Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/70
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.12.
Iktatószám:5640/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház
Teljesítés helye:Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) Műszaki Osztály
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: AK00505
Postai cím: Nyíri út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Krisztián
Telefon: +36 76519819
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76519801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.meditkonzult.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Péter
Telefon: +36 305245643
E-mail: kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.meditkonzult.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.meditkonzult.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Péter
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes.meditkonzult@meditkonzult.hu
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.meditkonzult.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.meditkonzult.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Pólus II. program 2. ütem tervezési feladatainak ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Pólus II. program 2. ütem tervezési feladatainak ellátása” tervezési szerződés keretében
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A teljesítési határidő
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap.
- kivitelezési tervdokumentáció és árazott-árazatlan költségvetés: engedélyezési terv engedélyező hatóság(ok)hoz történő benyújtásától számított 3 hónap.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Pólus II. program 2. ütem tervezési feladatainak ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) Műszaki Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (továbbiakban Kórház) régi szándéka, hogy Kecskeméten egy telephelyen végzi a gyógyító tevékenységet. Az ütemezett megvalósítás során ez a törekvés a Pólus II. programban ölt testet a Kórház egykori tartalékterületén.
- Az 1. ütem tartalmazza a Reumatológia épületének, továbbá egy trafóház, raktárépület, imaház, portaépület és összekötő folyosó megvalósítását. Ezen épületekre már a Kórház rendelkezik építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációval.
- A 2. ütem - jelen közbeszerzés tárgya - során kerül behozatalra a Nyíri úti telephelyre a Pszichiátriai Osztály, a Tüdőgondozó és tüdőszűrő, valamint az Üzemegészségügy.
A 2. ütem során megtervezendő épületek, funkciók:
- 2db, kétszintes épület a Pszichiátriai Osztály, a Tüdőgondozó és tüdőszűrő, valamint az Üzemegészségügy elhelyezésére, továbbá folyosószakaszokkal történő felfűzése az 1. ütemben már megtervezett épületekre;
- A Kórház területén lévő trafóház komplett felújítása, kapacitásnöveléssel;
- A Műszaki épületben lévő Központi raktár szintbeépítése.
Tervezett alapterületek:
- PÓ1 jelű pszichiátriai épület: 2600m2
- PÓ2 jelű pszichiátriai épület: 2840m2
- Összekötő folyosó szakaszok: 100m2
- Trafóház felújítása: 420m2
- Központi raktár szintbeépítése: 250m2
Összesen: 6210m2
Tervező kötelessége az építési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás során a tervezéshez kapcsolódó kérdésekre soron kívül válaszolni, továbbá a kérdések miatt esetlegesen szükségessé váló kiegészítő költségvetések, illetve kiegészítő tervek elkészítése.
A feladat részét képezi a szükség szerinti helyszíni tervezői művezetés.
Értékelési szempontok:
1. részszempont: ajánlati ár (nettó Ft) súlyszám: 60
2. részszempont: az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „É”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a felhívás III.1.3) M/2. pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) súlyszám: 15
3. részszempont: az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „T”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a felhívás III.1.3) M/2. pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) súlyszám: 15
4. részszempont: az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „EN-VI”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a felhívás III.1.3) M/2. pontjában szükséges kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) súlyszám: 15
5. részszempont: az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - „BÉ”, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembernek a felhívás III.1.3) M/2. pontjában szükséges kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) súlyszám: 15
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10 pont. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámot az 1. részszempont esetében fordított arányosítással,a 2-5. részszempontok esetében egyenes arányosítással határozza meg.
További információk:
19.Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen „É” szakembernek a kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) 15
2 az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen „T” szakembernek a kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) 15
3 az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen „EN-VI” szakembernek a kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) 15
4 az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában előírt szakterületen „BÉ” szakembernek a kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20.Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő, a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” és „G” kategóriás tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpont, valamint a 10. § g) pont gb) alpont esetében a hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában foglaltakat kell figyelembe vennie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
SZ/1
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények igazolásait.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építéséhez vagy felújításához kapcsolódó magasépítési tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozatot annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
Ha az ajánlattevő a fentieknek megfelelő árbevétellel azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (építéséhez vagy felújításához kapcsolódó magasépítési tervezés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 55.000.000.- HUF összeget.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
M/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.)

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges.
Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.
SZ/1
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen legalább:
- 4.000 m2 alapterületű épület magasépítési engedélyes és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával(az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Konzorciumként történő teljesítés esetében az igazolás/nyilatkozat tartalmazz a saját teljesítés mértékét is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriás korlátozás nélküli tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele), és
- legalább 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriás tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele) rendelkezik, és
- legalább 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „EN-VI” kategóriás tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele) rendelkezik, és
- legalább 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „BÉ” kategóriás tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele) rendelkezik, és
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.
Ajánlatkérő az „É”, „EN-VI” és „BÉ” jogosultságú tervezők esetében alkalmazz a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő 1 (egy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiakban meghatározottak szerint:
- Az I. részszámla benyújtására ajánlattevő az engedélyező hatóság részére benyújtandó teljes körű engedélyezési tervdokumentáció és a tervezői költségbecslések Megrendelő részére történő átadását követően jogosult.
- A végszámla benyújtására ajánlattevő a kiadott építési engedélyek alapján elkészített teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően jogosult.
Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. 1/5.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie az I.3 pontban megadott linkről. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak. A közbeszerzési dokumentumok letöltése és a letöltés visszaigazolása az érvényes ajánlattétel feltétele.
2.Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
4.Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
5.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
6.A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
9.Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
10.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
11.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése vonatkozásában rögzíti, hogy nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
12.Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
13.Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
14.Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.
15.FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.
16.Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a tervezési feladat (Pólus II. program 2. ütem) egy komplex beruházás szerves részét képezi, a benne foglalt épületek, funkciók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így azt egy feladatként kell kezelni.
17.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
18.Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 50.000.000,- Ft/év és legalább 20.000.000,- Ft/káresemény mértékű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák