Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/61
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.06.01.
Iktatószám: 5558/2012
CPV Kód: 45000000-7;50700000-2
Ajánlatkérő: Magyarország Külügyminisztériuma
Teljesítés helye: Magyar Köztársaság Londoni Nagykövetsége (35-35/b Eaton Place, London SW1X 8BY)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NÓGRÁDTRADE PLUS Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyarország Külügyminisztériuma
Postai cím: Bem rkp. 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: KüM GFO Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály
Telefon: 458-1982, 458-3490
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: 458-2156
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1.) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): külügy, külpolitika
  Egészségügy
I. 4)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A londoni nagykövetségen elvégzendő nagykarbantartási, felújítási feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
Magyar Köztársaság Londoni Nagykövetsége (35-35/b Eaton Place, London SW1X 8BY)
NUTS-kód HUZZZ
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése x
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A londoni nagykövetségen elvégzendő nagykarbantartási, felújítási feladatok ellátása. A feladat magába foglalja a londoni nagykövetségen (35-35/b Eaton Place, London SW1X 8BY) esedékes konyha-felújítási munkákat, az alagsor vizesedésének megszűntetését, a tető felújítását a kapcsolódó szakértői, tervezési munkálatokkal együtt, valamint egyéb karbantartó jellegű szakipari feladatokat. Az épület hasznos alapterülete: 1586 m2.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 50700000-2
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 271 271,75
Pénznem EUR
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó EUR) 80
Organizáció szakmai színvonala 10
Teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítva (naptári nap) 10
III.1.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.1.3) A keretmegállapodás megkötésére milyen eljárás alkalmazásával került sor?
Nyílt  
Meghívásos  
Tárgyalásos x
III.2) Adminisztratív információk
III.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.2.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás  
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel  
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.2.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás  
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30940 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/12/14 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1
Megnevezése: Londoni Nagykövetség
IV.1)
A szerződéskötés dátuma: 2012/04/02 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 5
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NÓGRÁDTRADE PLUS Kft.
Postai cím: Pusztaszántói út 2
Város/Község: Rétság
Postai irányítószám: 2651
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül  
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 271 271,75
Pénznem EUR
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül  
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
IV.5)
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2012/03/21 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás  
kisvállalkozás x
középvállalkozás  
egyéb  
-------------------- (E részből szükség esetén több példány használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
SOLYSZOLG Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Cím:
2100 Gödöllő, Ripka Ferenc u. 12
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 288 483,00
Pénznem EUR
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó) -------------------------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is)
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott ajánlatok száma (adott esetben)
 
Ligetsor-Bau Kft. (név)
1172 Budapest, Liget sor 21. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)

MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt (név)
1062 Budapest, Bajza u. 17-19. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)

NÓGRÁDTRADE PLUS Kft. (név)
2651 Rétság, Pusztaszántói út 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)

SOLYSZOLG Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név)
2100 Gödöllő, Ripka Ferenc u. 12. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)

TÉR Kivitelező Kft. (név)
1122 Budapest, Gaál József út 6. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használandó) -------------------------------
V.2.6) Egyéb információk
A tájékoztató közzétételére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 136/C.§ (6) bekezdése alapján kerül sor.
A keretmegállapodásos eljárás első részét ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban bonyolította le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 252. (1) bekezdés g) pontja alapján, mivel a beszerzés külképviseletek számára történt. Az ajánlattételi felhívás 2011. szeptember 30-án került közvetlenül megküldésre tizenhárom ajánlattevő részére. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató KÉ-30940/2011. számon, 2011. december 14-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2012/05/29 (év/hó/nap)