Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/26
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.02.27.
Iktatószám: 630/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh Tibor
Telefon: +36 45500724
E-mail: baloghtibor@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisvarda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A Kisvárdai Atlétikai Centrum kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Hivatkozási szám: 75-16-2624
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kisvárdai Atlétikai Centrum kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 408219727 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A Kisvárdai Atlétikai Centrum kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 45212200-8
45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. /2683 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztése.
A beruházást a Kormány a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
1. Meglévő tornaterem bővítése
A fejlesztés részeként a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium meglévő tornatermének küzdőterét szabványossá kell alakítani, ez a jelenlegi tornaterem kb. 200 m2-es bővítésével jár. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap. A fejlesztés keretében a Gimnázium által felhelyezett akusztikai burkolat megmarad. A sportvilágítás a műszaki dokumentáció részét képező elektromos terveknek megfelelően újul meg.
2. Új öltözőblokk (2 db) kialakítása, meglévő öltözők felújítása
2 db új öltözőblokk kerül kialakításra, melyek közül az egyik egyenként 20 fős férfi és 20 fős női öltöző helyiséget tartalmaz, ami képes a meglévő öltözőket kiegészítve a meglévő és új funkciókat egyszerre kiszolgálni. (106 m2)
A másik öltözőblokk (209 m2) fő szerepe az új futófolyosó mellett (max.45 fő) a korábban is működő - de új burkolatot kapó - külső atlétikai pálya kiszolgálása, ennek részeként:
- öltözőkhöz szükséges vizesblokk (mosdó, wc, zuhany);
- külön női és férfi wc a látogatók részére.
A meglévő öltözők (116 m2) is felújításra kerülnek.
3. 4 sávos, 60 (80) m-es futófolyosó
Kb. 80 m hosszú (60 m-es futószakasz), 4 sávos futófolyosó (798 m2).
A futófolyosónál a szélső sávok mellett min 1,00 m-es kifutó (védősáv) kerül kialakításra.
A futófolyosó tornatermi oldalán az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső tér alakul ki.
A futófolyosó egyik végében távolugró gödör létesül.
A belmagasság: 3,2 m.
A futófolyosó rekortán burkolatú felülettel készül.
A futófolyosó lelátó alatti kisebb belmagasságú része tárolást szolgáló helyiség.
A futófolyosó rendelkezik egy alap hangosítási rendszerrel az iskolai rendezvények esetére, melyet a műszaki dokumentáció részét képező villamos terv fejezet ír le.
A futófolyosó rendelkezik egy vagyonvédelmi kamera rendszer előkészítő kábelezésével is.
4. 6 (8) sávos rekortán burkolatú atlétikai pálya
A létesülő pálya első sorban hazai bajnokság rendezésére szolgál, de legyen alkalmas nemzetközi versenyek rendezésére is.
Az atlétikai pálya 6 szabványos sávval épül, mely a futófolyosó felőli egyenesben további két sávval egészül ki.
A pályát úgy kell telepíteni, hogy későbbi igény esetén 8 sávosra legyen bővíthető a pálya teljes kerületén.
Az atlétikai pálya a futballpálya felőli oldalon dupla távolugró gödörrel rendelkezik.
A Bessenyei köz felőli oldalon készül egy rekortán burkolatú ún. szektor, mely a rúdugrás, gerelyhajítás, magasugrás szükséges létesítményeit is tartalmazza.
Ugyancsak ezen az oldalon kerül elhelyezésre az ún. vizes árok, melyet adott futószámok esetén kell használni.
A pálya ezen oldalán és a meglévő burkolatot megtartó Simonyi Óbester utca felőli oldalon kapnak helyet a dobószámok közül a súlylökés és diszkoszvetés.
Egyéb külső munkák
A meglévő elavult előregyártott vb. elemes kerítés elbontásra kerül, helyette új porszórt fém táblás kerítés épül kb. 300 fm hosszban.
Új betonelemes térkő burkolatú belső utak létesülnek.(600 m2)
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (minimum 24 hónap maximum 60 hónap)  5
2 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (környezetvédelmi vállalások) 45
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásával hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított a megelőző nyílt eljárásban ajánlatot benyújtó, a Kbt. 73. § (1) bekezdésének b) és d) pontjával nem érintett összes ajánlattevő ajánlattételre való felkérésével. A megelőző, nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és dokumentációjában foglalt feltételek csak a tárgyalásos eljárás fajtára figyelemmel változtak.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 441100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 408219727
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alapozási munkák; kőműves munkák; befejező szakipari munkák; erős- és gyengeáramú rendszerek telepítése; gépészeti munkák; sporteszközök telepítése; felelős műszaki vezetői feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MB Épszer Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tűzoltó utca 82. 1/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24974190-2-43

Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György u. 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326-2-15

Hivatalos név: Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. és Globál Sport Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 46. és Tömös u. 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025 és 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11149422-2-09; 11157625-2-09

Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc u. 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/10/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges