Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.11.
Iktatószám:6974/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
Telefon: +36 75510763
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177212020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000177212020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervellenőrzési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000177212020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás tervellenőrzési feladatok ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 560571827 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tervellenőrzési feladatok ellátá
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegáll.tervellenőrzési fel.ellátására.
A független tervellenőri tev.kiterjed a PIP Nonprofit Kft. által lebony.kerülő térségfejl.projektek megval.hoz kapcs.tervezési fel.során készülő kiviteli tervek tervellenőrzésére,a Közbeszerzési dokumentumokban meghat.szakter.vonatkozásában.
Nyertes ajánlattevő által ellátandó fel.:
1.Kiviteli tervdok.ell.:
1.1.Építés eng.tervek és hat.megismerése
1.2.Kivit.tervek tartalmi ell.
1.3.Előzetes tervell.észrevételek
1.4.Részletes tervell.észrevételek
1.5.Tervell.állásfogl.kész.
1.6.Tervell.Nyilatkozat kész.
Ak.az előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag:
1)min.115800m2 alapt.-en min.3122db lakóegység ép.kív.megval.,amelyből a tervezett legnagyobb ép.ber. min.40000m2 alapt.-en min.1750db lakóegység ép.
2)min.28300m2 alapterületen megval.iroda,v.az azzal egyenért.-nek min. okt.ép.ép.kívánja megval.,amelyből a tervezett legnagyobb ép.ber.min.14300 m2 alapt.-en megval.irodaház ép.
3)min.21db különálló,össz.min.nettó229600m2 alapter.-ű ép.ép.kívánja megval.
4)min.15-20db különálló ép.ber.egyidejű megval.
5)egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.10-15különálló ép.és ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép. kívánja megval.,amelyből a tervezett legnagyobb ép.ber.egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.8-10különálló ép.és az ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép.
6)építmény ép.kívánja megval.,ahol olyan távvez.kivált.,utak ép.re,v.mint felújít.ra kerül sor,amelyek az atomenergiáról sz.1996. évi CXVI.tv.hat.alá tart.létesítmények.
7)min.85500m2 alapter.-en ipari v. logisztikai csarnok ép.kív.megval.,amelyből a tervezett legnagyobb ép.ber.min.25000m2 alapter.-en megval.új logisztikai csarnok ép.
8)min.700000m2 ter.-en zöldmezős ber.kíván megval.,ahol a ter.-en belül min.20000fm hosszú,új gravitációs szennyvízcsat.és min.20000fm hosszú,új ivóvíz gerinchál.megép.,v.mint a helyi ép. szab.és szab.terv módosítására is sor kerül.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3) További információk folytatása:
14)A határidők magyaro.-i helyi idő szerint ért.
15) Ak.a hp.lehetőségét a Kbt.71.§-ban fogl.szerint bizt.Ak.a Kbt. 71.§(6) bek.szerint nem rendel el újabb hp.-t arra vonatk.,ha a hp.-val az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba,és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szüks.az újabb hp.
16) Ak.a szerz.telj.érdek.nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,v.mint a közös ajánlatot tevő nyert.-nek gazd.társ.,ill.jogi sz.(projekttársaság)létrehozását.
17)Ak. tárgyi közbesz.elj.során nem bizt.a részajánlattétel lehetőségét,tekintettel arra,hogy a beszerz.igény,a beszerz.tárgyának jellege,a szolg.természete és a kapcs.további körülmények,így az ellátandó fel.egymásra épülése,a komplex projektfel.követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
18)A keretmegálla.alapján az adott közbesz.megval.a Kbt.105.§(1)bek.a) pontja alapján, közvetlen megrend.útján kerül sor.
19)Ajánlatkérő az ajánlattevők a felhívásIII.1.2)pontP/1 pontja szerinti pénzügyi és gazd., v.mint a fel.III.1.3)pont M/1-M/2 pontja szerinti műszaki,ill.szakmai alk.feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban áll.meg.
20)Ajánlatkérő nem alk. a Kbt. 75. § (2) beke.e) pontját.
21)Ak.a felhívás IV.2.6) pontja vonatk.rögzíti, hogy az aj.köt.időtartama 60 nap.
22)FAKSZ:dr. Csoboth Zília,lajstromszám:00146
23)Az ajánlatok összeállít.és benyújt. kapcs. felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
24)Az ajánlatnak tart. kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat,melyeket a Kbt. kötelezően előír.
25)A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabály.kérdésekben a közbesz.ről sz.2015. évi CXLIII. tv.az irányadó.
A további információk a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen kifejtésre kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány képzettsége, tapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 560571827 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.
A pontszámok kiszámítása az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 2. értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra vonatkozó előírások a Közbeszerzési dokumentumok 4. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervellenőrzési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 60.000.000,- Ft összeget.
A karakterkorlátra tekintettel a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményeinek a folytatása:
M/2.3.
legalább 1 fő szakemberrel, aki a tartószerkezeti tervellenőrzési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - T jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal és részt vett tartószerkezeti tervellenőrként legalább 1 db, legalább 18.000 m2 nettó alapterületű új épület tervellenőrzésében.
M/2.4.
legalább 1 fő szakemberrel, aki építmények gépészeti tervellenőrzési szakterületen (vezető tervezői cím) - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - G jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal és részt vett építmények gépészeti tervellenőreként legalább 1 db, legalább 18.000 m2 nettó alapterületű új épület tervellenőrzésében.
M/2.5.
legalább 1 fő szakemberrel, aki építményvillamossági tervellenőrzési szakterületen (vezető tervezői cím) - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - V jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal és részt vett építményvillamossági tervellenőrként legalább 1 db, legalább 18.000 m2 nettó alapterületű új épület tervellenőrzésében.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) pont M/2.1. pontjában előírt szakember által ellátandó feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el.
Tervellenőrzés fogalma alatt Ajánlatkérő a magasépítés vonatkozásában a teljes – legalább a négy alapszakági (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) munkarészt tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzéséhez kapcsolódó, szükség szerinti megfelelő szakismerettel és jogosultsággal (a kamarák által adományozható vezető tervezői címmel) rendelkező szakági tervellenőrök bevonásával végzett, a már visszavont jogszabályok vagy a MMK kamara Tervellenőrzési Szabályzata (2016) alapján végzett ellenőrzési tevékenységet érti.
A bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Kr.1.§(1)(továbbiakban: Kr.) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.Második Része szerint lefolytatott közbesz. elj.-ban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fej.-nek megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ak. által meghat. alk.köv.-nek. Az alk. köv. előzetes igazolására Ak. kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A Kbt.69 §(4)-(6)bek. alapján felhívott gazd.sz. az alk.köv.-nek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1
Ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.A Kr.22.§(1)bek.alapján a Kr.21.§(3)bek.a) pontjának esetét az alábbiak szerint kell igazolni:
a) ha a szerz.kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1)bek.a)-c)ése) pontja szerinti szervezet,illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet,amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ak.nek minősül,az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b)ha a szerz.kötő másik fél a Kr.22.§(1)bek.a) pontjában foglalthoz képest egyéb szervezet,az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alk.igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával kell igazolni.
Az igazolásban,illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja),a szerz. kötő másik fél nevét,a szolg. tárgyát, a mennyiséget vagy az ellenszolgáltatás összegét,nyilatkozni kell arról, hogy a telj.az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.
Ak. a Kr.21§(3a)bek.b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül befejezett,de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolg. megrendeléseket veszi figyelembe.
Az ismertetésnek/igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot,mely az alk. megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
M/2
Ajánlattevő csatolja a Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezését,végzettségük vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával,a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek ki kell derülnie.(A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot:év,hó dimenzióban kell megadni a kezdő és végdátum vonatkozásában is.)Ajánlattevő köteles csatolni a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is.Ak. felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges megadni.Ezen szakember vonatkozásában a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlati időtartam bemutatása nem szükséges,Ak. részéről nem kerül vizsgálatra.
A Kbt.65.§(6)bek.-ben foglaltak szerint az M/1-M/2 pontokban meghat. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alk.köv.-nek az ajánlattevők bármely más szervezet,személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65.§(7)bek. alapján.
A Kbt.65.§(11)bek.szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások a Közbeszerzési dokumentumok 5. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított hat évben
M/1.1.
legalább 1 db olyan tervellenőrzési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 10.000 m2 nettó alapterületű, legalább 125 db lakóegységet tartalmazó új lakáscélú épület vagy épületek tervellenőrzésére irányult.
M/1.2.
legalább 1 db olyan tervellenőrzési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 7.000 m2 nettó alapterületű új közhasználatú kereskedelmi, vagy szolgáltatási célú épület tervellenőrzésére irányult.
M/1.3.
legalább 1 db olyan tervellenőrzési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább 18.000 m2 nettó alapterületű új épület tervellenőrzésére irányult.
M/1.4.
legalább 1 db olyan tervellenőrzési feladat ellátására vonatkozó referenciával, amely az az atomenergiáról szóló 1996.évi CXVI törvény hatálya alá tartozó létesítmény tervellenőrzésére irányult.
Tervellenőrzés fogalma alatt Ajánlatkérő magasépítés vonatkozásában a teljes – legalább a négy alapszakági (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) munkarészt tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzéséhez kapcsolódó, szükség szerinti megfelelő szakismerettel és jogosultsággal (a kamarák által adományozható vezető tervezői címmel) rendelkező szakági tervellenőrök bevonásával végzett, a már visszavont jogszabályok vagy a MMK kamara Tervellenőrzési Szabályzata (2016) alapján végzett ellenőrzési tevékenységet érti.
Lakóegység fogalma alatt Ajánlatkérő olyan új lakást ért, ami az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel valósul meg és megfelel a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint a lakhatás feltételeinek és amely elkészültét követően használatbavételi eljárásra köteles.
Közhasználatú kereskedelmi és szolgáltatási célú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az olyan épület (épületrész), amely- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható, továbbá- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont].
Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági követelményt is igazolhat.
M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1.
legalább 1 fő szakemberrel, aki települési víziközmű tervezési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - VZ-TEL jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal.
M/2.2.
legalább 1 fő szakemberrel, aki az építészeti tervellenőrzési szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - É jelölésű, illetve az azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint rendelkezik minimum 36 hónap tervellenőri szakmai tapasztalattal és részt vett építész tervellenőrként legalább 1 db, legalább 18.000 m2 nettó alapterületű új épület tervellenőrzésében.
A karakterkorlátra tekintettel a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei a felhívás III.1.2) pontjában kerülnek folytatásra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi k.:mértéke minden késedelmes nap után az egyedi szerz.szerinti késedelemmel érintett szolgáltatásért fizetendő nettó szerződéses ellenérték 1%-a/késedelmes naptári nap,max.20%
Meghiúsulási k.:mértéke az egyedi szerz.teljes nettó szerződéses ellenértékének 20%-a
Teljesítési bizt.:mértéke az egyedi szerz.szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a
Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. A kifizetés ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (5) – (6) bekezdés alapján átutalással kerül sor.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a karakterkorlátra tekintettel a Közbeszerzési dokumentumok 6.pontjában,a fizetési feltételek a Közbeszerzési dokumentumok 7. pontjában részletesen kifejtésre kerülnek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
2)Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1.az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
2.a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3.Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4)Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bek. rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.
5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek. rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
6)Ajánlattevő ajánlatához cégszerűen aláírt, valamennyi tételre kiterjedően beárazott ártáblázatot köteles benyújtani.
7)Ajánlattevő ajánlatához cégszerűen aláírt értékelési segédtáblázatot köteles benyújtani.
8)Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bek. szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
9)A II.2.5) pontban meghatározott értékelési szempontok az alábbiakban kerülnek kifejtésre:
1. Ajánlattevő által megajánlott százalék a becsült nettó építési költség figyelembe vételével összesen (%) Súlyszám: 50
2. Személyi állomány képzettsége, tapasztalata Súlyszám: 50
10)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44.§ szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges.Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
A karakterkorlátra tekintettel a További információk a VI.4.3) pontban és a II.2.4) pontban kerülnek folytatásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
A karakterkorlátra tekintettel a VI.3) További információk folytatása:
11)Ajánlattevőnek építészeti és műszaki tervezésre vonatk.szakmai felelősségbizt.kell rendelk.,azonban AK.az építészeti és műsz.terv.re von.szakmai fel.bizt.mértékét a keretmegáll.alapján kötendő egyedi szerz.értékének megfelelően a közvetlen megrendelés során határozza meg annak figyelembe vételével,hogy a fel.bizt.mértéke nem haladhatja meg az 50.000.000.- Ft/év és 25.000.000.- Ft/káresemény mértéket.
12)Ak.rögzíti,hogy a szerz.kötés feltétele,hogy a nyertes a.tevő által a felhívás III.1.3)pont M/2.1.pontjára megjelölt szakember a 266/2013.(VII. 11.)Kr.szerinti VZ-TEL(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,a felhívás III.1.3. pontM.2.2.pontja szerinti tervező a 266/2013.(VII. 11.)Kr.szerinti É(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,a felhívás III.1.3. pont M.2.3.pontja szerinti tervező a 266/2013.(VII. 11.)Kr.szerinti T(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,a felhívás III.1.3 pont M.2.4.pontja szerinti tervező a 266/2013.(VII. 11.)Kr.szerinti G(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal,v.mint a felhívás III.1.3.pont M.2.5.pontja szerinti tervező a 266/2013.(VII. 11.)Kr.szerinti V(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal rendelk.legkésőbb a keretmegáll.megköt.időpontjában és a szerz.telj.teljes időtartama alatt.
Ak.rögzíti,hogy a szerz.köt.feltétele,hogy a nyertes a.tevő rendelk.legalább 1fő szakemberrel,aki a 184/2016.(VII.13.)Kr.szerinti AT-ÉT-K-0000(vagy azzal egyenértékű)és legalább 1fő szakemberrel,aki a 184/2016. (VII.13.)Kr.szerinti AT-ÉT-ÉV-0000(vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal rendelk.a keretmegáll.megköt.időpontjában és a szerz.telj.teljes időtartama alatt, v.mint ezen szakemberek az atomenergiáról sz.tv.hat.alá tart.építményekkel,létesítményekkel kapcs.műszaki szakértői,tervezői, műszaki ell.és felelős műszaki vez.tev.szerinti szakmagyak.ra való alk.igazolásának és nyilvántart.ba vételének részletes szab.ról,továbbá a nyilvántart.adattartalmára vonatk.szab.ról szóló 184/2016.(VII.13.)Kr. szerinti hatósági névjegyzékben szerepeljenek.
Ak.felhívja Ajánlattevő figyelmét,hogy a szakemberek kam.regisztrációjának elmaradása,v.mint az atomenergiáról sz.tv.hat.alá tart.építményekkel,létesítményekkel kapcs.műszaki szakértői,tervezői,műszaki ell.és felelős műszaki vez.tev.szerinti szakmagyak.ra való alk.ig.-nak és nyilvántart.vételének részletes szab.ról,továbbá a nyilvántart.adattartalmára von.szab.ról szóló 184/2016.(VII.13.)Kr.szerinti hatósági névjegyzékben szerep.elmarad.a szerz.köt.től való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek.alapján,melynek következtében a2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ak.a szerz.-t,ha őt az ajánlatok elbír.ról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.Nyertes aj.tevőként szerz.fél a szerz.telj.időtartama alatt köt.a jogosultságok meglétét,ill.a nyilvántartásban való szereplést biztosítani.
13)Ak.az ajánlat benyújt.ajánlati bizt.adásához köti,amelynek mértéke:1.000.000,-Ft.Ak.felhívja ajánlattevők figyelmét,hogy az aj.bizt.-ot az ajánlati köt.beálltáig kell Ak.rendelkezésére bocsátani.A.tevőnek aj.ban igazolnia kell,hogy a bizt.-ot Ak.rendelk.bocsát.Az aj.bizt.-nak érvényben kell maradnia az aj.köt.időtartama alatt.Az aj.bizt. az a.tevő választása szerint telj.az előírt pénzösszegnek az Ak.OTP Bank Nyrt.számlavez.pénzint.-nél vez.11746012-24671275-00000000sz.fiz.számlájára történő befiz.,pénzügyi int.v. biztosító ált.váll.garancia vagy készfiz.kezesség biztosításával vagy biztosítási szerz.alapján kiállított-készfiz.kezességváll.tart.-kötelezvénnyel a Kbt.54.§(2)bek.-nek megfelelően.Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befiz.jogcímét.
A befiz.ig.-nak módja:
-az átutalást/befizetést ig.dok.,v.
-a garancia,ill.a készfiz.kez.váll.-t tart.kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti telj.bizonyító erejű magánokirat köv.-nek.
A karakterkorlátra tekintettel a a További információk a II.2.4) pontban kerülnek folytatásra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák