Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:5946/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 45.;1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 45. B. épület III. emelet 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajas Tünde
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítésére Győr és Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között” tárgyban
Hivatkozási szám: PST kód: A001.04.; A001.06.
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítésére Győr és Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) - Tatabánya-Újváros csomópont között” tárgyban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M1 autópálya 2x3 sávra bővítés Budapest -Tatabánya- Újváros csomópont közötti szakasz engedélyezési tervének elkészítése és építéshez szükséges engedélyeinek megszerzése: geodéziai, geotechnikai állapotfelmérés forgalomtereléssel, a bővítés és pályaszerkezet, földmű, hidak teherbírása, kialakítása, vízelvezetés vonatkozásában, csomópontok, pihenőhelyek felülvizsgálatával döntéselőkészítő dokumentáció készítése, előzetes régészeti dokumentáció (ERD1), közúti biztonsági hatásvizsgálat (KBHV), előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) és környezetvédelmi dokumentáció készítésével, dinamikus forgalomirányítás tervezésével, Hatóság által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), költséghaszonelemzés (CBA) készítésével, környezeti hatástanulmány (KHT) készítésével, amely magában foglalja a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést a hatósági engedélyek megszerzéséig; szükség szerint a meglévő környezetvédelmi engedélyek módosításával, útépítési és egyéb szakági kiviteli- és tendertervek, valamint kisajátítási és helyi építési szabályzatok módosításához szükséges tervek készítésével; engedélyezési terv esetében az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés a hatósági engedély megszerzéséig.
A tervezési terület hossza: kb. 45 km.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 14
2 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 12
3 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 12
4 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Valamennyi minőségi értékelési szempont esetén a 36 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az „M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Tatabánya-Újváros - Győr (M19) csomópontok között” tárgyban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M1 autópálya 2x3 sávra bővítés Tatabánya-Újváros - Győr (M19) csomópontok közötti szakasz engedélyezési tervének elkészítése és építéshez szükséges engedélyeinek megszerzése, környezetvédelmi engedélyek beszerzésével: geodéziai, geotechnikai állapotfelmérés forgalomtereléssel, a bővítés és pályaszerkezet, földmű, hidak teherbírása, kialakítása, vízelvezetés vonatkozásában, csomópontok, pihenőhelyek felülvizsgálatával döntéselőkészítő dokumentáció készítése, előzetes régészeti dokumentáció (ERD1), közúti biztonsági hatásvizsgálat (KBHV), előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) készítésével, dinamikus forgalomirányítás tervezésével, Hatóság által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), költséghaszonelemzés (CBA) készítésével, környezeti hatástanulmány (KHT) készítésével, amely magában foglalja a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést a hatósági engedélyek megszerzéséig; útépítési és egyéb szakági kiviteli- és tendertervek, valamint kisajátítási és helyi építési szabályzatok módosításához szükséges tervek készítésével; engedélyezési terv esetében az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés a hatósági engedély megszerzéséig.
A tervezési terület hossza: kb. 45 km.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 14
2 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 12
3 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 12
4 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Valamennyi minőségi értékelési szempont esetén a 36 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Mindkét rész esetében az alábbiak szerint:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
Alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelően.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás.

P/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, továbbá közbeszrezés tárgya (gyorsforgalmi út tervezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész esetében, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében legalább a 3 milliárd forint összeget, míg a 2. rész esetében legalább a 2 milliárd forint összeget, továbbá
- a közbeszerzés tárgya (gyorsforgalmi út tervezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében legalább az 1,6 milliárd forint összeget, míg a 2. rész esetében legalább az 1,3 milliárd forint összeget.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a teljesített szolgáltatás tárgyát;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- a szolgáltatás mennyiségét;
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára, valamint 22. § (5) bekezdésére.

M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben tervezői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik (ahol ez releváns).
Egyenértékű szakképzettség esetén csatolni kell a kiállító intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Mindkét rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző hat évben szerződésszerűen teljesített
a) legalább 30 km hosszú, legalább 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakasz létesítésére és/vagy kapacitásbővítésére vonatkozó, jóváhagott Megvalósíthatósági Tanulmány készítése tárgyú referenciával.
b) legalább 30 km hosszú, legalább 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakasz létesítésére és/vagy kapacitásbővítésére vonatkozó környezeti hatástanulmány készítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést, amelynek eredményeként a hatóság környezetvédelmi engedélyt kiadta.
c) legalább 30 km hosszú, legalább 2x2 sávos fizikai elválasztású gyorsforgalmi útszakasz létesítésére és/vagy kapacitásbővítésére vonatkozó teljes körű engedélyezési terv és/vagy kivitelei terv készítése tárgyú referenciával, amely engedélyezési terv esetében magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményeként a hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta.
Az M/1. a-c) pontban meghatározott mennyiségi követelménynek való megfelelés pontonként legfeljebb két, a további felételeknek mindenben megfelelő szerződéssel igazolható. Az M/1. a-c) pontokban meghatározott követelménynek való megfelelés azonos szerződéssel is igazolható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként külön-külön
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik minimum 60 hónap közúti tervezési projekt irányítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal és részt vett legalább 1 db, összesen legalább 20 km hosszú 2x2 sávos fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi út létesítésére és/vagy kapacitásbővítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és/vagy környezeti hatástanulmány és/vagy engedélyezési terv készítésében amelynek engedélyeztetésében is részt vett projektvezetőként.
M/2.2. legalább 1 fő útépítési tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, minimum 36 hónap közúti tervezési projekt útépítési tervezés területén szerzett gyakorlattal és részt vett legalább 1 db, összesen legalább 10 km hosszú 2x2 sávos fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi út létesítésére és/vagy kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli és/vagy ajánlati terv készítésében
M/2.3. legalább 1 fő hídépítési tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint minimum 36 hónap közúti híd tervezésében szerzett tervezői gyakorlattal.
M/2.4. legalább 1 fő környezetvédelmi tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZKV 1.1.-1.4. (vagy ezzel egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, valamint szakmai gyakorlata alapján legalább 36 hónap közlekedés építési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítésében szerzett gyakorlattal és részt vett legalább 1 db, összesen legalább 10 km hosszú 2x2 sávos fizikai elválasztással rendelkező gyorsforgalmi út létesítésére és/vagy kapacitásbővítésére vonatkozó környezeti hatástanulmány készítésében, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést, amelynek eredményeként a Hatóság környezetvédelmi engedélyt kiadta.
Egy szakember csak egy rész esetében és kizárólag egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Biztosítékok: teljesítési és jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5-5%-a) - nyilatkozattételi kötelezettség a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
Jótállás: 3 év.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A finanszírozás tervezett forrása: hazai finanszírozás
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Előleg igénybevétele nem biztosított.
Megrendelő a számla kézhezvételétől számítottan a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, átutalással köteles teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében meghatározottak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. (B épület) III. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint. Ajánlatkérőnél beléptető rendszer működik, melynek időszükségletével szükséges számolni az ajánlatok leadása során.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele. A letöltésről ajánlatkérő nevében eljáró Tender Innováció Zrt. automatikus visszaigazolást kap.
A megadott honlapon a közbeszerzési dokumentumok letöltésének feltétele egy regisztrációs lap kitöltése, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges cégadatokat megadni.
2) Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (2), (4)-(5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint. Az alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat adott estben nemleges tartalommal is csatolandó. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3) Értékelési módszertan valamennyi rész esetében:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.
2. Ajánlattevő személyi állománya: 2.1-2.4. minőségi értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban való szerepléssel kapcsolatosan további előírásokat, valamint a felhívás III.1.3) M/1-2. pontjához kapcsolódóan fogalommeghatározásokat tartalmaz a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete.
5) Nyertes ajánlattevő mindkét rész esetében köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 400 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.
6) Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján indítja meg.
Szerződés az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép. Amennyiben ajánlatkérő oly módon nyilvánítja eredményessé az eljárást, hogy a fedezet még nem áll rendelkezésre, úgy a tervezési szerződés hatályba lépésének feltétele mindkét rész esetében a fedezet rendelkezésre állása.
A kiviteli - és tender tervek elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a fedezet rendelkezésre állásáról, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése.
Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli - és tender tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
8) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter (00064)
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák