Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6000/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Piac utca 20.;4024 Debrecen, Piac utca 20.;4024 Debrecen, Piac utca 20.;4024 Debrecen, Piac utca 20.;4024 Debrecen, Piac utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/vszsz-tervezes-1 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20. Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Városi Szociális Szolgálat telephelyeinek infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Városi Szociális Szolgálat Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Süveg utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretén belül megvalósuló Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 293,02 m2
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció készítése
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság, stb.)
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása a építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmények által leadott és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- Kerítés és bejárati kapuk felújítása, biztonságtechnikai eszközök beszerelésével
- Udvar felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Közösségi egységek komplex beltéri felújítása, eszközbeszerzéssel
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása
- Az igazgatási egység helyiségei, a szociális egység helyiségei, a raktár helyiségek, az üzemeltetési helyiségek és az egyéb helyiségek komplex beltéri felújítása, eszközbeszerzéssel
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás
- Az szanitereinek teljes körű komplett felújítása, korszerűsítése (hideg- és melegvíz hálózat cseréje, amennyiben szükséges, (szaniterek, csaptelepek cseréje, mozgáskorlátozott WC-hez új kiállások építése, stb.) csatorna és szennyvízhálózat cseréje, szükség esetén belső téri helyiségek és a konyha helyiségeinek mesterséges szellőző rendszerének kiépítése, felülvizsgálata, stb)
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba…)
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel
- Parkoló kialakításának a vizsgálata
- Zárható, fedett kerékpár tároló kialakításának a vizsgálata
-A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté
- Egységes belsőépítészeti koncepció kialakítása, dokumentálása
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papíralapú példányban, 1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell szállítani
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni
A további inf-kat, a részletes,teljes műszaki tartalmat a további közb. dok. tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületgépészeti tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú, „Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Thomas Mann utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretén belül megvalósuló Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek része a felmérési terv is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 453 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli terv részét képezi
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság, stb)
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszaki-szakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- Kerítés és bejárati kapuk felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, biztonságtechnikai eszközök beszerelésével
- Udvar vizsgálata, szükség szerint felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló, árnyékoló, stb.) való ellátása
- Árnyékolási lehetőségek vizsgálata
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok, beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje)
- Belső bevilágító udvar használhatóságának vizsgálata, vízszigetelésének felújítása
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba..)
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata, tervezése
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel, és a főépülethez kapcsolódó árnyékoló szerkezetek vizsgálata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületgépészeti tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 azonosítószámú, „A Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Pósa utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretén belül megvalósuló Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek része a felmérési terv is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 320 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli terv részét képezi.
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról.
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról.
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság, stb.).
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszaki-szakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint.
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása saját telken belül
- Kerítés és bejárati kapuk felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, biztonságtechnikai eszközök beszerelésével.
- Udvar vizsgálata, szükség szerint felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló, árnyékoló, stb.) való ellátása.
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok, beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje).
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása.
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás.
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése.
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. A fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele zónaszabályozással. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítési lehetőségeinek vizsgálata, tervezése.
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba…)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: „Városi Szociális Szolgálat Csapó utcai telephelyének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretén belül megvalósuló Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek része a felmérési terv is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 125 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli terv részét képezi
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról.
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról.
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság, stb.).
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszaki-szakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint.
- A kiviteli terv leszállítását követően a közbeszerzés alkalmával felmerült kérdések megválaszolása, esetleges hiányosságok pótlása.
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló, árnyékoló, stb.) való ellátása.
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok, beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje)
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása.
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás.
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése. Az elektromos tervezés fizikai határa az E-On tulajdoni határáig tart.
- Az intézmény helyiségeinek vizsgálata a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. Amennyiben szükséges a hiányzó helyiségek kialakítása (pl.: pihenő szoba…)
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű mérésére és az épület helyiségeiben a környezeti hatások valós idejű mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik az épületegyüttes energiafelhasználása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: „Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A TOP-6.6.2-16 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat keretén belül megvalósuló Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye felújításának, korszerűsítésének, projektarányos akadálymentesítésének, és új eszközbeszerzésének műszaki kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, melynek része a felmérési terv is.
A fejleszteni kívánt terület nagysága 677,19 m2.
A tervezési feladat részletezése:
- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció és felmérési tervdokumentáció készítése, mely a kiviteli terv részét képezi.
- Energetikai tanúsítvány készítése a felújítást megelőző állapotról.
- Energetikai tanúsítvány készítése a tervezett állapotról.
- A szükséges egyeztetések lefolytatása, dokumentálása (a 312/2012 Kormányrendelet 6. mellékletében szereplő, a beruházás kapcsán érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, főépítész, járási építéshatóság, stb.).
- A tervezés és kivitelezés során tekintettel kell lenni a TOP-6.6.2-16 felhívásra, különösen annak műszaki-szakmai tartalmára és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra
- Településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentáció készítése és az eljárás lefolytatása az építtető nevében, amennyiben a tervezett beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.
- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetésnek tartalmaznia kell a tételes bútor és eszközlistát az intézmények és Megrendelő által összeállított és a felújításhoz kapcsolódó igények szerint.
- Mozgáskorlátozottak számára fenntartott akadálymentes parkoló kialakítása
- Az épület alkalmassá tétele a Böszörményi u. 148. szám alatti telephelyen működő Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek fogadására, az egyes helyiségeket a használók igényeihez kialakítva.
- Kerítés és bejárati kapuk felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, biztonságtechnikai eszközök beszerelésének vizsgálatával.
- Udvar vizsgálata, szükség szerint felújítása, tereprendezés, új akadálymentesen kialakított kültéri burkolatok létrehozása, zöldfelület revitalizáció
- Külső térelhatároló szerkezetek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszintjének megfelelően, és igény szerint kiegészítőkkel (szúnyogháló, árnyékoló, stb.) való ellátása.
- Árnyékolási lehetőségek vizsgálata
- Klubhelyiség és foglalkoztató szobák komplex beltéri felújítása (nyílászárók, padló-, és falburkolatok, beépített bútorok, szaniterek felülvizsgálata, cseréje).
- Az igazgatási-, és szociális egység helyiségei komplex beltéri felújítása.
- Kihasználatlan helyiségek funkciójának felülvizsgálata az intézményvezetővel és megrendelővel egyeztetve.
- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.
- Az épület akadálymentesítésének megvalósítása rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.
- A teljes épület beltéri nyílászáróinak cserélése, és az elvégzett szakági munkák utáni teljes helyreállítás.
- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges korszerűsítése, felújítása. Az elektromos tervezés fizikai határa az E-On tulajdoni határáig tart.
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. A fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele zónaszabályozással. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszer létesítésének vizsgálata, tervezése.
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel, és a főépülethez kapcsolódó árnyékoló szerkezetek vizsgálata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül közhasználatú épületek tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  20
2 1.2. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületek energetikai felújításának tervezésére vonatkozó tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  15
3 1.3. A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül főző- és/vagy tálalókonyha tervezési gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „Az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye” című projekt
II.2.14) További információ:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a naponta.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 200.000 Ft/alkalom.
Jótállás: 24 hónap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-5. rész:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a VHR321. 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a VHR321 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR322 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR321 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR322 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A VHR321 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az ESPD-ben feltüntetni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 2. részben:
- A felújítás során - az adottságok figyelembe vételével - a zöld infrastrukturális lehetőségeket is ki
kell használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon, stb.
- Zárható, fedett kerékpár tároló kialakításának a vizsgálata
- Konyhai egység felülvizsgálata a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik az épület energiafelhasználása
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek, ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban, 1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása az 5. részben:
- A falak vizesedésének és süllyedésének vizsgálata, feltárása, szükség esetén szaktervező bevonásával.
- Baba-, és tolókocsi tároló telepítésének a vizsgálata.
- Saját hőközpont kialakításának a vizsgálata
- Konyhai egység komplex felújítása, átszervezése az optimális használhatóság kialakításának érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve, szükséges eszközbeszerzéssel
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik az épület energiafelhasználása.
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek, ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 3. részben:
- A Városirányítási Központ Smart energiamenedzsment alrendszer alapjainak beépítése az épület épületvillamossági és épületgépészeti rendszerébe: szenzorok a közműfogyasztás valós idejű mérésére, az érzékelőkhöz kapcsolódó kommunikációs hálózat kiépítése és rendszer a mért adatok megjelenítésére. A kiépített rendszer alkalmazásával nyomon követhetővé és optimalizálhatóvá válik az épület energiafelhasználása.
- Zárható, fedett kerékpár tároló kialakításának a vizsgálata
- Udvar fejlesztése, szükséges eszközbeszerzéssel, és a főépülethez kapcsolódó árnyékoló szerkezetek vizsgálata.
- A felújítás során - az adottságok figyelembe vételével - a zöld infrastrukturális lehetőségeket is ki
kell használni, pl.: zöldtető, zöldfal, árnyékoló lombhullató fa telepítése a déli oldalon, stb.
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek, ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban, 1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 4. részben:
- Az épületgépészeti rendszerek teljes körű komplett felülvizsgálata, amennyiben szükséges felújítása, korszerűsítése. A hőleadók korszerűsítése, valamint szükség szerinti cseréje. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítési lehetőségeinek vizsgálata, tervezése.
- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.
- A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek, ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban, 1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1.) pont folytatása:
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
1-5. rész:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 200 m2 nagyságú épület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
2. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 300 m2 nagyságú épület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
3. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 200 m2 nagyságú épület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
4. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 80 m2 nagyságú épület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
5. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített, legalább 1 db, minimum 500 m2 nagyságú épület tervezésére irányuló referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Több részre történő ajánlattétel esetén, alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlattétellel érintett részekhez rendelet referenciakövetelmények közül a legnagyobbnak (m2) megfelel.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása a 4. részben:
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása az 5. részben:
A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket, valamint minden a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.
A kivitelezési tervdokumentációt- melynek része a felmérési terv is- 6 darab papíralapú példányban, 1 digitális példányban írásvédett DVD-n, valamint további 2 darab digitális példányban, pendrive-on kell szállítani.
A rajzi munkarészeket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A dokumentációkat a Támogatási Szerződésben és a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 123.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§-a szerint.
VI.4.3. pontban rögíztett finanszírozási feltételek folytatása:
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- valamennyi részben a II.2.7. A teljesítési határidő napokban értendő, a szerződés hatálybalépésétől számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
5.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
8.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és az 5.) pontban eredetiben kért dokumentum.
10.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
11.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1-4. részben, részenként: 200.000 Ft/esemény, 500.000 Ft/év; 5. rész: 500.000.-Ft/esemény, 1 millió Ft/év. Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás. Több részben történő nyertesség esetén a kártérítési limitértékek összeadódhatnak.
12.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Mind az öt részben az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1.1., 1.2. és 1.3. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
14.) Az 2-5. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A felmérési tervdokumentáció szállítási határideje:
Tervezési szerződés hatálybalépését követő 20. nap
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje:
A felmérési tervek Megrendelő általi elfogadásától számított 70. nap
Megrendelő előteljesítést elfogad!
Az 1. részben a 90 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépését követő 90. nap
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
15.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
16.) Az 1.1.;1.2. és 1.3. értékelési részszempontok esetében ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő, valamint több részre történő ajánlattétel esetében is bemutathatja ajánlattevő ugyanazon szakembert.
17.) A Magyar Államkincstár a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződések akkor lépnek hatályba, amikor a projektekre vonatkozó támogatási összegek megérkeztek az Önkormányzat számlájára vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a támogatási összeget önerőből megelőlegezi és a nyertes ajánlattevő(ke)t erről Ajánlatkérő tájékoztatta.
Finanszírozás:
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be az 1. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú, „Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 2. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00005 azonosítószámú, „A Nagyerdei Gondozó Szolgálat Thomas Mann Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 3. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00004 azonosítószámú, „A Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, a 4. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00003 azonosítószámú, „A Fényesudvari Gondozó Szolgálat Csapó Utcai Idősek Klubja” infrastrukturális fejlesztése, az 5. részben a TOP-6.6.2-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú, „Az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye” infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében. A MÁK a benyújtott támogatási kérelmeket jóváhagyta. A támogatás intenzitása a projektek elszámolható költségének 100%-a, a finanszírozás formája utófinanszírozás. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során (1-5 részben) 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A végszámla kiállítása: a kivitelezési tervdokumentáció- amely a 2-5. részben tartalmazza a felmérési tervet is- leszállítását és AK általi elfogadását követően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák