Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/82
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.22.
Iktatószám: 6857/2017
CPV Kód: 45243510-0
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Magyar Vakond Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon: +36 12254400
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátása.
Hivatkozási szám: IT-902.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45243510-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú, az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” megnevezésű projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6471992000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak: 45112700-2
45111220-6
45246000-3
45247230-1
45246100-4
45246200-5
71245000-7
77200000-2
71320000-7
71241000-9
71242000-6
79314000-8
90712400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Tisza jobb part 19+500-20+000 tkm szelvények között, Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm szelvények és 17+466-20+300 tkm szelvények között, Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az OP-ban meghatározott célokkal összhangban a töltések MÁSZ + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által a Tisza teljes hazai szakaszán az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése.
A nyertes ajánlattevő feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a létesítmények jelenlegi állapotából kiindulva az összes tervezési, vizsgálati, kivitelezési munka és próbák határidőben és a szerződés szerinti minőségben történő elvégzése, amelynek eredményeképpen a projekt és a szerződés céljai teljesülnek.
A nyertes ajánlattevő kötelessége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az ajánlatkérőnek, amely a létesítmények létesítéséhez, használatba vételéhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Az engedélyezési eljárások díja a nyertes ajánlattevő költsége.
Főbb tervezési feladatok:
Tervezési elővizsgálatok és mérések:
- Geodéziai felmérés
- Talajmechanikai vizsgálat
- Állapotfelvételi dokumentáció
Engedélyezési és kiviteli dokumentáció:
- Előzetes régészeti dokumentáció
- Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, szükségesség esetén Környezeti hatásvizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése
- Tűzszerészeti hatástanulmány
- Vízjogi létesítési engedélyezési terv és jogerős engedély
- Bontási terv, vagy bejelentési dokumentáció
- Építési engedélyezési terv és jogerős engedély
- Kivitelezési tervdokumentáció
- Komplex bányaműveleti terv és anyagnyerőhelyhez szükséges engedélyek beszerzése
- Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás
- Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, stb.)
- Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata és szükség esetén módosítása
Átadás-átvételhez szükséges dokumentációk
- Megvalósulási dokumentáció
- Műszaki átadás-átvételi eljárás(ok) dokumentációja
- Végleges kezelési és karbantartási utasítás, üzemeltetési szabályzat
- Üzemeltetési, használatbavételi engedélyekhez tartozó kérelmek dokumentációi
- Árvízvédekezési intézkedési terv a megvalósítás idejére, megvalósítást követően a meglévő terv aktualizálása
- 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) d) pontja szerinti tervezői nyilatkozat(ok)
Főbb becsült munkamennyiségek:
- Töltésfejlesztés a Tisza jobb part 19+500-20+000 tkm szelvények között (0,5 km, 36 800 m3 földmunka)
- Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között (5,334 km, 433 607 m3 földmunka
- Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm szelvények között (2,516 km, 163 500 m3 földmunka)
- Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm szelvények között (2,834 km, 30 000 m3 földmunka, 2 834 m parapetfal)
- Szilárd útburkolattal ellátott töltéskorona építés (11,184 km)
- Vízmérce rekonstrukció (20 db)
- Partbiztosítás vízépítési terméskővel (2 500 m3)
- Zsilipes műtárgy rekonstrukció (5 db)
- Zsilipes műtárgy elbontása (3 db)
- Szivattyús műtárgy rekonstrukció, átépítés (3 db)
- Szivattyús műtárgy rekonstrukció, átépítés (2 db)
- Szivattyús műtárgy építése (1 db)
- Kenderéri gátőrtelep fejlesztése
- Határmenti gátőrtelep fejlesztése
- Zagyvarékasi gátőrtelep fejlesztése
- Ókécskei gátőrtelep fejlesztése
- Tiszakécske védelmi központ fejlesztése
- Milléri Védelmi Központ megvalósítása
- Komplex vízrajzi mérőállomás kivitelezése (1 db)
- Árvízvédelmi gyakorlati központ létesítése (1 db)
- Stabilizált burkolat építése (8 550 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának bemutatása 50
2 2.1. az ajánlattevő vezető tisztségviselője, valamint a műszaki szakemberek vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata  25
3 2.2. az ajánlattevő vezető tisztségviselője, valamint a műszaki szakemberek árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00008
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 190 - 340135
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú, az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tis
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@magyarvakond.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5614170000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6471992000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
22929486-2-03
2.) „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.)
11876566-2-15
3.) SDD Konzorcium (Dömper Kft. H-2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2., Subterra-Raab Kft. (H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.) és Pannon-Doprastav Kft. (H-9025 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em.) közös ajánlattevők)
10229105-2-11
24824040-2-08
24657998-2-08
V.2.5) ponthoz:
1. Tervezés egyes részfeladatai
2. Engedélyeztetés egyes részfeladatai
3. Töltésfejlesztés egyes részfeladatai
4. Partbiztosítás egyes részfeladatai
5. Kiviteli és megvalósulási tervek és jogerős engedélyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
6. Műtárgyfejlesztések, műtárgy építések engedélyes, kiviteli és megvalósulási tervek és jogerős engedélyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
7. Magasépítés, rekonstrukciós munkák (gátőrtelepek, védelmi központok) engedélyes kiviteli és megvalósulási tervek és jogerős engedélyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
8. Komplex vízrajzi mérőállomás engedélyes kiviteli és megvalósulási tervek és jogerős engedélyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
9. Árvízvédelmi gyakorlati központ létesítésére vonatkozó engedélyes kiviteli és megvalósulási tervek és jogerős engedélyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
10. Közművek kiváltása, átépítése, építés, engedélyezési, kiviteli, és megvalósulási tervek és jogerős engedélyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
11. Földmunkák egyes részfeladatai
12. Vízmércék, töltéstartozékok, közműkeresztezések, rámpák, anyag-nyerőhelyekkel kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
13. Új kenderéri zsilip rekonstrukció egyes részfeladatai
14. Régi kenderéri zsilip elbontása egyes részfeladatai
15. Zsilip rekonstrukciók egyes részfeladatai
16. Útburkolatok építésének egyes részfeladatai
17. Magasépítési, rekonstrukciós munkák egyes részfeladatai
18. Komplex vízrajzi mérőállomás kivitelezése egyes részfeladati
19. Árvízvédelmi gyakorlati központ létesítése egyes részfeladatai
20. Millér új védelmi központ egyes részfeladatai
21. Terület igénybevételi (kisajátítási) tervdokumentáció, művelésből való kivonási tervdokumentációk (földhivatali, erdészeti) földhivatali záradékolás egyes részfeladatai
22. Régészeti hatástanulmány, lőszer mentesítési hatástanulmánnyal kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
23. Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációval kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
24. Komplex bányaműveleti terv készítése egyes részfeladatai
25. Árvíz védekezési intézkedési terv készítése egyes részfeladatai
26. Vízjogi üzemelési engedélyes terv és üzemelési szabályzat készítésével kapcsolatos munkák egyes részfeladatai
27. Geodéziai munkák egyes részfeladatai
28. Minőségbiztosítás egyes részfeladatai
29. Előkészítő és befejező munkák egyes részfeladati
30. Forgalomtechnikai munkák egyes rész
31. Kármentesítési, hulladék és veszélyes hulladékszállítási, kezelési munkák egyes részfeladatai
32. Szakfelügyeletek
33. Felvonulási és ideiglenes létesítmények egyes részfeladatai
34. Őrzés, védelem egyes részfeladatai
35. AF III.1.3/M/1 referenciakövetelményekhez kapcsolódó, AF-ben megjelölt szakértelemhez kötődő munkarészek egyes részfeladatai
36. AF III.1.3. M/2 a), b), c), MV-VZ, MV-KÉ, MV-ÉG szakemberek tevékenységeihez kapcsolódó munkarészek
37. VZ-TER szakember tevékenységéhez kapcsolódó munkarészek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)