Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/68
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.06.
Iktatószám:5771/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunakeszi üzemmérnökség bővítésének tervezése
Hivatkozási szám: EKR001079492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Dunakeszi meglévő üzemmérnökségi telep ütemezett bővítésére vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunakeszi üzemmérnökség bővítésének tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dunakeszi meglévő üzemmérnökségi telep ütemezett bővítésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése:
NIF Zrt. beruházásában folyik az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz 2x2 sávos bővítése, valamint az M0 autóút északi szektor 11. sz. főút - 10. sz. főút közötti szakaszának tervezési előkészítése. Mindkét projekt esetében az építési engedélyben előírt forgalomba helyezési feladat a kapcsolódó mérnökségi telep bővítése, korszerűsítése, mely mindkét projekt esetében a Dunakeszi Mérnökségi telep került megjelölésre.
A feladat keretében Dunakeszi meglévő üzemmérnökség korszerűsítésének és bővítésének megtervezése a feladat, figyelemmel a két projekt eltérő, de egymással összefüggő igényére. A feladat keretében Dunakeszi üzemmérnökség irányító központjának, leendő kapacitásának, eszközparkjának figyelembe vételével a telephelyi infrastruktúra fejlesztésével egy olyan telephelyet kell megtervezni, amely képes lesz az új útszakaszok és alagutak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Bővítendő egységek:
• „A” Meglévő iroda és szociális épület (nettó 635 m2 alapterület) átépítése és cca nettó 550 m2-rel történő bővítése ütemezetten
(„A” iroda és szociális épület ütemezett bővítésének kialakítása a létszámbővülés és az alagút felügyelet miatti többletfeladatokból adódóan (alagútirányító központ, műveleti szoba kialakítása a diszpécser szoba felett, új UPS, szerver- és technikai helyiségek kialakítása))
• „B” meglévő műhelyépület (cca nettó 855 m2 alapterület) átalakítása, valamint bővítése 150 m2 alapterületű áthajtós belső mosó, és külső mosó kialakításával
• „C” meglévő sótároló bővítése a meglévő tető alatti két nyitott raszter beépítésével és új nyitott szín építése zsákos sótechnológia részére
• „D” meglévő (cca. 835 m2 alapterületű) gépkocsitároló bővítése 500 m2-rel
• „E” veszélyes anyagtároló áthelyezése
• „F” össztömeg-mérleg telepítése kapu környezetében
• „G” új építésű zárt gépkocsitároló épület építése cca. 1000 m2 alapterülettel
• „H” új sótároló épület építése fedett manipulációs térrel kiegészítve cca 1000 m2 alapterülettel, sóoldatkeverő technológiával felszerelve
• „I” új fedett és nyitott szabad elemes tárolók kiépítése cca nettó 300 m2 alapterületen
• „J” anyagtároló depóterület kialakítása a lehetőségek függvényében
• „K” meglévő fúrt kút vizsgálata, szükség esetén felújítása, bővítése
• „T” meglévő töltőállomás vizsgálata, szükség esetén felújítása, bővítése
• „R” cca nettó 750 m2 alapterületű új épület építése
• „Z” tervezési feladat: A kombinált (mérnökségi és rendőrségi) telep létesítéséhez kapcsolódó, a telep területén elhelyezkedő szolgálati épületekhez vezető utak, parkolók, kialakításának, közműellátás, technológia, stb. megtervezése, melyek a kombinált telep működéséhez szükségesek
A területvizsgálati dokumentáció, a beépítési terv, a környezetvédelmi és örökségvédelmi dokumentáció, a vázlatterv, a magasépítési terv, az út- és vízépítési terv, a közműépítési terv tervezési feladat részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
A főbb tervezési feladat:
- területvizsgálati dokumentáció (telephely vizsgálat, hogy ez a telep alkalmas-e, hogy mindez megvalósítható),
- beépítési terv (tervezett létesítmények elhelyezése),
- környezetvédelmi és örökségvédelmi munkarész
- építészeti vázlatterv
alapján a korszerűsítésre, bővítésre vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése, az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz 2x2 sávos bővítése kapcsán kiépülő „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” , „R”, „Z” létesítmények kiviteli és tender tervének elkészítése, valamint minden szükséges engedély beszerzése.
További tervezői feladat a magasépítési, építési, létesítési és egyéb engedélyezési eljárásokban közreműködés.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 20
2 AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 10
3 AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 10
4 AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15-2016-00025 és IKOP-1.1.0-15-2016-00001
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
1. Előzetes igazolási mód:
Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.


A Kr. 1.§ (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.
B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.
Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.
Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:
A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek. foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 95.000.000 Ft értéket.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Folytatás a III.1.3 "Alkalmasság minimumkövetelményei" pontból:
Ajánlatkérő ,,közlekedési infrastruktúra üzemeltetési feladatait ellátó magasépítési létesítmény" megnevezés alatt a 266/2013. Kormányrendeletben közlekedési építmények részszakterületeiként nevesített vasúti-, közúti-, légiközlekedési-, hajózási építmények üzemeltetésének funkcióját ellátó magasépítési létesítményeket érti. Ez közút esetében az „Autópálya mérnökségek és kombinált mérnökségek tervezése” c. e-UT 03.07.21:2019 UME szerinti üzemeltetési feladatokat ellátó létesítményeket jelenti, vonalas létesítmények esetében a rakodókat, állomásokat, felvételi épületeket jelenti a hivatkozott Kormányrendeletben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő "közúti közlekedéshez kapcsolódó magasépítési létesítmény" alatt az alábbiakat érti:
Olyan építési beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, bővítésre vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül, és magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó építmények létrehozását, felújítását vagy átalakítását is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszint alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához elengedhetetlenek, melyek közúti közlekedési létesítmények rendeltetésszerű használatához vagy üzemeltetéséhez, fenntartásához szükségesek.
Ajánlatkérő „közúti építmények” megnevezés alatt a 266/2013. Kormányrendeletben közlekedési építmények részszakterületeként meghatározott közúti építményeket érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.
A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;
- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette.
Az ellenérték feltüntetése akkor szükséges, ha a referenciaigazolás/referencia nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1.1. legalább 1 db, ugyanazon szerződés keretében megvalósításra kerülő, összesen minimum 1500 m2 alapterületű, közlekedési infrastruktúra üzemeltetési feladatait ellátó magasépítési létesítmény építésének és/vagy bővítésének engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referencia. A referenciának tartalmaznia kell az engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, amely magába foglalta a hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését).

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

2.1. legalább 1 fő szakember építészeti tervező pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá
- rendelkezik építészeti tervezési területén szerzett minimum 3 év (36 hónap) magasépítési tervezői tapasztalattal.
2.2. legalább 1 fő tervező szakember, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint
- aki rendelkezik közúti építmények tervezés szakterületen szerzett minimum 3 év (36 hónap) tervezői tapasztalattal.
2.3. legalább 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik
- a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerint SZKV 1.1-1.4. (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint
- közúti közlekedési építmények tervezési feladathoz kapcsolódó környezetvédelmi szakértői területen szerzett minimum 3 év (36 hónap) gyakorlattal.
2.4. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, valamint
- közúti közlekedéshez kapcsolódó magasépítési létesítmények tartószerkezeti tervezése területén szerzett minimum 3 év (36 hónap) tervezési gyakorlattal.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
A fenti pozíciókra ugyanaz a szakember bemutatásra kerülhet.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2 "Alkalmasság minimumkövetelményei" pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Korm.rend. és 297/2009. Korm.rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési bizt. (nettó terv. díj 5 %-a), jótállási bizt. (nettó terv. díj 5 %-a) Jótállási idő: 3 év.
Tervező a késedelem minden naptári napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó terv. díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A hibás teljesítési kötbér 15 %, meghiúsulási kötbér 20%.
Pénzügyi finanszírozás forrása: IKOP; Intenzitása:100%
Pénzügyi finanszírozás típusa: Utófinanszírozás.
Megrendelő előleget nem biztosít.
A kifiz. a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. A kifizetésre alkalmazandó a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, a 2017. évi CL. tv. (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).
A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést (4 db részteljesítéshez és 1 db végteljesítéshez tartozó számlák) a szerződéstervezet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/227. sz., 2019.11.26.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervező felelősségbiztosítás meglétét írja elő.
4. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke 1.300.000,- Ft.
Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK, MÉK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek, valamint a
297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes természetvédelem szakterület „SZKV”(1.1.-4.)- szakértői
jogosultsággal és a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkársága által
vezetett nyilvántartásban (http://www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas) szerepeljen :
M/2.1. pont - „É” jogosultság
M/2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság
M/2.3. pont - SZKV 1.1-1.4 jogosultság
M/2.4. pont - „T” jogosultság

6. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
9. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 60 nap.
12. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68.§-a irányadó.
13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
14. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
15. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül sor.
16. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ alapján.
Folytatás a VI.3 pontból:
17. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: A Dunakeszi Mérnökségi telep látja el a régióban jelenleg is üzemelő autópályák fenntartási feladatait Az M2 és az M0 projektek fejlesztése jelenleg folyamatban van. Mindkét projekt tekintetében ugyanaz, a meglévő üzemelő Dunakeszi Mérnökségi telep bővítése szükséges. A két projekt fejlesztéséhez ugyan különböző mértékű (pl. létszám és fenntartó járművek, tárolótér, stb.) bővítés szükséges, de a telephely bővítésével a végső eredményként egy, a hosszabb, szélesebb pályák egyidejű üzemeltetésére alkalmas mérnökségi telepet kell kialakítani, két finanszírozási forrásból. A bővítendő vagy új épületek és egyéb létesítmények egy konkrét, már meglévő üzemelő telep területén kerülnek megtervezésre. Azok kiszolgálását, funkcionális kapcsolataikat, elhelyezkedésüket, komplexen, egy időben, összefüggésében kell vizsgálni, különös tekintettel az épületek méretére (üzemeltetői létszám és irányító központ helyigénye, stb.), gépjárművel történő megközelíthetőségére, kiszolgáló közművek méretezésére, stb. A rendelkezésre álló területen egy tervező tudja átgondolni a fenti követelmények együttes, egyidejű teljesülését, figyelembe véve azt is, hogy a kivitelezés alatt a mérnökségi telep üzemeltetése fenntartható lehessen. A tervezési feladat pontszerűségére és komplexitására, az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő tervezési részekre, melyek egymástól el nem választhatók, a részajánlatra bontás nem lehetséges.
18. AT-nek az egyösszegű ajánlati áruk megadása mellett azt meg kell bontani akként, hogy a teljes ajánlati ár 50 %-át kell képezze a vizsgálati, előkészítő anyagok készítését és az építési engedélyezési tervek készítését tartalmazó engedélyezési tervfázis ellenértéke, míg a kiviteli- és tender tervek elkészítésével kapcsolatos kiviteli tervfázis a teljes ajánlati ár 50 %-át kell kitegyék.
Ajánlattevőnek ajánlati árát a Felolvasólap 1. számú mellékletén ezen %-os megbontásnak megfelelően kell feltüntetnie! Az ajánlati ár ettől eltérő meghatározása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
19. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák