Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/70
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.12.
Iktatószám:5641/2018
CPV Kód:71242000-6
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.mkbt.eu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszám: 00035)
Telefon: +36 17961020
E-mail: drbalog@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 10. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszám: 00035)
Telefon: +36 17961020
E-mail: drbalog@mkbt.eu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mkbt.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a „Balaton funkcionális térségének komplex közlekedésfejlesztési koncepciója” elkészítése tárgyban
Hivatkozási szám: V029.02
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a „Balaton funkcionális térségének komplex közlekedésfejlesztési koncepciója” elkészítése tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés a „Balaton funkcionális térségének komplex közlekedésfejlesztési koncepciója” elkészítése tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71242000-6
További tárgyak:71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a „Balaton funkcionális térségének komplex közlekedésfejlesztési koncepciója” elkészítése tárgyban
Vállalkozó feladata a Balaton térség - amely közlekedési szempontból a Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten túlmutató funkcionális térség - összközlekedési szintű fejlesztési koncepciójának, átfogó mobilitási tervének elkészítése, figyelembe véve a térség turisztikai jellemzőiből adódó speciális igényeket, a háttérterületek rurális jellemzőiből következő közlekedési sajátosságokat, a környező települések városi mobilitási terveivel való illeszkedés vizsgálatával.
A kidolgozandó koncepció feladata a Balaton térség komplex közlekedési rendszerének helyzetelemzése („multimodális- egyéni és közösségi- közlekedési modell”), a meglévő forgalmi adatok felhasználása mellett a szükséges kiegészítő forgalmi adatfelvételek és összközlekedési forgalmi modell elkészítése, ezek alapján a funkcionális térség közlekedésfejlesztési céljainak meghatározása az európai uniós és nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban.
Az összközlekedési szemlélet vonatkozásában vizsgálni szükséges valamennyi közlekedési ágazat (közúti - melynek része a kerékpárút is-, vasúti, légi, vízi) és mód fejlesztési igényeit és lehetőségeit,így:
A koncepció készítése során a folyamatban lévő és a megvalósítani tervezett fejlesztéseket és azok hatását is figyelembe kell venni, mint például az alábbi felsorolásban szereplő projekteket.
• Vasúti fejlesztések:
o Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. üteme Szabadbattyán-Balatonfüred szakasz.
o Lepsény-Szántód-Kőröshegy (30. számú) vasútvonal, mint a Székesfehérvár-Keszthely vasútvonal-szakasz átépítése I. ütem 1 szakasza
o Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy (30. számú) vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése
o Fonyód-Kaposvár (36. számú) vasútvonal állapotjavítása
o Balatoni vasútállomások rekonstrukciója - A TEN-T vasútvonalon lévő balatoni vasútállomások korszerűsítése
o Balatoni vasútállomások rekonstrukciója- A TEN-T-n kívüli vasútvonalon lévő balatoni vasútállomások korszerűsítése
o MÁV START 9 db motorvonat beszerzése (MÁV Zrt.)
• Közúti fejlesztések:
o M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főút bekötéssel
o R76 Zalaegerszeg - Keszthely (Fenékpuszta) közötti szakaszának gyorsúttá történő fejlesztése
o R76 gyorsút építése Keszthely (Fenékpuszta) - Balatonszentgyörgy - M7 között
• Kerékpáros fejlesztések:
o Balatoni Bringakör
o Budapest- Balaton kerékpárút
o e-Kerékpár (kerékpáros kölcsönzőrendszer)
• Légi közlekedés:
o Hévíz-Balaton Airport légi-járat forgalmának növelése és a kapcsolódó Sármellék-Zalavári iparterületek fejlesztése
• Vízi közlekedés:
o Badacsony és Fonyód közötti kompjárat
o BAHART Zrt. kikötőfejlesztések
A vizsgálandó funkcionális terület alapvetően a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt, a Balaton turisztikai térséget - 174 db település felsorolásával - definiáló lehatárolás, továbbá a tanulmányban vizsgálandó közlekedésfejlesztéssel érintett funkcionálisan együttműködő térségek. A vizsgálandó funkcionális terület hozzávetőlegesen mintegy 5300 km2-nyi területet ölel fel.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmet, hogy a tárgyi eljárásban a részteljesítés megengedett a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2/1. pontban bevont 1 fő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli forgalmi modellezésében szerzett szakmai gyakorlata egész hónapban (maximum 24 hónap) 7
2 Az M.2/2. pontban bevont 1 fő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli közlekedési hálózat tervezésében szerzett szakmai gyakorlata egész hónapban (maximum 24 hónap) 7
3 Az M.2/3. pontban bevont 1 fő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli forgalomtechnikai és/vagy közlekedésbiztonság fejlesztésében szerzett szakmai gyakorlata egész  7
4 Az M.2/4. pontban bevont 1 fő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli forgalmi modell készítéshez kapcsolódó forgalomfelvételek előkészítésében és/vagy tervezésében  7
5 Az M.2/1. pontban bevont 1 fő szakemberen felüli további 1 fő ugyanilyen végzettségű és szakmai tapasztattal bíró szakember bemutatása (igen/nem) 6
6 Az M.2/2. pontban bevont 1 fő szakemberen felüli további 1 fő ugyanilyen végzettségű és szakmai tapasztattal bíró szakember bemutatása (igen/nem) 6
7 Az M.2/3. pontban bevont 1 fő szakemberen felüli további 1 fő ugyanilyen végzettségű és szakmai tapasztattal bíró szakember bemutatása (igen/nem) 5
8 Az M.2/4. pontban bevont 1 fő szakemberen felüli további 1 fő ugyanilyen végzettségű és szakmai tapasztattal bíró szakember bemutatása (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) IKOP-3.2.0-15-2016-00019
II.2.14) További információ:
A Kbt. 50. § (2) bek. i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket,hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
-2015.évi CXLIII. törvény
-2013.évi V. törvény
-2011.évi CXCV. törvény
-2017.évi CL. törvény
-272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
-2007. évi CXXVII. törvény
A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4, 6-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet - az annak részét képező mellékletekkel együtt - és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást is.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése tekintetében felhívja e körben a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1.§ (7) bek. foglaltakra.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
A felhívás VI.4.3) pontjában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi jelzőszáma(i);
- mióta vezeti a bankszámlát;
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állított tétele volt-e (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak). (A sorbaállítás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”.)
P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (közlekedésfejlesztési stratégia és/vagy koncepció készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
További információk a felhívás VI.4.3) pontjában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző egy évben (12 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő - az ellenőrzés időpontjában letöltött - cégkivonatban szereplő, de már megszűnt számlák vonatkozásában nem ellenőrzi a megfelelést. Az előzőek fennállása esetén Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégkivonatban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában saját nyilatkozatát vagy számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, melyben feltünteti a számla számát, illetve a megszűnésének időpontját.
P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben közbeszerzés tárgyából (közlekedésfejlesztési stratégia és/vagy koncepció készítése) származó nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a nettó 200.000.000,- forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap/,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia.
M/2. Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai gyakorlat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai gyakorlat (ellátott feladat, tevékenység ismertetését) kezdő és befejező idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző hat év összességében a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
M/1.1. legalább 1 db közúti, vasúti, kerékpárúti, vízi, légi ágazatra egyaránt kiterjedő, legalább 120 település vizsgálatára vonatkozó közlekedésfejlesztési stratégia és/vagy koncepció elkészítésére vonatkozó, vagy ehhez kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó referenciamunkával
Ajánlatkérő lehetővé teszi az egyes ágazatok tekintetében a több szerződésből való teljesítést, azonban ez esetben is a legalább 120 település vizsgálatára vonatkozó előírásnak való megfelelést egy szerződésből kell teljesítve lennie.
M/1.2. legalább 1 db legalább 3000 km2 területet lefedő multimodális (egyéni és közösségi) közlekedési modell létrehozására irányuló referenciával.
Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. b) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább
M/2.1. legalább 1 fő okleveles közlekedésmérnöki, vagy közgazdász (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel,valamint PhD fokozattal rendelkező szakemberrel, akinek legalább 12 hónap több közlekedési alágazatot érintő, interdiszciplináris (társadalmi/szociológiai terület változásait is figyelembe vevő), együttes forgalmi modellalkotásban, modellek kifejlesztésében, valamint járműforgalom irányításában szerzett tapasztalata van.
M/2.2. legalább 1 fő okleveles közlekedésmérnöki vagy építőmérnöki (vagy azzal egyenértékű végzettségű) szakemberrel, akinek legalább 12 hónap közlekedési hálózat tervezésében szerzett tapasztalata van.
M/2.3. legalább 1 fő okleveles közlekedésmérnöki vagy építőmérnöki vagy közgazdász (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, akinek legalább 12 hónap forgalomtechnika, és/vagy közlekedésbiztonság fejlesztésben szerzett tapasztalata van.
Forgalomtechnika, illetve közlekedésbiztonság fejlesztésben szerzett tapasztalat alatt Ajánlatkérő a következőket érti: közlekedési forgalomtechnika tervezésében és/vagy közlekedésbiztonsági vizsgálatban és/vagy közlekedésbiztonsági auditálásban szerzett tapasztalat.
M/2.4 legalább 1 fő okleveles mérnöki vagy közgazdász (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakemberrel, akinek legalább 12 hónap forgalmi modell készítéshez kapcsolódó forgalomfelvételek előkészítésében és/vagy tervezésében szerzett tapasztalata van.
Egy szakember csak egy alkalmassági követelmény igazolásképpen ajánlható meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amely alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a
Jótállási idő: 36 hónap.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % (max. adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a)
A hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.
A meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a.
Finanszírozás: EU forrás 100% IKOP forrás. A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) (6) bek-ben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Előleg: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 1. melléklet 134/B.1. pontja szerint Ajánlatkérő nem biztosít.
A részletes fizetési és a szerződést biztosító kötelezettségek részletszabályait a szerz.terv. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1061 Budapest, Andrássy út 17. II/10.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján nyilatkozatot kell benyújtania - nemleges tartalom esetén is. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát - eredeti példányban-, továbbá a Kbt. 66.§ (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Az ajánlatot írásban zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, illetve 1 elekt. adathordozón kell közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívás IV.2.7) pontja szerinti címre benyújtani a dokumentációban (továbbiakban: AD) meghatározott formai és egyéb követelményeknek megfelelően.
5) AK a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39.§ (1) bek. alapján hozzáférhetővé teszi jelen felhívás I.3. pontja szerinti honlapon, melyek átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele, melyről az igazolás megküldése közbeszerzési dok-ok elektronikus úton el való érésének bizonyítéka.
6) AK a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76 § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli.
A 1-8. értékelési részszempontokat (a továbbiakban RSZ), illetve súlyszámait jelen felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
Adható pontszám alsó és felső határa 0-10.
Az értékelés módszere az 1. RSZ esetében fordított arányosítás; 2-5. RSZ esetén egyenes arányosítás, 6-9. RSZ esetén pontkiosztás. A módszer képletét az AD tartalmazza.
A 2-5. RSZ esetén a Kbt. 77. § (1) bek alapján 24 hónapnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 hónapos vállalás is tehető. A 0 hónapos vállalás esetén 0 pontot ad AK.
7) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 3.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák(Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén: garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén: kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény.)
10) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
11) A II.2.5. ponthoz: A 6-9. részszempontoknál az „ugyanilyen végzettség és szakmai tapasztalat” alatt Ajánlatkérő az III.1.3) M/2 vonatkozó szakembereknél meghatározott egyenértékű végzettséget és meghatározott minimális releváns szakmai tapasztalatot ért.
12) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 1.000.000,- Ft/káresemény és legalább 5.000.000,- Ft/év limitű tervezés tárgyú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását tervezői munkákra kiterjeszteni.
13) A részajánlattételi lehetőség kizárásának indoka, hogy projekt műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges. A műszaki tartalom szerinti részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges, melyek műszaki és gazdaságossági szempontok alapján nem szétválasztható feladatok. Továbbá az elkészítendő koncepció egy olyan átfogó, egységes dokumentumnak kell lennie, melynek elkészítése során az összetett, egymásra épülő tervezési folyamatok nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

A felhívás III.1.1) pontjához:
Igazolási mód:
Ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján, az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A felhívás III.1.2) pontjához:
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák