Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.14.
Iktatószám:6112/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonfüred
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69297326
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
Telefon: +36 87581255
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079352020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000079352020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000079352020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével, tervezési szerződés keretében
Projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.9-17-2018-00022
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Balatonfüred
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balatonfüred V4 Konferencia Központ tervezése
Tervezési feladat helyszíne: Huray utca, V4 Konferencia Központ és 260 férőhelyes mélygarázs
A tervezési terület Balatonfüred központjában a 71-es főút és a Huray István utca között helyezkedik el és két telekből áll. A 117/2 hrsz. telek a Szabályozási tervben KöP besorolású, parkolóterület céljára fenntartott terület, melyhez keleti irányból kapcsolódik a 122/5 hrsz.-ú, Vt-96 övezeti besorolású – Település központi vegyes – terület. A határoló két utca között változó mértékű 6-8 m szintkülönbség van. A közel 16 400 m2 alapterületű két telken kell elhelyezni a bruttó 4 500 m2-es Konferencia Központot (KK) és a 260 férőhelyes mélygarázst. Tervezéssel érintett helyrajzi számok: 117/2, 118/7, 120,121,122/1,122/2, 122/3,122/5,122/6.
Nyertes feladata vázlat, engedélyezési és kivitelezési tervek készítése generál tervezőként (valamennyi szakági feladat elvégzése), továbbá az engedélyeztetés illetve a kivitelezés közbeni tervezői művezetés.
Ajánlatkérő generáltervezés alatt az alábbiakat érti: Kiviteli tervdokumentáció: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint: Építészeti tervek, leírások, nyílászáró-, lakatos-, asztalos-, világítótest-, burkolat- és berendezés konszignációk, szakági tervek leírások, részletes tételes költségvetések (árazatlan, árazott) közmű és út kiviteli tervek a tervezési területre, közmű egyeztetések kiviteli tervhez, tűzvédelem, konzultálás építtetővel. Szakágak: építészet, statika, teljes épületgépészet (általános épületgépészet, légtechnika, vezérlés, alternatív energiaforrásokkal üzemelő épület fűtés és hűtés tervezése), teljes villamos (gyengeáram, erős áram), tűzvédelem, konyhatechnológia, lift terv, belsőépítészeti munkák terve (burkolatterv, beépített és elhelyezett bútorok terve, felületképzések, belső falnézetek, irányítótáblák grafikai terve), tájépítészi terv a tervezési területre (parkosítás, növénytelepítés, kerti bútorok), többfunkciós felhasználást biztosító színpadtechnika, színpadgépészet, nézőtér. Az ülésteremhez min. 150 m2-es színpad kapcsolódjon, melynek kiszolgálása közvetlenül a külső rakodórámpáról legyen lehetséges. Tervezési feladat a színpadtechnika, színpadgépészet, nézőtér kialakítása.
Tervező közreműködik a kivitelezői közbeszerzések műszaki anyagának összeállításában és a kiegészítő tájékoztatások határidőn belül történő megválaszolásában
A tervezési átalánydíjba beszámítandó kooperációkon való részvételen túlmenően 10 db tervezői művezetést is az átalányárban kell kalkulálni, az opció tervezett mennyisége 10 db.
Tervezői művezetés körében elvégzendő feladatok: A tervezői művezetés keretében Tervező Megrendelő igénye szerint részt vesz a heti kivitelezési kooperációs értekezleteken, ott helyben – vagy ha a felmerülő kérdések bonyolultsága ezt indokolttá teszi, három napon belül – megadja a felmerült kérdésekre a kivitelezés folytatásához szükséges szakszerű választ. A Tervező részvétel a kivitelezői kooperációkon nem minősül külön megrendelés szerinti Tervezői művezetésnek, az az átalánydíj része. A Tervező a kivitelezési kooperációkon köteles részt venni, ezen feladat ellátása a Tervezői díjba beleértendő. Az opciós feladatok ellátása a Beruházás keretében megvalósuló építési beruházás tényleges befejezési időpontjához igazodik.
Tervező feladatát képezi az árazatlan és az árazott költségvetés elkészítése is.
Konferencia Központ és annak részét képező mélygarázs tervezése a feladat, melynek esetében a forrás a Konferencia Központ-ra biztosított, azonban az annak elválaszthatatlan részét képező mélygarázs forrása még nem áll rendelkezésre, annak igénylése folyamatban van, melyre tekintettel az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján feltételesként indítja és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredményte
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) szerinti szakember, építész generál tervezési többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)  10
2 M2.2) szerinti szakember, tartószerkezet tervezési többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)  10
3 M2.3) szerinti szakember, épületgépészeti tervezésben szerzett többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)  10
4 M2.4) szerinti szakember, geotechnikai tervezési többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)  10
5 épületvillamossági tervezési tapasztalattal rendelkező szakember, épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben szerzett tapasztalata (0 és 48 hónap között kerül értékelésre) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezési átalánydíjba beszámítandó kooperációkon való részvételen túlmenően 10 db tervezői művezetést is az átalányárban kell kalkulálni és emennyiben ezen felül a kivitelezés körében felmerül tervezői művezetés igénye, azt ajánlatkérő opcionálisan kéri a Tervezőtől, az Ajánlatában rögzített forint+ÁFA/ mérnöknap díj ellenében. Az opció tervezett mennyisége 10 db, mely azonban a szükséglet alapján változhat. (további részletek a szerződéstervezetben)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00022
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárás indoka: A tervezés folyamatában az engedélyezési és kiviteli tervek egymásra épülve, legtöbb esetben időbeni átfedéssel készülnek és a tervezőnek az engedély alapján szükséges a kiviteli terveket véglegesítenie és adott esetben a szükséges módosításokat akár az engedélyes tervek szintjén végrehajtani. Folyt. a III.1.1)-ben

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§- és 10.§ 12-16.§-ai-szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

II.2.14) folytatása:
Megrendelő érdeke a tervezett beruházás mielőbbi megvalósítása a tervek mielőbbi rendelkezésre állása és ez akkor tud leginkább teljesülni, ha egy kézben a generáltervezőnél van a feladat, aki a folyamatokat, a feladatban résztvevő szakági tervezőket úgy tudja koordinálni, hogy ezáltal optimalizálja is a feladat végrehajtását. (további részletek a KD-ban)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljeskörű generáltervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 150 000 000 HUF-ot.

A II.2.5. pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az értékelési szempontokat:
II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbiakban megadott szempontok
1 Minőségi kritérium – Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata / Súlyszám: 50 1, 2, 20
Alszempontok:
M2.1) szerinti szakember, építész generál tervezési többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)
Súlyszám: 10
M2.2) szerinti szakember, tartószerkezet tervezési többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)
Súlyszám: 10
M2.3) szerinti szakember, épületgépészeti tervezésben szerzett többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)
Súlyszám: 10
M2.4) szerinti szakember, geotechnikai tervezési többlet tapasztalata épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)
Súlyszám: 10
Épületvillamossági tervezési tapasztalattal rendelkező szakember, épület és kapcsolódó mélygarázs tervezésben szerzett tapasztalata (0 és 48 hónap között kerül értékelésre)
Súlyszám: 10
0 Minőségi kritérium – Név: /Súlyszám: 1, 2, 20
◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20
X Ár – Súlyszám: 50 21
Ár alszempontok:
1. konferenciaközpont (mélygarázs nélkül) (nettó HUF) Súlyszám: 26
2. mélygarázs és kapcsolódó feladatok tervezése (nettó HUF) Súlyszám: 22
3. tervezői művezetés (nettó HUF/mérnöknap) Súlyszám: 2
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) és M3) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb épület teljeskörű generáltervezési feladatok ellátása referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett épület teljeskörű generáltervezési feladatok ellátása referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő.
M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges, melyben év/hónap részletezettséggel szükséges a tapasztalat bemutatása. Párhuzamos tevékenysége csak egyszer kerülnek figyelembevételre. Jogosultság megléte esetén, a megszerzés időpontja is rögzítendő. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]
M3) Az ajánlattevőnek szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik a vizsgált időszakban teljesített
M1.1) legalább 3 300 m² bruttó alapterületű olyan épület generál tervezési referenciájával, melynek elvégzése során sor került színpadtechnika és/vagy nézőtér tervezésére és engedélyezési illetve kivitelezési tervezési feladatokat tartalmazott
Amennyiben a több referenciával kíván megfelelni, abban az esetben is valamennyi munkarészt, szakágat igazolni szükséges egy referencián belül.
M1.2) legalább 1 db közúti kapcsolattal rendelkező, terepszint alatti parkolóház (mélygarázs) került kialakításra, ajánlattevő generáltervezési feladat elvégzésének referenciájával
2) Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2.1) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M2.2) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M2.3) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M2.4) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 30. pont szerinti (betűjele: GT, vagy hatályos átsorolás előtti) Geotechnikai tervezési szakterület jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
Ugyanazon szakember több alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében is bemutatható.
Valamennyi szakember esetében megengedett az egyenértékű jogosultság, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettség igazolása is.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Számlázás: Kbt. 27/A és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. A tervezési díj tervfázisonként (vázlatterv, engedélyezési és kiviteli terv) kerül megfizetésre
Biztosítékok: Teljesítési biztosíték és jólteljesítési biztosíték nettó tervezési díj 5 %-; Késedelmi kötb. minden tervfázis esetén ellenérték 0,5%,; Kötbér maximum: valamennyi tervfázisban együttesen 10%. Meghiú. kötbér: ellenérték 20%-a; Hib. telj. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 2 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: [11748069 15429207 – 06530000] Részletek a Dokumentációban.
2) Értékelés a Kbt.76. § (2) c) alapján, adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2019.november 26 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A Minőségi kritérium szerinti értékelési részszempont alszempontjai esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2019. november 26 napi útmutatójának (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. mell. A.1. ab) pontja szerinti képlet (egyenes arányosítás) módszerével történik Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon az értékelési alszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A szakemberek nevét az értékelési szempontoknál tett megajánlás vonatkozásában, tartalmazni kell az ajánlatnak. További információt a KD tartalmaz.
3) Kbt. 66. §(5) bek. szerint felolvasólapot kell benyújtani a Kbt. 68. §(4)szerinti adattartalommal az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap használatával.
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás benyújt. lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10)szerint bizt.
5) ATnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bek. szerinti nyíl-okat.
6) AK jelen elj-ban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
7) ATnek rend kell a szerződéskötés időpontjában legalább 20 millió HUF/kár és 100 millió HUF/év értékű tervezési felelősségbiztosítással.
8) Az előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4)szerinti határidőre tört rend-re bocsátásáról az ATnek a Kbt.134.§(5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
9) AK a KR 30. §(4) alapján a gazdasági és pü-i, ill a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
10) Kbt. 35.§ (8) alapján AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
11) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelmen kívül hagyja.
12) FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lsz:00094 (1016 Bp.,Naphegy u.41.2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu)
13) Jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák