Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.13.
Iktatószám:6133/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7090 Tamási, Honvéd u. 2.; Tamási belterület hrsz. 112.;7090 Tamási, Honvéd u. 2.; Tamási belterület hrsz. 112.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17480
Postai cím: Szabadság utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc polgármester
Telefon: +3674570800
E-mail: hamar.zita@tamasi.hu
Fax: +3674471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tamasi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.tamasi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.bujdosoiroda.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 12., (Pf. 37.)
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna ügyvezető
Telefon: +36 74470699
E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.bujdosoiroda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 12. (Pf. 37.)
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna ügyvezető
Telefon: +36 74470699
E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.bujdosoiroda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
I. részajánlati kör: Kenyérgyár központi épülete és súlyemelők edzőterme
II. részajánlati kör: Kerékpáros bázis
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Az ajánlatkérő a II. részajánlati körben csak az I. részajánlati kör eredményessége esetén kíván eredményt hirdetni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében I. részajánlati kör: Kenyérgyár központi épülete és súlyemelők edzőterme
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
További tárgyak:44230000-1
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45261400-8
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45442100-8
45420000-7
71322000-1
45315100-9
45110000-1
45112712-9
45233220-7
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7090 Tamási, Honvéd u. 2.; Tamási belterület hrsz. 112.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A fejlesztés a Tamási belterület 112-es hrsz-on, a Honvéd u. 2. szám alatt lévő területet és az azon lévő épületet érinti, melynek korábbi funkciója sütőipari, kenyérgyári épület. OTÉK szerinti terület-felhasználási besorolás alapján gazdasági területnek - élelmiszeripar- minősül.
Ezt az épületet az önkormányzat át kívánja alakítani, abban sport- és szabadidős létesítményt kialakítani és üzemeltetni.
Az egykor sikeres, jól működő kenyérgyár épülete több, mint 20 éve használaton kívül áll. A felújítással az épület, terület megújulása a városképre, városszövetre pozitív hatást gyakorolna.
Az épületben a tervek szerint kialakításra kerülne egy a gyermekek számára vonzó játszóház, egy büfé, egy konditerem, egy fitness terem, valamint több, különálló edzőterem a sportegyesületek számára. Az emeleti részen irodákat helyeznének el, ahol az egyesületek vezetői végezhetik el az egyesülethez kapcsolódó irodai munkájukat.

Az épület 1968.05.07-én került a Sütőipari vállalat tulajdonába, majd a területet 1994-ben bővítették és hozzácsatolták a 113/2-es helyrajzi számon elhelyezkedő területet.
A beavatkozási telek nagysága 4537 m2, melyből az épület közel 1600 m2.

Az újrahasznosított épületegyüttesben az önkormányzat közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítményt kíván kialakítani, összevonva a városban jelenleg különböző helyeken található városi sportegyesület szakosztályait, valamint olyan új gazdasági tevékenység jelleggel szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak kíván lehetőséget biztosítani (fitnesz, konditerem, játszóház), amelyek kapcsolódhatnak a pályázatban foglalt sport- és szabadidős létesítmény tervezett kialakításához.
A barnamezős területen található hasznosítással érintett épületállomány felújítása során törekszünk az energia hatékony üzemeltetést biztosító módon történő felújításra, átépítésre, a feltétlenül szükséges részleges bontásra, bővítésre, illetve rehabilitálásra (energia hatékonysági beruházások, megújuló energiaforrások alkalmazása az épület üzemeltetése során), gazdaságélénkítési tevékenységek lehetőségének biztosítására közösségi céllal az épületegyüttesen belül.
A tervezett épületegyüttesben elhelyezni kívánt sportfunkciók (Sportok Háza központi épület, súlyemelők edzőterme, kerékpáros bázis) a telken meglévő 3 db leromlott állapotú épületben (jelenlegi központi épület, irodaépület, műhelyépület) kerülnek elhelyezésre.

I. részajánlati kör
Kenyérgyár központi épület:
A három épület közül a legnagyobb a volt kenyérgyár üzemi épülete, meglévő alapterülete 1300,57 m2. Itt kerül elhelyezésre az északi oldalon, toldalékként épült lapostetős, két szintes épületrészben a gyermek játszóház, az emeleten a sportegyesülethez tartozó irodák és előadóterem. A földszinten a kenyérgyár üzemi épületrészébe kerül a fitnesz és konditerem a szükséges öltözőkkel és vizes helyiségekkel, amelyek egy folyosón keresztül csatlakoznak a szolárium és szauna helyiségeihez. Az épületegyüttes déli oldalán található a judo szakosztály edzőterme és a szükséges kiszolgáló funkciók, melynek öltözői egy blokkban vannak a fitnesz és kondi teremhez tartozó öltözőkkel, közös zuhany helyiség használattal.
A tervezéssel érintett épület északi oldalon földszint + emelet magassági tagozódású lapostetős épület, míg a többi részen földszint + padlástér, a déli oldali toldalékban pedig a földszint a tetővel egy légtérbe épített. A falak illetve a váz falköze kelet - nyugati irányban 14,28, 6,37, 5,14 m. A földszinti falazatokban a szükséges helyeken vasbeton pillér erősítéseket kell beépíteni.

Súlyemelők edzőterme:
Az udvaron található egykori irodaépület helyiségeit a súlyemelők veszik birtokba. Az épület alapterülete 180 m2. Ez az épület beépítési paramétereiben kevésbé felel meg a súlyemelő edzőterem követelményeinek ezért itt jelentősebb beavatkozásokra, bontási és bővítési munkálatok végzésére van szükség. Az edzőteremmel szemben támasztott követelmény a 3,50 m-es belmagasság (jelenleg 2,75 m) csak úgy biztosítható, hogy a födémet kibontjuk, és az épület edzőtermi részének belmagasságát megnöveljük. Az épület nyugati oldalára kerül a bővítésként kialakított öltözői blokk, egy kisebb és egy nagyobb öltözővel és edzői öltözővel a kacsolódó vizes helyiségekkel együtt. Az épület főbejárata a meglévőnél nagyvonalúbb előlépcső soron közelíthető meg az akadálymentes közlekedést segítő rámpa kialakításával együtt.
A tervezéssel érintett épület földszintes kialakítású lapostetős épület. A falak illetve a váz falköze kelet - nyugati irányban 3,96, 5,96 m.
A tervezett átalakítás során a leendő edzőteremben a meglévő födémet és a közép főfalat ki kell bontani, a falakat meg kell magasítani a szükséges 3,50-es belmagasság eléréséhez. A földszinti falazatokban a szükséges helyeken vasbeton pillér erősítéseket kell beépíteni.
Általános elvárások a TOP-2.1.1-15 felhívás alapján, amelyet a kiviteli tervezési és kivitelezési feladat során szem előtt kell tartani:
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek) feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása mellett.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre alkalmas tervek (szakági tervekkel), a közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése (a továbbiakban együttesen: kiviteli tervek) elkészítése, építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/A) tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák ir 1
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/B) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó tervezési munkákban (minimum 0 hónap, maximu 1
3 Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat
II.2.13) További információ A II.2.7 pontban megadott kezdési időpont technikai szám, a szerződés időtartama a mindkét fél általi aláírásával kezdődik, melyre várhatóan az összegezés kiküldését követő 11. napon kerül sor.
II.2.5.) Értékelési szempontok: Az 1. és a 2. minőségi szempont teljes leírása:
1. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/A) tekintetében bemutatott műszaki vezető / építésvezető szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák irányításában (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
2. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/B) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó tervezési munkákban (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1

II.2.1)
Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében II. részajánlati kör: Kerékpáros bázis
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
További tárgyak:44230000-1
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45261400-8
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45231300-8
45260000-7
45442100-8
45420000-7
71322000-1
45315100-9
45110000-1
45112712-9
45233250-6
45233220-7
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: 7090 Tamási, Honvéd u. 2.; Tamási belterület hrsz. 112.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A fejlesztés a Tamási belterület 112-es hrsz-on, a Honvéd u. 2. szám alatt lévő területet és az azon lévő épületet érinti, melynek korábbi funkciója sütőipari, kenyérgyári épület. OTÉK szerinti terület-felhasználási besorolás alapján gazdasági területnek - élelmiszeripar- minősül.
Ezt az épületet az önkormányzat át kívánja alakítani, abban sport- és szabadidős létesítményt kialakítani és üzemeltetni.
Az egykor sikeres, jól működő kenyérgyár épülete több, mint 20 éve használaton kívül áll. A felújítással az épület, terület megújulása a városképre, városszövetre pozitív hatást gyakorolna.
Az épületben a tervek szerint kialakításra kerülne egy a gyermekek számára vonzó játszóház, egy büfé, egy konditerem, egy fitness terem, valamint több, különálló edzőterem a sportegyesületek számára. Az emeleti részen irodákat helyeznének el, ahol az egyesületek vezetői végezhetik el az egyesülethez kapcsolódó irodai munkájukat.

Az épület 1968.05.07-én került a Sütőipari vállalat tulajdonába, majd a területet 1994-ben bővítették és hozzácsatolták a 113/2-es helyrajzi számon elhelyezkedő területet.
A beavatkozási telek nagysága 4537 m2, melyből az épület közel 1600 m2.

Az újrahasznosított épületegyüttesben az önkormányzat közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítményt kíván kialakítani, összevonva a városban jelenleg különböző helyeken található városi sportegyesület szakosztályait, valamint olyan új gazdasági tevékenység jelleggel szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak kíván lehetőséget biztosítani (fitnesz, konditerem, játszóház), amelyek kapcsolódhatnak a pályázatban foglalt sport- és szabadidős létesítmény tervezett kialakításához.
A barnamezős területen található hasznosítással érintett épületállomány felújítása során törekszünk az energia hatékony üzemeltetést biztosító módon történő felújításra, átépítésre, a feltétlenül szükséges részleges bontásra, bővítésre, illetve rehabilitálásra (energia hatékonysági beruházások, megújuló energiaforrások alkalmazása az épület üzemeltetése során), gazdaságélénkítési tevékenységek lehetőségének biztosítására közösségi céllal az épületegyüttesen belül.
A tervezett épületegyüttesben elhelyezni kívánt sportfunkciók (Sportok Háza központi épület, súlyemelők edzőterme, kerékpáros bázis) a telken meglévő 3 db leromlott állapotú épületben (jelenlegi központi épület, irodaépület, műhelyépület) kerülnek elhelyezésre.

II. részajánlati kör
Kerékpáros bázis:
Az udvaron meglévő raktár épületben kerül elhelyezésre a kerékpáros bázis néven szereplő kerékpár raktár és műhely. Ez az épület jelenleg 265,68 m2. Az épület rendkívül leromlott, acélvázas magastetős tartószerkezetű épület melynek a főtartók közötti szakaszait kifalazták. A súlyemelők edzőterméhez való közelsége miatt egy váz traktust visszabontunk növelve a két épület közötti teret és egy fedett-nyitott rész
kialakításával szabadtéri kerékpár szerelésre, karbantartásra is lehetőség nyílik. Az épület toldalékainak elbontásával javítjuk az udvar légtér arányait és a homlokzat megjelenése is kedvezőbbé, tisztábbá válik.
Új építésként jelenik meg egy kerékpártároló, amely a meglévő magastetős épülethez csatlakozik tetőzete annak folytatásaként jelenik meg.
A meglévő épület toldalékainak jelentős része belelóg a szabályozási terven fásítási kötelezettséggel jelölt, telekhatártól mért 10 méteres sávba bontásuk ezért is indokolt, hogy a zöldfelületi arányt növelni lehessen.
Meglévő U100-as hegesztett acélváz tartószerkezetű magastetős épület, különböző anyagú és kialakítású toldalékokkal egybeépítve. A váz falköze kelet - nyugati irányban 11,60 m, raszterköz 12,0 m, főállások egymáshoz 3,0 m-ként kerültek elhelyezésre. A tervezett átalakítás során a déli oldalon a leendő súlyemelő edzőteremben irányában egy főállást elbontunk, a második főállásnál a falazat egy részét elbontjuk. A toldalékként megjelenő épületrészek elbontásra kerülnek. Az északi oldalon korszerű hőszigetelő falazattal új bővítmény készül. A bővítmény fölé a meglévő tetősík folytatásaként készül a tetőszerkezet.
Általános elvárások a TOP-2.1.1-15 felhívás alapján, amelyet a kiviteli tervezési és kivitelezési feladat során szem előtt kell tartani:
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek) feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása mellett.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre alkalmas tervek (szakági tervekkel), a közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése (a továbbiakban együttesen: kiviteli tervek) elkészítése, építési-szerelési munkák elvégzése, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges tervek elkészítése, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  2
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő,az alkalmassági követelmény(M2/B)tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó tervezési munkákban(min. 0 hónap,max.36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat
II.2.13) További információ A II.2.7 pontban megadott kezdési időpont technikai szám, a szerződés időtartama a mindkét fél általi aláírásával kezdődik, melyre várhatóan az összegezés kiküldését követő 11. napon kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy az általuk igénybe venni kívánt alvállalkozók és kapacitást nyújtó szervezetek nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ban (Öntisztázás), valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő(valamennyi részajánlati körben), ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
SZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő (I. és II. részajánlati körben), ha a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1. Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor nyilatkozatával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. és IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdései alkalmazandóak.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő kizárólag abban az esetben köteles igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
SZ2. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő nyújtsa be az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. A jelen pontban feltüntetett igazolás nem kérhető, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezen adatbázis elérhetőségét ajánlatában megjelölte.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés).
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel!
Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alkalmasság igazolására - az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására - az ajánlattevő csatolja
M1/ A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legalább 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
M/2 Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása, amennyiben az adott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik az adott jogosultsággal;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Amennyiben a szakember szerepel a jogosultság szerinti névjegyzékben, abban az esetben a minimumkövetelmény igazolására előírt végzettséget és szakmai tapasztalatot a jogosultság megléte igazolja. Amennyiben a jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, úgy azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30) Korm. rend. 28. §-ában és a 36. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M1/I. Alkalmatlan az ajánlattevő az I. részajánlati körben, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legalább 96 hónapon belül megkezdett legalább 500 m2 nettó alapterületű épület építésére és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciával.
M1/II. Alkalmatlan az ajánlattevő a II. részajánlati körben, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legalább 96 hónapon belül megkezdett legalább 150 m2 nettó területű épület építésére és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó referenciával.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. Minkét részajánlati körre történő ajánlattétel esetén az 1. rész szerinti, nagyobb alapterületre vonatkozó referencia bemutatásával a 2. részre vonatkozóan előírt alkalmassági követelmény is igazolható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.
Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére mindkét részajánlati körben, amennyiben nem rendelkezik
(A) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
és
- a szakmai gyakorlat terén: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
(B) legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./1. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
és
- a szakmai gyakorlat terén: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú tervezői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Több részre történő ajánlattétel esetén bemutatható egyazon szakember jelen alkalmassági követelményre való megfelelésre.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ezen pontban szereplő rendelkezések mindkét részben irányadóak.
Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A felek rögzítik, hogy ekként a teljesítési biztosíték bármely szerződésszegésből (hibás teljesítés, nemteljesítés vagy késedelem) eredő bármely Megrendelői igény fedezetéül szolgál, s a Megrendelő által igénybe vett biztosítéki összeg a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igény helyébe lép, jogvita esetén annak legalább lezárásig a Megrendelőt illeti. A teljesítési biztosíték - a Vállalkozó választása szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában (a szerződés hatálybalépéséig) kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása a szerződés hatálybalépésének feltétele. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő utolsó napjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.
Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj; napi mértéke 0,5 %, maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
Meghiúsulási kötbér:Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére, és az ezt meghaladóan a Megrendelőt ért kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős.
Jótállás: A nyertes ajánlattevő felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyertes ajánlattevő ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. Az ajánlatkérő előírja a 12 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását, amelynek megfelelően a nyertes ajánlattevő a vállalásának megfelelő mértékű, teljes körű jótállási kötelezettséget köteles vállalni - a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől - azzal, hogy amennyiben bármelyik vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak.
Jótállási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a teljes áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújtani az ajánlatkérőnek. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének b) pontja alapján a jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jótállási biztosítékot legkésőbb a teljesítés időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiadásának és a végszámla befogadásának a feltétele, elmaradása a Vállalkozó késedelme. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napját követő 15. napig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia, amennyiben a jótállási biztosíték okirati formában kerül benyújtásra.
Az ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint, a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részajánlati kör vonatkozásában:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten a TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásából történik.
A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő részére. Ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi függővé Ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A szerződés teljesítése során 1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla nyújtható be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelően - a következő ütemezés szerint:
- 1. részszámla 25 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról,
- 2. részszámla 50 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról,
- 3. részszámla 75 %-os készültségi fok elérésekor az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról,
- végszámla az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról.
Ajánlattevő a végszámla benyújtására a (létesítményre vonatkozó) sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult.
A számlák a megvalósult teljesítés (műszaki készültség) esetén nyújthatók be, az ajánlatkérő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján. Nyertes ajánlattevő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Ajánlatkérő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó.
Az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségüket igazolt teljesítés esetén - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított - számla kézhezvételének napját követő harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (1) bekezdése szerint a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevő figyelmét a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglaltakra.
A munkavégzés a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső tevékenység: a beszerzés tárgyát képező beruházás részben engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik ezen építési tevékenységek vonatkozásában.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
• A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet
• Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi részajánlati kör tekintetében tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. Ajánlatkérő nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. Bármely ajánlattevő távolmaradása nem akadálya a tárgyalások megtartásának. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni,
vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végleges ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő napon történik. Amennyiben a változások nagyságrendje nem indokolja, Ajánlatkérő nem bocsát ki új, végleges műszaki dokumentációt és a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevők megtették végleges ajánlatukat.
Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végleges ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatot kíván tenni, abban az esetben a tárgyalás(ok) eredményeként Ajánlattevő Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet, vagy ajánlatát fenntarthatja, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre.
Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevők részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
Az első tárgyalás időpontja: Az ajánlattételi határidő lejártát követő 5. munkanap 10:00
A tárgyalás helye: Az ajánlatkérő székhelyén, Kis tanácskozó terem /7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 1. emelet/
Ajánlatkérő külön tárgyalási meghívót nem küld.
Amennyiben a tárgyalás időpontja vagy helye megváltozik, úgy az új időpontról, illetve helyről az Ajánlatkérő telefax vagy e-mail útján értesíti az Ajánlattevőt.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/05/07 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u. 12.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ezen pontban foglaltak mindkét rész vonatkozásában irányadóak.
1./ A nettó vállalkozási díj esetében a fordított arányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás, a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap, kettő tizedes jegyig kerekítve. Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
Pontszám= X legkedvezőbb / X vizsgált *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legalacsonyabb megajánlás
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
2./ A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető (építésvezető) / tervező szakember többlettapasztalata tekintetében a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti hasznossági függvénnyel az alábbiak szerint:
- a szakmai tapasztalat hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap szakmai tapasztalat esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti szakmai tapasztalat esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a vizsgált szakmai tapasztalat hónapokban
P = (A vizsgált / 36) × (P max - P min) + P min
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Ajánlattevő az ajánlatába csatolt felolvasólapon köteles megjelölni azt az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakembert, akinek a többlettapasztalatának mértékét a felolvasólapon megadta, és ezáltal többlettapasztalatát az Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.
3./ A többletjótállás tekintetében a 2016. december 21-én a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató szerinti hasznossági függvénnyel az alábbiak szerint:
- a többletvállalás hiánya esetén az ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 hónap többletvállalás esetén az ajánlat 100 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti többletvállalás esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A vizsgált = a vizsgált szakmai tapasztalat hónapokban
P = (A vizsgált / 36) × (P max - P min) + P min
A pontozás két tizedesjegyre kerekítve történik.
Ezen értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 100 pontot kapják. Abban az esetben is a legkedvezőbb megajánlást helyettesíti ajánlatkérő a többletjótállásra vonatkozó részszempontok esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok a http://kozbeszerzes.bujdosoiroda.hu/ címen történő regisztrációt követően teljes körűen letölthetők. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi közbeszerzési dokumentumot a http://kozbeszerzes.bujdosoiroda.hu/ címen teszi elérhetővé, ugyanakkor az ajánlatkérő saját honlapján is elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a közbeszerzési dokumentumokat.
2. Ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban, továbbá 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányt kell elektronikus adathordozón (CD/DVD) benyújtani. Az elektronikus másolati példány tartalmazza a jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező ajánlatot .pdf formátumban. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: - „közbeszerzési ajánlat” - „ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;
3. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás I.1. pontjában írt helyszínre. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő viseli.
4. Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos teljes bizonyító erejű magánokiratba meghatalmazást kaptak.
5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
6. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni.
7. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
8. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
- Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdése], eredeti vagy hiteles másolatban, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva.
- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdése], megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva.
- Felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat: ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek [Kbt. 66. § (5) bekezdése], megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva.
- Ajánlattevő nyilatkozatát, melyben megjelöli:
a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Kérjük, adott esetben a nemleges nyilatkozatot is becsatolni.
A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megállapodásban megjelölt szerinti képviselőnek küldi meg!
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
10. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során a Kbt. 56. §-ban foglaltakat alkalmazza a Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
11. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
12. Hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
13. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. E feltételnek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással - ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
14. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
15. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján, ha egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési termék került a tervben megjelölésre, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Bakó Zoltán, lajstromszám: 00782. (7090 Tamási, Petőfi u 12.; Telefon: +36 303652125; Fax: +36 74470699; E-mail: bakougyvediiroda@gmail.com)
18. Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
19. Az ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
20. A jelen felhívás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz M1-M2/ pontok vonatkozásában.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
22. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére nem kerül sor.
23. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:
a) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokban megvizsgálja, hogy a felolvasólap és az előírt nyilatkozatok az arra jogosultak részéről kerültek-e aláírásra; ezzel kapcsolatosan a hiányok a tárgyalások lezárásig pótolhatóak;
b) Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel részajánlati körönként, közösen tárgyal és szükség esetén a tárgyalás lezárásaként végleges feltételeket tartalmazó közbeszerzési dokumentumot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
c) A tárgyalás lezárásakor a végleges ajánlatokat ajánlatkérő értékeli, és csak az adott részajánlati körben, az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő(k) tekintetében végzi el a bírálatot.
d) Ajánlatkérő az c) alpont szerinti ajánlat(ok) bírálata [Előzetes bírálat] során elfogadja az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére ajánlattevő nyilatkozatát, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
e) Ajánlatkérő ezt követően a megfelelőnek minősített ajánlattevő(ket)t felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására
f) Az e) alpont szerint benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § szerinti jogintézményeket alkalmazza
g) Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
24. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
25. Biztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásokra annak teljes időtartamára az I. részajánlati kör vonatkozásában legalább 150.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 50.000.000,- Ft összegű / a II. részajánlati kör vonatkozásában legalább 10.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 1.000.000,- Ft összegű, kivitelezői összkockázatú építés-és szerelésbiztosítást kötni.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési feladatokra annak teljes időtartamára az I. részajánlati kör vonatkozásában legalább 5.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 500.000,- Ft összegű / a II. részajánlati kör vonatkozásában legalább 500.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 100.000,- Ft összegű, tervezői felelősségbiztosítást kötni.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt biztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
26. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházások teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze.
27. Szakmai ajánlat: (valamennyi részajánlati kör tekintetében)
Az ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza a közbeszerzési dokumentumok valamennyi utasítását, a nyilatkozatmintákat, az összes feltételt és a műszaki előírásokat. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg a közbeszerzési dokumentumokban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat valamennyi tartalmát az eljárásban és a megvalósítás során jelentőséggel bírónak tekinti! A szakmai ajánlat valamennyi tartalmi elemének meg kell felelnie az Ajánlati felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok szakmai ajánlatra vonatkozó valamennyi előírásának és a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő valamennyi vonatkozó megrendelői követelményének. Semmiképpen nem tekinthető jelentéktelennek vagy részletkérdésnek a szakmai ajánlat olyan hiánya vagy hibája, amely tartalmi követelményeket a felhívás vagy dokumentáció a szakmai ajánlattal összefüggésben előír!
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!
Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a jelen beruházásra vonatkozóan Szakmai ajánlatot kell összeállítania, és az ajánlathoz csatolnia.
A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részekből kell állnia, és ezeket a részeket az ajánlatban egymás után kell elhelyezni.
I. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott műszaki vezető (építésvezető) / tervező / építész / építőmérnök szakember többlettapasztalata (2. sz. jegyzék)
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető (építésvezető) / tervező / építész / építőmérnök szakember bevonását, mellyel a kivitelezés / tervezés szakmai minősége és a kivitelezési / tervezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy jelen minőségi értékelési részszempont tekintetében, hogy az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember többlettapasztalatát értékeli és nem az azon felül bemutatott szakember tapasztalatát.
A teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki vezető (építésvezető) / tervező / építész / építőmérnök szakember szakmai tapasztalata = hónapban megadott magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák irányításában / tervezési munkákban az eljárást megindító felhívás feladását megelőző gyakorlati idő egész hónap pontossággal.
Magasépítés alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti:
A 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontja szerinti építmény építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, elmozdítása vagy lebontása, továbbá az építmény rendeltetésének megváltoztatása.
A hónapban megadott gyakorlati időmeghatározása az önéletrajz alapján:
- az adott projekt vonatkozásában - az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően szerzett - az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy
• az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába
• a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába
• a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, hanem csak a szerződéskötés időpontjától a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot
A fenti szakmai tapasztalatot bemutatott szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés nyertesének a kivitelezés során kötelessége építésvezetőként vagy műszaki vezetőként, illetve tervezőként alkalmazni.
Ajánlatkérő a jelen beszerzés kapcsán a teljesítésbe bevonásként azt fogadja el, ha a FMV szakember építésvezetőként vagy műszaki vezetőként kerül alkalmazásra, és a kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.
Ajánlatkérő a jelen beszerzés kapcsán a teljesítésbe bevonásként azt fogadja el, ha a tervező szakember tervezőként kerül alkalmazásra, és a tervezés ideje alatt legalább 3-szor megjelenik a Megrendelővel tartott konzultáción.
Ezen részszempont vonatkozásában csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amely igazolja az értékelési szempontban megjelölt szakmai gyakorlatát.
A Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az önéletrajzban az adatokat a valóságnak megfelelően állítsák be. Az ajánlattevő fenntartja a jogot az önéletrajzban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésére.
A valóságtól eltérően közölt bármely adat esetén az ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés h) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.
II. Árazott költségvetés
Az ajánlat szakmai ajánlat részét az ajánlatok minősítésének és értékelésének megkönnyítése érdekében a .pdf formátum mellett szerkeszthető (word, excel) formátumban is be kell nyújtani!
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat reálisan, a teljesíthetőség figyelembevételével adják meg.
A Kbt. 142. § (5) bekezdése Ajánlatkérő kötelezettségévé teszi a nyertes kártérítés követeléséhez vezető szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé. Mivel a kötbér egy kárátalány a kötbér követelésével az Ajánlatkérő bejelentési kötelezettsége beáll.
Ezen bejelentést követően pedig a nyertes ajánlattevő a Kbt. 62. (1) bekezdés q) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül.
28. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet]
29. Valamennyi részajánlati kör tekintetében legkésőbb a szerződéskötésig a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell
- legalább 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor szerinti általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák szakterületére vonatkozó MV-É képesítésű műszaki vezetővel, amelynek igazolása a szerződés aláírásának a feltétele.
- legalább 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor szerinti építménygépészeti szakterületére vonatkozó MV-ÉG képesítésű műszaki vezetővel, amelynek igazolása a szerződés aláírásának a feltétele.
- legalább 1 fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor szerinti építményvillamossági szakterületére vonatkozó MV-ÉV képesítésű műszaki vezetővel, amelynek igazolása a szerződés aláírásának a feltétele.
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) kormányrendeletet hatályon kívül helyező, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet szerinti besorolást tekinti.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem tudja igazolni, hogy az előírt szakemberrel rendelkezik, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem került sor a szerződés megkötésére és a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.
30. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az alábbiak:
Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: +36-74/529-782, Telefax: +36-74/528-127, E-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu)
Baranya Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály (Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5.; Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61.; Telefon: (36-72) 314-952 Fax:(36-72) 510-366; Email: pbk@mbfh.hu)
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2. Telefon: +36-74/505-850; Telefax: +36-74/512-428; Email: titkarsag.tolna@ddr.antsz.hu)
NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága, Tolna Megyei Igazgatósága (7100 Szekszárd, Arany János u. 5-11.; Postacím: 7101 Szekszárd, Pf.: 108.; Telefon: +36-74/501-400; Telefax: +36-74/501-450)
Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ (4) bekezdése szerint a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Az ajánlatkérő nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a hivatkozott követelményeknek.
31. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése:
Ajánlatkérő a beszerzés tárgya illetőleg a beszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 2. § (7) bekezdés, és a 21. § szabályai szerint jár el.
Ajánlatkérő a becsült értékre és a nyilvánosság biztosítására tekintettel alakított ki sajátos beszerzési szabályokat.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást összefoglaló tájékoztatás közzététele nélkül indítja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 15 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt.
- Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
- Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően igazolja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
- A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját 321/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.
- Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
- Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat.
- Ajánlatkérő valamennyi részajánlati kör tekintetében tárgyalást tart a szerződéses feltételekről és a közbeszerzési műszaki leírásról (műszaki tartalomról) is, valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott szabályok szerint.
-Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II. részajánlati kört kizárólag az I. részajánlati kör eredményessége esetén nyilvánítja eredményesnek és köt szerződést a nyertes ajánlattevővel. Amennyiben az I. részajánlati körre beérkezett ajánlati ár magasabb mint a rendelkezésre álló fedezet összege, abban az esetben az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II. részajánlati körre rendelkezésre álló fedezet összegét átcsoportosítsa az I. részajánlati körre és ebben az esetben eredménytelennek nyilvánítsa a II. részajánlati kört.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges