Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.04.13.
Iktatószám:6055/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:Badacsonytördemic, hrsz: 044/40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714129
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Székhely: Istvánmezei út 1-3. Telephely: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Vencli Adrienn
Telefon: +36 14714196
E-mail: vencli.adrienn@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Téry Ödön Program keretében a Badacsonytördemic, Rodostó turistaház felújításának tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Téry Ödön Program keretében a Badacsonytördemic, Rodostó turistaház felújításának tervezése és kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A Téry Ödön Program keretében a Badacsonytördemic, Rodostó turistaház felújításának tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: Badacsonytördemic, hrsz: 044/40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Téry Ödön Program keretében a Badacsonytördemic, Rodostó turistaház felújításának tervezése és kivitelezése
Nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a kivitelezés.
A létesítmény három különálló épületből, épületegyüttesből áll. Az épületeken a jelenlegi leromlott műszaki állapot helyreállítása, javítása a megjelölt cél, ezen felül az ingatlan energetikai korszerűsítése. Az épületek részleges átalakítása mellett a tetőszerkezetek tetőfedés helyreállítása, nyílászáró cserék, vízszigetelések helyreállítása és fal hőszigetelés valósul meg.
- Az „A” épület a kiszolgáló terek mellett apartman házas kialakítást kap, pótágyazható, 16+6 fő részére, 462,49 m2 alapterületen.
- A „B” épület bakancsos szállásként kerül kialakításra, akár 34 fő férőhellyel. Az épület alapterülete 171,34 m2.
- A „C” épület sátrazó vendégek részére nyújt majd elsődlegesen tisztálkodási lehetőséget, vagy akár matracos szállásként is üzemeltethető, alapterülete 163,23 m2.
Az épületeken bontási, alapozási, vasbeton szerelési, falazási munkák kerülnek kivitelezésre, összesen ~1000m2 felületen. Vakolatok, vakolatjavítás, festés ennek megfelelően ~2000m2, illetve 3000m2 felületet érint. Tetőszerkezet megerősítés, javítás és tetőfedési munkák szintén érintettek ~1000m2 összesített felületen. Szigetelési munkák, szigetelésjavítás ~1600m2 felületen tervezett. Mindezeken felül asztalos, lakatos bádogos, épületvillamos és épületgépészeti közmű építési munkák elvégzése szükséges.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
A részletes jóváhagyási terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 25
2 Az M1)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. A teljesítés határideje:
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: szerződéskötéstől számított 15 naptári nap
- jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció átadása a Megrendelő részére: a nem jogerős építési engedély kiadásától számított 30 naptári nap
- munkaterület átadása: a kivitelezési tervdokumentáció ajánlatkérő általi jóváhagyását követő 5 munkanapon belül,
- kivitelezés teljesítésének határideje, és a használatbavételi engedély kérelem benyújtásának határideje: a munkaterület átadásától számított 330 naptári nap, amelybe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
A II.2.5) pontban megadott értékelési szempontok:
Minőségi szempont:
1. Az M1)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező szakember 24 hónapon felüli, építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlata)
2. Az M1)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében a 36 hónapon felüli, építészmérnök, építőmérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében a 48 hónapon felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlata)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint kell igazolnia:
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját külön nyilatkozattal kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és a Kbt. 114. § (2) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt. 69.§ (4) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában nem alkalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek, vagy a tervezési tevékenységet végző alvállalkozónak szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplését, vagy azt kell igazolnia, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozónak) szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolási mód a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy ajánlattevőnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését már az ajánlatban igazolnia kell.
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben bemutatja azon szakembereket, akiket az M1)1-M1)2 pozíciókban be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) a szakember neve,
b) annak a pozíciónak [M1)1 - M1)2] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
Csatolni kell a nyilatkozathoz:
- amennyiben a szakember az ajánlattételkor az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát,
- csatolni kell a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, melynek kötelező tartalmi elemei:
• név;
• szül. idő;
• munkáltató neve;
• iskolai végzettség;
• a jogosultság megszerzéséhez szükséges, szakmai gyakorlat ismertetése év/hónap-tól év/hónap-ig bontásban, függetlenül attól, hogy a szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik-e jogosultsággal vagy sem;
• a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalat ismertetése év/hónap-tól év/hónap-ig bontásban (az M1)1 pont szerinti szakember esetében az okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező szakember 24 hónapon felüli, építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlata, az M1)2 pont szerinti szakember tekintetében az okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében a 36 hónapon felüli, építészmérnök, építőmérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében a 48 hónapon felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlata);
• amennyiben a szakember az ajánlattételkor már rendelkezik az előírt tervezői/felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a tervezői/felelős műszaki vezetői jogosultság megnevezése, kamarai nyilvántartási szám;
• a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő által az M1)1-M1)2 pozícióra bemutatott szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint É, illetve MV-É, vagy azzal egyenértékű regisztrációval (névjegyzékbe vétellel) kell rendelkezni a szerződéskötés időpontjára.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására csatolhatja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
Amennyiben a bemutatott szakember ajánlattételkor még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Irányadó a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
A műszaki-szakmai, alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X.30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése, és a 114. § (2) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt [M1)1-M1)2], amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése értelmében a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet (személy) kapacitásait, ha az adott szervezet (személy) olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Ezen esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak - vagyis a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - ezt kell alátámasztania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)1 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem tud bemutatni legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 2. sor szerinti „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (24 hónap) rendelkező szakembert.

M1)2 Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem tud bemutatni legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében 36 hónap, építészmérnök, építőmérnök végzettséggel rendelkező szakember esetében 48 hónap) rendelkező szakembert.
Az M1)1 és az M1)2 pozícióra nem jelölhető ugyanaz a szakember.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
a) Késedelmi kötbér
b) Meghiúsulási kötbér
c) Teljesítési biztosíték
d) Jótállási kötelezettség
e) Jólteljesítési biztosíték
A kötbérek tekintetében - figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére - az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben kötbérterhes teljesítési határidőként megjelölt teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított (nettó) vállalkozói díj 1 %-a (azaz egy százaléka) naponta, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a 20 (azaz húsz) naptári napra eső késedelmi kötbér összeget. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést vagy elállhat a szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben a Ptk. 6:186. § alapján. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a.
Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdésének értelmében Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes vállalkozói díj 3 %-a (azaz három százaléka). A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül átadni a Megrendelő részére.
Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdésének értelmében Megrendelő a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes vállalkozói díj 3 %-a (azaz három százaléka). A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdőnapján átadni a Megrendelő részére.
Vállalkozó a kivitelezett Beruházás tekintetében jótállásra a szerződésszerű műszaki átadás-átvétel lezárásától az azt követő 36 hónapig köteles.
A teljesítési és a jólteljesítési biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 134.§ (5) bekezdés) ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a biztosítékokat saját választása szerint teljesítheti bármelyik alábbi formában, azzal, hogy a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az NSK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú forint számlájára történő befizetésével/átutalással, vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) bármely biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával biztosítja, úgy a biztosítéknak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:
- az ajánlatkérő (Megrendelő), mint jogosult és/vagy kedvezményezett részére szól;
- a biztosítékot kiállító bank vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult;
- tartalmazza a biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezet általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre;
- a biztosíték kiállítója nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) esetleges kifogásolásainak érvényesítésére;
- a garancia okirat nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételeket, különös tekintettel a Ptk. 6:431-6:438. § -okban írtakra.
A biztosítékok kedvezményezettje a Nemzeti Sportközpontok.
A részletes feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni.
Ajánlatkérő a kifizetést a szerződéskötést követő 15 naptári napon belül benyújtott előlegbekérő okirat alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő általi rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről számlát kiállítani. Az előleg elszámolása a negyedik és az ötödik részszámlában történik oly módon, hogy a folyósított előleg összege az alábbiak szerint elszámolásra, vagyis a negyedik és az ötödik részszámla összegéből levonásra kerül Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.
Vállalkozó 5 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
Részszámlák:
1) az engedélyezési tervek engedélyezésre történő benyújtásakor a nettó tervezési díj 40 %-áról,
2) a kiviteli tervek jóváhagyásakor a nettó tervezési díj 60 %-áról,
3) a műszaki előrehaladás 25 %-ának elérésekor, a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 25%-áról,
4) a műszaki előrehaladás 50 %-ának elérésekor, a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj további 25%-áról, az előleg minimum 50%-ával csökkentve,
5) a műszaki előrehaladás 75 %-ának elérésekor, a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj további 25%-áról, a fennmaradó előleg összegével csökkentve,
Végszámla:
A műszaki előrehaladás 100 %-ának elérésekor (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően), valamint a nem jogerős használatbavételi engedély nyertes ajánlattevő általi megszerzését követően jogosult a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-áról, valamint az esetlegesen elvégzett pótmunkákról a végszámlát kiállítani.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-át meghaladó mértékű előleget igényel, úgy az 5%-ot meghaladó előleg vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani Ajánlatkérő számára legkésőbb az előlegbekérő átadásával egyidejűleg. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő 5%-ot meghaladó mértékű előleget igényel és előleg-visszafizetési biztosítékot nem nyújt az előírt határidőre, úgy az Ajánlatkérő a biztosíték nyújtásáig az 5%-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesíti az előleg kifizetését. A biztosítéknak az előleg teljes elszámolásáig rendelkezésre kell állnia.
A biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújtható
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Nemzeti Sportközpontok Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által a Nemzeti Sportközpontok javára vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (kedvezményezett: Nemzeti Sportközpontok).
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 134.§ (5) bekezdés) ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elvégzett, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése, valamint a (3) és (6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a; valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés:
Az 1. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legalacsonyabb teljes nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.]
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés:
Ajánlatkérő értékeli, amennyiben az M1)1 alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezés fejezet 2. rész 2. sor szerinti építészeti tervezési terület - (jelölés: É) jogosultság megszerzéséhez szükséges 24 hónap kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
A 2. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül hány hónapos építészeti tervezési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő egy bemutatott szakembert és a bemutatott szakember jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen 60 hónapot értékel, az e fölötti gyakorlati idő is a maximum pontszámot kapja.
A 2. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legmagasabb szakmai gyakorlati időt tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.].
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.
Amennyiben az adott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt szerezte meg a jogosultságát, úgy ajánlatkérő a jogosultságának megszerzésének időpontjában hatályos szakmagyakorlási feltételekről szóló jogszabály alapján értékeli és váltja át az értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai gyakorlatát.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a bemutatott többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont).
Amennyiben az ajánlattevő a 2. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti szakmai gyakorlatot (a 24 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap), abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő a 2. értékelési részszempontra 0 pontot ad.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A legjobb: a legkedvezőbb megajánlható érték
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján a 2. értékelési részszempontra megajánlott szakember szakmai önéletrajzának (közbeszerzési dokumentum 9. sz. melléklete) tartalma szerint ítéli meg a megajánlások megfelelőségét. Az önéletrajzot már az ajánlatban csatolni szükséges a szakmai ajánlat részeként!
A 3. értékelési részszempont szerinti értékelés:
Ajánlatkérő értékeli, amennyiben az M1)2 alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti építési szakterület - (jelölés: MV-É) jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök: 36 hónap, építészmérnök, építő mérnök: 48 hónap) kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
A 3. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül hány hónapos építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő egy bemutatott szakembert és a bemutatott szakember jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen 60 hónapot értékel, az e fölötti gyakorlati idő is a maximum pontszámot kapja.
A 3. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legmagasabb szakmai gyakorlati időt tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.].
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.
Amennyiben az adott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt szerezte meg a jogosultságát, úgy ajánlatkérő a jogosultságának megszerzésének időpontjában hatályos szakmagyakorlási feltételekről szóló jogszabály alapján értékeli és váltja át az értékelési részszempontra bemutatott szakember szakmai gyakorlatát.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a bemutatott többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont).
Amennyiben az ajánlattevő a 2. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti szakmai gyakorlatot (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök esetében a 36 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap, építészmérnök, építőmérnök esetén a 48 hónap gyakorlati időn felül legalább 1 hónap), abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő a 3. értékelési részszempontra 0 pontot ad.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A legjobb: a legkedvezőbb megajánlható érték
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján a 3. értékelési részszempontra megajánlott szakember szakmai önéletrajzának (közbeszerzési dokumentum 10. sz. melléklete) tartalma szerint ítéli meg a megajánlások megfelelőségét. Az önéletrajzot már az ajánlatban csatolni szükséges a szakmai ajánlat részeként!
Az összes pontszám meghatározása:
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő kettő tizedesjegy pontossággal határozza meg a pontszámokat.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget az eljárást megindító felhívásban megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2018. április 25. napja, 11:00 óra. Találkozás helyszíne: Badacsonytördemic Polgármesteri Hivatal, 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
2.) Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, amelynek indoka, hogy ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés-technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
3.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés értelmében a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
4.) Az árazott tételes költségvetés „mennyiség” oszlopában ajánlatkérő által megadott mennyiségek átírása, „0”-val történő szerepeltetése, nem szerepeltetése, vagy plusz mennyiség szerepeltetése az árazott tételes költségvetésben - amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul - nem hiánypótoltatható, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a képviseleti jog igazolására az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) ajánlattevő vonatkozásában, folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
7.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
10.) Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
11.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
12.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
13.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
14.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
15.) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban az vencli.adrienn@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit az vencli.adrienn@bmsk.hu címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
16.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
17.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
18.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseire is.
19.) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
20.) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
21.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
22.) A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján: A nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
23.) Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként az ajánlatában csatolnia kell:
- Árazott költségvetést. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy az ajánlat elkészítése során a műszaki dokumentáció részét képező .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést használja fel!
- A 2. és a 3. értékelési részszempontra a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztó önéletrajzokat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.
24.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen szakmai tervezői felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 1.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 10.000.000,- HUF/kárév, illetve az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 10.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 100.000.000,- HUF/kárév.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
25.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
26.) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
27.) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
28.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
29.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
30.) Ajánlatkérő nem kéri Projektterv (rajzi organizációs helyszínrajz és szöveges organizációs műszaki leírás, műszaki ütemterv) ajánlathoz történő csatolását. Projekttervet csak a nyertes ajánlattevőnek kell készíteni és ajánlatkérő (megrendelő) részére benyújtani:
A projekttervnek része a Térbeli organizáció, amely nem csak a felvonulási terület kialakítását, hanem a teljes projektre vonatkozó építési helyszín berendezését tervezi meg. A Térbeli organizációnak tartalmaznia kell a szöveges organizációs műszaki leírást és a rajzi organizációs helyszínrajzot is.
A projektterv része az Időütemezés elkészítése (műszaki ütemterv) is, amely igazolja, hogy a nyertes ajánlattevő elképzeléseinek megfelelően határidőre befejezhető a projekt. A műszaki ütemtervben részletesen, a műszaki dokumentációban meghatározott feladatok szerinti bontásban ki kell dolgozni a műszaki tartalmat, (mely alapján ellenőrizhető a kiviteli munkák végzésének menete és a teljesítési véghatáridő betartása), valamint az adott ütemhez tartozó teljesítési határidőt.
Az ütemtervet hálótechnikai alapokon, számítógépes szoftverrel kell készíteni, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagramot (sávos ütemtervet) kérjük alkalmazni.
A projektterv benyújtása a szerződéskötés feltétele, és a kivitelezési szerződés mellékletét képezi.
31.) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
32.) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárását a Kbt. 117.§ szerint a Kbt. Második Részének alkalmazásával és a Kbt. 113-116.§-ai szerinti eltérésekkel folytatja le.
33.) Önálló szabályok: ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindító felhívását hirdetmény útján teszi közzé a Közbeszerzési Értesítőben. Ajánlatkérő a Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az ajánlattevőknek az alkalmasságukat az ajánlatban kell igazolniuk. Ajánlatkérő az eltérő eljárási szabályok alapján nem alkalmazza a Kbt. 69.§-a szerinti felhívást az alkalmassági igazolások benyújtására, tehát ajánlatkérő az ajánlat alapján az alkalmasság tekintetében nem előzetes ellenőrzést végez. Az igazolások tekintetében hiány, ill. hiányosság esetén hiánypótlást rendel el és/vagy felvilágosítást kér. Csak az alkalmasnak minősített ajánlattevő ajánlatát értékeli ajánlatkérő az értékelési részszempontok szerint.
34.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a III.1.3) pontokban foglalt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban határozta meg.
35.) Ajánlatkérő az I.3.) ponttal összefüggésben kéri, hogy az ajánlattevők a regisztracio@bmsk.hu e-mail címen jelezzék érdeklődésüket a kitöltött és aláírt regisztrációs lap elküldésével. A regisztrációs lap a következő linken érhető el: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges