Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/82
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.22.
Iktatószám: 6987/2017
CPV Kód: 45246100-4
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU102, HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Alterra Zrt.;SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
Telefon: +36 12254402
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009.(IX.15.) K.r.nek megfelelően
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246100-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10235680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009.(IX.15.) K.r.nek megfelelően
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45243400-6
További tárgyak: 45243500-7
45252124-3
45247230-1
45110000-1
45112000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Velence és Gárdony közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és az építési munkák megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.
A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Árvízvédelmi töltések fejlesztése:
Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~114 150 m³ iszapkotrással.
A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m³ mederanyag eltávolításával valósulnak meg.
Fentiek figyelembevételével összesen 153 750 m³ hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben NATURA2000 érintettségű területeken valamint 1,3-1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.
A kotrási anyagok elhelyezéséhez ~ 296 000 m³ befogadó képességű zagytér kialakítása a Cserepes-szigeten, illetve a Dinnyési zagytéren.
Elbontásra kerül ~ 5 200 fm partvédőmű, illetve műszaki létesítmény, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épül részben az érintett települések belterületén ~ 29 000 fm új partvédőmű. Ezen partfal rekonstrukciós vízépítési munkák a Műszaki tervdokumentációban rendelkezésre bocsátott „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” tervlap szerinti A-E jelű mintakeresztszelvényekben foglalt műszaki paraméterek alapján (Vasbeton támfal-, szádfal-,vasbeton cölöp-, útburkolat-, kőszórásos rézsű védelem, rézsűburkolat vízépítési vasbeton szerkezetek építési feladatok) valósítandóak meg.
A projekt végrehajtása során 6 természetes ívóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél fő feladatai:
- megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata, megfelelőségének biztosítása,
- vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása az engedélyköteles létesítmények építéséhez, beavatkozásokhoz; jogerős engedélyek megszerzése,
- kiviteli tervek készítése a vízjogi létesítési engedélyek alapján,
- teljes körű kiviteli munka elvégzése,
- vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása az új, vagy megváltozott létesítményekre vonatkozóan.
A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.) 8
2 2.Ajánlattevő személyi állományának képzettsége 42
3 2.1.Az M/2. a) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.1. alpontjában meghatározott, alkalmassági követelményen felüli gyakorlata (igen/nem) 9
4 2.2.Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.2. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (darabban meghatározva) 9
5 2.3.Az M/2. b) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.3. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli munkatapasztalat (hónapban meghatározva) 8
6 2.4.Az M/2. c) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.4. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli tapasztalat (darabban szakterületben meghatározva) 8
7 2.5.Az M/2. d) alkalmassági követelmény szerinti szakember AD I. kötet 19. pont 2.5. alpontjában meghatározott alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalat (darabban meghatározva) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 160 - 289002
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009.(IX.15.) K.r.nek megfelelően
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10184613380
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10235680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót.
A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
- VELENCE 2016 KONZORCIUM
Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője;
SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.) közös ajánlattevők tagja;
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek:
- VELENCE 2016 KONZORCIUM
Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73., Adószám: 13961149-2-44.) közös ajánlattevők vezetője;
SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em., Adószám: 14300327-2-44.) közös ajánlattevők tagja;
- Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., Adószám: 22929486-2-03.)
- A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., Adószám: 24857538-2-44.)
- Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), Adószám: 10776456-4-43.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)