Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/76
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2021.04.22.
Iktatószám: 6618/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Kommentár Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kommentár Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18189199119
Postai cím: Petőfi Utca 28/A.
Város: Balatonszepezd
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8252
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sirály Katalin
Telefon: +36 17990140
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tranzit.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.tranzithaz.hu/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75618847
Postai cím: Ötpacsirta utca 2. fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tranzithaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000427232021/reszletek (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75618847
Postai cím: Ötpacsirta utca 2. fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tranzithaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tranzit Ház - építészeti tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000427232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Figyelemfelhívás:
Ajánlatkérő (kiíró) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.
A tervpályázati eljárás lebonyolítója a MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés NEM korlátozott. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a http://www.tranzithaz.hu/ weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.
Az EKR-ben rögzített kérdőlap nem releváns, technikai bejegyzés. A http://www.tranzithaz.hu/ oldalon rögzített Dokumentációban megadott követelmények az irányadók.
A tárgyi rovat tartalma:
Beszerzés megnevezése: Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázat
A Tervpályázat célja a műemléki védelem alatt álló, 1088 Budapest, Puskin utca 4. (HRSZ 36548) épületben (Épület) az Alapítvány közösségi tereinek és képzési központjának elhelyezése, az épület felújítási terveinek elkészítésével és az egyes tervezett funkciók ellátásához szükséges bővítmények meghatározása, új épületrészek megtervezése.
A Tervpályázatra olyan pályaműveket várnak, amelyekben megvalósul a meglévő, műemléki védelem alatt álló, ám régóta elhagyott, mára lepusztult állapotú épület, a Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének valamikori székháza, 1088 Budapest, Puskin utca 4. (HRSZ 36548) felújítása, a tervezett funkciók integrálásával. Valamint külön épületekben, épület részekben elhelyezésre kerülnek azok a további funkciók, amelyek a képzési központ feladatai ellátásához szükségesek, de már nem férnek el a műemlék épületrészben. Az új épületrészek kialakítása során a műemléki épületet és környezetet tiszteletben tartó, magas minőségű és fenntartható természeti és épített környezet létrehozása a cél.
A Tervpályázat a műemléki védelem alatt álló épület felújításához és funkcióval való megtöltéséhez nyújt segítséget.
A Tervpályázat célja a tervpályázati kiírásban és tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező, vagy tervező csoport kiválasztása. A műemléki védelem alatt álló Épület, valamint az új épületrészek terveinek innovatív módon, magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenően kiszolgáló módon kell elkészülniük. A Tervpályázat meghirdetője olyan építészeti javaslatokat, terveket vár, amelyek illeszkednek az érintett városrész szövetébe, és maximálisan ki tudják szolgálni az Alapítvány által az Épületbe tervezett funkciókat.
A Tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes tervezővel Ajánlatkérő tervezési szerződést kíván kötni a műemléki épületek felújításáról és a kapcsolódó új épületek, épületrészek, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó fejlesztések tervezéséről szóló tervdokumentáció (Tervdokumentáció) elkészítésére vonatkozóan.
A Tervdokumentáció tartalma magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes tervet és Dokumentációt. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot építészet, tartószerkezet, statika, épületgépészet, automatika, erősáram, gyengeáram, villám- és túlfeszültség védelem, tűzvédelem, közműtervezés, útépítés és forgalomtechnika, valamint tájépítészet tekintetében egyaránt.
A feladat kiterjed továbbá minden olyan kapcsolódó tevékenységre is, amelyek a tervezési feladat teljeskörű elvégzéséhez elengedhetetlenek, úgymint előzetes vizsgálatok, geodéziai, talajmechanikai, régészeti, stb. feltárások és elemzések, füst- és kiürítési szimulációk, látványtervek, makettek, az épületet bemutató mozgóképes anyagok készítése, továbbá a kapcsolódó projektmenedzsment, koordinációs, generáltervezői, lebonyolítói feladatok ellátása A tervezési feladat a tervpályázati Dokumentációban megjelölt ingatlanokon túl kiterjed a szomszédos ingatlanokra is, amennyiben azokon az engedélyezés, illetve a kivitelezés során a projekt megvalósítása, vagy a közműcsatlakozások miatt kapcsolódó munkák elvégzése válik szükségessé.
Pályázó vagy közös pályázó (Pályázó) - azaz a pályamű (valamennyi) szerzője - az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet:
a) Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,
b) aki a Tervpályázat titkosságát megőrzi,
c) aki a Tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a tervpályázati eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) a tervpályázati Kiírásban és Dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bekezdés b.) pont),
d) aki a tervpályázati Kiírás és Dokumentációban meghatározott szakmai követelményeknek eleget tesz és alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja,
e) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati Kiírás és Dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bekezdés),
Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. §-ának betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek,
A Tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
Ajánlatkérő a Tervpályázat feltételeként a Tervpályázati Rendelet 30. § (2) bekezdése, valamint a tervpályázati Dokumentáció 2.9 d.) pontja alapján az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint):
Legalább 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Építészeti tervezési terület, „É” vagy azzal egyenértékű besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy jogosultság hiányában, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban, ahol a munkájukat végzik, érvényes, hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a megfelelő végzettséggel és előírt idejű tapasztalattal.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
ÉPÍTÉSZET ÉS TÖMEGALKOTÁS – MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE
- Innovatív belső megjelenés, jelleg
- Az épület belső tereinek építészeti minősége
- Az épület térkapcsolatai, belső közlekedési megoldások, közösségi terek kialakítása
- Fenntarthatóság – SMART és zöld technológiák alkalmazása (gépészeti rendszerek, energetika, szolgáltatások)
- Épületszerkezetek, anyaghasználat – különös tekintettel a műemléki előírások és az energetikai-, hőtechnikai előírások együttes követelményeinek való megfelelésre adott innovatív javaslatokra
TERVEZÉSI PROGRAM ÉS FUNKCIÓ
- Tervezési programnak való megfelelőség
KÖLTSÉGEK
- Az épület kivitelezésének és fenntartásának várható költsége. Ezen szempont értékelése során a bírálóbizottság a tervezői költségbecslést csak tájékoztató jelleggel veszi figyelembe, a releváns adatokat a tervpályázat szakértője validálja.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Pályázatok díjazása: Díjazásra és megvételre rendelkezésre álló keret összesen 15.000.000,- Forint Az első helyezett maximális díjazási összege 9.000.000,- Forint Megvétel minimum összege 500.000,- Forint / megvétel
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) rovatban került rögzítésre.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Elnök: Simon Ildikó Beatrix (A Kommentár Alapítvány kuratóriumának elnöke)
Társelnök: Fegyverneki Sándor (Volt országos főépítész)
Hartvig Lajos (Építész, a Magyar Építész Kamara delegáltja)
Deák Krisztina (Főosztályvezető, Miniszterelnökség, Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály)
Barta Ferenc (Főépítész, Budapest VIII. ker.)
Hegedűs Zoltán (Alapítványi delegált)
Tóth Csaba (Építész)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő (kiíró) rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)
Kar.korl. miatt folytatás a II.2.4) rovatból:
- Annak a szakembernek nyilatkozat keretében történő megnevezése, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
- A szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
- A szakember előírt jogosultságát, végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata
- A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (a szakembernek nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni).
Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a nyertes Pályázó alkalmasságának igazolásában feltüntetett szakembereknek az Ajánlatkérővel kötött tervezési szerződés teljesítésében személyesen közre kell működniük. Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a hatályos magyar jogszabályok alapján, amennyiben a Tervpályázatot követő közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként a tervezői jogosultságát vagy honosítania kell a Magyar Mérnök Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi jogosultsággal rendelkező partner bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.
A bírálóbizottság a Pályázót a Tervpályázatból kizárja a következő esetekben:
- ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,
- ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,
- ha a tervpályázati Kiírásban és Dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve,
- ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,
- Ha a tervpályázati Dokumentáció 2.9 szerinti pályázati feltételeket nem teljesíti Pályázó.
A bírálóbizottság a Pályázót a Tervpályázatból kizárhatja a következő esetekben:
- ha az elektronikusan és a papír alapon benyújtott pályázatok tekintetében eltérés van,
- a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, ha a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.
Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.
A bírálóbizottság kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő pályaművet, amennyiben a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti.
A Tervpályázat hivatalos nyelve a magyar.
A Tervpályázat során a kérdések magyar nyelven nyújthatók be, a válaszokat Ajánlatkérő magyar nyelven adja meg. A pályaművek tervlapjait, a műszaki leírást, a nyilatkozatokat egyöntetűen magyar nyelven kötelező elkészíteni.
Ajánlatkérő helyszíni szemlét tart a Tervpályázat meghirdetését követően. A helyszíni szemle időpontja, helyszíne a Tervpályázati időtáblázatban foglaltak szerint kerül megtartásra.
A helyszíni szemle kizárólagos célja a tervezési terület megismerése. A helyszíni szemle során az Ajánlatkérő nem tart tájékoztatást, kérdések feltételére nincs lehetőség.
A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással és Dokumentációval és a Tervpályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz magyar nyelven.
A határidőben feltett kérdéseket az Ajánlatkérő a Dokumentációban megjelölt időpontig megválaszolja, az azokra adott válaszokat magyar nyelven a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a tervpályázati Dokumentáció részét képezik.
Karakterkorlátozás miatt a IV.3.2) rovat tartalma:
Több díjazott esetén a díjazás összege megoszlik a pályázók között, a zsűri döntése alapján.
Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a IV.19) rovatban meghatározott szempontok alapján bírálja és értékeli. A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre csak az első helyen rangsorolt pályamű (az eljárásból ki nem zárt) Pályázóját kéri fel.
A díjak nettó összegek.
A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeget kiosztja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. A Bírálóbizottság eredménytelennek, vagy csökkent értékűnek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. Abban az esetben azonban, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a Bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek, csökkentheti a díjazásra fordított összeget.
Meghatározható „csökkentett értékű” pályázat, pl. ha a pályázatok száma jelentősen kevesebb, mint az előzetesen elvárt.
A díjazott és megvételt nyert pályaművek az Ajánlatkérő, mint a tervpályázati eljárás Ajánlatkérője tulajdonába kerülnek, aki a tervpályázati díjazáson, illetve megvételi díjon felüli további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó, korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, a velük kötendő felhasználási szerződések részletes rendelkezései szerint. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az Ajánlatkérő részben vagy egészben felhasználhatja a díjazott pályaműveket promóciós, reprodukciós és kiállítási célokra. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy díjazott pályaműveket a szerzői jogok tiszteletben tartásával, az alkotók további javadalmazása nélkül, promóciós vagy kiállítási célokkal sokszorosítsa, feltüntetve a pályamű alkotóit.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben