Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/69
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.09.
Iktatószám: 5924/2019
CPV Kód: 35125300-2
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: MÁV teljes vonalhálózata és a feladat ellátáshoz szükséges objektumok területei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: vasúti szolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vasúti szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258382019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258382019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vasúti szolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztonságtechnika (985)
Hivatkozási szám: EKR000258382019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35125300-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a MÁV Zrt. vagyonvédelmi rendszereinek telepítésére, üzemeltetésére, karbantartására és javítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biztonságtechnika (985)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31300000-9
További tárgyak: 31320000-5
31321000-2
35125300-2
45222300-2
50312600-1
71320000-7
72250000-2
79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MÁV teljes vonalhálózata és a feladat ellátáshoz szükséges objektumok területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás 900.000.000,- Ft + ÁFA összegre a MÁV Zrt. vagyonvédelmi rendszereinek telepítésére, üzemeltetésére, karbantartására és javítására.
MÁV országos lefedettség tekintetében biztonságtechnikai, térfigyelő, behatolásjelző és beléptető rendszerek kiépítése, meglévő rendszerek időszakos és rendszeres karbantartása, hibajavítása.
A MÁV Zrt. területén a megrendelő által kijelölt telephelyeken, raktárakban, megállóhelyeken, állomásokon és fejpályaudvarokon részleges, vagy teljes körű behatolásjelző rendszerek kiépítése.
A MÁV Zrt-nél tervezett egységes kártyás beléptetés kiépítésének támogatására a meghatározott beléptetési pontokon kártyás beléptető rendszerek telepítése.
A MÁV Zrt. elzárt üzemi területein és a közforgalom számára megnyitott területeken a vagyonbiztonság és az utasok biztonsága, testi épsége érdekében térfigyelő rendszerek kiépítése a megrendelő által megjelölt helyszíneken.
A fent említett rendszerek konfigurálása és integrálása a már meglévő helyszíni, területi, illetve központi rendszerekbe. Szükség esetén önálló hálózati infrastruktúra telepítése, majd annak illesztése a MÁV intranet hálózatához a már meglévő rendszerek és biztonsági berendezések zavartatása nélkül.
A meglévő berendezések bővítése és az új vagyonvédelmi rendszerek illetve a mechanikai védelmi eszközök telepítése során estlegesen szükségessé váló építészeti átalakítások teljeskörű elvégzése.
A MÁV Zrt-nél már meglévő és a keretszerződés időtartama alatt telepítésre kerülő vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, meghibásodása esetén azok javítása.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.
Részajánlattétel kizárás indoka folyt.: A MÁV Zrt. területén a megrendelő által kijelölt telephelyeken, raktárakban, megállóhelyeken, állomásokon és fejpályaudvarokon részleges, vagy teljes körű behatolásjelző, beléptető és térfigyelő rendszerek kiépítéséhez kell a területbejárásokon megfogalmazott igények alapján a terveket elkészíteni, majd ezek alapján a kivitelezést végrehajtani, az esetek döntő többségében egy egységes folyamatban. A MÁV Zrt-nél működő rendszerekkel teljes kompatibilitás az elvárás, így a telepített eszközök javításában és karbantartásában is a rendszerek telepítésében való előzetes részvétel alapja a biztonságos, megbízható szolgáltatásnak. Mindezekre figyelemmel ajánlatkérő álláspontja szerint a beszerzési igény kielégítése nem lehetséges úgy, ha ajánlatkérő részekre bontja a közbeszerzését. Az egyes részfeladatok egymásra épülnek (tervezés, kivitelezés, karbantartás). Erre figyelemmel ugyan tartalmaz a beszerzési igény árubeszerzést és szolgáltatást megrendelést is, azonban ezek egymástól – a műszaki-technikai sajátosságok miatt – elválaszthatatlan részfeladatok. Erre tekintettel ajánlatkérőnek nem áll módjában az ellátásbiztonsági kötelességeit is figyelembe véve részekre bontani a közbeszerzését. A MÁV Zrt. hálózatán a biztonságtechnikai rendszerek kompatibilitása, homogenitása megköveteli a feladatok egy kézben tartását, hiszen a tervezés, kivitelezés, javítás és karbantartás egymásra épülnek, ezért nem választható szét részfeladatokra. A karbantartások során feltárt nagyobb léptékű felújítások során a kivitelezés elvégzése is megvalósíthatóvá válik egy szerződésen belül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Megrendelt javítási munkák vonatkozásában a helyszínre történő kivonulás vállalt maximális időtartama (perc, min. 120 perc, max. 4320 perc) 20
2 3. Alkalmasság körében bemutatott M.2. a) alpont szerinti szakember releváns többlet tapasztalata (naptári hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
3 4. Alkalmasság körében bemutatott M.2. c) alpont szerinti szakember ETCS 2 projekt irányításában szerzett szakmai többlettapasztalata (naptári hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben az előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8. - 16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4. §, 6. - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak. A Korm. rendelet 8. § (2) bek ib) és 10. § (1) bek. bg) pontjában hivatkozott jogszabály helyett a 2017. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a Korm. rendelet 2–4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az ajánlatkérő által a jelen pontban előírt kizáró okok részletes igazolási módját a közbeszerzési dokumentumok I.7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P.1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménynek az ajánlattevő cégkivonatában szereplő összes bankszámlaszámáról az eljárást megindító felhívás megjelenését követően kiállított igazolását attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi tartalommal:
I) a pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,
II) mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
III) bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban:
(a.) sorbanállás fordult-e elő, vagy
(b.) számlája ellen bírósági végrehajtás van-e/volt-e folyamatban, vagy
(c.) hitel-visszafizetési kötelezettségének eleget tesz-e/tett-e.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak során megszüntetett bankszámlá(ka)t, úgy ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ becsatolása.
Ajánlatkérő „sorbanállás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Minden, a felhívás III.1.2) P.1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának releváns részét egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.
Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai szolgáltatások) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.
P.3. cégszerűen aláírt nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év (a vizsgált időszak kezdete után létrejött gazdasági szereplők esetében a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásáig elért, közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről) teljes nettó árbevételéről évenkénti bontásban.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Lásd részletesen dok-ban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:
P.1. a 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban:
(I.) sorbanállás fordult elő,
(II.) számlája ellen bírósági végrehajtás van/volt folyamatban,
(III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.
P.2. a 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben az üzemi/üzleti tevékenység eredménye bármely évben negatív volt, a 321/2015. Korm. rend. 19. § (2) bek. szerinti esetben pedig a közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai szolgáltatások) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig nem éri el legalább a nettó 500.000.000,- Ft-ot.
P.3. a 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezár üzleti évben összesen nettó 500.000.000,- Ft teljes árbevétellel, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Azon gazdasági szereplő, amely a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha nem rendelkezik a működésének ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig összesen legalább nettó 500.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (biztonságtechnikai szolgáltatások) szerinti árbevétellel.
Ig folyt.:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását vagy nyilatkozatot.
(A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél, a szállítás/szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2. A Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének ismertetését a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlat benyújtásának időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek az ajánlatukba csatolni arról, hogy a megjelölt szakembereket mely pozícióra kívánják bevonni.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek.
Lásd részletesen dok-ban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M.1. a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az alábbi szerződésszerűen teljesített alábbi tárgyú referenciával:
a.) vasúti területen végzett optikai hálózat kiépítése tárgyú referenciával, mely legalább 50 (ötven) végponti berendezés telepítésével valósult meg.
b.) szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek tárgya legalább 20 telephelyen kiépített video megfigyelő rendszer kiépítése, központi integrálása volt.
c.) szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek tárgya legalább 35 (harmincöt) kamerából álló térfigyelőrendszerhez kapcsolódó komplex Üzemi Hírközlőrendszer (ÜHK) optikai hálózat installálása, illetve video megfigyelőrendszer kivitelezése volt.
d.) legalább 25 telephelyen biztonságtechnikai rendszerek karbantartása, és/vagy hibajavítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fenti referenciák egy vagy több szerződéssel is igazolhatóak.
M.2. a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. b) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei közt:
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okleveles építőmérnök és/vagy építőmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy mérnök-informatikus felsőfokú végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap rádióhálózat tervezési és/vagy hangolási tapasztalattal.
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okleveles építőmérnök és/vagy építőmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy mérnök-informatikus felsőfokú végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hónap vasúti létesítmény mellett megvalósult távközlési fényvezetőszálas és/vagy rézvezetős kábelhálózat kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal.
c) legalább1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okleveles villamosmérnök és/vagy okleveles közlekedésmérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy közlekedésmérnök felsőfokú végzettséggel és elektronikus állomási vasúti biztonsági berendezés és/vagy ETCS 2 telepítésében, vagy ezek átalakításában szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal.
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a következő jogosultsággal: a rendszer komplexitása illetve a vonatkozó hazai, és EU-s jogszabályokra való tekintettel Certified CISCO, CGEIT, CRISC.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ig folyt.:
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 21§ (1) a) pontjában és a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell igazolni.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő által a jelen pontban előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság részletes igazolási módját a közbeszerzési dokumentumok I.7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az elszámolás és az ajánlat, valamint a szerződés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, átutalással történik.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevő részére.
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5), (6), (11) bekezdése, valamint
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése szerint.
Kötbérek: Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér dokumentációban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
nem releváns
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
 A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/
 Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás releváns pontjaiban foglaltak szerint.
 Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja (ld dok-ban).
 Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
 Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
 Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
 Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §, valamint a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésekben foglalt lehetőségek alkalmazásával végzi.
 Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
 Az ajánlatnak - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
 FAKSZ: dr Őszy Tamás (lajstromszám: 00092).
 Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
 Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt nem biztosítja: Az ok funkcionális és műszaki is egyben. A kivitelezés, minden egyes folyamata fontos, lényeges, hogy ne válasszuk szét a kezelhetőség, es hatékonyság miatt, valamint a rendszerek homogenitásának megőrzése a beruházás és a karbantartás folyamán is lényeges. Folyt. II.2.4. pontban.
 AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
 Jelen közbeszerzés a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
 További részletek dok-ban karakterkorlátozás miatt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
Értékelési szempontrendszer:
Értékelési szempontok a keretmegállapodásos eljárás első részében: Ár szempontok: 1.1. Általános díjak összesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 10, 1.2. Általános eszközök (nettó HUF) - Súlyszám: 10, 1.3. IV Térfigyelő rendszer (kamera) összesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 10, 1.4. STP Térfigyelő rendszer (kamera) összesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 7, 1.5. Egyéb Térfigyelő rendszer (kamera) összesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 7, 1.6. Behatolásjelző és riasztó rendszerek összesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 6, 1.7. Beléptető rendszerösszesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 5, 1.8. Karbantartási díjak összesített értéke (nettó HUF) - Súlyszám: 15. 2.; Minőségi kritérium: 2. Megrendelt javítási munkák vonatkozásában a helyszínre történő kivonulás vállalt maximális időtartama (perc, min. 120 perc, max. 4320 perc), súlyszám: 20; 3. Alkalmasság körében bemutatott M.2. a) alpont szerinti szakember EIRENE SRS és EIRENE FRS és UNISIG SUBSET-093 előírásoknak, ajánlásoknak megfelelő GSM-R hálózat tervezési és/vagy hangolási szakmai többlettapasztalata (naptári hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap). súlyszám: 5., 4. Alkalmasság körében bemutatott M.2. c) alpont szerinti szakember ETCS 2 projekt irányításában szerzett szakmai többlettapasztalata (naptári hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap), súlyszám: 5. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. Értékelési módszer: 1-2. szempont vonatkozásában fordított arányosítás, 3-4. szempontok esetében egyenes arányosítás.
Az ajánlatkérő által a felhívás VI.3.) pontjában előírt további információk részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák