Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/70
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.12.
Iktatószám:5691/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. Zalavölgye Permetező Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:2900 Komárom, 0250/32 hrsz;2900 Komárom, 0250/32 hrsz;2900 Komárom, 0250/32 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdasági tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25485
Postai cím: Bartusekpuszta puszta -
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marczali Gábor
Telefon: +36 34540950
E-mail: komaromzrt@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oeszy.hu
 
Hivatalos név: Zalavölgye Permetező Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25486
Postai cím: Kossuth L. út 47.
Város: Fűzvölgy
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8777
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Egyed Sándor
Telefon: +36 93356276
E-mail: permetezokft@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oeszy.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.oeszy.hu/eljarasok.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Feszty Árpád utca 4. V/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oeszy.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Feszty Árpád utca 4. V/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 12251229
E-mail: zsinka.bea@oeszy.hu
Fax: +36 12251230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oeszy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oeszy.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdasági tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés Sajtüzem építészeti kiviteli tervezésére és kivitelezésére, illetve napelem rendszer és teherlift kivitelezésére vonatkozó feladatok elvégzésére a VP3-4.2.1-15 projekt keretében - 3 részben”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Sajtüzem építészeti kiviteli tervezésére és kivitelezésére, illetve napelem rendszer és teherlift kivitelezésére vonatkozó feladatok elvégzésére a VP3-4.2.1-15 projekt keretében - 3 részben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: "Vállalkozási szerződés Sajtüzem építészeti kiviteli tervezésére és kivitelezésére a VP3-4.2.1-15 projekt keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45221250-9
45111240-2
45112000-5
45112100-6
45112700-2
45220000-5
45210000-2
45262300-4
45233226-9
45223300-9
45300000-0
45310000-3
45331000-6
45315600-4
45314320-0
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2900 Komárom, 0250/32 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés alapján az Ajánlatkérők által (zöldmezős beruházásként) megvalósítandó Sajtüzem kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezés megvalósítása a feladat az alábbiak szerint:
6000 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, acélváz szerkezetű épület, melynek külső burkolata és a tetőhéjazat: hőszigetelt szendvicspanel. A főépület mellett egy 202 m2 alapterületű szennyvíztisztító építmény kivitelezése. A sajtüzem 100.000 liter/nap nyerstej feldolgozási kapacitással fog rendelkezni. A pályázó feladata az építményekhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése a jogerős építési engedély alapján a jelen felhívásban rögzített határidőn belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3.A kötelezően előírt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
2 4.Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra) 15
3 5.Kiviteli tervek elkészítésére előírt 120 naptári naphoz képest vállalt előteljesítés ideje (naptári napokban megadva, min. 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” (kódszám: VP3-4.2.1-15)
II.2.13) További információ
A felhívás II. 2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő kezdete technikai szám, a hirdetmény feladhatósága érdekében.
A befejezési határidő a műszaki átadás-átvételt követő próbaüzem szerződésben meghatározott időpontja.
A II.2.5) Értékelési szempontok pontban rögzítettek vonatozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati ár mint értékelési szempont az alábbiak szerint alakul:
Ár szempont Súlyszám: összesen: 50
1.Kiviteli tervek tervezési és művezetési díjának összesített összege (nettó HUF ), súlyszám: 5
2.Kivitelezés vállalkozói díja (nettó HUF), súlyszám: 45

II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a megvalósuló sajtüzem napelemes rendszerének a kivitelezésére a VP3-4.2.1-15 projekt keretében”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45310000-3
09331000-8
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2900 Komárom, 0250/32 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés alapján az Ajánlatkérők által megvalósítandó napelemes rendszerének a kivitelezése az alábbiak szerint:
50 kWh névleges teljesítményű, napelemes villamosáram előállító kiserőmű kivitelezése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott engedélyes tervek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A kötelezően előírt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3.Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” (kódszám: VP3-4.2.1-15)
II.2.13) További információ
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a II.2.7. pontban megjelölt időtartam a munkaterület átadásától számítódik. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2019. május.
További részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a megvalósuló sajtüzem teherfelvonójának kivitelezésére a VP3-4.2.1-15 projekt keretében”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
42416120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2900 Komárom, 0250/32 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés alapján az Ajánlatkérők által megvalósítandó sajtüzem teherfelvonójának a kivitelezése az alábbiak szerint:
4000 kg névleges teherbírású, 6,4 méter emelőmagasságú, 2 megállós, személy kíséretű teherfelvonó kivitelezése az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott engedélyes tervek alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
2 3.Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” (kódszám: VP3-4.2.1-15)
II.2.13) További információ
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a II.2.7. pontban megjelölt időtartam a munkaterület átadásától számítódik. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 2019. január.
További részleteket a szerződés tervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárás egyik részében sem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részben a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: I. rész:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattevő cégkivonatában szereplő összes pénzforgalmi jelzőszámáról az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi kiállított nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
I) a pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,
II) mióta vezeti az ajánlattevő pénzforgalmi számláját,
III) pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás fordult-e elő.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak során megszüntetett pénzforgalmi számlá(ka)t, úgy ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ becsatolása.
Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Minden, a jelen felhívás P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
P.2. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának releváns részét egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatához a Korm. rend. 19. § (2) bekezdés szerint árbevételéről szóló nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.
Amennyiben ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló benyújtása nem lehetséges, a Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése alapján szükséges eljárnia.
P.3. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről köteles nyilatkozni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2 pontjaiban foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: I. rész:
P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) lezárt üzleti évben több, mint egy alkalommal negatív volt az adózott eredménye.
A Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési és és/vagy tervezési munkák) származó árbevétele nem éri el a 772.000.000 Ft összeget.
P.3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (építési kivitelezési és és/vagy tervezési munkák) árbevétel nem éri el az 772.000.000 Ft összeget.
II. és III. részben ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Valamennyi részben a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerinti igazolás csatolásával kell igazolni).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdésére, azaz ajánlatkérő az 5 év (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján: A 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. Valamennyi részben a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot;
- a végzettséget igazoló okiratot;
- az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét;
- az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda ismertetése/bemutatása az ajánlatban.
M.3. az I. részben a Korm. rend 21. § (2) h) pontjára figyelemmel a teljesítéskor alkalmazni kívánt eszközök tekintetében alkalmazni kívánt eszközök, gépek, berendezésekről szóló
a) cégszerűen aláírt nyilatkozatot, illetve
b) ezen eszközök, gépek, berendezések ajánlattevő részére történő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat (tárgyi eszköz karton, bérleti/előbérleti/lízingszerződés stb.).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az I. részben a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján a szennyvíz technológia kiépítése az üzemhez alapvető fontosságú feladat, így az M.1. b) pont szerinti alkalmassági követelményre alvállalkozó, illetve kapacitást biztosító szervezet nem vehető igénybe.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): I. rész:
M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M.1. a) legalább 1 db, legalább 500 m2 területű, zöldmezős beruházásként megvalósult, napi minimum 5000 liter tej feldolgozó kapacitással rendelkező tejüzem építése, továbbá
M.1. b) legalább 1 db, legalább 15.000 liter/nap feldolgozási kapacitású, zöldmezős beruházásként megvalósult tejüzemhez kapcsolódó szennyvíztisztító építése
tárgyú referenciával.
Az M.1. a), b) pontjában meghatározott referencia követelmény teljesíthető azonos referenciával.
Ajánlattevő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján a szennyvíztisztító építészeti kivitelezése alapvető fontosságú feladat, így az M.1. b) pont szerinti alkalmassági követelményre alvállalkozó, illetve kapacitást biztosító szervezet nem vehető igénybe.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között:
M.2. a) legalább egy fő felsőfokú építőipari szakirányú végzettségű, legalább 3 év (36 hónap) magasépítési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, továbbá
M.2. b) legalább egy fő felsőfokú környezetgazdálkodási szakirányú végzettségű, legalább 6 hónap szennyvíztisztító kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az M.2. a) és b) pontban meghatározott szakemberek között átfedés nem lehetséges.
M.3. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rend 21. § (2) h) pontjára figyelemmel a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi üzemképes eszközökkel és járművekkel:
- legalább 1 darab, 12 tonnás Vibro hengerrel,
- legalább 1 darab, 9 tonnás kombi kotróval,
- legalább 1 darab (egyenként 18 tonnás) lánctalpas földtológéppel (dózer),
- legalább 1 darab (16 tonnás) gumikerekes forgó kotrógéppel,
- legalább 1 darab (10 tonnás) földgyaluval (gréder),
- legalább 2 darab 4 tengelyes tehergépkocsival.
II. rész:
M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db, legalább 37 kW teljesítményű napelemes rendszer létesítésére vonatkozó referenciával.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között legalább egy fő felsőfokú villamos szakirányú végzettségű, legalább 2 év (24 hónap) villamos berendezések beszerelésével és/vagy üzembe helyezésével kapcsolatos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III. rész:
M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db, legalább 2000 kg teherbírású teherlift létesítésére vonatkozó referenciával.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek között legalább egy fő emelőgépek telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó szakirányú végzettségű, legalább 2 év (24 hónap) emelőgépek telepítésére és/vagy üzembe helyezésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
I.rész:
Kivitelezésre vonatkozóan:
Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenné válik, akkor meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj összege, mint kötbéralap után számítva 30 %. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelésének egyidejű lehetőségét kizárja.
Amennyiben a Vállalkozó bármely munkafázis teljesítésével az 5. számú mellékletben meghatározott teljesítési időponthoz képest késedelembe esik, késedelmi kötbért tartozik fizetni.
A késedelmi kötbér mértéke a teljes kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj nettó összegének, mint kötbéralap után számítva: 0,2 % /nap, de maximum a nettó vállalási ár 10 %-a.
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér megfizetésének a biztosítására a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 napon belül a jelen szerződés szerint ellenérték áfa nélküli összegének 5%-át köteles a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően biztosítani.
Tervezésre vonatkozóan:
Amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból marad el, amelyért a Tervező a felelős, a nettó vállalási ár 30% meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő a meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén teljesítést nem követelhet.
Amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból szenved késedelmet, amelyért a Tervező a felelős, úgy a Tervező köteles késedelmi kötbér fizetésére a teljes vállalási díj nettó összegének, mint kötbéralap után számítva: 0,2 % /nap, de maximum a nettó vállalási ár 10 %-a.
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér megfizetésének a biztosítására a Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 napon belül a jelen szerződés szerint ellenérték áfa nélküli összegének 5%-át köteles a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően biztosítani.
II. rész:
Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenné válik, akkor meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj összege, mint kötbéralap után számítva 10 %. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelésének egyidejű lehetőségét kizárja.
Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési időponthoz képest késedelembe esik, késedelmi kötbért tartozik fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a teljes vállalási díj nettó összegének, mint kötbéralap után számítva: 0,2 % /nap, de maximum a nettó vállalási ár 10 %-a. A Vállalkozót a késedelmes teljesítés miatti kötbérfizetési kötelezettség beállása nem mentesíti a teljesítési kötelezettsége alól. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére megállapított kötbért meghaladó kárát érvényesítse.
III. rész:
Ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenné válik, akkor meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj összege, mint kötbéralap után számítva 10 %. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelésének egyidejű lehetőségét kizárja.
Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési időponthoz képest késedelembe esik, késedelmi kötbért tartozik fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a teljes vállalási díj nettó összegének, mint kötbéralap után számítva: 0,2 % /nap, de maximum a nettó vállalási ár 10 %-a. A Vállalkozót a késedelmes teljesítés miatti kötbérfizetési kötelezettség beállása nem mentesíti a teljesítési kötelezettsége alól. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére megállapított kötbért meghaladó kárát érvényesítse.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi részben:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)-(3), (6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül sor.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében és a 32/B. §-ban foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A jelen közbeszerzés európai uniós támogatásból valósul meg. A támogatás intenzitása 50%, finanszírozás: utófinanszírozás.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint:
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §,
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1)-(3), (6) és (11) bekezdése,
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
I.rész
Tervezési szerződés esetében:
Előleg: Megrendelő köteles a jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő előleg biztosítására a Tervező számára. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
A Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás birtokában jogosult a számla kiállítására, amelynek fizetési határideje 30 nap. A tervezési díj vonatkozásában a tervek átadásával egyidejűleg a teljesítésigazolás birtokában jogosult a Tervező a számla kiállítására. A tervezői művezetés tekintetében a kivitelezés befejezését követően a teljesítésigazolás birtokában jogosult a Tervező a számla kiállítására
Kivitelezési szerződés esetében:
A Nyertes ajánlattevő részszámla kibocsátására az alábbi ütemezés szerint jogosult:
1. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri a 10%-ot.
2. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri az 20%-ot.
3. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri a 30%-ot.
4. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri a 40%-ot.
5. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri az 50%-ot.
6. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri a 60%-ot.
7. részszámla: a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben, az elvégzett munka az építési napló/felmérési napló alapján kalkulált értéke (áfa nélkül) eléri a 70%-ot.
Végszámla: a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegben, sikeres műszaki átadást-átvételt és próbaüzemet követően, az előleg összege a végszámlából kerül elszámolásra.
Előleg: Az ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján, a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított, kivitelezési feladatokra vonatkozó - nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegű előleget biztosít. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkerettel rendelkezik.
II. rész:
Megrendelő a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleget biztosít a Vállalkozó számára. A Vállalkozó részszámla kibocsátására nem jogosult. A Vállalkozó a számla kiállítására a sikeres műszaki átadást-átvételt és próbaüzemet követően jogosult.
III. rész:
Megrendelő a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleget biztosít a Vállalkozó számára. A Vállalkozó részszámla kibocsátására nem jogosult. A Vállalkozó a számla kiállítására a sikeres műszaki átadást-átvételt és próbaüzemet követően jogosult.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft, 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ (3) bekezdésében rögzítettek szerint.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az ajánlattevő képviseletében nem a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján eljáró személy vesz részt az ajánlatok felbontásánál, úgy a Kbt. 68.§ (3) bekezdés szerinti „ajánlattevő általi meghívást” igazolni szükséges meghatalmazással.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: I. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy az I. közbeszerzési rész szorosan összefügg az ahhoz kapcsolódó technológia beszerzésével, amelyet külön közbeszerzési eljárás keretében szerez be. A Kbt. 53. § (5) bekezdésére, illetve a 135. § (12) bekezdésére hivatkozással, valamint az előzőekben ismertetettekre figyelemmel ajánlatkérő jelen közbeszerzést feltételesként írja ki. Ajánlatkérő jogosult a jelen közbeszerzési eljárás I. részét eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben a technológia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nem zárul eredményesen.
II. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a II. közbeszerzési rész szorosan összefügg az I. rész szerinti feladatokkal, illetve az ahhoz kapcsolódó technológia beszerzésével, amelyet külön közbeszerzési eljárás keretében szerez be. A Kbt. 53. § (5) bekezdésére, illetve a 135. § (12) bekezdésére hivatkozással, valamint az előzőekben ismertetettekre figyelemmel ajánlatkérő jelen közbeszerzést feltételesként írja ki. Ajánlatkérő jogosult a jelen közbeszerzési eljárás II. részét eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben az I. rész, vagy az ahhoz kapcsolódó, külön közbeszerzésben kiírásra kerülő technológia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nem zárul eredményesen.
III. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a III. közbeszerzési rész szorosan összefügg az I. rész szerinti feladatokkal, illetve az ahhoz kapcsolódó technológia beszerzésével, amelyet külön közbeszerzési eljárás keretében szerez be. A Kbt. 53. § (5) bekezdésére, illetve a 135. § (12) bekezdésére hivatkozással, valamint az előzőekben ismertetettekre figyelemmel ajánlatkérő jelen közbeszerzést feltételesként írja ki. Ajánlatkérő jogosult a jelen közbeszerzési eljárás III. részét eredménytelenné nyilvánítani, amennyiben az I. rész, vagy az ahhoz kapcsolódó, külön közbeszerzésben kiírásra kerülő technológia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nem zárul eredményesen.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: I. rész: 10.000.000 Ft; II. rész: 200.000 Ft ; III. rész: 200.000 Ft
A befizetés helye: UniCredit Bank Hungary Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000003-25980030
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján, az ajánlattevő választása szerint.
Az ajánlati biztosítékot részenként külön-külön szükséges rendelkezésre bocsátani, azaz amennyiben az Ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy az ajánlatával érintett részek vonatkozásában meghatározott - összesített - ajánlati biztosítékot rendelkezésre kell bocsátania.
Az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg benyújtani kötelesek a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek biztosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a bank által kiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának az ajánlatba csatolása kötelező.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 35. § (5) bekezdés)
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen. (Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pont).
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Valamennyi részben:
Alsó határ: 0
Felső határ: 100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:
I. rész:
Az 1. (Kiviteli tervek tervezési és művezetési díjának összesített összege (nettó HUF), a 2. értékelési részszempont (Kivitelezés vállalkozói díja (nettó HUF)) és a 4. értékelési szempont (Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra)) tekintetében Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 3. értékelési részszempont (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 24 hónap), az 5. értékelési szempont (Kiviteli tervek elkészítésére előírt 120 naptári naphoz képest vállalt előteljesítés ideje (naptári napokban megadva, min. 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap)) tekintetében a hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
II. rész:
Az 1. értékelési részszempont (Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)) és a 3. értékelési szempont (Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra)) tekintetében a hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelési részszempont (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 36 hónap)) tekintetében a hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
III. rész
Az 1. értékelési részszempont (Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)) és a 3. értékelési szempont (Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 4 óra, max. 24 óra)) tekintetében a hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
A 2. értékelési részszempont (kötelezően előírt 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 24 hónap)) tekintetében a hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója letöltse elektronikus úton.
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi linken az „Eljárások” menüpont alatt előzetes regisztrációt követően: http://www.oeszy.hu/eljarasok.html
A gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségeken nyújthatnak be regisztrációs igényt a közbeszerzési dokumentumok elérése érdekében az alábbi adatok megküldésével:
-érintett közbeszerzési eljárás hirdetményszáma, elnevezése,
-érdeklődő gazdasági szereplő neve,
-székhelye,
-adószáma
-kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fax száma.
A regisztrálási adatok megküldése tekintetében irányadók a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak.
Ajánlatkérő a regisztrálási adatokban megadott elektronikus elérhetőségre megküldi az érdeklődő gazdasági szereplő részére az egyedi felhasználónevüket és jelszavukat, melyek felhasználásával beléphetnek felületre, ahonnan a közbeszerzési dokumentumok letölthetőek.
2. Az ajánlat benyújtásának címe, benyújtás módja: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18. Az ajánlat benyújtható az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18. szám alatti székhelyén munkanapokon 09:00-16.00 óra közötti időpontokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig. A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító szervezet postai címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen elvégzi, de nem vállal semmilyen felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a bontás helyszínén kézhezvételre kerül.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli. Az előírt formai követelmények be nem tartásából fakadó, az ajánlat beazonosíthatatlanságát eredményező mulasztások kockázatát ajánlattevő viseli.
3. Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő [egy eredeti, valamint egy adat PDF formátumban, illetve az árazott költségvetést excel formátumban is (CD, DVD vagy pendrive)] példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden - ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
A zárt csomagon/borítékon az „Ajánlat: „Vállalkozási szerződés Sajtüzem tervezésére és kivitelezésére, illetve napelem rendszer, továbbá teherlift kivitelezésére vonatkozó feladatok elvégzésére a VP3-4.2.1-15 projekt keretében - 3 részben” (494)”, továbbá „Ajánlattételi határidőig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni.
4. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
5. Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes deviza közép árfolyamán számítja át euróra.
6. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (eredetiben), (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
10. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz képest van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált - és így a cégokmányokban nem szereplő - változásbejegyzési kérelme. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
11. Jelen közbeszerzés nem keretmegállapodás megkötésére és dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására irányul.
12. Ajánlatkérő nem alkalmaz jelen közbeszerzési eljárásban elektronikus árlejtést.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a papír alapon benyújtott ajánlat és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy a papír alapú ajánlatot tekinti ajánlatkérő irányadónak.
15. Az ajánlati kötöttség 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
16. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
17. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (közös ajánlattevők) ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
- a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási keretszerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a közös ajánlattevői szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.
A közös ajánlattevői szerződés eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz.
18. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként,
- alvállalkozóként - kizárólag azon alvállalkozók vonatkozásában szükséges benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot írnak alá -, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni szükséges.
19. A nyertes ajánlattevő - valamennyi rész tekintetében, részenként - köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, teljes körű építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján, amelynek legalább:
- az I. részben 50.000.000,- Ft/káreseményt és 100.000.000,- Ft/biztosítási időszak értékű kárösszeget,
- a II. részben 1.500.000,- Ft/káreseményt és 3.000.000,- Ft/biztosítási időszak értékű kárösszeget
- a III. részben 1.500.000,- Ft/káreseményt és 3.000.000,- Ft/biztosítási időszak értékű kárösszeget kell fedeznie.
Az I. rész vonatkozásában a tervezési feladatokra vonatkozóan a nyertes ajánlattevő köteles rendelkezni 10.000.000,- Ft/káresemény és 30.000.000,- Ft/biztosítási időszak - amely alatt a Felek a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges időszakot értik - mértékű érvényes tervezői felelősségbiztosítással, amelyet a szerződés aláírásakor Ajánlatkérő részére bemutat
Az ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fentiek szerint, és a biztosítási okmányt (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/(fedezet) igazolását a fedezeti időszakra vonatkozó díjrendezettségről ajánlatkérőnek átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként köteles benyújtani.
18. Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Zsinka-Tóth Beáta (00091)
19. Ajánlatkérő rögzíti, hogy helyszíni bejárást nem tart, figyelemmel arra, hogy a tárgyi beruházás zöld mezős beruházás.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges