Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.04.20.
Iktatószám: 6358/2015
CPV Kód: 71240000-2;71241000-9;71242000-6;71245000-7
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Günther Balázs
Telefon: +36 307741087
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schulek János műszaki igazgató
Telefon: +36 13459557
E-mail: musz.ig.titkarsag@fomterv.hu
Fax: +36 13459550
Az ajánlattevő általános címe (URL): http://www.fomterv.hu/
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése” című projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése” vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/08/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése” című projekt megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében, amely az alábbi elvégezendő munkarészeket foglalja magában:
1 db Döntés-előkészítő dokumentum 5 pld. papír formátumban + 4 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) az alábbi tartalommal:
a) Koncepciótervek a meglévő vonalra,
b) Tanulmányterv az északi meghosszabbításra,
c) Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány meglévő vonalra és a meghosszabbítási lehetőségekre, ennek keretében:
- forgalmi elemzés elkészítése (forgalmi szimuláción alapuló utasforgalmi igény prognózis, kapacitástervezés,viszonylatszervezés, követési idő és járműigény meghatározás);
- változatelemzés, tervezői költségbecslés (CBA) elkészítése;
- a változatok értékelése és javaslattétel a részletesen vizsgálandó változatokra, azok nyomvonala tekintetében, rajzi munkarészekkel;
- előbbiek vonatkozásában alátámasztó munkarészek;
- közműhelyzet, valamint ingatlanviszonyok feltárása;
- területfejlesztési munkarész elkészítése;
- kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készítésének vizsgálata; amennyiben szükséges, ennek elkészítése;
- környezeti munkarész elkészítése;
- kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
1 db tervdokumentáció elkészítése a meglévő vonalszakaszra vonatkozóan, 5 pld. papír formátumban + 4 db elektronikus adathordozón (CD/DVD/pendrive) az alábbi tartalommal:
- engedélyezési tervek, létesítési engedélyek és üzemeltetői hozzájárulások, a gördülőállomány vonatkozásában elvi előzetes típusengedély,
- kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki kötetei,
- kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése az ajánlattételi dokumentációban szerepel.
A fentebb felsorolt példányszámok a tervbírálatokra, egyeztetésekre leadott példányokat nem tartalmazzák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71241000-9
71242000-6
71245000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1818000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/10/27 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/03/14 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 171 - 303751
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/04 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17373 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/10 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. A Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései a helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
2. A Szerződés 3.1. pontja a következőképpen módosul:
"3.1. A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba és a Vállalkozó 2015. október 27. napjáig köteles a teljesítésre. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:
Részfeladat száma Részfeladat leírása
Teljesítési határidő Kifizetés (%)
1. részfeladat: Döntés-előkészítő dokumentum összeállítása és szükséges kommunikációs feladatok ellátása
1.1. Koncepciótervek készítése a meglévő szakasz rekonstrukciójára, a műszaki leírásban foglaltak alapján 2014. aug. 31. Első számla:
2014. okt. 14.
11%
1.2. Koncepciótervek hatóságokkal történő egyeztetése, hatósági észrevételek, módosítások átvezetése 2014. okt. 14.
1.3. Változatelemzés elkészítése költség-haszon elemzéssel 2014. okt. 14.
1.4. Geodéziai alaptérkép elkészítése 2014. okt. 14.
1.5. Építészeti koncepció elkészítése 2014. dec. 8. Második számla: 2014. dec. 8.
9%
1.6. Tanulmánytervek készítése az északi meghosszabbításra 2014. dec. 8.
2. részfeladat: Szükséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása
2.1. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek bírálati tervanyagának elkészítése 2015. márc. 21. Harmadik számla:
2015. ápr. 20
20%
2.2. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek végleges tervanyagának elkészítése, engedélyeztetési folyamat megkezdése 2015. ápr. 20.
2.3. Összes szükséges létesítési engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése, valamint előzetes elvi típusengedély megszerzése 2015. aug. 8. Negyedik számla:
2015. aug. 8.
25%
3. részfeladat: Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása
3.1. Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának elkészítése 2015. szept. 27. Ötödik számla: 2015. okt. 27.
35%
3.2. Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának elkészítése 2015. okt. 27.
A fenti táblázatban foglaltak szerint jogosult a vállalkozó részszámlázásra a megadott az 1.4.; 1.6; 2.2.; 2.3.; valamint a 3.2. számú és előttük álló részfeladatok teljesítését követően."
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba és a Vállalkozó 2015. október 27. napjáig köteles a teljesítésre. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:
Részfeladat száma Részfeladat leírása
Teljesítési határidő Kifizetés (%)
1. részfeladat: Döntés-előkészítő dokumentum összeállítása és szükséges kommunikációs feladatok ellátása
1.1. Koncepciótervek készítése a meglévő szakasz rekonstrukciójára, a műszaki leírásban foglaltak alapján 2014. okt. 31. Első számla:
2014. dec. 8.
1.2. Koncepciótervek hatóságokkal történő egyeztetése, hatósági észrevételek, módosítások átvezetése 2014. dec. 8.
1.3. Változatelemzés elkészítése költséghaszon elemzéssel 2014. dec. 8.
1.4. Geodéziai alaptérkép elkészítése 2014. dec. 8.
1.5. Építészeti koncepció elkészítése 2015. jan. 31. Második számla: 2015. jan. 31.
1.6. Tanulmánytervek készítése az északi meghosszabbításra 2015. jan. 31.
2. részfeladat: Szükséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyek megszerzése a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása
2.1. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek bírálati tervanyagának elkészítése 2015. márc. 21. Harmadik számla:
2015. ápr. 20
2.2. Részletes megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek végleges tervanyagának elkészítése, engedélyeztetési folyamat megkezdése 2015. ápr. 20.
2.3. Összes szükséges létesítési engedély és üzemeltetői hozzájárulás megszerzése, valamint előzetes elvi típusengedély megszerzése 2015. szept. 15. Negyedik számla:
2015. szept. 15.
3. részfeladat: Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása a meglévő szakasz rekonstrukciójára és szükséges kommunikációs feladatok ellátása
3.1. Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció bírálati tervanyagának elkészítése 2015. szept. 27. Ötödik számla: 2015. okt. 27.
3.2. Kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció végleges tervanyagának elkészítése 2015. okt. 27.
A fenti táblázatban foglaltak szerint jogosult a vállalkozó részszámlázásra a megadott az 1.4.; 1.6; 2.2.; 2.3.; valamint a 3.2. számú és előttük álló részfeladatok teljesítését követően.”

3. A Szerződés 6.3. pontja a következőképpen módosul:
"6.3. Felek megállapodnak abban, hogy - figyelemmel a Szerződés 3.1. pontjára − a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben (A számlák benyújtásának sorrendje nem felcserélhető):
6.3.1. 1. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 1. részfeladathoz tartozó 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 11%-a, azaz nettó 199.980.000 Ft ,- + ÁFA, azaz nettó egyszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.2. 2. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 1. részfeladathoz tartozó 1.5. és 1.6. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 9 %-a, azaz nettó 163.620.000 Ft,- + ÁFA, azaz nettó egyszázhatvanhárommillió-hatszázhúszezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.3. 3. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 2. részfeladathoz tartozó 2.1. és 2.2. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 20%-a, azaz nettó 363.600.000 Ft,- + ÁFA, azaz nettó háromszázhatvanhárommillió-hatszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.4. 4. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 2. részfeladathoz tartozó 2.3. alpontban megjelölt feladat igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 25%-a, azaz nettó 454.500.000 Ft ,- + ÁFA, azaz nettó négyszázötvennégymillió-ötszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.5. 5. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 3. részfeladathoz tartozó valamennyi feladat igazolt teljesítését követően a vállalkozási díj 35%-a, azaz nettó 636.300.000 Ft ,- + ÁFA, azaz nettó hatszázharminchatmillió-háromszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;"
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. Felek megállapodnak abban, hogy - figyelemmel a Szerződés 3.1. pontjára − a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben (A számlák benyújtásának sorrendje nem felcserélhető):
6.3.1. 1. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 1. részfeladathoz tartozó 1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően nettó 199.980.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egyszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.2. 2. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 1. részfeladathoz tartozó 1.5. és 1.6. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően nettó 163.620.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egyszázhatvanhárommillió-hatszázhúszezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.3. 3. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 2. részfeladathoz tartozó 2.1. és 2.2. alpontokban megjelölt feladatok igazolt teljesítését követően nettó 347.600.000 Ft + ÁFA, azaz nettó háromszáznegyvenhétmillió-hatszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.4. 4. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 2. részfeladathoz tartozó 2.3. alpontban megjelölt feladat igazolt teljesítését követően nettó 470.500.000 Ft + ÁFA, azaz nettó négyszázhetvenmillió-ötszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;
6.3.5. 5. számla: a Szerződés 3.1. pontja szerinti 3. részfeladathoz tartozó valamennyi feladat igazolt teljesítését követően nettó 636.300.000 Ft + ÁFA, azaz nettó hatszázharminchatmillió-háromszázezer forint + Általános Forgalmi Adó összegben;”

4. A Szerződés 6.8., 6.9. és 6.11. pontja a következőképpen módosul:
"6.8. Vállalkozó a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. § rendelkezési szerint kérheti előleg kifizetését legfeljebb a Szerződésben foglalt teljes vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összegben.
A Megrendelő a Közreműködő Szervezettel kötött Támogatási Szerződése alapján a Vállalkozó számára a nettó teljes vállalkozási díj támogatásból finanszírozott, elszámolható összegének legfeljebb 30%-os mértékig terjedően 545.400.000,- Ft, azaz ötszáznegyvenötmillió-négyszázezer forint előleget biztosít a Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási intenzitásnak (100%) megfelelően. Az előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra a 4/2011 (I.28.) Korm. sz. rendelet 57/A. §-ban, valamint a Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak, azonban azzal a kiegészítéssel, hogy a Vállalkozó a teljes, általa a Szerződésben igényelt előleg összegét a Szerződés aláírásától számított két munkanapon belül köteles közölni a Megrendelővel.
6.9. Ha a Vállalkozó igényt tart szállítói előlegre, akkor a szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Vállalkozó az előlegszámláját a Szerződés 6.4. pontja szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az „előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie. Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni.
A Felek abban is megállapodnak, hogy a Megrendelő által fizetett előleg feladatok igazolt teljesítését követően, a Szerződés 6.3. pontjában rögzítettek szerinti számlák összegéből arányosan kerül levonásra."
"6.11. Előleg igénylésekor a megkötött Szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a fentiek alapján 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetésre kerül sor, a Vállalkozó köteles a folyósítandó szállítói előleg 10%-on felüli részéről, a Támogatást nyújtó javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igényléséig nyújtani."
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.8. Felek tudomásul veszik, hogy a 3.1. pont és 6.3. pont szerinti 1., 2. és 3. számlák tekintetében a finanszírozás a Megbízó, valamint a KÖZOP IH nevében eljáró Közreműködő Szervezet között létrejött támogatási szerződés alapján európai uniós támogatás igénybe vételével történik, míg a 4. és 5. számlák finanszírozója a Megbízó és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött fejlesztési megállapodás alapján fővárosi forrás.
A folyamatban lévő uniós támogatási szerződés módosítás alapján a projekt forrásszerkezete a következőképp alakul:
Vállalkozási szerződésben rögzített teljes vállalkozási díj összege: 1.818.000.000 Ft (100%)
ebből
Tervezési feladatok finanszírozása uniós támogatásból: 711.200.000 Ft (39,12%)
Tervezési feladatok finanszírozása fővárosi forrásból: 1.106.800.000 Ft (60,88%)
Fentiek alapján Vállalkozónak az általa igényelhető (maximum a nettó teljes vállalkozási díj 30%-a, vagyis 545.400.000,- Ft, azaz ötszáznegyvenötmillió-négyszázezer forint erejéig terjedő) előleget fenti arányok szerint két előlegszámlára szükséges megbontania, valamint ezekhez külön-külön előleg-visszafizetési biztosítékot szükséges nyújtania.
Az uniós finanszírozású részre vonatkozó előleget Vállalkozó a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. § rendelkezései szerint kérheti legfeljebb 30%-os mértékig terjedően 213.360.000 Ft, azaz kettőszáztizenhárommillió - háromszázhatvanezer forint erejéig. Az előleg igénybevehetőségére, kifizetésére és az azzal való elszámolásra a 4/2011 (I.28.) Korm. sz. rendelet 57/A. §-ban, valamint a Szerződésben meghatározott feltételek az irányadóak.
Vállalkozó a Ptk. rendelkezései szerint kérheti előleg kifizetését legfeljebb a 4. és 5. számlák együttes összege (azaz 1.106.800.000,- Ft) 30%-os mértékig terjedően, vagyis Megrendelő 332.040.000 Ft, azaz háromszázharminckét millió - negyvenezer forint előleget biztosít. Ezen előlegszámla elszámolása tekintetében a hazai szabályozás az irányadó.”

„6.9. Ha a Vállalkozó igényt tart szállítói előlegre, akkor mindkét előlegszámlát külön-külön szükséges kiállítania. Vállalkozó az előlegszámláját a Szerződés 6.4. pontja szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az „előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.
Vállalkozó az uniós támogatási forrásra vonatkozó előlegszámláját közvetlenül az uniós Közreműködő Szervezet részére küldi meg (Megrendelő egyidejű értesítése, és az előlegszámla másolati példányának megküldése mellett), míg a fővárosi forrásra vonatkozó előlegszámla eredeti példányát Megrendelő címére juttatja el.
Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és az uniós finanszírozású részre vonatkozó előlegszámlát Közreműködő Szervezet részére megküldeni.
A Felek abban is megállapodnak, hogy a Megrendelő által fizetett előleg feladatok igazolt teljesítését követően, a Szerződés 6.3. pontjában rögzítettek szerinti számlák összegéből arányosan kerül levonásra, mindkét előlegszámla esetében: az uniós finanszírozású részre kiállított előlegszámla összege az 1., 2. és 3. számlák összegeiből, míg a fővárosi finanszírozású részre kiállított előlegszámla összege a 4. és 5. számlák összegeiből, arányosan kerül levonásra.”
„6.11. Előleg igénylésekor az uniós finanszírozású részre benyújtott előlegszámla összege az uniós finanszírozás 10%-a, vagyis 71.120.000 Ft (vagyis hetvenegymillió - egyszázhúszezer forint) erejéig Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
Az előlegigény fenti összeget meghaladó részére Vállalkozó köteles a Támogató javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igényléséig nyújtani.
Előleg igénylésekor a fővárosi finanszírozású részre benyújtott előlegszámla teljes összegéről Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igényléséig nyújtani.”

IV.1.3) A módosítás indoka:
1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a Támogatási Szerződéssel rendelkező KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú, „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítési szakasz” című európai uniós finanszírozásból megvalósuló projekttel kapcsolatosan „Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése” című projekt megvalósításához kapcsolódó előkészítési, tervezési feladatok elvégzése tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
2. A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2014. augusztus 19. napján, megkötötték -„Az M3 metróvonal rekonstrukciójának és meghosszabbításának előkészítése” tárgyú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).
3. A Felek rögzítik, hogy több körülmény tette szükségessé a szerződés egyes feltételeinek módosítását.
3.1. A Megrendelő már 2013. július 17. napján, 2013/S 137-238518 számon megindította ugyanezen tárgyban a nyílt közbeszerzési eljárását. A Megrendelő ezt az eljárását a 2014. január 22. napján kelt összegezésben a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlati árakra megfelelő mértékű fedezet nem állt rendelkezésére. A Megrendelő ezt követően ugyanezen tárgyban 2014. március 14. napján a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési indított és folytatott le. Az eljárásban az ajánlati kötöttség 2014. május 9. napján állt be. Ezen időpontban azonban a legkedvezőbb végső árajánlatra - a nettó 1.818.000.000 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizennyolcmillió forint összegű vállalási árra - a fedezet nem állt rendelkezésre.
3.2. A projekt finanszírozására 2013. március 13. napján KÖZOP források terhére uniós Támogatási Szerződés (továbbiakban: „TSZ”) került megkötésre, az ebben biztosított 100%-ban vissza nem térítendő támogatás mértéke 635.000.000 Ft, azaz hatszázharmincöt millió Ft. A szerződés megkötéséhez szükséges fedezetből a hiányzó 1.202.050.000 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázkettőmillió-ötvenezer forint forrásigényt a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30. napján meghozott döntésével, fővárosi források terhére, Fejlesztési Megállapodás (továbbiakban: „FM”) keretében biztosította.
3.3. A Megrendelő a szükséges források biztosítottá válását követően 2014. július 3. napján megindította a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: „KFF”) általi minőségbiztosítási folyamatot. Az ajánlattevők nyilatkoztak az ajánlatuk fenntartásáról, valamint ajánlati kötöttségük 2014. szeptember 6. napjáig történő meghosszabbításáról. Megrendelő a KFF pozitív tanúsítványa kiadását követően, 2014. augusztus 8. napján megküldött összegezésében eredményesnek nyilvánította a közbeszerzési eljárását, majd a szerződéskötési moratórium leteltét követően 2014. augusztus 19. napján megkötésre került a Szerződés. A tervezetthez képest - a fenti indokok miatt - több hónappal később megkötött Szerződés 3.1. pontja a Kbt. rendelkezésivel összhangban a végleges ajánlattételi feltételeknek és végleges ajánlatnak megfelelően tartalmazta a 2015. október 27. napját, mint végteljesítési határidőt, és azon belüli összes részfeladat, illetve azokon belüli alfeladatok teljesítési határidejét.
3.4. Felek számára a 2014. augusztus 19-i szerződéskötést követően, a Szerződés Műszaki leírásában foglaltaknak megfelelően megtartott munkakezdő kooperáción egyértelművé vált, hogy mindennemű előkészítési szándék ellenére a Szerződés 3.1. pontjának 1.1. alpontjában rögzített részfeladat, azaz valamennyi szükséges felmérés, valamint a koncepcióterv bírálatra benyújtandó változata, a Szerződés 3.1. pontjának 1.1. alpontjában (az 1-6 pontokban) és 3.1.2. pontban (1-3 pontokban) rögzített határidőkre a Feleknek fel nem róható okokból nem készíthető el, az alább részletezett indoklás szerint:
- Koncepcióterv
A Műszaki Leírás 3.2 pontja szerint a koncepciótervek elkészítését megelőzően Vállalkozó köteles felmérni a tervezési terület egészére vonatkozóan, hogy milyen egységek, milyen mértékben szorulnak felújításra. A megfelelő szakmai körültekintéssel elvégzett, a vonal teljes hosszára, utasforgalmi- és üzemi területekre egyaránt kiterjedő, minden szakágat magába foglaló állapotfelmérés elvégzése különösen fontos a rekonstrukció során elvégzendő további feladatok meghatározásához.
Ez 17,7 km-es vonalszakasz (mely a mélyvezetésű részeken az önálló vonalalagutak miatt kétszer veendő figyelembe), valamint 20 állomás teljes körű (utasforgalom számára megnyitott és üzemi területeire egyaránt kiterjedő) felmérését érinti. A metró működésére tekintettel a vizsgálatok túlnyomó részét csak üzemi időn kívül lehet elvégezni a vonalra jellemző rendkívül erős utasforgalom akadályoztatása nélkül. (Pl. a vonalalagutak bejárása csak feszültségmentes pályán, kb. 0:30 és 2:30 közötti, napi maximum 2 órás időintervallumokban, az üzemeltető BKV Zrt. által egyeztetett módon, szakfelügyelet biztosítása mellett lehetséges).
A feladat térbeli kiterjedtségére és időbeli korlátozottságára tekintettel a felmérések, illetve azok adatainak értékelése, valamint a koncepciótervek elkészítése a szerződéskötéstől rendelkezésre álló 11 naptári nap alatt az elvárt minőségben nem teljesíthető.
A Szerződés 3.1 pont 1. alpontjában rögzített. részfeladat első és meghatározó eleme a koncepcióterv elkészítése (1.1), tekintettel arra, hogy a jóváhagyott koncepciótervre épülnek a további rész-, illetve alfeladatok, így az ütemezés további pontjai is teljesíthetetlenné váltak.
- Geodéziai alaptérkép készítése
Magában foglalja a közmű szakágak felmérését és térképezését.
A beruházáshoz tartozó geodéziai feladatok többek között az alábbi részfeladatokra terjednek ki:
V+M geodéziai hálózat létesítés
i. adatbeszerzés
ii. Sp+VTG+Mp felkeresése, megjelölése
iii. Vízszintes geodéziai hálózat állandósítás (kitűzés, állandósítás, megjelölés)
iv. Magassági geodéziai hálózat állandósítás (kitűzés, állandósítás, megjelölés)
v. Vízszintes geodéziai hálózat meghatározása (helyszíni mérések vonali alagútban, állomásközi áttörésekben, állomási térben, hálózati rendszerben)
vi. Magassági geodéziai hálózat meghatározása helyszíni mérésekkel)
vii. Vágány + 3. sín felmérése
viii. Állomási és üzemi peronok felmérése
A fent felsorolt feladatok teljesítésének feltétele az érintett helyiségekbe történő bejutás, a hálózat alappontjainak kitűzése és ezek alapján a szükséges mérések elvégzése. A mérések időigénye eltérő, elvégzésük lehet 1 nap, vagy akár 10 napot meghaladó időtartamú is.
A geodéziai felmérések szintén csak éjszakai üzemszünetben, feszültségmentesítést követően, BKV Zrt. szakfelügyelete mellett végezhetők. A tervezett geodéziai munkálatok megfelelő ütemezése azonban előre nem látható akadályba ütközött, mivel az M3 metróvonal állagmegóvása érdekében, a BKV Zrt. megrendelésére végzett síncserék a geodéziai felméréseket mind térben- mind időben jelentősen akadályozzák. (Egyrészt a síncserével érintett szakaszokon a síncserét akadályozó geodéziai munka nem végezhető, másrészt az alagutakban közlekedő anyagszállító vonatok által keltett rezgések is akadályozzák a pontos mérések elvégzését.) A síncserével érintett szakaszokon a fenti körülmények nem teszik lehetővé a megfelelő ideig történő bent tartózkodást, így a mérőműszerek elhelyezését, a mérést és ezáltal a geodéziai hálózatok meghatározását.
Az érintett állomások a déli szakaszhoz tartozó állomások:
- Deák Ferenc tér
- Ferenciek tere
- Kálvin tér
- Corvin-negyed
- Klinikák
- Nagyvárad tér
- érintett továbbá a Nagyvárad tér - Kőbánya-Kispest szakasz is (benne a Népliget-Ecseri út-Pöttyös utca-Határ út köztes szakasz) ugyanis az anyagszállító vonatok közlekedése a vonal déli végén elhelyezett járműtelepről történik mindkét irányban.
Fentieken túl, az üzemeltető BKV Zrt. munkavédelmi szempontok miatt nem kívánja biztosítani a szakemberek egyidejű munkáját. Ennek következtében a geodéziai felmérés teljes körű elvégzése a Szerződésben rögzített határidőn belül nem biztosítható.
- Építészeti koncepció elkészítése
Az építészeti koncepció elkészítése elsődlegesen szükségessé teszi tervpályázati eljárás lefolytatását. A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseiben meghatározott minimális határidő-közöket be kell tartani. A tervpályázati eljárást elindítani nem volt lehetőség mindaddig, amíg a Szerződés aláírása nem történt meg.
Az építészeti koncepció benyújtási határideje tehát a Feleken kívül álló okokra tekintettel, a lehetséges legkorábbi munkakezdés időpontjának figyelembevételével történt meg. Az aláírástól kezdődően az tervpályázattól független építészeti koncepció így lesz csak teljes értékű.
- Tenderdokumentációhoz szükséges engedélyek megszerzése
A koncepciótervek elkészítésének, valamint a változatelemzés alapján kiválasztott változat véglegesítésének csúszásával a tendertervek készítése is eltolódik, és így az engedélyezési eljárások lefolytatása is.
3.5. A Felek szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó - a Feleken kívül álló okokból - a Szerződésben rögzített határidő-ütemezést tartani nem képes. Felek kijelentik, hogy jelen 1. számú módosítási rendelkezései összhangban állnak a Kbt. 132.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaival; jellegüknél fogva a közbeszerzési verseny eredményére kihatással nem bírtak volna, a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ár nem változik, a továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek. Felek a Szerződés végteljesítési határidőre vonatkozó rendelkezését is változatlanul hagyják.

3.6. A Felek rögzítik azt, hogy a KÖZOP IH módosított támogatói döntésével, a Szerződés részbeni forrását biztosító TSZ is módosításra kerül az uniós-, illetve a fővárosi finanszírozásból megvalósuló feladatok teljes szétválasztása az uniós forrásból támogatott műszaki tartalom csökkentésével, illetve az uniós támogatási forrás részbeni megemelésével. E változtatás sem érinti azonban a Kbt. 132. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeteket, illetve szerződéskötéskor nem is volt előre látható. Erre tekintettel is szükséges, hogy a támogatási szerződés módosulásával összhangban, rögzítse a Szerződés is az egyes teljesítések, számlák finanszírozási hátterét is, továbbá azzal összhangban határozza meg az előlegigénylési feltételeket is.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/02 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/15 (év/hó/nap)