Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/74
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.19.
Iktatószám: 6703/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14 Hrsz.: 5342/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15795719251
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000355902022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000355902022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NKE VOB felújításához műszaki tervek elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000355902022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország Kormánya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Bajai Campus 5 ütemeben történő fejlesztéséről a 1734/2018. (XII.18.) kormányhatározatában döntött. A Kormányhatározatban foglaltak végre-hajtása érdekében a II. és III. összevont ütemben a Víztechnológiai Oktató Bázis felújítása és Laborcsarnok és Szakraktár beruházás megvalósításához szükséges, a felhívásban és közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerinti műszaki tervezési faladatok elvégzése Tervezői Díj ellenében, valamint a kivitelezés során a Tervezői művezetés feladatainak ellátása Tervezői Művezetési Díj ellenében.ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NKE VOB felújításához műszaki tervek elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14 Hrsz.: 5342/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tervező – mint generáltervező – különösen az alábbi feladatok elvégzésére köteles:
a) Tervezési előkészítő feladatok végzése (lsd. Szerződéstervezet 1. .és 3. számú melléklete)
b) Egyszerűsített látvány-, és koncepciótervek elkészítése.
c) Engedélyezési tervek elkészítése.
d) kiviteli tervek készítése.
e) Árazatlan és árazott költségvetés elkészítése.
f) Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban való közreműködés, műszaki dokumentáció elkészítésében, a Tervdokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások műszaki jellegű kérdéseinek megválaszolásában.
g) Tervezői művezetés.
h) Egyéb feladatok:
i. Tervező köteles eljárni a tervezési szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a Beruházás teljes körű megvalósításához szükséges valamennyi engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. Tervező köteles közreműködni a Beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben, a Megrendelő Beruházásra vonatkozó igényeinek megfelelően az építési engedély(ek), szakhatósági hozzájárulások és az érdekelt közművek hozzájárulásainak beszerzésében.
ii. Tervező köteles a Tervdokumentáció készítésében és a szerződéses feladatai ellátásában résztvevő valamennyi szakági tervező és egyéb szakértő, közreműködő közötti egyeztetéseket koordinálni, továbbá munkájukat összehangolni.
iii. Tervező feladatát képezi továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt egyéb feladatok, azaz a Beruházás ütemezésre vonatkozó javaslattételi, valamint a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre állásra és a Megrendelő támogatására vonatkozó feladatok ellátása.
iv. Feladata továbbá a Tervezési Programban megfogalmazott építészeti, funkcionális és egyéb elvárások kielégítését lehetővé tevő valamennyi engedély megszerzéséhez szükséges tervezési és szakértői feladatok ellátása.
v. Amennyiben valamely hatóság, szakhatóság, tervtanács, terv zsűri, egyéb véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a feltételek között tervezői feladat is található, úgy annak teljesítése is a Tervező feladatát képezi a Szerződésben vagy a Megrendelő által meghatározott határidőre, külön díjigény nélkül.
vi. Tervező feladatát képezi minden olyan jóváhagyatási és engedélyezési feladat, melyeket az egyes jogszabályok, hatósági, közműszolgáltatói, vagy egyéb szakmai előírások alapján az engedélyezési eljárás során és annak keretében kell elvégezni, ideértve különösen a tűzvédelmi berendezések, erősáramú és gyengeáramú rendszerek, amennyiben betervezésre kerül, felvonók és más gépészeti rendszerek jóváhagyatását, illetve engedélyeztetését. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munkák, szakértői munkák, tűzeseti szimulációk elkészítése is a Tervező feladatát képezi a Szerződésben meghatározott határidőre, külön díjigény nélkül.
vii. Bármely engedély iránti kérelem elutasítása esetén, amennyiben az elutasítás a Tervező hibájából történt, a Tervező köteles az érintett Tervdokumentációt haladéktalanul, külön díjigény nélkül módosítani annak érdekében, hogy az az engedély megszerzésére alkalmassá váljon. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amennyiben az engedélyezési eljárás során a hatóságok bármilyen további, a Tervező feladatkörébe tartozó dokumentumot vagy módosítást kérnek.
viii. Tervező teljesítése akkor teljeskörű, amennyiben a Szerződésen alapuló valamennyi feladat, illetve az azok alapján létrejött eredmények valamennyi jogszabályi feltételnek, vonatkozó és kötelezően alkalmazandó szabványnak és műszaki előírásnak megfelel, továbbá a Tervező ellátta a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és szakmai előírásokban meghatározott, a Szerződéshez kapcsolódó valamennyi feladatot, rendelkezésre állnak a Beruházás teljeskörű megvalósításhoz szükséges Engedélyezési Tervek, a Tervdokumentációban szereplő építmény műszakilag kivitelezhető és a megvalósítást követően rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas. Az előbbiek alapján a Tervdokumentációnak az Engedélyezési Tervek esetén alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóság engedélyt, a Kiviteli Tervek esetén pedig végleges használatbavételi engedélyt adjon.
A tervezési programban szereplő főbb követelmények:
Víztechnológiai Oktatóbázis (VOB) épületének korszerűsítése/felújítása, valamint egy multifunkciós, csarnok jellegű oktatási laborkomplexum létrehozása a Helyiségprogramban foglaltaknak megfelelően.
I. VOB korszerűsítése, felújítása
Földszinti átalakítások: Víztechnológiai labor, Szennyvíz technológiai labor, Szennyvíz analitikai labor, Limnológiai labor előkészítő helyiséggel, Oktató terem. Kiegészítő funkciót szolgáló helyiségek: Raktárak, Hűtőkamra, Vizes blokk, ,Öltöző zuhanyozóval, Közlekedő terek, Üzemeltetési területek. Műtárgyak: Flokkulátor, Derítettvíz tároló és állványcső, Vegyszerbekeverő, stb.
Emeleti átalakítások: Oktatási, kutatási helyiségek (gyakorlati termek, különböző laboratóriumok: pl. Biotechnológiai, Szekvenáló, Kromatográfiás), Oktatói, tanári helyiségek, kiegészítő funkciót szolgáló helyiségek (raktárak, vizesblokk stb.).
Kútfelújítás, környezetrendezés.
II.Laborkomplexum és Szakraktár épületének tervezése
A Laborkomplexum (legalább bruttó 600 m2 alapterületen, egy részében vagy egészében két szintes); a Szakraktár (bruttó 300 m2 alapterületen, egyszintes, egy fizikailag elkülönített szociális helyiséggel és egy nagy térrésszel, mely mobil válaszfal elemekkel több térrészre is osztható)
Szakraktár (bruttó 300 m2 alapterületen, egyszintes, egy fizikailag elkülönített szociális helyiséggel és egy nagy térrésszel, mely mobil válaszfal elemekkel több térrészre is osztható):
A közbeszerzéssel és az ajánlatkérői követelményekkel kapcsolatos további információk a Közbeszerzési dokumentációban találhatók. (Közbeszerzési műszaki leírás, Szerződéstervezet és mellékletei)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1  A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M.1.1./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 20
2 A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M.1.2./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 15
3 A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M.1.3./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 48
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 155
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pontban szereplő ár struktúrája az értékelés és a szerződés tekintetében több részből áll:
1.a) É jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 6]
1.b) É jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 6]
1.c) G jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 6]
1.d) G jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 6]
1.e) V jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 6]
1.f) V jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 6]
1.g) Tervezői művezetés díjának mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma 6]
1.h) Tervezői művezetés díjának fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma 6]
Az árakra adott pontszám számítási definícióját a Közbeszerzési dokumentáció "Az értékelés szempontjai" c. bekezdése tartalmazza.
2. A II.2.6) pontban foglalt 0 érték kizárólag technikai jellegű
3. A II.2.7) pontban jelzett időtartam (155 munkanap) kizárólag a tervezésre vonatkozik. Ehhez még hozzá jön a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés időtartama, illetve a kivitelezés alatt biztosított tervezői művezetés időtartama. Jelen pillanatban ezen időtartamok nem meghatározhatók, a Szerződéstervezet 6.1 pontjában meghatározottak figyelembe vételével lehet majd adandó alkalommal konkretizálni a szóban forgó időtartamokat.
A kivitelezés várható befejezése (közbeszerzési eljárás és kivitelezés) a tervezést követő 18 hónap.
4. A 155 munkanapot a Szerződés hatályba lépésétől kell számítani.
5. Az alkalmazandó jogszabályok (nem kizárólagosan):
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódótervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
- Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv.
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § -16. §-ban foglaltakra is.
1 Kizáró okok előzetes igazolása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) úgy kell megtennie az ajánlatát, hogy az megfeleljen a Kr.1-16. §-ában foglaltaknak. A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t elektronikus formában ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja ajánlattevők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, ajánlattevő ezt köteles kitölteni.
2. Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására:
a) A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. § -ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani, illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.
b) a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani, illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.
3. Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Az ajánlattevő az alkalmasság előzetes igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője) teszi meg.
4. Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. (a nyilatkozatot akkor is szükséges benyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését)
5. Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8. § és 10. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Dokumentáció ad részletes útba igazítást.
6. A Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval. Ajánlatkérő előzetesen elfogadja az EEKD IV. pont α pont szerinti nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1./ A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (építőipari-, és /vagy a kapcsolatos szakipari tervezések) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása:
A A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt pénzügyi alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek az EEKD IV. rész α pont kitöltésével, illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek az EEKD IV. rész α pont kitöltésével.
Pénzügyi alkalmassági feltételek végleges igazolása:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a pénzügyi alkalmassági feltételek P.1./ pontban előírt igazolásainak benyújtására. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet. 19. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1./ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (építőipari-, és/vagy a kapcsolatos szakipari tervezések) megfelelő általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 50 000 000 HUF-ot. Amennyiben ajánlattevő a működését később kezdte meg, úgy (a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (építőipari-, és/vagy a kapcsolatos szakipari tervezések) származó nettó 50 000 000 HUF árbevétellel szükséges igazolnia az előírt minimumkövetelményt.
Az előírt minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki-szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
Ajánlatkérő a A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont), illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont). Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M.1./ Szakemberek:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M.1.1./, M.1.2./, M.1.3./ alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről. (lsd. elektronikus űrlap) A szakembernek nyilatkoznia kell alkalmasságáról, a szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentum másolatok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával igazolandó. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni (rendelkezési állási nyilatkozat). (A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21. § (3) bek. b) pont)
A többlet szakmai tapasztalat igazolására szolgáló szakmai önéletrajz tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakember nevét, születési idejét, adott esetben a kamarai névjegyzékbe való vétel időpontját, az ehhez előírt gyakorlati időt, valamint a szakemberek többlet szakmai tapasztalatának bemutatását, munkahelyeit. Az önéletrajzot a szakembernek saját kezűleg szükséges aláírnia. (lsd. KD vonatkozó mellékletei)
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §, valamint a Kr. 21-22.§-ai szerint kell eljárnia.
M.1.1./ Szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési területen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2./ Szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 32. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények gépészeti tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3./ Szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 34. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) építményvillamossági tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
A párhuzamos szakmai tapasztalatok a többlet szakmai tapasztalatok esetén csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre. Ajánlatkérő egy már megkezdett hónapot is egész hónapnak számol be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ tekintetében:
M.1.1./ Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési területen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2./ Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 32. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3./ Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 34. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes Ajánlattevő - Tervező, Ajánlatkérő - Megrendelő
1. Tervező a hibákért való felelőssége alapján – a következménykárokra is kiterjedő – jótállást, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerinti kellék- és jogszavatosságot vállal a Jótállási Időszak vonatkozásában azért, hogy a teljesítése hiba és hiánymentes.
2. Tervező köteles a Jótállási Időszak során a teljesítésével összefüggésben a Tervdokumentációval vagy egyéb teljesítésével kapcsolatban részére bejelentett vagy egyébként tudomására jutó hibákat a Megrendelő által írásban megjelölt határidőn belül a saját költségén kijavítani vagy az érintett Tervdokumentációt kicserélni.
3. Tervező a teljesítésének elmaradásával, illetve a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani, mely a nettó Tervezési Díj 5%-a.
4. Tervező a Jótállási Időszak vonatkozásában előírt kötelezettségei teljesítésének elmaradásával, illetve a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Jótállási Biztosítékot köteles nyújtani, mely a nettó Tervezési Díj 5%-a.
5. Amennyiben a Tervező a Szerződésben, bármely jogszabályban vagy a Megrendelő írásbeli utasításában megállapított határidők bármelyike tekintetében a saját érdekkörében felmerülő okkal összefüggésben késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett napra a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz vonatkozásában fizetendő nettó összegű Tervezési Díj összegének (kötbéralap) 0,5 %-a. . A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz vonatkozásában a kötbéralap 15%-át.
6. Amennyiben a Tervező teljesítése a Szerződés, bármely jogszabály vagy a Megrendelő írásbeli utasításában foglaltaknak a saját érdekkörében felmerülő okkal összefüggésben nem felel meg, és a hibát vagy hiányosságot a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére az abban megadott észszerű – de legalább 8 (nyolc) napos – póthatáridőn belül nem orvosolja, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek összege 100.000,- Ft, azaz százezer forint / szerződésszegési esemény.
7. A Szerződés Tervező érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása vagy megszűnése esetén – ideértve a Megrendelő Ptk. 6:151. § (1) és (2) bekezdés alapján történő elállását, illetve a Szerződésben a Tervező szerződésszegése esetére a Megrendelő javára biztosított elállási, illetve felmondási jog gyakorlását is – a Tervező a nettó összegű Tervezési Díj 20 (húsz) %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összegét csökkenti a Tervező által egyéb jogcímeken esetlegesen fizetendő kötbér. A meghiúsulási kötbér követelése a késedelmi kötbér követelését kizárja.
8. A Tervezési Díj összege nem foglalja magában a Tervezői Művezetés Díját.
9. Megrendelő a Tervezési Díjat a Szerződésben meghatározott fizetési ütemezés szerint, az abban rögzített Teljesítési Szakaszokhoz kapcsolódóan fizeti meg a Tervezőnek.
10. Tervező az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés c) pontja szerint a teljesítés dátumától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a számlát a Megrendelő részére kiállítani. A számla eredeti példányához mellékelni kell a teljesítésigazolás 1 (egy) eredeti példányát. Megrendelő a benyújtott számlákat a kézhezvételüket követő 30 (harminc) napon belül átutalással egyenlíti ki.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendszer.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK-ajánlatkérő, AT-ajánlattevő, szerz.-szerződés, alk.-alkalmasság
1. Az Ajánlati felhívásban részajánlattételi lehetőség nem szerepel, ez az alábbi okok miatt nem releváns: Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni az arra alkalmas és kiválasztott egy ajánlattevővel. A nyertes ajánlatban megadott árakkal, és szakemberekkel várja el ajánlatkérő az egyedi szerződésekben megfogalmazott feladatok teljesítését, melyek természetesen a beszerzés tárgyával koherensek, azzal korrelálnak.
2. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját
3. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.
4. A Kbt. 40. §-ára tekintettel a közbesz-i elj. az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával. AK az elj. dokumentumait a kizárólag az EKR- ben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.
5. Minősített ajánlattevők vonatkozásban hivatkozunk a Kr. 30. § (4) bek.-ben foglaltakra,a vonatkozó rendelkezések figyelembevételére AT-k részére, mely szerint AK az alk. feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
6. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
7. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
8. A Kbt. 35. § (1) bek. alapján több gazd-i szereplő közösen is tehet ajánlatot.
9. A Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.i követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez a feltétel teljesíthető az előírt kizáró okokra illetve alk.i feltételekre vonatkozó előzetes nyilatkozat(minta) vonatkozó részének kitöltésével.
10 .Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd-i és pü-i alk. igazolásához felhasználja a tv. erejénél fogva kezesként felel az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
11. A szakmai-műszaki alk. igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely ezt alátámasztja.
12. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz. teljesítésében, az AK a szerz. teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bek.-ben foglaltaknak megfelel.
13. Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek elektronikus űrlapját az EKR tartalmazza.
14. AK a Kbt. 66. § (2) bek. alapján előírja az EKR-ben megadott elektronikus űrlap szerinti nyilatkozat megtételét az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
15. A benyújtandó iratok további jegyzékét az EKR és KD tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve,azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei)valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt elektronikus űrlapok tartalmazzák vagy amelyeket a Kbt. előír.
16. A közbeszerzési szerződésre a Ptk. előírásait is alkalmazni kell.
17. AK a Kbt. 71. §-ban előírt lehetőségeket biztosítja.
18. Értékelés: az adható pontszám intervalluma 0-10 pont. A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Az ár: 1. melléklet A.1.aa) szerinti fordított arányosítás; Minőségi szempontok: 1. melléklet A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás. A részletes leírás a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontjában található.
19. AT rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítással: 30 millió Ft/év, 10 millió Ft/kár.
20. Ajánlatkérő nem köti a közbeszerzési eljárásban történő részvételt gazdálkodó szervezet alapításához.
21. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
22. FAKSZ: Endrédi Gábor (lastromszám: 00387)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák