Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:5857/2018
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető, Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bekescsaba.hu/kozbeszerzes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hold utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács P. Zoltán
Telefon: +36 13322533
E-mail: kozbeszerzes@kpz.hu
Fax: +36 13322533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Békéscsabai Várofejlesztéi Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István tér 10., I. emelet 6. számú iroda
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita cégvezető
Telefon: +36 66241781
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A MVP keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez (Iktatószám: GF/SZKF/1114/8/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez (Iktatószám: GF/SZKF/1114/8/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A MVP keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez (Iktatószám: GF/SZKF/1114/8/2017.) kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekthez kapcsolódó tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében.
Tervezési feladat tárgya:
a) Békéscsaba, Szabó Dezső utca 3395/3, 3393, 3388 helyrajzi számú területek összevonásával keletkező ingatlanon telekhatáron belül, a meglévő elavult nagybani piaci épületek elbontása után megvalósítandó új korszerű vásárcsarnok épület és fedett piaci elárusító terület létesítésének komplett tervezése. Telken belüli környezetrendezés: kapcsolódó teljes közmű, infrastruktúra rendszer tervezése, azok hálózatra csatlakozásáig. A telekalakítás a megrendelő feladata, az építési engedélyezési tervezés megkezdéséig a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás szükséges.
Bruttó szintterület összesen kb. 5500 m2
b) A fent említett területet („térségi vásártér”) határoló közterületeknek - Trefort utca Hrsz.:(3396), Illésházy utca Hrsz.:(3264), Szabó Dezső utca Hrsz.:(3409), Piac tér Hrsz.:(3395/1), - a piac fejlesztéshez kapcsolódó új közlekedési és forgalomtechnikai koncepció kidolgozása, környezetrendezési javaslat, a szükséges, jóváhagyott beavatkozásra vonatkozó komplett tervezés.
c) Békéscsaba, Szabó Dezső utca 3428/13 helyrajzi számú ingatlanon, a telekhatáron belül megvalósuló több szintes, kb. 200-250 gépkocsi férőhelyes parkolóház (legalább az OTÉK által előírt darabszámú személygépkocsi elhelyezésére) létesítés komplett tervezése.
Bruttó szintterület összesen kb. 5500-6000 m2
A fejlesztési terület jellemzői
Kiindulási adatok:
Ingatlanok címe: 5600 Békéscsaba, Trefort utca és Szabó Dezső utca
Helyrajzi számok:
a) 3395/3, 3393, 3388; 3395/4
b) 3264; 3409; 3395/1; 3396
c) 3428/13
Telek területe:
a) 1638m², 590 m², 9741m², 1400 m2
b) -
c) 4260 m²
Közműellátás:
elektromos energia van
ivóvíz és szennyvíz van
informatika van
gáz van
A helyszín jellemzői:
a) 3395/3, 3393, 3388, 3395/4 helyrajzi számok alatti telkek Vt-10 övezetbe soroltak
b) Belterületi helyi gyűjtőút (3264); Belterületi utak (3409; 3396;3395/1)
c) 3428/13 helyrajzi számok alatti telek Vt-5 övezetbe sorolt
Építtetőnek nem áll rendelkezésére az épület(ek)ről jelenlegi állapot szerinti állapotterv.
A tervező által szolgáltatandó munkarészek
1. RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA
2. KONCEPCIÓTERV- FENNTARTHATÓSÁGI KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA
3. ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
4. ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
5. ÁRAZOTT ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz telj-ben részt vevő személyi állománynak az előírt alkalmassági követelményeken felüli többlet képzettsége, szakmai tapasztalata 30
2 Építészeti - műszaki tervezés és mérnök tevékenység szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései. Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát
- az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,
- ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját.
P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P2. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 140.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, és igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, és az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként/részvételre jelentkezőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők/részvételre jelentkezők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő/részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő/részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített
A) legalább 1 db, legalább 4000 m2 hasznos alapterületű új építésű vásárcsarnok és fedett nyitott piac funkciójú vagy azzal egyenértékű létesítmény teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe. Vásárcsarnok és fedett nyitott piac funkcióval egyenértékű az az épület, vagy épületegyüttes, amelyben napi rendszerességű, több egymástól független kereskedelmi vállalkozó kiskereskedelmi tevékenysége folyik és elsősorban élelmiszereket és napi cikkeket árusítanak. Az épületegyüttes tartalmaz zárt épületrészben és nyitott épületegységben valamint szabad téren elhelyezett kereskedelmi területet is.).
B) legalább 1 db, olyan épület teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynek önálló épületben vagy az épülethez kapcsolódó épületrészben elhelyezkedő parkolóterülete legalább 150 gépkocsi férőhelyes volt. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe.)
Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M.2. Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) K.r. szerinti képzettség
Szerződéskötés feltétele, hogy az M.2 pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:
A) rendelkezzen érvényes É jogosultsággal
B) rendelkezzen érvényes T jogosultsággal
C) rendelkezzen érvényes G jogosultsággal
D) rendelkezzen érvényes V jogosultsággal
Ajánlattevőnek - adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek - az ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely - az alkalmasság körében megjelölt - pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben szerepelni fog, valamint, hogy az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek is rendelkezésre állnak majd.
A névjegyzékbe vétel, valamint az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek bemutatásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok vonatkozásában a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/17 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Békéscsaba Városfejlesztséi Nonprofit Kft. 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet 6. számú iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:

− ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF, amit az ajánlattételi határidő lejártáig „Tervezés - ajánlati biztosíték” közlemény feltüntetésével, az AK OTP Bank Nyrt. -nél vezetett 11733003-15345008 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni,

− az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető,

− az ajánlat érvénytelen, ha az AT a biztosítékot az AK által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre
− az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.


3.Az ajánlatok benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. A KD jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlati határidő napján 11:00 óráig. A KD átvétele esetén a gazdasági szereplőknek a dokumentumokban található regisztrációs lap cégszerűen aláírt megküldésével meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a regisztrációs lap megküldésével.
5. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6. AK az alk köv-ket (III.1.2. P1.-P2., III.1.3. M1. - M2.) a minősített at-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. Értékelés: pontszám: 1-100 pont. Módszerek: ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében pontkiosztás. Részletesen a KD-ban meghatározva.
8. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalom: AT neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok),
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,
− a Kbt. 66. § (6) bek szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)
− a Kbt. 66. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− a Kbt. 67. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− szakmai ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
9. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 100.000.000,- Ft/év és 50.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az AK részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
10. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésig bevezetett és arra jogosult (akkreditált) szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (tervezési szolgáltatás), vagy a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékait (a bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) AK részére átadni, továbbá a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. AK a Kbt. 81. § (5) bek alapján akként rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglaltak alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13. Faksz: Dr. Kovács Zoltán Pál, lajstromszám: 00153, cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
14. További információkat a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák