Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/73
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.14.
Iktatószám: 6447/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő (AK) mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368525
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000444882022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000444882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen IMCS tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000444882022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési Szerződés keretében Debrecen Intermodális Közlekedési Központ építése és Főpályaudvar rekonstrukció projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátása. (I000.14.1., I000.14.11., I000.14.13., I000.14.14., I000.14.15., I000.14.16., I000.14.17., I000.14.18.)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen IMCS tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71242000-6
71240000-2
71241000-9
71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő (AK) mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen intermodális csomópont előkészítése, tervkészítési feladatok ellátása:
1. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése
2. Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése
3. Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
4. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése
5. Engedélyezési tervdokumentáció készítése
6. Hatósági engedélyek beszerzése
7. A hatósági engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódóan – amennyiben a műszaki tartalom alapján szükséges – Nobo/Debo tanúsítás megszerzése
8. Kiviteli terv-dokumentáció készítése
9. Kiviteli tervek alapján tervezői költségbecslés készítése
10. Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és Költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása
11. Telekalakítási és Kisajátítási terv készítése
12. Szabályozási tervmódosítás készítése szükség szerint
A tervezési terület a város központi-déli részén található, elsődlegesen a Vasútállomás épületének helyet adó ingatlan és annak közvetlen környezetében, illetve a Vasútállomáshoz funkcionálisan kapcsolódó területek.
A tervezési feladat során kidolgozandó műszaki tartalom: A tervezési feladat a Debrecen Intermodális Csomópont kialakításához szükséges projektelemek megtervezése beleértve a közútfejlesztési elemek, parkolóház-építési, épületbontási -építési -felújítási elemek, továbbá a buszpályaudvar kialakítása, az IMCS területének környezetrendezése, a közműépítések és az utastájékoztatás fejlesztésére vonatkozó tervkötetek kiviteli terv szintig történő kidolgozása.
Buszpályaudvar: A jelenlegi Nagyállomás buszmegállóhely átalakításával és a vasúti felvételi épület részleges bontásával egy új P+R parkolóház alakítandó ki, melynek utcaszintjén egy 17 db indítóállású, 7 db érkezőállású helyi és helyközi autóbusz állomást kell megtervezni. A parkolóház környezetében 23 db busz rövididejű tárolásának a lehetőségét is biztosítani kell.
Felvételi épület: Az „A” épület elbontásra tervezendő és a helyén a parkolóház és a buszpályaudvar létesítendő, a „B” és „C” épületek rekonstrukciója és újraosztása tervezendő. Az elbontásra kerülő épületrész funkciói a megmaradó épületekbe áthelyezendőek. A felújítás során az utas funkciókat tartalmazó „B” épület építészeti kialakítása megőrzése javasolt.
Az előzetes tanulmányok alapján mintegy 3.850 m2 területen épületek bontását kell megtervezni, mintegy 11.700 m2 területű épületnagyság részleges belső bontása és átalakítása tervezendő és mintegy 9.300 m2 területű új állomási épületszárnyat kell megtervezni. Az „A” épület bontása miatt az épületben található, a MÁV állomás teljes energiaellátását biztosító, transzformátorház kiváltására csak vázlatterv szinten kell javaslatot készíteni.
Parkolók: A 115 db felszíni személygépkocsi parkolóállás kialakítása a vasúti felvételi épülettől délnyugatra eső Posta épület előtti területeken. 500 személygépkocsi számára többszintes P+R parkolóház tervezése a tervezési feladat részét képező buszpályaudvar területén. A parkolóház első emeletén kereskedelmi és szolgálati létesítmények elhelyezhetőségét biztosítani kell. Az IMCS területén belül 10-10 db K+R és taxiállás és 210-250 B+R elhelyezésének a lehetőségét is biztosítani szükséges. A parkolóház kialakítása 4 szinten mintegy 16.450 m2-en tervezett.
Útépítés: A projekt érinti a 4. számú főút vasútállomás előtti szakaszát és a 47. sz. főút csatlakozó szakaszát, csomópontját. Az állomás előtti szakaszon a 4. számú főút korrekciója tervezett, megfelelő megközelíthetősége érdekében turbókörforgalom alakítandó ki a 4. sz. főút Sumen utcai csomópontjának környezetében. Ez a többsávos körforgalmú csomópont fogja biztosítani a 4-es és 47-es utak csatlakozását. Az autóbusz-állomáshoz, a parkolóházhoz és az ott elhelyezett kereskedelmi létesítményekhez a 4. számú főúton új, szintbeli, jelzőlám-pával védett gyalogos átkelőhely létesül.
Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok biztosítása a Homokkert irányába: A Petőfi tér és a Homokkerti városrész közötti kerékpáros kapcsolatot az „A” aluljáró biztosítja. Jelen feladat során ennek 1. szakaszát kell megtervezni, amely a felvételi épület és a Petőfi tér közötti térszín alatti kapcsolatot biztosítja. Ezen tervezendő aluljárószakasz hossza a levelező rámpával együtt kb. 95m. Az itt megjelenő rámpa nagy alapterülete és elválasztó hatása miatt meg kell találni a megfelelő építészeti eszközöket a környezetbe illesztéshez. Az „A” aluljáró 2. és 3. szakaszát csak vázlatterv szinten kell megtervezni, melynek műszaki részletezettségére vonatkozó elvárások a Dokumentáció III. kötetében kerülnek bemutatásra.
További tervezett gyalogos kapcsolatot biztosítana a Piac utcai irány továbbvezetésében a peronok irányába a „C” aluljáró. A jelen feladat során ennek 1. szakaszát kell megtervezni a felújításra és átépítésre kerülő „C” épület alatt kb. 33 m hosszban. A „C” aluljáró 2. szakaszát csak vázlatterv szinten kell megtervezni, melynek műszaki részletezettségére vonatkozó elvárások a Dokumentáció III. kötetében kerülnek bemutatásra.
Vasúti energiaellátás
Az „A” épület bontása miatt az épületben található, a MÁV állomás teljes energiaellátását biztosító 2. számú transzformátorház, valamint a hozzá kapcsolódó kapcsolókert kiváltásra, az „A” épületszárnyon keresztül haladó 10kV-os és 0,4kV-os kábelszakaszok kiváltásásra vagy védelembe helyezésére kerülnek. Az energiaellátás elemeinek tervezésére vonatkozó részletes elvárások a Dokumentáció III. kötetében kerülnek bemutatásra.
Villamos kapcsolat: Az 1-es és 2-es villamosok hurok fordulója, a remíz és a repülőtér felé vezető vágány kapcsolat és a megállóhelyek peronjának mérete, elhelyezése változatlan marad.
Utastájékoztatás: Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont teljes területén, minden szintjén audio és vizuális tájékoztató rendszert kell megtervezni.
Környezetrendezés: A szabadterek és zöldfelületek minőségi átalakítása a következő öt jól elkülöníthető részen: Petőfi tér állomási előtér területe, Buszpályaudvar területe, 4. sz. főút, körforgalom és busztárolás környezete, Posta előtti terület, Zöldtető.
A feladatokat részletesen a szerződéstervezet és a feladatleírás tartalmazza. A bemutatott méretek a továbbtervezés során felülvizsgálandók és a tervezendő koncepcióhoz igazítandók. Emiatt a méretek akár jelentős mértékben is módosulhatnak.
Az új létesítmények vagy meglévő létesítmények átépítéséhez szükséges közműkiváltások tervezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. minőségi kritérium: AF III.1.3. M/2.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. b) pontban meghatározott alk. köv-en felüli projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 10
2 2. minőségi kritérium: AF III.1.3. M/2.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. b) pontban meghatározott alk. köv-en felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 10
3 3. minőségi kritérium: AF III.1.3. M/2.3. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. b) pontban meghatározott alk. köv-en felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 10
4 4. minőségi kritérium: AF III.1.3. M/2.4. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4. b) pontban meghatározott alk. köv-en felüli többlettapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) 10
5 5. minőségi kritérium: 1 fő Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület szerinti szakértő megajánlása (AF VI.3) 18. pontjának megfelelő szakember) (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159
Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadóak.
Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani, arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékletei nélkül) és annak érkeztetési igazolása. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).
Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:
SZT/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
amennyiben a tervezői szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplő a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (11-12), 69. § (11a) és a Kr. 19. § (3), (5) és (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
P/1.:
amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és/vagy engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összességében nem éri el a nettó 650.000.000 HUF összeget.
AK:
„közúti infrastruktúra fejlesztés” alatt a közúti létesítmény - csomópont, útszakasz - építésére és/vagy a meglévő közúthálózat lényeges módosítására irányuló fejlesztést érti, amely hatással van a forgalomra és a forgalombiztonságra.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások (ig.) benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell ig-ni az alk. köv-eknek való megfelelést:
M/1.:
a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint igazolt ismertetését (Kr. 21.§ (3a) bek. b) pont szerint), amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a szerz-t kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerz. telj.-nek idejét (időtartamát), azaz a telj. kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap részletességgel/,
- a ref.ig. vagy nyil. kiállítójának nyil-atát arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
Ha az AT a ref-át közös AT-ként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref. ig-ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a ref. mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.
A Kr. 22.§ (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó. Ha a referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
M/2.:
a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a végzettséget (v.) illetve képzettséget (k.) igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz (öé.) és rendelkezésre állási nyil. egyszerű másolati példányának csatolásával. (Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja)
Az öé-nak tartalmaznia kell az adott szakember (SZE) gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott SZE által ellátott feladat, tev. ismertetését, a tev. kezdő és bef. idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott SZE az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A rendelkezésre állási nyil-nak tartalmaznia kell a szakember nyil-át arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbesz. elj. eredményeként kötött szerz. teljesítése alatt rend-re fog állni.
AK a gyak., ill. a gyak-i idő meglétét az öé. alapján ellenőrzi.
A v. illetve k. egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
Az időben párhuzamos gyak-i idők csak egyszer számítanak bele az adott SZE gyak. idejébe az alk. köv-nek történő megfelelés, és az ért-i szempontokra tett megajánlás igazolásakor.
Ajánlattevőnek a szakmai önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.
M/1-M/2.:
1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT(kapacitást biztosító szervezet) aj-ában köteles az EEKD-ba foglalt nyil-át benyújtani azzal, hogy a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyil-át (az alk. köv-eknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyil-ni az EEKD-ban, hogy megfelel az alk. köv-eknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
2. Igazolási mód az aj-ok elbírálásához:
AK a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az aj-ban be kell nyújtani a kapacitásait rendelk-re bocs. szerv. részéről az EEKD-ot, az ig-ok benyújtásának előírásakor pedig e szerv-nek - kizárólag az alk. köv-ek tekintetében - az előírt ig-i módokkal azonos módon kell ig-nia az adott alk. felt-nek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:
M/1.: nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:
M.1/1. legfeljebb négy darab szerződés keretében teljesített olyan eng.terv és/vagy kivit.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val, mely(ek) az alábbi tervezési feladatokat is magába foglalta(k) összesen:
• min. 1 db belterületi közúti csomópont tervezése,
• min. 6.500 m2 összterületű középület és/vagy épületegyüttes építésének és/vagy felújításának tervezése,
• min. 350 férőhelyes parkolóház tervezése,
• min. 17 állásos buszpályaudvar tervezése,
• min. 50 m hosszú gyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy közúti aluljáró tervezése,
• min. 1 db vasúti energiaellátást biztosító villamos vezetékhálózat tervezése.
M.1/2. közösségi közlekedés- és/vagy intermodális csomópont projekthez kapcsolódó környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) és/vagy környezeti hatástanulmány (KHT) készítése tárgyú referenciával, amely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).
M.1/3. olyan referenciával, amely intelligens utastájékoztató rendszer tervezésére vonatkozik.
Fogalmak az M/1. pont tekintetében:
„közúti csomópont”: a közúti forgalom külön sávokkal vagy jelzőlámpával szabályozott útkereszteződése, útelágazása, illetve útbecsatlakozása;
„középület”: olyan épület, amely a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, az egész lakosság érdekeit szolgálja, és használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei);
„épület”: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából;
„épületegyüttes”: Egy telken vagy egy telektömbön belül felépített azonos rendeltetésű épületek;
„parkolóház”: közforgalom számára nyitott, parkolási célú épület;
„buszpályaudvar”: a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló olyan létesítmény, ahol a személyszállító autóbuszok indítása és fogadása történik;
„aluljáró”: olyan műtárgy, amely a forgalmat a természetes terepszinttől mélyebben, valamely keresztezendő mesterséges létesítmény alatt vezeti át;
„környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció”: AK a környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáción a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmat érti;
„környezeti hatástanulmány”: AK a környezetvédelmi hatástanulmányon a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmat érti.
A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.
Az M/1.1. pont szerinti követelmények legfeljebb négy, az M/1.2. pont szerinti követelmények legfeljebb kettő, az az M/1.3. pont szerinti követelmények legfeljebb egy referenciával igazolhatók azzal, hogy az M/1.1., M/1.2. és M/1.3. referenciák között az átfedés megengedett, azaz AK ezen referenciák tekintetében nem vár el külön-külön referenciákat.
M/2.:
nem rendelkezik min. az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M/2.1. min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, valamint
b) min. 36 hó projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng. és/vagy kiv. terveinek elkészítése terén.
Ajánlatkérő előírja, hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) köteles elvégezni, melyre tekintettel a jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (7) bek nem alkalmazható.
M/2.2. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, valamint
b) min. 36 hónap közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület és/vagy épületegyüttes építésének és/vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésében szerzett gyakorlattal.
M/2.3. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „GT” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, valamint
b) min. 36 hó földalatti műtárgy tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá
c) rendelkezik olyan útépítéshez és/vagy vasútépítéshez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, amely projekt tartalmazott legalább 70 méter hosszú gyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy közúti aluljáró tervezését is.
(a harmadik követelmény a második követelménnyel (azaz a b) és c) pont szerinti tapasztalat) időben átfedésben lehet)
M/2.4. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VV” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel, valamint
b) min. 36 hó vasúti villamos berendezések, és /vagy áramellátó rendszerek tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül. A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Fogalmak az M/2. pontok tekintetében:
„Projektvezető”: olyan szakember, aki az adott tervezési projekten ellátja a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.
„Projektvezető-helyettes”: olyan szakember, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projekt-vezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.
Karakterkorlát miatt folytatás VI.4.3) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz. bizt. köt.:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi
0,5 %. (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a (rész)teljesítés nettó tervezői díj 15 %-a.
Jótállási idő: 36 hónap.
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) + 45 nap.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.
Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1%-a.
Fiz. felt-ek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés devizaneme: HUF
A finanszírozás tervezett forrása: hazai
A szerződés kedvezményezetti finanszírozású.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (4)-(6), (11)-(12) bek., 27/A. §
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2007. évi CXXVII. tv.
AK a szerződés teljesítése során a részszámlázás lehetőségét a szerz. tervezet szerint biztosítja.
A feltételek részleteit a szerz. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).
2) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
3) A közbesz. dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
4) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához kötött, melynek mértéke: 9.200.000,- Ft. Az AB teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint. Átutalás esetén Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 (IBAN:HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalás esetén: Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét; az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Garancia szerződés, készfizető kezesség esetén: az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerint; biztosítási szerződés esetén: a kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerinti formában. Az AB-ra von. részletes szabályokat a közbesz. dok-ok tartalmazzák.
5) A nyertes ajánlattevő köteles szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 100 mFt/káresemény és 200 mFt/év.
6) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő/közös ajánlattevő(k) vonatkozásában.
7) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.
Értékelés módszere:
(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutatója szerint) a(z):
• „Ár” - fordított arányosítás.
• „Minőségi szempontok 1-4.” - egyenes arányosítás. A megajánlás legkedvezőbb szintje a minőségi értékelési szempontok esetén legfeljebb 36 hónap, azzal, hogy ezen értékelési szempontokra 0 hónap megajánlás is tehető.
• „Minőségi szempontok 5.” - pontozás. „Igen” válasz esetén 10 pont, „Nem” válasz esetén 0 pont.
8) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakember(ek) a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, (vagy azzal egyenértékű) aktív jogosultsággal:
M/2.1. pont - „KÉ-K”, M/2.2. pont - „É”, M/2.3. pont - „GT”, M/2.4. pont – „KÉ-VV”, a felhívás II.2.5. pont 5. minőségi értékelési szempont esetében: „KÉ-KK” jogosultság
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
11) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
13) AT-nek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.
14) AK rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.
15) AK alkalmazza a Kbt. 69. § (7) bekezdését, így az M/2.1-M/2.4 pontban foglalt alkalmassági követelmények igazolása érdekében a szakemberek önéletrajzának, rendelkezésre állási nyilatkozatának és a végzettséget igazoló dokumentumok másolati példányának a benyújtása a bírálat első szakaszában szükséges.
16) A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező munka teljes tervezési időszakát lefedő és teljes pénzügyi fedezetét biztosító összeg nem áll rendelkezésre.
17) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A sok szakágat magába foglaló tervezési folyamat, valamint az egymásra épülő és egymást kiegészítő háttértanulmányok és tervdokumentációk komplex feladatot jelent. A tervezési feladat egymásra épülő, egymástól el nem választható, egymással összefüggő tevékenységek összessége. Továbbá, a komplex tervcsomag egy vállalkozó által történő készítése kevesebb kockázatot hordoz magában a késésben, amely negatívan befolyásolná a projekt határidőre történő megvalósítását. Ezért nem indokolt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása.
18) A felhívás II.2.5. pont 5. minőségi értékelési szempont esetében megajánlott szakemberek tekintetében az alábbi követelményeket írja elő:
5. értékelési szempont:
1 fő tervező, aki rendelkezik:
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-KK” tervezői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel, valamint
- minimum 1 db olyan közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, amely projekt tartalmazott legalább 3 féle közlekedési mód együttes forgalomszabályozásának és/vagy forgalomirányításának tervezését is.
Az 5. értékelési szempont tekintetében megnevezett szakember és az M/2.1 - M/2.4. pont szerinti bármelyik szakember lehet ugyanaz a személy, azaz az átfedés megengedett.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" alpont folytatása:
Ajánlatkérő „eng.terv” alatt engedélyezési tervet, „kivit.terv” alatt kiviteli szintű tendertervet, az M/2.1., M/2.2., M/2.3. pontokban a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokat érti.
„Közúti infrastruktúra fejlesztés”: közúti létesítmény - csomópont, útszakasz - építésére és/vagy a meglévő közúthálózat lényeges módosítására irányuló fejlesztés, amely hatással van a forgalomra és a forgalombiztonságra.
„Közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület”: minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben, közösségi közlekedéssel (tömegközlekedéssel) összefüggően utasforgalom valamint utaskiszolgálás, továbbá ezen alágazatok közötti átszállási kapcsolatok megteremtése történik. (pl: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, helyi közforgalmú autóbusz végállomás épülete, helyi, vagy városi vasútvonal végállomási épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)
„Közösségi közlekedésfejlesztés” fogalma alatt AK a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában: minden olyan tevékenységet, amely a közösségi közlekedésben (tömegközlekedésben), vagy a közösségi- és az egyéni közlekedés között, egy adott közlekedési alágazaton belüli, vagy különböző közlekedési alágazatok közötti infrastruktúra fejlesztését foglal magában.
„Intermodális csomópont”: több közlekedési mód összekapcsolására alkalmas, speciális funkciókkal bíró létesítmény, ahol vasúti, közúti gépkocsis, helyi autóbusz, helyközi-távolsági autóbusz, kerékpáros és gyalogos közlekedési elemek találkoznak és a közlekedésben résztvevő szereplők egy sűrűn beépített városi környezetben kialakított helyszínen cserélnek/váltanak közlekedési módot.
„Intelligens utastájékoztató rendszer”: valós idejű, legfrissebb információt nyújtó rendszer, mely integráltan kezeli a különböző közlekedési módok menetrend információit.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák