Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.18.
Iktatószám:6379/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza Sóstói út, Nyíregyházi Állatpark 15010/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mester Eniko
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ép. beruházás szakszerű kivitelezéséhez, és a kivitelező közbesz. elj.-ban történő kiválasztásához szükséges, műszakilag megalapozott, a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelő részletezettségű szakmai és szaktervezői munkarészeket tartalmazó engedélyes és kiviteli tervdokumentációt (továbbiakban: tervdokumentáció), az esetlegesen felmerülő, szükséges szakhatósági építési, létesítési engedélyek megszerzésével együtt.
Elkészítendő dokumentációk:
- Feladat a teljes engedélyes terv és engedélyezési dok., illetve jogerős építési engedély és a kiviteli tervek elkészítése; Megrendelő részére 4 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld elektronikusan, szerk. formátumban is.
- árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés
- Az engedélyeztetés során szükséges engedélyek; szakhatóság részére 2 pldban, plusz a Megrendelő részére 1 pld papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 pld elektronikusan
Tervezői művezetői feladatok
- Tervezői művezetés 20 munkanap
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés az Indiaház és Madárröpde létesítéséhez a Nyíregyházi Állatpark területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza Sóstói út, Nyíregyházi Állatpark 15010/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő programterv alapján teljes engedélyes terv és engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély és a kiviteli tervek elkészítése.
Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda hozzájárulásokat is.
A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfizetése Megrendelő költsége.
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás, indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében, kizárólag a tervező részéről a garanciális, szavatossági körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel.
Feladat továbbá a tervezői művezetés.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei különösen, de nem kizárólagosan:
1.Építészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése
2. Tartószerkezeti munkarész
3.Tereprendezési munkarész és kiviteli terv készítése
4.Épületgépészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése
5.Épületvillamossági munkarész és szakági kiviteli terv készítése
6.Gyengeáramú munkarész és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati munkarész
8. Közmű munkarész
9. Út és térburkolat munkarész
10. Víztechnológiai munkarész
11. Környezetrendezési munkarész
12. Geodéziai felmérési munkarész
13. Talajmechanikai munkarész
14.Üzemelés-biztonsági munkarész készítése
15 .Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
16. Statikai munkarész
17. Útépítési munkarész
18. Közvilágítási munkarész
19. Kertészeti, az akadálymentesítési munkarész
20. Állattartás technológiai tervek.
Az India ház becsült alapterülete 650m2, a madárröpde és a hozzá kacsolódó madárház összterülete 3400m2, a raktár alapterülete 450m2, a nagymacska kifutó és ház összterülete 800m2; a tervezői leírás alapján összesítve kb. 4100 m2 az épület teljes hasznos alapterülete, a telek területe 236223 m2.
Az India ház tartalmaz egy mangrove öblöt, ami egy sósvizű akvárium, legalább 100m2 alapterülettel, változó vízmélységgel, a mangrove biotop növényeit és halait - közte a szirt cápát - mutatja
Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év
Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld Piramishoz; illetve, figyelembe kell venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen szomszédja tehát a Zöld Piramis, a másik pedig a leendő Jégkorszak, interaktív állatbemutató.
Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
2 Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap)  1,25
3 Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
4 Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Nettó ajánlati ár- 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001,Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
II.2.14) További információ:
Részekre bontás nem indokolt. Kbt. 61.§ (4) bek. szerint végzett vizsgálat alapján a beszerzés tárgyát képező szolg. esetében gazd. és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen több szerz. megkötése. folyt: VI.4.3

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. § (1)-(3) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.
Ak a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT-k rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot a KKD 2. mell. 8. minta 14. pontja szerinti kell benyújtani.
AT a 322/2015.(X.30.) Korm.r.8.§(1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.
Igazolás: A hazai gazdasági szereplők a tervezői jogosultság meglétét az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés igazolásával, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilv.-ban szerepléssel, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.
AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon)
belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:
Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT alkalmatlan, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) AT a 321/2015.Korm.r.21.§(3) a) alapján ismertetesse a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben, szerződésszerűen teljesített tervezési szolgáltatásra vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásait. AK a 321/2015. Korm. r. 21. § 3a) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A ref. mennyiség több szerződésből is összetevődhet.
AK hivatkozik a Korm. r. 21/A. § és 22. §-ára.
AT a Korm.r.21.§(3) b) alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni (M2-M5):
M2) 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet I.2 rész építészeti tervezési („É”) jogosultság megszerzéséhez szükséges, okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.
M3) 1 fő a 266/2013 Korm. rendelet 1. melléklet I.2 rész építmények gépészeti tervezési („G”) jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
b) okl energetikai mk. épületgépész szakirányú 3év, vagy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirányú 5év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú vagy okl. energetikai mk. épületgépész szakirányú vagy okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirányú vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.
M4) 1 fő a 266/2013 Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V”) jogosultság megszerzéséhez szükséges
a) okl. villamosmérnökként, 3év vagy
b) villamosmérnökként épületvillamossági szakirány, 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirányú végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező szakember.
M5) 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Tartószerkezeti tervezési szakterület” („T”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. szerkezet-építő mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A 4 terület (M2-M5) vonatkozásában egy személy több pozícióra nem jelölhető meg.
Igazolás M1-M5:
A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk. követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján utólagosan, de az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények (M1-M5) tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti alkalmassági köv. vonatkozásában: a szolg. tárgya, a szolg. mennyisége, szerződéskötő másik fél megnevezése, a telj.ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját), nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK hivatkozik a Korm.r. 22.§ (1) bek.-ére.
M2)-M5) szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza (KKD 10.sz. minta), rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
AK hivatkozik a Kbt.65.§(6)-(7),(9) és (11), 140.§(9) és a Korm.r. 22.§-ra és 24.§(1) bek is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített de legfeljebb kilenc éven (108 hó) belül megkezdett
- legalább 1 db vadállat tartó helyeket is magában foglaló magasépítési létesítmény engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
- legalább 1 db. édesvízi vagy legalább 1 db. sós vizű állattartás céljára szolgáló min. 75 nm alapterületű medence kialakításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
- legalább 1 db min. 3.000 m2 alapterületű épület kialakításának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
- legalább 1 db. madarak befogadására alkalmaz röpde engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának az elkészítése.
M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész Építészeti tervezési terület („É”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M3) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész, „Építmények gépészeti tervezési szakterület” („G”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges,
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
b) okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirány 5 év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5 év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirány vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány, vagy okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány, vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V)” jogosultság megszerzéséhez szükséges, okl. villamosmérnökként 3 év, vagy villamosmérnökként épületvillamosság szakirány 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamosság szakirány vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M5) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész „Tartószerkezeti tervezési szakterület” („T”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. szerkezet-építő mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés utófinanszírozású.
A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
Ajánlatkérő előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Részszámla benyújtására Ajánlatkérő lehetőséget biztosít: A feladat elszámolása 2 rész és egy végszámlával történik.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervezési szerződéstervezet tartalmazza.
A késedelmi kötbér naptári naponként kerül felszámolásra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényre.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.
A végszámla összege a nyertes ajánlat szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Polgármesteri Kabinet, 113. iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
b. A Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK a P1), M1)-M5) pontok szerinti alk.feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
d. A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalon. A KKD a Kbt.57.§(2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
e. AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg: Ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege adja. Bírálat során a maximálisan adható összpontszám 100 pont.
Ajánlati ár:
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
- Ajánlati ár esetében AK a Felolvasólapon szereplő nettó árat értékeli.
- Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja AK.
M2)-M5) műszaki szakmai alk. megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel vagy képzettséggel rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje:
- Ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot ad.
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0-10.
- Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő szakmai többlet gyakorlati időt értékeli. Az ajánlat pontszámát egyenes arányosítás módszerével számítja AK.
- Egy értékelési alszempont tekintetében csak egy fő szakember jelölhető meg.
- Ajánlat legkedvezőtlenebb szintje 0 hónap melynek megajánlását ajánlatkérő 0 ponttal értékeli.
- Ajánlatkérő szakmai ajánlat keretében az M2-M5) pontban bemutatott szakembereket kívánja értékelni.
f. AK hiv. a Kbt. 47.§ (2) bek.
g. A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
h. FAKSZ adatai: Dr. Kovács Előd (00645)
i. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
j. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. késedelmi kötbér:
- a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó tervezési díjának 1%-a/naptári nap,
- maximális mértéke a késedelemmel érintett szolg. nettó tervezési díjának 20%-a.
2. meghiúsulási kötbér:
- alapja a tervezési díj nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
k. AT nyújtsa be:
1. ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alk. igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
2. nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására. (KD 1/A melléklet)
3.a KD 2. melléklet szerinti nyilatkozatokat, kivéve a 5., 8-11. számú nyilatkozatokat, amelyeket csak a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra kell benyújtani.
l. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
m. AT-nek nyertessége esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó tervezésre vonatkozóan 1000000 Ft/káresemény, és 5000000 Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosít. szerz. kell kötnie, vagy meglévő biztosítását a szerz. tárgyára, a fenti összegig ki kell terjesztenie, melyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatni.
n. Helyszíni bejárás időpontja: 2018. május 3. 13:00 óra. Helyszín: Az Állatkert főbejárata előtt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -a szerint.
Folytatás a II.2.14.) További információ pontból:
A Nyíregyházi Állatpark 35 hektáron terül el, egységes arculattal rendelkező, egységes szakmai elvek alapján épülő, az egyes állatbemutatók és állatházak szoros korrelációjában működő egység. Ugyan, ez a 35 hektár több helyrajzi számból áll össze, de a projektben szereplő elemek, még ha távol is esnek egymástól, egy helyrajzi számon vannak. A tervezés folyamán nagyon fontos, mivel Európa egyik vezető állatkertjéről van szó, hogy lehetőleg egységes építészeti stílus mentén történjenek a fejlesztések
A beszerzés tárgyát képező egyes feladatok több részből állnak, de az egyes munkafolyamatokat eredményesen és hatékonyan csak összehangoltan lehet elvégezni; műszaki és gazdaságossági szempontból ezen munkákat egy cégnek kell összehangolva elvégeznie.
Az állatkerti állatházak tervezésére nagyon szigorú és szabott irányelveket állapít meg az Európában működő szakmai szervezet, melynek tagja a Nyíregyházi Állatpark is, ezeket figyelembe kell venni a tervezés során, és egy tervező, vagy tervezőiroda a park több részén megvalósuló állatházakat sokkal jobban össze tudja hangolni, és a szakmai felkészítést az Állatpark részéről is sokkal hatékonyabban lehet egy kiválasztott csapattal lefolytatni.
Az egyes részfeladatok különböző szolgáltatók által történő ellátása munkaszervezési szempontból gazdaságosan és jó minőségben nem elvégezhető, továbbá a részajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.
Részajánlattétel esetén ajánlatkérő nem tudná megfelelően összehangolni az egyes feladatokat végző cégek tevékenységét sem időben, sem szakmailag. Emellett ajánlatkérő számára aránytalanul nagy terhet jelentene az egyes szolgáltatások több cég közötti koordinációja, szakmai és pénzügyi adminisztrációja. Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák