Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/4
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma:2018.01.05.
Iktatószám:69/2018
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Teljesítés helye:3533 Miskolc, Andrássy Gyula u. 61.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:lakó- és nem lakóépület építése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK21862
Postai cím: Andrássy utca 61.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Dénes
Telefon: +36 309950384
E-mail: toth.denes@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: lakó- és nem lakóépület építése
I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Diósgyőri Labdarúgó Stadion és kapcsolódó létesítményei üzemeltetése, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint az ingatlanok hasznosítása.
Hivatkozási szám: 75-17-2767
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
A Diósgyőri Labdarúgó Stadion és kapcsolódó létesítményei üzemeltetése, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint az ingatlanok hasznosítása 60 hónap időtartamban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A koncessziós beszerzés teljes összértéke (ÁFA nélkül)
Érték ÁFA nélkül: (Kérjük, adja meg a koncessziós beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés:
A Diósgyőri Labdarúgó Stadion és kapcsolódó létesítményei üzemeltetése, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint az ingatlanok hasznosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71315000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3533 Miskolc, Andrássy Gyula u. 61.
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
Természetben a Miskolc, 3525 Andrássy u. 61., hrsz. 21688, 21687/2 és részben a 21702/1 alatti kizárólag fedett ülőhellyel rendelkező stadion és kiszolgáló létesítményei. A stadion befogadó képessége 14.687 férőhely.
Az építmény rendeltetése: labdarúgó stadion.
A Kiviteli Tervdokumentációt Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az üzemeltetés és hasznosítás során a 22/2017. (VI.29.) NFM rendelet szabályaira.
Főbb feladatok:
- üzemeltetés, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellátása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben írtak szerint;
- a létesítmény hasznosítása;
- a stadionban a kialakított és általa nyújtott szolgáltatások tartalmának, színvonalának folyamatos magas szinten tartása, optimalizálása és garantálása a beüzemelési időszakot követően;
- a stadionban általa kialakított és nyújtott szolgáltatások és értékesítések profitszintjének maximalizálása, a jelen keresleti-kínálati viszonyok között;
- a keresleti-kínálati viszony bővítése, fejlesztése, folyamatosan megújuló tartalmú, innovatív szolgáltatások bevezetése és fenntartása;
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek reális szinten tartása hosszú távon;
- a szolgáltatásokhoz, azok indokolt bővítéséhez szükséges beruházások és beszerzések jelzése a tulajdonos felé;
- működtetéshez szükséges szakképzett, elégséges létszámú humán erőforrás biztosítása, akár alvállalkozók bevonásán keresztül;
- a műszaki és a szolgáltatási részlegek munkájának harmonizálása;
- a működéshez megfelelő adminisztrációs rendszer kialakítása, fenntartása és fejlesztése.
(az építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 2. Létesítmény vezető szakember szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 1. Éves nettó koncessziós díj (HUF) / Súlyszám: 90
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A koncessziós beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Koncessziós beszerzési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával került lefolytatásra
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli eljárás
IV.1.2) Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) A koncessziós beszerzési eljárás bírálatának fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14986 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: 1 Elnevezés: Üzemeltetési szerződés
Koncesszió/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen koncessziós beszerzési eljárás oka
x A koncessziós beszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mivel az eljárást megindító koncessziós felhívásra egyetlen gazdasági szereplő sem nyújtott be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2) A koncessziós beszerzési eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/ rész/koncessziós beszerzés eredetileg becsült összértéke:
A szerződés/rész végleges összértéke:
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem:
A koncesszió értéke szempontjából releváns egyéb adatok:
V.2.5) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.6) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben