Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/64
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.01.
Iktatószám: 6201/2022
CPV Kód: 71410000-5
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Tibor
Telefon: +36 92502162
E-mail: nagytibor@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000436692022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000436692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Zalaegerszeg - FVS és TVP elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000436692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Zalaegerszeg Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülményei nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítását, a beszerzés részekre bontása gazdaságilag és funkcionálisan nem indokolt, tekintettel arra, hogy teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, az elkészítendő dokumentumok egymással párhuzamosan készülnek és egymásra épülnek. Az elkészítendő dokumentumok tartalmi követelményei szoros összefüggésben és átfedésben vannak egymással, a fenntartható városfejlesztési stratégia tartalmaz városfejlesztési programtervi részeket is, maga a TVP pedig az FVS egy fejezetének részletesebb kifejtése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zalaegerszeg - FVS és TVP elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatai a következőek:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város (lakossága: 55 470 fő, 102,41 km2) részére településfejlesztési stratégiák kidolgozása az alábbiak szerint:
A.) Zalaegerszeg Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elkészítése
az Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS) építve a PM RFP IH által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyvének és az FVS dokumentumsablonnak, valamint a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásnak megfelelően.
B.) Zalaegerszeg TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése
a PM RFP IH által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyvének és a TVP dokumentumsablonnak, valamint a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásnak megfelelően.
A Pénzügyminisztérium által kiadott dokumentumok tartalmában a teljesítés ideje alatt változások várhatóak, így a szerződéstervezetben és a végleges szerződésben szereplő tartalmi elvárások a minisztériumi iránymutatások, és a fent hivatkozott módszertani kézikönyvek végleges függvényében változhatnak.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy
- a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja,
- a részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik,
- Megrendelővel előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken beszámoló készítése a feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése, valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és prezentáció készítése;
- a Megrendelő által elfogadott tartalommal partnerségi egyezetésre bocsátandó dokumentumok elkészítése,
- részvétel a partnerségi egyeztetésben (COVID-19 miatti veszélyhelyzetre való tekintettel ennek módja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kerül meghatározására);
- beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba
- részvétel a az Irányító Hatóság által kért módosítások átvezetésében, véglegesítsében
- részvétel a véglegesítést követően a Megrendelő Közgyűlése felé történő előterjesztés elkészítésében;
- a Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken és a Közgyűlésen való részvétel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M/1. alkalmassági minimumkövetelményt igazoló szakember szakmai többlettapasztalata (darab, min.0, max. 5 darab) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK a szerződés pénzügyi fedezetét saját forrásból biztosítja, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerüljön elszámolásra.
AF II.2.7) pontjában foglalt teljesítési határidő naptári napokban értendő a szerződéskötéstől számítva. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a szerződés aláírásától számított 90 napon belül leszállítja az FVS-t és a TVP-t. Megrendelő a dokumentumok Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése általi jóváhagyását és a Zala Megyei Önkormányzat általi elfogadását követően állítja ki a teljesítés igazolást.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át: a 114/A.§ szerinti bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Irányadó: Kbt.114/A. §. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, a 114. § (2) bekezdés.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(7) bekezdése szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó feltételeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a 114/A.§ szerinti bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani. Irányadó: Kbt.114/A. §. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, a 114. § (2) bekezdés.
A fentiekre és a Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel az ajánlatban benyújtandó:
M/1. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ajánlatában csatolja a következő dokumentumokat:
 az ajánlattevő nyilatkozatát (EKR űrlap) a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberekről (benne: a szakember név szerinti megnevezése, az alkalmassági követelmény megjelölése, melynek a szakemberrel meg kíván felelni);
 az ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével és arról, hogy milyen módon kerülnek bevonásra a szerződés teljesítése során (pl. saját munkavállaló/kapacitást nyújtó szervezet munkavállalója stb.);
 a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot;
 a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:
 az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a beruházás és/vagy projekt és/vagy munka és a szakember által végzett feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,
 a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
 az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11)-(12) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, a Kbt. 114/A.§ (4) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbiakban felsorolt szakemberrel:
M/1.
Legalább egy fő olyan szakemberrel, aki projektvezetőként részt vett legalább egy darab Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) elkészítésében és/vagy felülvizsgálatában.
ITS alatt az Ajánlatkérő a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú településfejlesztési stratégiát érti.
Projektvezető alatt az Ajánlatkérő az alábbi személyt érti: az ITS elkészítése során irányította és felügyelte a dokumentum elkészítését, koordinálta a különböző szakterületek munkáját.
Az M/1. alponttal kapcsolatban a minőségi szempontra bemutatott beruházás(ok) és/vagy projekt(ek) és/vagy munká(k) (a továbbiakban jelen bekezdésben: a projekt, a projektek) időben átfedésben lehetnek a minőségi szempontra bemutatott többi projekttel és az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal, azonban ugyanazok a projektek nem mutathatók be az értékelés és az alkalmasság körében. Az átfedés lehetőségét tehát kizárólag projektek tekintetében zárja ki Ajánlatkérő, időben nem. A fentiek alapján tehát amennyiben a szakember ugyanazon időtartam alatt szerzett több különböző projektben szakmai tapasztalatot, a projektek bemutathatók külön-külön az értékelési szempontra és az alkalmassági követelmény igazolására is.
A szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében a beruházás és/vagy projekt és/vagy munka darabszáma esik elbírálás alá. Ajánlatkérő e körben kizárólag befejezett beruházásokat és/vagy projekteket és/vagy munkákat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
kötbér:
késedelmi-: a nettó ajánlati ár 1%/nap, max. 20 napi tétel.
meghiúsulási-: a nettó ajánlati ár 25%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ellenszolg. megfizetése utólag, átutalással a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Számlázás: szerződéstervezet szerint, 1 db számla nyújtható be az FVS és TVP dokumentumok Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyását és a Zala Megyei Önkormányzat FVS és TVP dokumentumok elfogadásáról szóló nyilatkozatát követően.
Részletek: KD.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a gazdálkodó szervezet alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/04/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (1c), (4), (6) bek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-10 pont. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás, 1. minőségi szempont egyenes arányosítás Részletek: KD.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. §(2) és (2a) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
2. Az ajánlatban nem kell csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatozatot.
3. Ajánlattevők az ajánlat részét képező (nem űrlapnak minősülő) dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati ár megbontását tartalmazó nyilatkozatot is.
4. Kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik nap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hetedik napig megérkeznek.
5. Valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
6. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
7. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
8. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Az ajánlathoz a felolvasólapon szereplő szakember többlettapasztalatára vonatkozó ajánlattevői megajánlás alátámasztására csatolni kell: nyilatkozat a szakember megnevezésével, akinek a tapasztalata értékelési szempont szerinti megajánlás tárgyát képezi, a szakember önéletrajza.
10. Közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős FAKSZ: dr. Andresz-Bódi Zita; nytsz. 00106. e-mail: info@ceutender.eu
11. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
12. Az ajánlatban be kell nyújtani valamennyi, a felhívásban és Közbeszerzési dokumentációban előírt dokumentumot.
A II.1.5 1. minőségi értékelési szempont tekintetében a felolvasólapon kizárólag a megajánlott többlet szakmai tapasztalatot kell feltüntetni darabszámban kifejezve, amely az alkalmassági minimumkövetelmény előírását meghaladó:
ITS elkészítésében és/vagy felülvizsgálatában szerzett szakmai tapasztalat.
Fogalommeghatározást az AF III.1.3) pontja tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges