Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/69
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.07.
Iktatószám: 5935/2020
CPV Kód: 79341200-8
Ajánlatkérő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye: Budapest;Budapest;Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felföldi Alíz
Telefon: +36 14554262
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szennyvízelhelyezés és kezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Médiavásárlási és kampánykoordinálási feladatok
Hivatkozási szám: EKR001585672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes Ajánlattevők feladata a „Mi változzunk, ne a környezet!” KEHOP-2.1.7-19-2019-00012 azonosítószámú projekt során a Megrendelő által előre elkészített kommunikációs üzenetek célcsoportokhoz történő, hatékony eljuttatását célzó, a költséghatékonyság szempontját szem előtt tartó reklámszolgáltatás nyújtása keretében médiavásárlási és kampánykoordinációs szolgáltatás nyújtása az alábbi részekben:
1. rész: televíziós
2. rész: rádiós
3. rész: online
4. rész: közterületi
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Médiavásárlás televízió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
További tárgyak: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata a „Mi változzunk, ne a környezet!” projekt során az ajánlatkérő által előre elkészített reklámszpotok célcsoportokhoz történő, hatékony eljuttatását célzó, a költséghatékonyság szempontját szem előtt tartó reklámszolgáltatás nyújtása keretében médiavásárlási és kampánykoordinációs szolgáltatás nyújtása az alábbi területen:
televíziós
A projekt kommunikációs kampányüzeneteinek televíziós médiajelenlétét TCR- és/vagy kereskedelmi szpot kampányok formájában kell megvalósítani
• egy országos lefedettségű, nagy nézettséggel bíró, és
• egy nem földi sugárzású, kábelen vagy műholdon keresztül országosan elérhető
televíziós csatornán keresztül, nagyrészt főműsoridőben sugárzott szpotok vetítésével.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kampányokhoz kapcsolódóan részletes (kampányszintű) televíziós szórásterv készítése, a szórásterv ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetése, írásos elfogadtatása és megvalósítása.
Ajánlatkérő a kampányokat az alábbi időpontokban és mennyiségekben kívánja megvalósítani:
Időszak/Szpothossz/Mennyiség
2020. március 1-19./45 mp/min. 14 db
2021. március 1-19./45 mp/min. 14 db
Keretösszeg (2020-ra és 2021-re összesen): 21.500.000,-Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M2. alkalmassági feltételnél meghatározott 1 fő médiavásárló szakember minimumkövetelmény feletti szakmai többlet tapasztalata (egész hónap) (minimum 0 – maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 9
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban foglalt keretösszeg kimerítéséig a II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest többletmennyiség lehívására jogosult. A lehívandó többletmennyiséget felek a részletes szórásterv készítése során egyeztetik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00012
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Médiavásárlás rádió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
További tárgyak: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata a „Mi változzunk, ne a környezet!” projekt során az ajánlatkérő által előre elkészített reklámszpotok célcsoportokhoz történő, hatékony eljuttatását célzó, a költséghatékonyság szempontját szem előtt tartó reklámszolgáltatás nyújtása keretében médiavásárlási és kampánykoordinációs szolgáltatás nyújtása az alábbi területeken:
rádiós
A projekt kommunikációs kampányüzeneteinek rádiós médiajelenlétét TCR- és/vagy kereskedelmi kampányok formájában kell megvalósítani Budapesten teljes lefedettséggel rendelkező csatornán keresztül szpotok sugárzásával.
A nyertes Ajánlattevő feladata a kampányokhoz kapcsolódóan részletes (kampányszintű) rádiós szórásterv készítése, a szórásterv ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetése, írásos elfogadtatása és megvalósítása.
Ajánlatkérő a kampányokat az alábbi időpontokban és mennyiségekben kívánja megvalósítani:
Időszak/Szpothossz/Mennyiség
2020. február 20 – március 20./20 mp/min. 45 db
2021. február 20 – március 20../20 mp/min. 45 db
Keretösszeg (2020-ra és 2021-re összesen): 3.200.000,-Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M2. alkalmassági feltételnél meghatározott 1 fő médiavásárló szakember minimumkövetelmény feletti szakmai többlet tapasztalata (egész hónap) (minimum 0 – maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 9
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban foglalt keretösszeg kimerítéséig a II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest többletmennyiség lehívására jogosult. A lehívandó többletmennyiséget felek a részletes szórásterv készítése során egyeztetik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00012
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Médiavásárlás online
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
További tárgyak: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata a „Mi változzunk, ne a környezet!” projekt során az ajánlatkérő által előre elkészített kommunikációs üzenetek célcsoportokhoz történő, hatékony eljuttatását célzó, a költséghatékonyság szempontját szem előtt tartó reklámszolgáltatás nyújtása keretében médiavásárlási és kampánykoordinációs szolgáltatás nyújtása az alábbi területeken:
online
A projekt kommunikációs kampányüzeneteinek online médiajelenlétét TCR- és/vagy kereskedelmi kampányok formájában kell megvalósítani az erre a célra összeállított médiakosár alapján (médiakosár online hír- és magazinportáljai: közéleti/hír, családi, női magazin).
A nyertes Ajánlattevő feladata a szórásterv ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetése, írásos elfogadtatása és megvalósítása.
A nyertes Ajánlattevő feladata, az egyeztetett és elfogadott szórásterv alapján a felületek (a kampány) lekötése, a készen kapott kreatív anyagok kezelése, a teljesítés megvalósulásának ellenőrzése, a kampányok folyamatos nyomon követése és riportolása, közreműködés az elszámolásban.
Ajánlatkérő a kampányokat az alábbi időpontokban és mennyiségekben kívánja megvalósítani:
Időszak/ AV/4 hét
2020. február 20.- március 20. / min.500.000 alkalom
2021. február 20. - március 20./ min. 500.000 alkalom
Keretösszeg (2020-ra és 2021-re összesen): 6.000.000,-Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M2. alkalmassági feltételnél meghatározott 1 fő médiavásárló szakember minimumkövetelmény feletti szakmai többlet tapasztalata (egész hónap) (minimum 0 – maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 9
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban foglalt keretösszeg kimerítéséig a II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest többletmennyiség lehívására jogosult. A lehívandó többletmennyiséget felek a részletes szórásterv készítése során egyeztetik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00012
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Médiavásárlás közterületi
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341200-8
További tárgyak: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő feladata a „Mi változzunk, ne a környezet!” projekt során az ajánlatkérő által előre elkészített kommunikációs üzenetek célcsoportokhoz történő, hatékony eljuttatását célzó, a költséghatékonyság szempontját szem előtt tartó reklámszolgáltatás nyújtása keretében médiavásárlási és kampánykoordinációs szolgáltatás nyújtása az alábbi területeken:
közterületi
A projekt kommunikációs üzeneteinek közterületi médiajelenlétét kampányok formájában kell megvalósítani budapesti óriásplakátokon (BB).
A nyertes Ajánlattevő feladata a kampányokhoz kapcsolódóan részletes (kampányszintű) közterületi reklám szórásterv készítése, a szórásterv ajánlatkérővel történő előzetes egyeztetése, írásos elfogadtatása és megvalósítása.
A nyertes ajánlattevő feladata, az egyeztetett és elfogadott szórásterv alapján a felületek (a kampány) lekötése, a nyomdailag kivitelezett plakátok ragasztása és a teljesítés megvalósulásának ellenőrzése, az igazoló fotók begyűjtése, és közreműködés az elszámolásban.
Ajánlatkérő a kampányokat az alábbi időpontokban és mennyiségekben kívánja megvalósítani:
Időszak/Időtartam/Mennyiség
2020. március/1 hónap/min. 150 db
2021. március/1 hónap/min. 150 db
Keretösszeg (2020-ra és 2021-re összesen): 15.000.000,-Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M2 alkalmassági feltételnél meghatározott 1 fő médiavásárló szakember minimumkövetelmény feletti szakmai többlet tapasztalata (egész hónap) (minimum 0 – maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 9
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban foglalt keretösszeg kimerítéséig a II.2.4) pontban megadott mennyiséghez képest többletmennyiség lehívására jogosult. A lehívandó többletmennyiséget felek a részletes szórásterv készítése során egyeztetik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00012
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Médiavásárlás televízió
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást az ajánlatok elbírálása nélkül a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az eljárást - tekintettel arra, hogy támogatás iránti kérelmet nyújtott be - feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés 2020. március 13-án érkezett meg. Ez egy olyan, előre nem látható körülmény, amely miatt ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
Ajánlatkérő a pályázatát 2019.09.13-án nyújtotta be. Az elsődleges jogosultsági vizsgálaton megfelelt, erről 10.02-án értesítést is kapott. A pályázati felhívás szerint a pályázatban vállaltakat a pályázat beadását követően rögtön meg lehetett kezdeni. Ajánlatkérő – különös tekintettel a 272/2015. (XI.5.) Korm. rendelet 68. §-ában meghatározott elbírálási időtartamokra is - elkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését majd összefoglaló tájékoztató közzétételét követően 2019.12.16-án feltételesen megindította azt. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés azonban olyan időpontban érkezett meg, amely alapján lehetetlenné vált a közbeszerzési eljárásban 2020-ra előírt feladatok elvégzése. A teljesítési határidők (időszakok) az idei évre február 20-án és március 1-jén kezdődtek volna, mert a kampány a Víz Világnapjához, március 22-höz kapcsolódik. Ezek a határidők azonban már elteltek. Ajánlatkérő nem számíthatott arra, hogy konkrét dátumhoz kötött kampányra vonatkozó támogatást olyan időben kapja meg, amikor annak kivitelezésére már nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítésére nem lenne képes a kiírásnak megfelelően. De ha szerződést is kötne, azt haladéktalanul fel is kellene mondania. Az előírt feladatok fele részét ugyanis a határidők eltelte miatt törölnie kellene, amely olyan lényeges módosítás, hogy az a Kbt. 141. § (6) bekezdésébe ütközne. Ezért a megkötött szerződéstől felmondásának lenne helye a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Fentiekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglalat feltételek fennállnak, amely szerint az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére a koronavírus járvány miatt sem lenne képes. A járvány világméretűvé válása az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be, melyre tekintettel márciusban hazánkban is veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. A beszerzés tárgyát képező, társadalmi szemléletformáló üzenetek médián (online, tv, rádió, óriásplakát) keresztül történő eljuttatására több ezer főt megmozgató rendezvényekkel, nyílt napokkal összefüggésben került volna sor, amely rendezvények megtartására belátható időn belül nem kerülhet sor, így a kampány ellehetetlenült.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338636
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942241

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Médiavásárlás rádió
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást az ajánlatok elbírálása nélkül a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az eljárást - tekintettel arra, hogy támogatás iránti kérelmet nyújtott be - feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés 2020. március 13-án érkezett meg. Ez egy olyan, előre nem látható körülmény, amely miatt ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
Ajánlatkérő a pályázatát 2019.09.13-án nyújtotta be. Az elsődleges jogosultsági vizsgálaton megfelelt, erről 10.02-án értesítést is kapott. A pályázati felhívás szerint a pályázatban vállaltakat a pályázat beadását követően rögtön meg lehetett kezdeni. Ajánlatkérő – különös tekintettel a 272/2015. (XI.5.) Korm. rendelet 68. §-ában meghatározott elbírálási időtartamokra is - elkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését majd összefoglaló tájékoztató közzétételét követően 2019.12.16-án feltételesen megindította azt. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés azonban olyan időpontban érkezett meg, amely alapján lehetetlenné vált a közbeszerzési eljárásban 2020-ra előírt feladatok elvégzése. A teljesítési határidők (időszakok) az idei évre február 20-án és március 1-jén kezdődtek volna, mert a kampány a Víz Világnapjához, március 22-höz kapcsolódik. Ezek a határidők azonban már elteltek. Ajánlatkérő nem számíthatott arra, hogy konkrét dátumhoz kötött kampányra vonatkozó támogatást olyan időben kapja meg, amikor annak kivitelezésére már nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítésére nem lenne képes a kiírásnak megfelelően. De ha szerződést is kötne, azt haladéktalanul fel is kellene mondania. Az előírt feladatok fele részét ugyanis a határidők eltelte miatt törölnie kellene, amely olyan lényeges módosítás, hogy az a Kbt. 141. § (6) bekezdésébe ütközne. Ezért a megkötött szerződéstől felmondásának lenne helye a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Fentiekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglalat feltételek fennállnak, amely szerint az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére a koronavírus járvány miatt sem lenne képes. A járvány világméretűvé válása az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be, melyre tekintettel márciusban hazánkban is veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. A beszerzés tárgyát képező, társadalmi szemléletformáló üzenetek médián (online, tv, rádió, óriásplakát) keresztül történő eljuttatására több ezer főt megmozgató rendezvényekkel, nyílt napokkal összefüggésben került volna sor, amely rendezvények megtartására belátható időn belül nem kerülhet sor, így a kampány ellehetetlenült.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

Hivatalos név: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338636
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Médiavásárlás online
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást az ajánlatok elbírálása nélkül a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az eljárást - tekintettel arra, hogy támogatás iránti kérelmet nyújtott be - feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés 2020. március 13-án érkezett meg. Ez egy olyan, előre nem látható körülmény, amely miatt ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
Ajánlatkérő a pályázatát 2019.09.13-án nyújtotta be. Az elsődleges jogosultsági vizsgálaton megfelelt, erről 10.02-án értesítést is kapott. A pályázati felhívás szerint a pályázatban vállaltakat a pályázat beadását követően rögtön meg lehetett kezdeni. Ajánlatkérő – különös tekintettel a 272/2015. (XI.5.) Korm. rendelet 68. §-ában meghatározott elbírálási időtartamokra is - elkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését majd összefoglaló tájékoztató közzétételét követően 2019.12.16-án feltételesen megindította azt. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés azonban olyan időpontban érkezett meg, amely alapján lehetetlenné vált a közbeszerzési eljárásban 2020-ra előírt feladatok elvégzése. A teljesítési határidők (időszakok) az idei évre február 20-án és március 1-jén kezdődtek volna, mert a kampány a Víz Világnapjához, március 22-höz kapcsolódik. Ezek a határidők azonban már elteltek. Ajánlatkérő nem számíthatott arra, hogy konkrét dátumhoz kötött kampányra vonatkozó támogatást olyan időben kapja meg, amikor annak kivitelezésére már nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítésére nem lenne képes a kiírásnak megfelelően. De ha szerződést is kötne, azt haladéktalanul fel is kellene mondania. Az előírt feladatok fele részét ugyanis a határidők eltelte miatt törölnie kellene, amely olyan lényeges módosítás, hogy az a Kbt. 141. § (6) bekezdésébe ütközne. Ezért a megkötött szerződéstől felmondásának lenne helye a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Fentiekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglalat feltételek fennállnak, amely szerint az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére a koronavírus járvány miatt sem lenne képes. A járvány világméretűvé válása az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be, melyre tekintettel márciusban hazánkban is veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. A beszerzés tárgyát képező, társadalmi szemléletformáló üzenetek médián (online, tv, rádió, óriásplakát) keresztül történő eljuttatására több ezer főt megmozgató rendezvényekkel, nyílt napokkal összefüggésben került volna sor, amely rendezvények megtartására belátható időn belül nem kerülhet sor, így a kampány ellehetetlenült.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

Hivatalos név: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338636
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Médiavásárlás közterületi
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást az ajánlatok elbírálása nélkül a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az eljárást - tekintettel arra, hogy támogatás iránti kérelmet nyújtott be - feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés 2020. március 13-án érkezett meg. Ez egy olyan, előre nem látható körülmény, amely miatt ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
Ajánlatkérő a pályázatát 2019.09.13-án nyújtotta be. Az elsődleges jogosultsági vizsgálaton megfelelt, erről 10.02-án értesítést is kapott. A pályázati felhívás szerint a pályázatban vállaltakat a pályázat beadását követően rögtön meg lehetett kezdeni. Ajánlatkérő – különös tekintettel a 272/2015. (XI.5.) Korm. rendelet 68. §-ában meghatározott elbírálási időtartamokra is - elkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését majd összefoglaló tájékoztató közzétételét követően 2019.12.16-án feltételesen megindította azt. A támogatás odaítéléséről szóló értesítés azonban olyan időpontban érkezett meg, amely alapján lehetetlenné vált a közbeszerzési eljárásban 2020-ra előírt feladatok elvégzése. A teljesítési határidők (időszakok) az idei évre február 20-án és március 1-jén kezdődtek volna, mert a kampány a Víz Világnapjához, március 22-höz kapcsolódik. Ezek a határidők azonban már elteltek. Ajánlatkérő nem számíthatott arra, hogy konkrét dátumhoz kötött kampányra vonatkozó támogatást olyan időben kapja meg, amikor annak kivitelezésére már nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződés teljesítésére nem lenne képes a kiírásnak megfelelően. De ha szerződést is kötne, azt haladéktalanul fel is kellene mondania. Az előírt feladatok fele részét ugyanis a határidők eltelte miatt törölnie kellene, amely olyan lényeges módosítás, hogy az a Kbt. 141. § (6) bekezdésébe ütközne. Ezért a megkötött szerződéstől felmondásának lenne helye a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Fentiekre tekintettel a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglalat feltételek fennállnak, amely szerint az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére a koronavírus járvány miatt sem lenne képes. A járvány világméretűvé válása az ajánlattételi határidő lejártát követően következett be, melyre tekintettel márciusban hazánkban is veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány. A beszerzés tárgyát képező, társadalmi szemléletformáló üzenetek médián (online, tv, rádió, óriásplakát) keresztül történő eljuttatására több ezer főt megmozgató rendezvényekkel, nyílt napokkal összefüggésben került volna sor, amely rendezvények megtartására belátható időn belül nem kerülhet sor, így a kampány ellehetetlenült.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Publimont Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54357282
Postai cím: Törökvész Út 30/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10253948241

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69338636
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424942241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges