Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/9
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.12.
Iktatószám:613/2018
CPV Kód:72224100-2
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Königsberg Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szikora Attila
Telefon: +36 17957036
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: + 36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Elektronikus ügyintézési modell és irányadó módszertan kidolgozása feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatás beszerzése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72224100-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Elektronikus ügyintézési modell és irányadó módszertan kidolgozása feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatás beszerzése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Elektronikus ügyintézési modell és irányadó módszertan kidolgozása feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatás beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72224100-2
További tárgyak:72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00027 Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése” hivatkozású projekt (a továbbiakban: projekt) keretén belül vállalt elektronikus ügyintézési modell és módszertan kidolgozása, továbbá a teljesítés 2. ütemében a pilot megtervezése és megvalósulása során keletkező tapasztalatok esettanulmányként történő összegyűjtése és kielemzése a jelen műszaki leírásban rögzített szempontok (feladatok, szállítandó termékek és követelmények) figyelembevételével.
A projekt során kidolgozásra kerülő elektronikus ügyintézési modell és irányadó módszertan elsősorban igazgatási, ügyviteli oldalról megközelítve kíván útmutatót adni az elektronikus ügyintézés szereplőinek, így a szolgáltatást nyújtó szervezetek mellett szintén fontos szerepet betöltő Elektronikus Ügyintézési Felügyelet munkájához is hatékony segítséget fog nyújtani. Ennek köszönhetően a Felügyelet eredményesen végezheti a munkáját az elektronikus ügyintézés előmozdítása, az elektronikus ügyintézés felügyelete, az együttműködő szervek együttműködése és koordinációja érdekében.
A modell és a módszertan mintegy kiegészítője legyen a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (a továbbiakban: NHIT) által kidolgozott, a „KÖFOP projektekben érvényesítendő közigazgatás-szervezési és e-közigazgatási szakpolitikai szempontok” című dokumentumban említett, az elektronikus szolgáltatások bevezetéséhez szükséges szolgáltatásfejlesztési sztenderdeknek (Elektronizálási útmutatónak).
Kiemelt célként jelentkezik a fentiek alapján, hogy a jelen közbeszerzés tárgyát képező elektronikus ügyintézési modell és módszertan az NHIT által kidolgozott - fentiekben kiemelt - dokumentumhoz képest gyakorlatiasabb, konkrétabb módon kerüljön bemutatásra úgy, hogy a SZEÜSZ szolgáltatások gyakorlati működésének, alkalmazási lehetőségeinek, illetve módjának potenciális ügyfelekkel, közigazgatási és gazdálkodó szervekkel történő megismertetése.
A közigazgatási hatósági eljárásban megvalósulhat mind az egyszerűsített, részben elektronikus (több ponton ügyintézői beavatkozást igényel), mind a teljesen elektronikus (a folyamat minden eleme elektronikus információs rendszerrel támogatott) ügyintézés, az egyes SZEÜSZ-ök támogatásával.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a szállítandó eredménytermékek koherens jellegét a részajánlat kizárása biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Ajánlattevő CMC, vagy azzal egyenértékű tanácsadói minősítéssel rendelkező vezető szakértőjének - alkalmassági követelményen felüli - közigazgatási informatikai rendszer előkészítését, vagy terve 5
2 2.2. Ajánlattevő jogász képzettségű szakemberének - alkalmassági követelményen felüli - közigazgatási rendszerek integrációjával vagy közigazgatási szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos szerződésszerű 5
3 2.3. Ajánlattevő informatikus képzettségű szakemberének - alkalmassági követelményen felüli - közigazgatási nyilvántartás vezetését támogató rendszerek integrációjával vagy elektronikus ügyintézési sz 5
4 2.4. Ajánlattevő felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyfélkapcsolati szakértőjének - alkalmassági követelményen felüli - ügyfélkapcsolati vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalata (hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0 - VEKOP -15-2016-00027 azonosító számú, „Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése”
II.2.9) További információ: II.2.5.) Minőségi szempont folytatásaként:
2.1. Ajánlattevő CMC, vagy azzal egyenértékű tanácsadói minősítéssel rendelkező vezető szakértőjének - alkalmassági követelményen felüli - közigazgatási informatikai rendszer előkészítését, vagy tervezését, vagy megvalósítását támogató szerződésszerűen teljesített projektben szerzett szakmai tapasztalata (hónap)
2.2. Ajánlattevő jogász képzettségű szakemberének - alkalmassági követelményen felüli - közigazgatási rendszerek integrációjával vagy közigazgatási szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos szerződésszerűen teljesített projektekben szerzett szakmai tapasztalata (hónap)
2.3. Ajánlattevő informatikus képzettségű szakemberének - alkalmassági követelményen felüli - közigazgatási nyilvántartás vezetését támogató rendszerek integrációjával vagy elektronikus ügyintézési szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos szerződésszerűen teljesített projektekben szerzett szakmai tapasztalata (hónap)
2.4. Ajánlattevő felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyfélkapcsolati szakértőjének - alkalmassági követelményen felüli - ügyfélkapcsolati vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalata (hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Elektronikus ügyintézési modell és irányadó módszertan kidolgozása feladatok elvégzéséhez kapcsolódó szolgáltatás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/12/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Königsberg Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyitrai u. 42.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11698816-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34901575
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: a) elektronikus ügyintézési módszertani dokumentumok informatikai szempontjainak kidolgozása;
b) belső minőségbiztosítási és piaci hasznosíthatóság elemzése;
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Königsberg Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nyitrai u. 42.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11698816-2-07

Hivatalos név: Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 139.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25169502-2-41

Hivatalos név: Contrust Solutions Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Logodi u. 34/B. fszt.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11782454-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/09/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges