Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:5659/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15979
Postai cím: Mechwart liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gacsályi Zsolt építészetért felelős fejlesztési igazgató
Telefon: +36 13465660
E-mail: gacsalyi.zsolt@masodikkerulet.hu
Fax: +36 13250403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.masodikkerulet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:2770535309341653 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Polgár Adrienn (FAKSZ lajstromszám: 00421)
Telefon: +36 709325432
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galambóc u. 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Polgár Adrienn
Telefon: +36 709325432
E-mail: titkarsag@tenderco.hu
Fax: +36 12033510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Tervezői művezetésre irányuló megbízással vegyes tervezési szerződést kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: A Budapest, II. Frankel Leó út 80.-82. alatti területen építendő összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű elkészítése és a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogy AK a jelen felhívásban az Európai Uniós Hivatalos Lap Kiadóhivatala által bevezetett terjedelmi korlát miatt rövidítéseket használ. Az egész felhívásra érvényes általános fogalmak rövidítései: Ajánlatkérő: AK, Ajánlattevő: AT, felhívás: felh., szakember: SZE, referenciamunka: RM. A további használt rövidítéseket az egyes kifejezések, fogalmak után adjuk meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen Tervezői művezetésre irányuló megbízással vegyes tervezési szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével.
A szerz. tárgya: A Budapest, II. Frankel Leó út 80.-82. alatti területen építendő összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű elkészítése és a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
A nyertes Ajánlattevőnek (adott esetben közös ajánlattevőknek) generáltervezőként kell vállalnia a létesítmény megvalósításához szükséges építési engedélyezési és minden kapcsolódó tervdokumentációjának, valamint építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentációjának teljes körű elkészítését, továbbá a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítását.
A tervezési feladatok legalább, de nem kizárólag az alábbi szakági tervek elkészítésére terjednek ki a vonatkozó jogi és szakmai előírások szerint: Építészet, Tartószerkezet, Épületgépészet, Épületvillamosság (erősáramú tervek), Épületvillamosság (gyengeáramú hálózatok tervei), Orvostechnológiai tervek; Kert- és tájépítészet, Külső út és közmű tervek, Konyhatechnológiai tervek, Belsőépítészeti tervek, Akusztikus munkarész, Tűzvédelmi munkarész, Munkavédelmi terv.
A kivitelezés helyszíne: Bp., II. Frankel Leó út 80.-82. alatti terület. Az összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet megvalósítására az Egészséges Budapest Program keretében, a Budapest II. kerület járóbeteg szakellátásának összevont, egy helyen történő biztosítása érdekében kerül sor.
A tervezett építési beruházás (kivitelezés) tervezett becsült értéke: nettó 4.097.268.000,- Ft. A projekttel összefüggő orvostechnológiai és egyéb eszközök beszerzésének tervezett értéke: nettó 1.150.104.720,- Ft
Az építési beruházás (kivitelezés) tervezett alap adatai: 14.917 m2 hasznos alapterület (terepszint alatti parkolóval együtt).
2.) A II.2.5) ponthoz: az 1.és 2. részszempontokon (részsz.) belüli alszempontok (alsz.):
Az 1. részsz. (ajánlati ár) alsz.-jai:
1.1.) A teljes körű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban megadva) - súlyszám (ssz.): 95;
1.2.) A tervezői művezetés elvégzésének mérnök óradíja (nettó Ft/szakember/óra - ban megadva) - ssz.: 5;
A 2. részsz. alsz.-jai:
2.1.) A szerz. teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során épületgépészeti tervezési szakterületre (szakterület jelölése: G) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást megindító felh. megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns szakmai tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan épületgépészeti tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2]- ssz.: 20;
2.2.) A szerz. teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során épületvillamossági tervezési szakterületre (szakterület jelölése: V) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást megindító felh. megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns szakmai tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan épületvillamossági tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2] - ssz.: 20;
Folyt köv a III.1.1.) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.rsz.: a szerz.telj-be bevonni kívánt épületgépész,épületvillamossági,építészeti,orvos-/egészségügyi technológiai tervezők releváns szakmai tapasztalata (alsz.ok a II.2.4., III.1.1.) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A részajánlat tétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgya szerinti szolg. jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a tervezés és tervezői művezetés szolg. ugyanis egy egységet képez, a szolg.-i körök meghatározása továbbá a 322/2015. (X.30.) Kr-ben, a tervező kiválasztása körében meghatározott feltételek és előírások alapján történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Jogi kizáró okok:
J.1.) Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben, illetőleg (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
J.2.) Az eljárásból kizárásra kerül az AT, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben, illetőleg (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bek. előírásaira.
Jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolási mód:
J.Ig.1.) Az AT-nek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján a Kr. 2-4. § és 6. § rendelkezéseinek megfelelően kitöltött EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.
J.Ig.2.) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek, az AK felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján a Kr. 8-16. § rendelkezései szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
J.Ig.3.) A Kbt. 67. § (4) bek. előírására tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz. telj-hez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
J.Ig.4.) ATnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Kbt. 65. § (1) c) pont alkalmassági követelmény: Az AT a szerződés teljesítésére a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján akkor minősül alkalmasnak, ha az AT rendelkezik tervezési tevékenység végzésére vonatkozó érvényes jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 6. § szerint.
Kbt. 65. § (1) c) pont alkalmassági követelmény igazolása: AK ellenőrzi.
A II.2.4.) pont folytatása:
2.3.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során építészeti tervezési területre (szakterület jelölése: É) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást megindító felhívást megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns szakmai tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan építészeti tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2] - ssz.: 30;
2.4.) A szerződés teljesítésében részt vevő és az alkalmassági követelmény teljesítése során orvostechnológiai, vagy egészségügyi technológia műszaki tervezési területre (szakterület jelölése: OT-M-T, vagy EG-T) megnevezett (legfeljebb 1 fő) szakembernek az eljárást megindító felhívást megelőző 120 hónap (elmúlt 10 év) releváns szakmai tapasztalatával érintett egészségügyi intézmény(ek) hasznos területének összesített mértéke (egész m2-ben megadva). Releváns szakmai tapasztalat alatt AK az adott szakember egészségügyi intézmény olyan orvostechnológiai, vagy egészségügyi technológia műszaki tervezési tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre és amely kapcsán az elkészített tervek legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig legalább jogerős építési engedélyt kaptak [Kbt. 71. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint: 50.000m2] - ssz.: 30;
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: • A III.1.2.) pontban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
• G.1.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatához be kell nyújtania saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója részét képező mérleget vagy eredmény-kimutatását egyszerű másolatban (attól függően, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét). Amennyiben a beszámoló előírt része a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben az esetben az előírt dokumentumot nem szükséges csatolni, a beszámoló adatait ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján keresztül ellenőrzi. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
• G.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a tervezési szolgáltatás végzéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőknek nyilatkozatukban meg kell jelölniük az üzleti évük mérlegfordulónapját. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ajánlattevők üzleti éve a naptári évvel megegyezik, úgy a naptári évek tekintetében kell az árbevételi adatokat megadni, eltérő esetben a nyilatkozatban meg kell jelölniük az üzleti évük időtartamát …-tól…-ig bontásban, dátum szerint. Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az beszámoló benyújtása nem lehetséges a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés szerint kell eljárnia.
• G.3.) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatához csatolnia kell az előírt limittel bíró érvényes felelősségbiztosítási kötvényét. Amennyiben a biztosítási kötvény nem igazolja az aktuális biztosítási évre vonatkozó díj befizetését, úgy az ajánlathoz csatolni kell a biztosítási szerződés ajánlattételi határidő időpontjában fennálló érvényességét igazoló dokumentumot.
Az alkalmasság megállapításához az ajánlattevőknek a fentiekben részletezett G.1., G.2. és G.3. pontokban foglalt összes minimum követelményeknek egyaránt meg kell felelni!
Ajánlati biztosítékkal kapcsolatos előírások (a VI.3. 7. pont kiegészítése) : Ajánlati biztosíték: Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell nyújtani, melynek összege 4.000.000,- Ft. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek-ben előírt formák valamelyikén teljesíthető. Átutalás teljesítés esetén: a befizetés címzettje: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, számlaszáma: 12001008-00201761-02500008 Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy bank-/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát ajánlathoz csatolni kell. Okirati biztosíték kedvezményezettje és a befizetés helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat., 1024 Bp., Mechwart liget 1.; Az ajánlati biztosítéknak min. az ajánlattételi határidő lejártát követő 30. napig kell érvényben lennie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): • G.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye egy évnél több évben nem volt negatív.
• G.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben tervezési szolgáltatás végzéséből rendelkezik összesen legalább 150 millió Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétellel.
• G.3.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha rendelkezik legalább 100 millió Ft/káresemény és 500 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással.
A III.1.3.) M.2.) pont folytatása:
d.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett építményvillamossági tervezési szakterületre (szakterület jelölése: V) érvényes jogosultsággal bíró olyan szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében,
e.) legalább 1 fő egészségügyi technológiai műszaki tervezési (szakterület jelölése: EG-T), vagy egészségügyi intézmények és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezési (szakterület jelölése: OT-M-T), vagy ezekkel egyenértékű szakterületre érvényes jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
Ajánlattevő a fentiek alapján legalább 5 különböző személy (szakember) bevonására köteles átfedés a szakemberek között nem lehetséges!
Az e pontban előírt érvényes jogosultságok helyett Ajánlatkérő elfogadja, ha az adott szakember az előírt jogosultság helyett annak megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő).
Az alkalmasság megítéléséhez ajánlattevőnek a M.1. és M.2. pontokban előírt feltételeket a Kbt. előírásainak megfelelően egyaránt teljesítenie kell.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: • A III.1.3.) pontban előírt alkalmassági követelmények előzetes igazolásául az EEKD IV. részében a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban előírt részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
• M.1.) AT-nek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pontja szerint az ajánlatához csatolnia kell az ajánlati felh. feladását megelőző 72 hónapban teljesített, az előírt alkalmassági minimumköv. igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a 321/2015. Kr. 22. § (1) bek. szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a végzett tevékenység megnevezése, megjelölve a szerződésben vállalt szakági tervezéseket;
- a referenciamunka (RM) szerinti szolgáltatás teljesítésének kezdő és befejező időpontja;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény megnevezése, amelyből annak jellege (egészségügyi intézmény) megállapítható;
- a RM szerinti szerződést kötő másik fél neve és székhelye;
- a referenciamunkáról információt szolgáltató személy neve és telefonszáma;
- a RM szerinti tervezéssel érintett létesítmény kivitelezési értéke (HUF-ban megadva, amennyiben a szerz. kifizetésének pénzneme nem HUF, úgy a telj. napján érv. MNB középárf.on számított HUF érték) (figyelemmel arra, hogy AK mit ért kivitelezés alatt)
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
• M.2.) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján meg kell neveznie azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetéshez csatolni kell a szakemberek részletes szakmai önéletrajzát és a legmagasabb iskolai végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. Azon szakemberek esetén, akikkel kapcsolatban valamely jogosultság megléte előírásra került, a szakmai önéletrajzban meg kell adni a kamarai regisztrációs számot. Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember ismertetése/bemutatása az ajánlatban;
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): • M.1.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban teljesített referenciamunkái között rendelkezik legalább 1 db olyan generáltervezési szolgáltatás elvégzését igazoló, teljesített referenciamunkával, amelynek keretében legalább nettó 1 (egy) mrd kivitelezési értékű egészségügyi intézmény engedélyezési vagy kivitelezési tervdokumentációjának generáltervezési munkáinak elvégzésére a referenciamunkához kötődő szerződés keretében sor került. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fentiek szerint előírt összes követelménynek (az előírt kivitelezési érték és tervezett szakágak) egy adott létesítmény tekintetében kell megvalósulniuk! AK a 321/2015. Kr. 21. § (3a) bek. alapján legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Egészségügyi intézmény alatt Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában meghatározott fogalmi körbe tartozó létesítményt ért.
Teljesített referenciamunka alatt Ajánlatkérő olyan szolgáltatást ért, amelynek keretében az elkészített tervek átvétele és a tervezési szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás kiállítása a Megrendelő/szerződést kötő másik fél részéről a vizsgált időszakban megtörtént.
Kivitelezési érték alatt Ajánlatkérő már megvalósult beruházás esetében az építési beruházás tényleges kivitelezési értékét, még nem megvalósult, vagy folyamatban lévő építési beruházás esetében az építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetés/költségbecslés szerinti becsült értéket érti.
Generáltervezés alatt Ajánlatkérő olyan komplex tervezési szolgáltatást ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakági tervezési munkák elvégzésére sor került: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság (erős- és gyengeáram), orvos-/egészségügyi technológia.
• M.2.) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból akkor minősül alkalmasnak, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között rendelkezik összesen legalább 5 fő, legalább az alábbiakban meghatározott képzettséggel, szakmai tapasztalattal bíró szakemberekkel
a.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett építészeti tervezési területre (szakterület jelölése: É) érvényes jogosultsággal bíró olyan szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében,
b.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett tartószerkezeti tervezési szakterületre (szakterület jelölése: T) érvényes jogosultsággal bíró olyan szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében,
c.) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I./2. részében nevezett építmények gépészeti tervezési szakterületre (szakterület jelölése: G) érvényes jogosultsággal bíró olyan szakemberrel, aki az előírt szakterület jelöléssel és vezető tervezői szakmai címmel szerepel az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében,
Folyt köv. a III.1.2.) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A szolgáltatás teljesítése kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt jogosultságok mellett történhet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A tervezési díjról a tervező 3 db rész- és 1 db végszámlát állíthat ki, a szerződés tervezetben rögzített mértéknek és menetrendnek megfelelően. A tervezői művezetés díját Megrendelő utólag, a tényleges teljesítés szerinti kimutatás alapján havonta kiállított számla alapján fizeti ki a tervező részére. Az aktuális számla ellenértékét Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül fizetni meg a Tervező részére.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- késedelmi kötbér: 1 %/nap; 2 %/nap;
- meghiúsulási kötbér: 15 %;
- teljesítési biztosíték: a tervezési díj 5 % ,- Ft;
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft. székhelye (1117 Budapest, Galambóc u. 22.) Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során alkalmazza a Kbt.68. § (1), (4) és (6) bekezdéseit.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 1.1.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségre, miszerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (a közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése [letöltése] az eljárásban való részvétel feltétele). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közbeszerzési dokumentumokat a közös ajánlattevők egyik tagja eléri.
1.2.) A jelen ajánlati felhívást kiegészítő Kbt. 57. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbeszerzési Adatbázisban, az ajánlatkérőhöz rendelt jelen „összevont_EÜ_rendelőintézet_tervezési_szolgáltatás_2018” megnevezésű (KBE eljárás azonosító: KBE-03727/2018) közbeszerzési eljárás adatlapján.
1.3.) A közbeszerzési dokumentumok elérését (letöltését) az ajánlatkérő részére haladéktalanul igazolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott és teljes körűen kitöltött igazoló lap titkarsag@tenderco.hu e-mail címre történő megküldésével. Az ajánlatkérő az így megküldött igazoló lap átvételének időpontját tekinti a közbeszerzési dokumentumok elérésének időpontjának és az igazoló lapban megadott gazdasági szereplőt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése, az esetleges kiegészítő tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása vonatkozásában figyelembe vesz.
2.) Ajánlattevőnek előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat csatolását. Az ajánlat további tartalmi és formai előírásait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3.) Ajánlattevőnek az értékelési szempontok között feltüntetett 2.) részszempont alátámasztásául a közbeszerzési dokumentumokban részletezett Szakmai ajánlatot kell csatolnia.
4.) Ajánlatkérő a következő alkalmassági feltételek tekintetében a minősített ajánlattevőknél szigorúbb követelményeket állapított meg: III.1.2) és III.1.3) valamennyi rendelkezése.
5.) A jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 81. § (11) bekezdés előírása szerint annak kezdetétől számított 30 nap.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.
7.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos előírásokat a felhívásban a III.1.2.) pontban részletezzük.
8.) Ajánlatkérő a jelen eljárás vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakat, figyelemmel a Kbt. 81. § (6) bekezdésben foglaltakra.
9.) A II.1.5.) és a II.2.6.) pontokban megadott érték technikai jellegű adat, az adat szerepeltetése kizárólag azt célozza, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-be.
10.) Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
11.) A pontozás módszere: a legjobb ajánlat megkapja a max. 10 pontot, a tőle kedvezőtlenebb ajánlat pontszáma a legjobbhoz viszonyított relatív arányosítással kerül meghatározásra. Az 1. részszempontnál Ajánlatkérő a fordított arányosítás, a 2. részszempontnál Ajánlatkérő az egyenes arányosítás szabályai szerint jár el. A pontozás módszerének részletes ismertetését Ajánlatkérő a KD-okban adja meg.
12.) A II.2.7.) ponthoz: a nyertes ajánlattevő szerződéses fő feladatai a kivitelezés műszaki átadás-átvételéig tart (ennek tervezett időtartama került feltüntetésre a II.2.7. pontban).
13.) Ajánlatkérő az eljárása során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák