Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/66
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.05.
Iktatószám: 6518/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye: - Belterület határától - Bedő Albert utcáig - Bedő Albert utcától – Jászai M. utcáig - Jászai M. utcától - Mester utcáig - Rákóczi utcától – Vásártér utcáig - Vásártér utcától - Téglás település határig
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: "VAJDA ÉS TÁRSA" 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15728537209
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáfordi Dénes
Telefon: +36 52583411
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu
Fax: +36 52384290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduhadhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kerékpárút kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000178242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a „1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás beruházás keretében kerékpárút kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása”:
Belterület határától - Bedő Albert utcáig: elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
Az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút 3,25 m épített szélességgel valósul meg, két oldalon 0,12 cm széles sárga színű optikai vezetősávval. Ezen a szakaszon a csatlakozásokban profilmarással csatlakozunk a meglévő burkolatokhoz.
A folyópálya szakaszon a padkát le kell nyesni és a felületet le kell takarítani. A kellősítést követően 1 rtg-ben aszfalt kiegyenlítő és egyben kopóréteg is épül. A kerítés felől földpadkát, a közút felől nemesített padkát kell építeni.
A buszmegálló mellett a pályát le kell marni, hogy ne legyen a kerékpárút ma-gasabban mint a peron.
Bedő Albert utcától – Jászai M. utcáig: elválasztott gyalog-és kerékpárút
Az elválasztott gyalog és kerékpárút 5,05 m épített szélességgel valósul meg.
A kerékpárutat a felület bal oldalára terveztük 2,30 m szélességben. A kerék-párút két oldalán 0,12 cm széles sárga színű optikai vezetősáv felfestését terveztük.
A felület vízelvezetését tervezett folyókával oldunk meg mely a burkolat szélétől 1,00 m-re helyezkedik el, mivel a folyóka elem nem kerülhet a gázvezeték fölé. Erről kutatóárkokkal, aknákkal meg kell győződni és szakfelügyelet mellett lehet csak továbbépíteni.
A folyókákat be kell kötni a meglévő víznyelőkbe felszíni bevezetéssel.
Jászai M. utcától - Mester utcáig: elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
A Jászai M. utcától a terep miatt nem lehetséges az elválasztás nélküli rend-szert továbbépíteni. Ezért a buszöbölig elválasztás nélküli kerékpárútként épül. A buszöbölnél csak burkolati jel festés, valamint a folyókák helyreállítását kell elvégezni.
A buszöbölnél lévő szűkületet a kerékpárút mindkét irányban táblával elő kell jelezni.
A buszöböltől a meglévő pálya felületét le kell marni, szükség esetén a pálya szerke-zet cseréjét el kell végezni.
Az elválasztás nélküli kerékpárút új aszfalt kopóréteget kap a folyóka és a telekhatár között. A szükséges szélesítéseket a mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni.
A Radnóti utca felé nincs szabványos kerékpárút csatlakozás. Ezért annak kiépítését el kell végezni. A folyókát át kell építeni úgy, hogy az járható legyen.
A Malom utca sarkán lévő ABC előtti díszpark burkolatát el kell bontani, helyette a felületet a mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni.
A párhuzamos állású parkolók magasabban helyezkednek el mint a kerékpárút, ezért ezt a szintkülönbséget lépcsőkkel terveztük megoldani.
A Nyíl utcától ismét el kell bontani a meglévő pályaszerkezeteket, helyette a minta-keresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni a tervezett pályát.
A Béke útja 46 sz ház előtt lévő buszmegálló illetve peron elhelyezkedése miatt a a kerékpárúton jelentős útszűkületet kell alkalmaznunk melyet útburkolati jelekkel (opti-kai vezetősáv, piktogram) tervezünk biztonságossá tenni.
A Vértanuk utca felé nincs kerékpárút csatlakozás. Ezért annak kiépítését el kell vé-gezni.
A Rhénes utca sarkán lévő oszlop és transzformátor áthelyezése nagyon nagy költsé-gekkel járna, ezért a kerékpárosokat elválasztjuk a gyalogosoktól, valamint a kerék-páros irányokat is elválasztjuk. Így megoldható az oszlop biztonságos kikerülése.
A sávos terelőtáblák és a kikerülési irány táblákat ki kell helyezni.
A Béke útja 22, 18 sz ingatlanok előtt lévő oszlopoknál az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szűkítését terveztük.
A 10026/1 és 10024 hrsz-ú ingatlanok telekhatárának vonalától csak a meglévő pálya marását kell elvégezni a 12 sz. ház lépcsőjéig. Ezt követően az aszfalt kopó-réteg építhető.
Innentől csak a terv szerinti függőleges és vízszintes forgalomtechnikát kell megépíteni a Petőfi utcáig.
A Petőfi utcától a Mester utcáig tartó szakaszon a teljes pályát el kell bontani, és helyette a mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni.
Rákóczi utcától – Vásártér utcáig: kerékpárút, mivel ezen a szakaszon önálló járda van a gyalogosok számára
A Rákóczi utcától a Vásártér utcáig tartó szakaszon a meglévő kerékpárút mel-lett folyóka található. Ennek átépítése jelentős költségekkel járna. Ezért a felada-tunkat úgy oldottuk meg, hogy a kerékpárút felületéből 4 cm marást és szélesítést követően épülhet meg a 2,55 m széles épített kerékpárút. Erre kerül felfestésre a 2,30 m széles kerékpárút-sáv. A gyalogjárdán nem terveztünk beavatkozást. Azon-ban a Vásártér utca felől a gyalogos csatlakozást megoldottuk.
Vásártér utcától - Téglás település határig: elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
A Vásártér utcától a kerékpárút lejjebb helyezkedik el mint a közút. Ezt orvosol-va a pályát olyan szintre emeltük, hogy a víz a közút melletti „K” szegély mellett a víznyelőkbe folyhasson. Továbbá a kerékpárutat kiszélesítjük 3,00 m épített széles-ségűre. (szegélyek között).
A burkolati jelek között 2,75 m az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút.
A buszmegálló mellett a pályát le kell marni, hogy ne legyen a kerékpárút ma-gasabban mint a peron.
A LIDL áruháznál a gyalogátkelő hely előtti burkolat átépítését terveztük. A PENNY áruház gyalogátkelőhely előtti burkolat megmarad.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 165787402 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút kialakítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45247112-8
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: - Belterület határától - Bedő Albert utcáig
- Bedő Albert utcától – Jászai M. utcáig
- Jászai M. utcától - Mester utcáig
- Rákóczi utcától – Vásártér utcáig
- Vásártér utcától - Téglás település határig
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a „1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás beruházás keretében kerékpárút kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása”:
Belterület határától - Bedő Albert utcáig: elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
Az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút 3,25 m épített szélességgel valósul meg, két oldalon 0,12 cm széles sárga színű optikai vezetősávval. Ezen a szakaszon a csatlakozásokban profilmarással csatlakozunk a meglévő burkolatokhoz.
A folyópálya szakaszon a padkát le kell nyesni és a felületet le kell takarítani. A kellősítést követően 1 rtg-ben aszfalt kiegyenlítő és egyben kopóréteg is épül. A kerítés felől földpadkát, a közút felől nemesített padkát kell építeni.
A buszmegálló mellett a pályát le kell marni, hogy ne legyen a kerékpárút ma-gasabban mint a peron.
Bedő Albert utcától – Jászai M. utcáig: elválasztott gyalog-és kerékpárút
Az elválasztott gyalog és kerékpárút 5,05 m épített szélességgel valósul meg.
A kerékpárutat a felület bal oldalára terveztük 2,30 m szélességben. A kerék-párút két oldalán 0,12 cm széles sárga színű optikai vezetősáv felfestését terveztük.
A felület vízelvezetését tervezett folyókával oldunk meg mely a burkolat szélétől 1,00 m-re helyezkedik el, mivel a folyóka elem nem kerülhet a gázvezeték fölé. Erről kutatóárkokkal, aknákkal meg kell győződni és szakfelügyelet mellett lehet csak továbbépíteni.
A folyókákat be kell kötni a meglévő víznyelőkbe felszíni bevezetéssel.
Jászai M. utcától - Mester utcáig: elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
A Jászai M. utcától a terep miatt nem lehetséges az elválasztás nélküli rend-szert továbbépíteni. Ezért a buszöbölig elválasztás nélküli kerékpárútként épül. A buszöbölnél csak burkolati jel festés, valamint a folyókák helyreállítását kell elvégezni.
A buszöbölnél lévő szűkületet a kerékpárút mindkét irányban táblával elő kell jelezni.
A buszöböltől a meglévő pálya felületét le kell marni, szükség esetén a pálya szerke-zet cseréjét el kell végezni.
Az elválasztás nélküli kerékpárút új aszfalt kopóréteget kap a folyóka és a telekhatár között. A szükséges szélesítéseket a mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni.
A Radnóti utca felé nincs szabványos kerékpárút csatlakozás. Ezért annak kiépítését el kell végezni. A folyókát át kell építeni úgy, hogy az járható legyen.
A Malom utca sarkán lévő ABC előtti díszpark burkolatát el kell bontani, helyette a felületet a mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni.
A párhuzamos állású parkolók magasabban helyezkednek el mint a kerékpárút, ezért ezt a szintkülönbséget lépcsőkkel terveztük megoldani.
A Nyíl utcától ismét el kell bontani a meglévő pályaszerkezeteket, helyette a minta-keresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni a tervezett pályát.
A Béke útja 46 sz ház előtt lévő buszmegálló illetve peron elhelyezkedése miatt a a kerékpárúton jelentős útszűkületet kell alkalmaznunk melyet útburkolati jelekkel (opti-kai vezetősáv, piktogram) tervezünk biztonságossá tenni.
A Vértanuk utca felé nincs kerékpárút csatlakozás. Ezért annak kiépítését el kell vé-gezni.
A Rhénes utca sarkán lévő oszlop és transzformátor áthelyezése nagyon nagy költsé-gekkel járna, ezért a kerékpárosokat elválasztjuk a gyalogosoktól, valamint a kerék-páros irányokat is elválasztjuk. Így megoldható az oszlop biztonságos kikerülése.
A sávos terelőtáblák és a kikerülési irány táblákat ki kell helyezni.
A Béke útja 22, 18 sz ingatlanok előtt lévő oszlopoknál az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szűkítését terveztük.
A 10026/1 és 10024 hrsz-ú ingatlanok telekhatárának vonalától csak a meglévő pálya marását kell elvégezni a 12 sz. ház lépcsőjéig. Ezt követően az aszfalt kopó-réteg építhető.
Innentől csak a terv szerinti függőleges és vízszintes forgalomtechnikát kell megépíteni a Petőfi utcáig.
A Petőfi utcától a Mester utcáig tartó szakaszon a teljes pályát el kell bontani, és helyette a mintakeresztszelvény szerinti rétegrenddel kell megépíteni.
Rákóczi utcától – Vásártér utcáig: kerékpárút, mivel ezen a szakaszon önálló járda van a gyalogosok számára
A Rákóczi utcától a Vásártér utcáig tartó szakaszon a meglévő kerékpárút mel-lett folyóka található. Ennek átépítése jelentős költségekkel járna. Ezért a felada-tunkat úgy oldottuk meg, hogy a kerékpárút felületéből 4 cm marást és szélesítést követően épülhet meg a 2,55 m széles épített kerékpárút. Erre kerül felfestésre a 2,30 m széles kerékpárút-sáv. A gyalogjárdán nem terveztünk beavatkozást. Azon-ban a Vásártér utca felől a gyalogos csatlakozást megoldottuk.
Vásártér utcától - Téglás település határig: elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
A Vásártér utcától a kerékpárút lejjebb helyezkedik el mint a közút. Ezt orvosol-va a pályát olyan szintre emeltük, hogy a víz a közút melletti „K” szegély mellett a víznyelőkbe folyhasson. Továbbá a kerékpárutat kiszélesítjük 3,00 m épített széles-ségűre. (szegélyek között).
A burkolati jelek között 2,75 m az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút.
A buszmegálló mellett a pályát le kell marni, hogy ne legyen a kerékpárút ma-gasabban mint a peron.
A LIDL áruháznál a gyalogátkelő hely előtti burkolat átépítését terveztük. A PENNY áruház gyalogátkelőhely előtti burkolat megmarad.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő min. középfokú végzettségű szakember mélyépítési és/vagy felújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban , min. 0, max. 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik kerékpárút építési vagy felújítási munkák irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem) 10
3 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy a Kbt. Harmadik rész, 115. § szerint az építés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot a tervező által készített költségvetés alapján.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút kialakítása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "VAJDA ÉS TÁRSA" 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12901207209
Postai cím: Nyíl Utca 26.
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
E-mail: vajdaestarsa2002@gmail.com
Telefon: +36 304887350
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12901207209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
E-mail: vajdamelyepito@gmail.com
Telefon: +36 305728224
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165204282
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 165787402
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10680476209
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476209

Hivatalos név: MAGYAR FÖLDGÉP ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: 14603060209
Postai cím: Rákóczi Út 15
Város: Nyíracsád
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4262
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14603060209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: "VAJDA ÉS TÁRSA" 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12901207209
Postai cím: Nyíl Utca 26.
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12901207209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/02/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás 2022. február 18-án került megküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára.
2. Az ajánlattételi határidő 2022. március 7. 11.00 óra volt.
3. Az összegezés elkészítésének és megküldésének az időpontja: 2022. március 25. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges