Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.19.
Iktatószám:6151/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Piac utca 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +3652 511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +3652 511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/inkubacios-kozpont-regivaroshaza-felujitas (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető
Telefon:
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekthez, a TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekthez, a Régi Városháza épületének belsőépítészeti felújításához, valamint a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekten belül a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Inkubációs Központ létrehozásához, a Régi Városháza felújításához és a Sas utcai mélygarázs létesítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A. tervezési részfeladat:
A TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 azonosítószámú „Debreceni Inkubációs Központ létrehozása” című projekt megvalósításához a tervezési programban foglaltak szerint szükséges koncepciós, illetve minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése.
Az épület megközelítőleg 1200 m2 alapterületű.
B. tervezési részfeladat:
A TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú „A Régi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához szükséges felmérési, örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció, valamint tervezői költségbecslés, illetve árazatlan és árazott költségvetések elkészítése, melyeknek Megrendelő által leadott a korszerűsítéshez kapcsolódó igények szerint kell elkészülnie.
A Régi Városháza 7.249,4 m2 bruttó összterületű műemléki épületéről általánosságban elmondható, hogy megépítése óta a határolószerkezetei elhasználódtak, téglafalazata rossz hőtechnikai tulajdonságú, melyek az elmúlt évek során felújításra nem kerültek. A gépészeti rendszer elavult, beszabályozatlan, többnyire eredeti állapotában van. Az épület jelenleg nem energiahatékony. A fejlesztés célja, hogy az épület energiafelhasználása csökkenjen, a fenntartási költségek csökkentése megtörténjen megújuló energia hasznosításával. A tervezési feladat részét képezi, hogy a felújítások eredményeként elvárt gazdaságosan és energiahatékonyan működtethető épületet hozzunk létre. A Pályázati felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épületek legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.
C. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal műemléki épület reprezentatív helyiségeinek belsőépítészeti koncepciójának megtervezése, örökségvédelmi engedélyezési terv, valamint kiviteli terv készítése.
A tervezési feladat magába foglalja a Piac utca felőli főbejárat, az emeletre vezető lépcsőház, a Nagytanács terem, a vezetői irodák (polgármesteri iroda, alpolgármesteri irodák), azok előterei, valamint a jegyzői iroda és titkárság belsőépítészeti tervdokumentációjának elkészítését.
D. tervezési részfeladat:
A tervezési feladat a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója” című projekt keretében a Sas utcai mélygarázs projekt műszaki kivitelezéséhez szükséges koncepciós, engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése.
A feladat egy új, kb. 200 férőhelyet tartalmazó mélygarázs terveinek az elkészítése. A terveknek magába kell foglalniuk a Sas utca zöldterületi rendezését valamint a Városháza utca rekonstrukcióját is.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületek energetikai felújításának tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  20
2 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki műemléki épületek felújításának tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  20
3 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épületek belső építészeti tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001; TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002; TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 naptári nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az elj-ban nem lehet aj.tevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Aj.kérő kizárja az elj-ból azt az aj.tevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015.Korm.rend. 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazd-i szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bek),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bek),
- továbbá az aj.tevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bek);
II. Aj.kérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bek):
- az aj.tevőnek a 321/2015.Korm.rend. 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Aj.kérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Korm.rend. 8. § (1) bekezdése alapján Aj.kérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az aj.tevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Aj.kérő az aj.tevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015.Korm. rend. 1.§ (1) bek alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Aj.kérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Aj.kérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egys. eu-i közbesz. dokumentumban feltüntetni.
Aj.tevő(k)nek az Aj.kérő Kbt. 69.§(4)bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalm. követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1-M2) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1-M2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített összesen minimum 6.000 m2 területű épület magasépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
(M2) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített legalább 1 db műemléki épület belsőépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a tervezést
- A. tervezési részfeladat: TOP-6.1.2-16-DE1-2017-00001 számú,
- a B. tervezési részfeladat: TOP-6.5.1-16-DE1-2017-00002 számú pályázati forrásból,
- a C. tervezési részfeladat: önerőből,
- a D. tervezési részfeladat: részben önerőből, részben a TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 számú pályázati forrásból finanszírozza utófinanszírozással.
A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Részfeladatonként egy rész- és egy végszámla kibocsátására van lehetőség.
Késedelmi kötbér: 0,5%/nap,
Meghiúsulási kötbér
Hibás teljesítési kötbér
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére az I.1) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
5.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, összege 2.000.000,-Ft.
A befizetés helye: vagy az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
6.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egymással szorosan összefüggő, az A. és a D., valamint a B. és a C. tervezési részfeladatok vonatkozásában azonos épületet érintő tervezési feladatok. A Régi Városháza Debrecen, Piac u. 20 szám alatti épülete és a közvetlenül mellé tervezendő Debreceni Inkubációs Központ elhelyezkedése miatt a tűzvédelmi előírások, valamint a két funkció egymás melletti biztonságos kialakítása érdekében egységként kell kezelni a két épület tűzvédelmi előírásait. A két épület megfelelő tűzvédelme érdekében olyan műszaki megoldásokkal lehet biztosítani az előírásoknak megfelelő működést, amelyek a másik épület műszaki megoldásaival szorosan összefüggnek.
A tervezés része a Régi Városháza reprezentatív részeinek belsőépítészeti tervezése, amely feladat szorosan összefügg az energetikai felújítás műszaki tartalmával. Az egész épületet érintő energetikai korszerűsítés során a fűtési rendszer, valamint az elektromos hálózat is felújításra kerül, mely tervekkel a belsőépítészeti terveknek is összhangban kell lennie. A tervezési terület nem határolható le. A belsőépítészettel érintett helyiségek felszerkezeteit érinti az energetikai korszerűsítés a fűtési rendszer és elektromos hálózat felújítása kapcsán, azok helyreállítása, valamint a felszerkezetek felülképzése a belsőépítészeti terv része. A Sas utcai mélygarázs közvetlenül a Debreceni Inkubációs Központ alatt kerül kialakításra, tervezésük műszakilag teljes mértékben összefügg és egymásra épül.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3) ponttól:
A tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné. A fentiek alapján Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (amelynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében. A nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlatba csatolni.
9.) Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) Aj.kérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat és a 6.) pontban eredetiben kért dokumentum.
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 millió Ft/esemény, 30 millió Ft/év.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-3. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumok szerint.
15.) A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő idő az A. részfeladat vonatkozásában a koncepciós terv szállításának határideje a szerződéskötéstől számítva.
Az A. részfeladat: az építési engedélyezési terv szállításának határideje a koncepciós terv Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli terv szállításának határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
A B. részfeladat: a felmérési terv szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az örökségvédelmi engedélyezési terv szállításának határideje a felmérési terv Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli terv szállításának határideje az örökségvédelmi engedélyezési terv Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
A C. részfeladat vonatkozásában a koncepciós és az örökségvéd. eng. terv szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 70. naptári nap.
A kiviteli terv szállításának határideje a koncepciós és az örökségvédelmi engedélyezési terv Megrendelő általi elfogadását követő 110. naptári nap.
A D. részfeladat vonatkozásában a koncepciós terv szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 20. naptári nap.
Az engedélyezési terv szállításának határideje a koncepciós terv Megrendelő általi elfogadását követő 90. naptári nap.
A kiviteli terv teljesítésének megkezdési feltétele, hogy Aj.kérő a „Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú tervezési szerződést úgy módosítsa, hogy a kiviteli tervdokumentáció lemínuszolásra kerüljön, és a módosítás hatályba lépéséről jelen közbeszerzési eljárás Nyertes ajánlattevőjét értesítse. A teljesítés határideje a fenti feltétel teljesülését és/vagy az engedélyezési terv Megrendelő általi elfogadását követő 70. naptári nap.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák