) Kivitelezés: Alapvetően egy mentőállomás követelményrendszerének is messzemenően eleget tevő épületről van
szó,. Részletes leírás a tervezési program Révfülöp iratban.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 85. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jelen részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
Jelen részvételi szakaszban az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként tájékoztatásként kiadta a műszaki
elgondolást, azonban felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, amennyiben jelen részvételi szakaszban, a részvételi jelentkezésük részeként ajánlatot tesznek, akár árazott költségvetés benyújtásával, vagy egyéb módon, az a részvételi jelentkezésük érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatot a részvételi szakaszt követően, az ajánlattételi szakaszban nyújthatnak be a jelen részvételi szakaszban érvényes részvételi jelentkezőnek minősített gazdasági szereplők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  2. Az előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között, a 36 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása egységesen a maximális pontszámot kapja) 15
2  3. Az M/2.1 pontjában bemutatott szakember esetében az M.2.1 pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó többlettapasztalat, hónapban megadva (0-36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az értékelési szempontok:
- Az előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (0-36 hónap közötti értékeket pontozza az ajánlatkérő, a 36 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása egységesen a maximális pontszámot kapja) súlyszám: 15
- Az M/2.1 alkalmassági követelmény esetében bemutatott szakember esetében az M.2.1 pontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó többlettapasztalat, hónapban megadva (a felolvasólapon a 0-36 hónap közötti értékek kerülnek pontozásra, a 36 hónap, vagy azt meghaladó többlet időtartam megajánlása egységesen a maximális pontszámot kapja), súlyszám: 15
- Nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra és tervezésre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) súlyszám: 70
Az M/2 alkalmassági követelmény esetében bemutatott szakember esetében a II.1.3) M/2 alpontban meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó többlettapasztalat tartalmaként, Ajánlatkérő ugyanazoknak a tevékenységeknek a bemutatását fogadja el, amelyeket az eljárást megindító felhívás III.1.3) pont, az alkalmassági minimumkövetelmények M/2. alpontjának, utolsó bekezdésében rögzített.
Az II.2.7) pontban meghatározott határidőről Ajánlatkérő tárgyalni kíván.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (közös Részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik, valamint akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételre jelentkezésében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján részvételre jelentkezésében köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az Részvételre jelentkezőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdései tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepel vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) korm. rend 8.§ (1) bekezdésre alapján az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az előírt követelmény tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi. A követelmény teljesülését ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély jogosítvány vagy szervezeti kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan az alkalmasság követelményeknek való megfelelésről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. Az alkalmassági követelmény igazolására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az eljárás ajánlattételi szakaszában, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat.
M/1: A Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven (60 hónapon) belül befejezett, de legkorábban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés és a 23. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen).
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
- a teljesítés idejét (kezdés időpontja és a sikeres műszaki átadás-átvétel dátuma, év/hó/nap megjelölésével),
- a szerződés tárgyát,
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),
- a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat. Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítésre az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben került sor.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése.
M/2: A Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/2 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Az M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő felhívására az ajánlatban ismertetni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), és/vagy vezetőknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségét, szakmai tapasztalatát, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe.
A szakemberek végzettségének igazolása a végzettséget igazoló dokumentum (oklevél/ diploma/ bizonyítvány/ érvényes jogosultság igazolás) egyszerű másolatának csatolásával történik.
A szakmai gyakorlat, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által kitöltött és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozatának benyújtásával igazolható, amelyben a szakmai tapasztalatot bemutató időszakokat év/hó részletezettséggel szükséges bemutatni.
Az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatokat az Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amely szakember érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik, annak a jogosultság nyilvántartási számát és a jogosultság első megszerzésének időpontját rögzítenie kell a rendelkezésre állási nyilatkozatban. A bemutatott szakembereknek minden esetben csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az részvételre jelentkező nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(9), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Részvételre jelentkező műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban legalább 1 (egy) db befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, összesen legalább 200 m2 nettó alapterületet elérő meglévő épület/építmény felújítása, és/vagy bővítése, és/vagy átalakítása, és/vagy új épület/építmény építése tárgyú munkát bemutató referenciával, vagy referenciákkal.
A referencia előírásnak való megfelelés több különböző szerződés teljesítéséből származó referenciaigazolásokkal is igazolható.
M/2.: Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:
M/2.1: legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. sor D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
M/2.2 legalább 1 fő építész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) korm. rend. szerinti építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli "É" (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges a névjegyzékbevételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
(Szakmai gyakorlati időként ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően és azzal összhangban, az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák körében teljesített építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenységeket fogadja el.)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés véghatáridejét, akkor minden, késedelemmel megkezdett nap után, Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozói díj nettó értéke. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át.
Nyertes ajánlattevő hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a hibásan teljesített munkarészre – az árajánlatban adott árazott költségvetés érintett tételeire (kötbér alap) - vonatkozó nettó Vállalkozói Díj 10%-a. Hibás teljesítési kötbér két alkalommal történő érvényesítését követően, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíteni
A szerződés nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő a nettó Vállalkozó díj (kötbér alap) 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.
A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás első 12 hónap időtartamára jóteljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke az - általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított -nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jóteljesítési biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és a jótállás teljes időtartamára lehívhatónak kell maradnia
Nyertes Ajánlattevő a szerződés tárgyában meghatározott munka műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig terjedő időtartamra köteles legalább 150 millió forint kárösszeg/biztosítási időszak és 50 millió forint káresemény mértékéig terjedő, a tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni, vagy meglévő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződését a tárgyi munkára kiterjeszteni, melynek a műszaki átadás-átvételt követő 12 hónapig érvényben kell maradni. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, Megrendelő azok biztosítási díját és felmerülő költségeit, ill. káresemény esetén a kár teljes összegét Vállalkozó esedékes pénzügyi követeléséből levonhatja
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)–(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik. Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással történik a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § előírásai szerint, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő előleget
biztosít. Tartalékkeret a nettó vállalkozói díj 3 %-os mértékében került meghatározásra.
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
• 1. részszámla: a szerződés szerinti kivitelezési munkák 20%-os mértékének teljesítését követően, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő mértékben,
• 2. részszámla: a szerződés szerinti kivitelezési munkák 40%-os mértékének teljesítését követően, a tartalékkeret nélkül számított nettó nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő mértékben
• 3. részszámla: a szerződés szerinti kivitelezési munkák 60%-os mértékének teljesítését követően, a tartalékkeret nélkül számított nettó nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő mértékben
• 4. részszámla: a szerződés szerinti kivitelezési munkák 85%-os mértékének teljesítését követően, a tartalékkeret nélkül számított nettó nettó vállalkozói díj 25%-nak megfelelő mértékben
• Végszámla: a szerződés szerinti kivitelezési munkák 100%-os mértékének teljesítését és a használatba vételi engedélyek
Megrendelő részéről történt átvételét követően, a tartalékkeret nélkül számított nettó nettó vállalkozói díj 15%-nak megfelelő mértékben.
Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítés érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely: EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 1076/2022. (II. 17.) Korm. határozat szerint
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési szempont: fordított arányosítás 2. 3 értékelési szempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §-ban foglaltak irányadók.
2. Ajánlatkérő (AK) az M/1 és az M/2 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Részvételre jelentkezők (RJ) hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
3. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
4. Az részvételi és ajánlattételi szakaszban benyújtandó iratokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
5. AK a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt kivitelezési feladatokhoz árazatlan költségvetéseket nem biztosít. É
6. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
8. AK a részvételi szakaszban helyszínbejárást nem tart.
9 AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
11. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
12. FAKSZ: Dr. Derzsényi Attila lajstromszáma: 00197
13. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a szerződéses feltételekről és a műszaki követelményekről kíván tárgyalást folytatni. A szerződéses feltételek és a műszaki követelmények tárgyalásának lezárását követően ajánlatkérő az ajánlati árról kíván tárgyalni.
14. Tárgyalásos eljárás jogalapja: Kbt 114. § (5) bekezdés: A tárgyalásos eljárás esetben alkalmazható.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/04/19 12:00
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges