Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:5639/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:Tervezési helyszín Ajánlatkérő mosdósi telephelye (7257 Mosdós, Petőfi u. 4.), tejes körű kivitelezési tervdokumentáció átadásának helye: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK15948
Postai cím: Tallián Gyula utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Moizs Mariann PhD főigazgató
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82412321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmmk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.onmerit.hu/kozbeszerzes-dokumentacio (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ONMERIT Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42. IV. emelet 416.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Előházi Zsófia (f.a.k.sz. 00604)
Telefon: +36 17846384
E-mail: smkmok@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.onmerit.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.onmerit.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ONMERIT Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42. IV. emelet 416.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Előházi Zsófia (f.a.k.sz. 00604)
Telefon: +36 17846384
E-mail: smkmok@onmerit.hu
Fax: +36 17847699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.onmerit.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.onmerit.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mosdósi telephelyen található 140 ágyas Pavilon épület rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervek megrendelése Beruházás Előkészítési Alapból származó támogatás terhére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés keretében Ajánlatkérő Mosdósi telephelyén található 140 ágyas Pavilon épület rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervek megrendelése.
A részajánlattétel lehetőségét Ajánlatkérő nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya egy épület rekonstrukciójának kiviteli tervezésére vonatkozik, amelynek egysége és összhangja elengedhetetlen a megfelelő kivitelezés érdekében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mosdósi telephelyen található 140 ágyas Pavilon épület rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervek megrendelése Beruházás Előkészítési Alapból származó támogatás terhére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Tervezési helyszín Ajánlatkérő mosdósi telephelye (7257 Mosdós, Petőfi u. 4.), tejes körű kivitelezési tervdokumentáció átadásának helye: Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében Ajánlatkérő Mosdósi telephelyén található 140 ágyas Pavilon épület rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervek megrendelése az alábbiak szerint:
A közbeszerzési dokumentumok II. fejezet műszaki leírás és mellékletei alapján a vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások szerint teljes körű kiviteli tervdokumentáció készítése (építészeti, villamos, épületgépészeti és orvostechnológiai munkarészekkel, valamint a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra [építményre] vonatkozó árazott költségvetés készítésével együtt). A műszaki leíráson és mellékletein túlmenően a tervezéshez szükséges mindennemű adat beszerzése, felmérése, az Ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki felmérése, a végleges tervezési program egyeztetése az Ajánlatkérővel és annak elkészítése az ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi. Az épület fekvőbeteg-ellátásra szolgál és 13 db járóbeteg-ellátó egységeket is magában foglal, az ágyszám 140 db. A rekonstrukcióval érintett épület alapterülete 5000 m2, az épület öt szintből áll (alagsor, földszint, 1. emelet, 2. emelet, 3. emelet), a rekonstrukció épületátalakításra és -felújításra vonatkozik.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember tervezési szakmai gyakorlatának alkalmassági követelményben előírt időtartamot meghaladó ideje [hónap] 20
2 Az M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember tervezési szakmai gyakorlatának alkalmassági követelményben előírt időtartamot meghaladó ideje [hónap] 10
3 Az M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember tervezési szakmai gyakorlatának alkalmassági követelményben előírt időtartamot meghaladó ideje [hónap] 10
4 Az M/2.4. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember orvostechnológiai tervfejezet készítésében szerzett tervezési szakmai gyakorlatának ideje [hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz; részletek a szerződéstervezetben. Pénzügyi fedezetet a 1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján megítélt támogatás biztosítja. Előleg, részszámla nincs. Fizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (3) bek. és az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § szerint 60 napra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani
(előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (kivéve a i) pont ib) alpontját), 9. § b) pontja, 10. § (kivéve a g) pont gb) alpontját), 11. § b) pontja, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles ajánlatához csatolni.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési létesítmény tervezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattevő - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakat alkalmassága igazolása során.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani a P/1. előírás tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább 30 000 000,- HUF, a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési létesítmény tervezése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
A P/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel - a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakat figyelembe véve - a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési létesítmény tervezése) szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a szolgáltatás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (tervezéssel érintett épület ágyszáma), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]), a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét, adott esetben a vonatkozó kamarai nyilvántartási számát és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Az M/2.4. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti orvostechnológiai tervfejezet készítése során szerzett gyakorlat igazolását kivéve nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettségét/képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó tervezői névjegyzékben (É, V, G) és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat.
Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
(elegendő a IV. rész α pontjának kitöltése).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összesen, a közbeszerzés tárgyában (magasépítési létesítmény tervezése) legalább 1 db teljesített szolgáltatással, amely legalább 15 ágyas egészségügyi szolgáltatási funkcióval (Ajánlatkérő egészségügyi szolgáltatás alatt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti fogalmat érti) bíró épület tervezésére vonatkozik. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint jár el. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek - az ágyszám tekintetében - való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésével még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás (ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során; Ajánlatkérő e körben hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerint releváns, teljesített szolgáltatások szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági előírás tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (9) bekezdésében foglaltakra.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés építészeti tervezési terület (É) tekintetében előírt (okleveles építészmérnök) vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal (2 év) bíró szakemberrel;
M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szakági műszaki tervezési területen belül építményvillamossági tervezési szakterület (V) tekintetében előírt (okleveles villamosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirány) vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök: 3 év vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirány: 5 év) bíró szakemberrel;
M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szakági műszaki tervezési területen belül építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tekintetében előírt (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök) vagy azzal egyenértékű képzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány: 3 év vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, épületgépész mérnök: 5 év) bíró szakemberrel;
M/2.4. legalább 1 fő, orvostechnológiai tervfejezet készítése során legalább 12 hónap gyakorlattal bíró szakemberrel.
Az M/2.1.-M/2.4. alpontok szerinti előírások tekintetében egy szakember több alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében is bemutatható.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy ha az ajánlattevőként szerződő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni akként, hogy az elérje a 10 000 000,- HUF / káresemény és a 30 000 000,- HUF / év kártérítési limitet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ONMERIT Tanácsadó Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. IV. emelet 416.), tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak, jelen felhívás szolgál a bontási eljáráson való részvétel meghívójaként. Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése, a Kbt. 68. § (3) bekezdése és a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
II.2.5) pont 4. minőségi kritérium teljes szövegezése: Az M/2.4. alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember orvostechnológiai tervfejezet készítésében szerzett tervezési szakmai gyakorlatának alkalmassági követelményben előírt időtartamot meghaladó ideje [hónap].
1. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek. szerint előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok (kd) átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A kd másra át nem ruházhatók és nem tehetők közzé. Letöltési jelszó: MosdosKD
2. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Az ajánlat benyújtásának formai feltételeit a kd tartalmazzák.
4. A kommunikációra a Kbt. 41. § irányadó.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)
és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
10. Valamennyi határidővel kapcsolatosan a CET az irányadó.
11. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00, pénteken 9:00-12:00, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óráig lehet benyújtani.
12. A jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
14. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárás keretében, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Ajánlatkérőnek ezen körülményből adódóan semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
15. Ajánlatkérő a tervezéssel érintett helyszínen 2018. május 2. napján 13.00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás: Ajánlatkérő mosdósi telephelyének (7257 Mosdós, Petőfi u. 4.) főbejárata. A helyszíni bejáráson a helyszín megtekintésére van lehetőség.
16. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is csatolhatók, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatba be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot.
17. Az ajánlatok értékelésének módszertana: Adható pontszámok az ajánlatok értékelése során 0-10 pont. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat a fordított arányosítás módszertana szerint (ár: 1. részszempont) és a legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint módszertana szerint (minőségi szempontok: 2-5. részszempont). A fentieket követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb. 2-4. értékelési szempontnál legkedvezőbb szint 60, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap; 5. értékelési szempontnál legkedvezőbb szint 60, legkedvezőtlenebb szint 12 hónap.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
17. (folyt.) A 2-5. értékelési szempontok alátámasztása érdekében a megajánlott szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatot szükséges az ajánlatban benyújtani, amely nyilatkozat olyan részletességgel ismerteti a megajánlott szakember szakmai tapasztalatát, amelyből az értékelésre kerülő ajánlati elem egyértelműen megállapítható; ezen dokumentumok az ajánlattevő szakmai ajánlatát képezik.
18. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei és a Kbt. 2. § (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák