Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/77
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.23.
Iktatószám: 6927/2021
CPV Kód: 45213150-9
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán cégvezető
Telefon: +36 92900117
E-mail: apz@apz.hu
Fax: +36 92900118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.apz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járműipari tesztpálya technikai épület bővítése
Hivatkozási szám: EKR000584122020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya működtetéséhez kapcsolódó irodaszárny kivitelezése a meglévő technikai épület bővítéseként
Nyertes Ajánlattevő feladata a járműipari tesztpálya működtetéséhez kapcsolódó irodaszárny kivitelezése a meglévő technikai épület bővítéseként, az épület közvetlen környezetében lévő járdák kialakításával együtt a szerződéstervezet és a kiviteli terveknek megfelelően az alábbiak szerint:
A tesztpálya funkcionális (műszaki) és üzleti irányítására szolgáló épület, amely elsősorban irodai tereket tartalmaz. Az épület összesen 644 négyzetméter nettó alapterületű acélszerkezetes, hőszigetelt szendvics falpaneles, könnyűszerkezetes építmény, fém, motoros szövetredőnyös külső nyílászárókkal, mely teherhordó trapézlemez tetővel rendelkezik. Az épületben 4 és 8 személyes irodák, 2 db tárgyaló, 1 pályairányító helyiség, szélfogó, előcsarnok és recepció, továbbá mellékhelyiségek, teakonyha raktárral és egy szerverhelyiség kerül kialakításra.
A biztonságtechnikai rendszereknek (videó megfigyelő-, behatolásjelző-, tűzjelző-, és beléptető rendszer) a meglévő épület rendszereivel egyezőnek és integrált kialakítású hálózatot kell alkotnia. A meglévő épület és a bővítés vizuális egységességét figyelembe kell venni.
A beszerzés tárgyát képező műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 379830595 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Járműipari tesztpálya technikai épület bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213150-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 0779/19. helyrajzi számon nyilvántartott terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a járműipari tesztpálya működtetéséhez kapcsolódó irodaszárny kivitelezése a meglévő technikai épület bővítéseként, az épület közvetlen környezetében lévő járdák kialakításával együtt a szerződéstervezet és a kiviteli terveknek megfelelően az alábbiak szerint:
A tesztpálya funkcionális (műszaki) és üzleti irányítására szolgáló épület, amely elsősorban irodai tereket tartalmaz. Az épület összesen 644 négyzetméter nettó alapterületű acélszerkezetes, hőszigetelt szendvics falpaneles, könnyűszerkezetes építmény, fém , motoros szövetredőnyös külső nyílászárókkal, mely teherhordó trapézlemez tetővel rendelkezik. Az épületben 4 és 8 személyes irodák, 2 db tárgyaló, 1 pályairányító helyiség, szélfogó, előcsarnok és recepció, továbbá mellékhelyiségek, teakonyha raktárral és egy szerverhelyiség kerül kialakításra.
A biztonságtechnikai rendszereknek (videó megfigyelő-, behatolásjelző-, tűzjelző-, és beléptető rendszer) a meglévő épület rendszereivel egyezőnek és integrált kialakítású hálózatot kell alkotnia. A meglévő épület és a bővítés vizuális egységességét figyelembe kell venni.
A beszerzés tárgyát képező műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M.1/ pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 30
2 2.1 A felhívás III.1.3. M.1.1/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
3 2.2 A felhívás III.1.3. M.1.2/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
4 2.3 A felhívás III.1.3. M.1.3/ pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 001 - 000026
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Járműipari tesztpálya technikai épület bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 398753720
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 379830595
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szakértői tevékenység (MV-ÉV jogosultságú FMV); Szakértői tevékenység (helyszíni képviselő); Könnyűszerkezetes építmény építésének részfeladatai; Zsaluzás és állványozás részfeladatai; Földmunkák részfeladatai; Szivárgóépítés részfeladatai; Szakipari munkák részfeladatai; Építőmesteri munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai; Épületvillamossági munkák részfeladatai; Külső közmű munkák részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők adatai:
- EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) (adószáma: 13240567-2-42)
- HOMELAND Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Besenyő utca 32/A) (adószáma: 13773177-2-20)
- Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23.) (adószáma: 25811058-2-18)
- ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) (adószáma: 10738885-2-20) és KÉSZ Építő és Szerelő Zártkörű Részvénytársaság (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) (adószáma: 12614277-2-06) közös ajánlattevők
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a műszaki leírás (dokumentáció) részeként környezetvédelmi szempontokat alkalmazott, szociális szempontokat nem vett figyelembe.
A jelen hirdetményben (II.1.7) és V.2.4) pontokban), a szerződés végleges értékeként feltüntetett összegek a tartalékkeret összegét nem tartalmazzák, amely a teljes ajánlati ár 2,5%-ának megfelelő összeg (nettó 9.495.765,- Ft).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)