Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/86
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.26.
Iktatószám: 7222/2017
CPV Kód: 45233200-1
Ajánlatkérő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv x
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07144
Postai cím: Béla király tér 8.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ács Rezső polgármester
Telefon: +36 74504184
E-mail: kuglics.krisztina@szekszard.hu, acs.rezso@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú Város területén útépítési és mélyépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú Város területén útépítési és mélyépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az
alábbi munkák (összesen hét főtétel) kivitelezése:
1. Bor utca építése
2. Kápolna tér burkolatjavítás
3. Parászta patak mederrendezése
4. Szőlőhegyi utak stabilizálása
5. Sárköz út burkolat felújítása
6. Csengey Dénes utca burkolat felújítása
7. Bartina út burkolat felújítása
Szekszárd, Bor utca építése:
A Bor utca útépítési és csapadékvíz­elvezetési engedélyezési terveinek elkészítése és az építési engedély megszerzése.
Tervezési szakasz:
Kezdőszelvény: 7425/1 hrsz ingatlan Északi telekhatára
Végszelvény: Bor utca 6. sz. főút körforgalmi csomópont csatlakozó ága
Tervezési hossz: cca. 3.150 fm
Tervezési paraméterek:
Tervezési osztály: B.VI.d.C (belterületi kiszolgáló út)
Tervezési sebesség: 30 km/h
Burkolatszélesség: 5,50 m
Padka: 2x0,75 m
Útpálya burkolata aszfalt legyen. Csapadékvíz­elvezetés nyílt, mederelemes árkokkal történjen. A kivitelezés során a szükséges
közműátépítéseket is el kell végezni. Az útépítéssel együtt kiépítendő a szennyvíz gerinccsatorna az út teljes hosszában. Az ingatlanokra
történő kiállásokat az útburkolat szélétől min. 1,5 m távolságban ledugózva kell kiépíteni. Amennyiben a gerinccsatorna üzemelő
hálózatra nem köthető rá, a végeit vízzáró módon le kell zárni.
Szekszárd, Kápolna tér burkolatjavítás:
A Kápolna tér, Kerékhegy utcától induló 333 m hosszú szakasza újítandó fel az alábbi technológiával:
15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg, 20 cm vtg. CP3/2 betonburkolat építése 6,0 m szélességben. A beton burkolatot utókezelni
szükséges. Dilatációs hézagok hossz­és keresztirányban 3­3 m­ként alakítandók ki. A kivitelezés során a csatlakozó kapubejárókat az új
burkolat szintjéhez kell igazítani a meglévő burkolat minőségében. A betonburkolatot az úttengely felé lejtő oldaleséssel, vápásan kell
kialakítani.
Szekszárd, Parászta patak mederrendezése:
A Parászta patak mederrendezését a Csernik és Tsa. Kft. 8/2014 sz. engedélyezési terve alapján kell kivitelezni a 2+748 ­ 3+154,6 km
sz. között. A kivitelezést megelőzően a szükséges hatósági engedélyek megszerzése és a kiviteli terv elkészítése szintén vállalkozó
feladata.
Szekszárd, Szőlőhegyi utak stabilizálása:
Szekszárdon a szőlőbirtokok között keskeny, nagy hosszesésű kiszolgáló utak találhatók. Jellemzően sovány beton, vagy szórt alap
burkolattal. Intenzív csapadékos időjárási körülmények között ezen utak burkolata erősen erodál, folyamatosan romlik. Ezt az állagromlást
kell az alábbi technológiával megállítani:
15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg, 20 cm vtg. CP3/2 betonburkolat építése 3,0 m szélességben. A beton burkolatot utókezelni
szükséges. Dilatációs hézagok keresztirányban 5­5 m­ként alakítandók ki. A betonburkolatot az úttengely felé lejtő oldaleséssel, vápásan
kell kialakítani.
A beton burkolat mellett 40­40 cm szélességben az alábbi szerkezetű burkolt padka építendő:
15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg
20,0 cm vtg. betonágyazat
10,0 cm vtg. előregyártott beton mederlap burkolat
A burkolt padka külső élét monolit beton lezárófoggal kell megtámasztani.
A beavatkozási helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Szekszárd, Sárköz út burkolat felújítása:
A Sárköz út Szekszárd Déli településrészén található. Kezdőszelvénye a Csatár úti útcsatlakozás, végszelvénye a Baranya­völgyi
buszforduló.
Tervezési hossz: cca. 2.850 fm
Tervezési paraméterek:
Tervezési osztály: B.V (belterületi gyűjtőút)
Tervezési sebesség: 50 km/h
Burkolatszélesség: 6,0 m
Padka: 2x0,75 m
A kivitelezés megkezdéséhez burkolat­felújítási tervet kell készíteni.
Az út funkciója a szőlőhegyi területek megközelítése. Állapota jelentősen leromlott, felújítása szükséges az alábbi technológiával:
Teljes pályaszerkezet csere a felület max. 15%­ban. A pályaszerkezet cserék helyét a munkaterület átadását követően a műszaki ellenőr
és megrendelő képviselőivel közösen kell kijelölni.
Vállalkozó feladata a műszaki leírásban meghatározott munkák tervezése és kivitelezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések között előfordulhat EU-Alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos beszerzés is (pl. ROP, KEOP: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 238 - 391946

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú Város területén útépítési és mélyépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/12/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2.361.872.852 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A változtatás részletes leírása, módosítás oka:
A Felek rögzítik, hogy a konzultációs eljárás során kiadott árazatlan költségvetés, amely alapján a kivitelező az ajánlatát megtette a „Szekszárd, Szőlőhegyi utak építése - útpálya" projektelem esetében összesen 33.399 m2 útéptési munkát tartalmazott. A szerződéskötését követően a szerződő felek képviselői a projektelem speciális elhelyezkedésére tekintettel tételesen felmérték. azokat az útszakaszokat, amelyeken a tervezési és építési munkákat a kivitelezőnek el kell végeznie. A tételes felmérés eredményeként a Felek megállapították, hogy a műszaki leírásban előírt tartalomnak megfelelő útszakaszok megépítése számos terület esetében akadályba ütközik, mivel több útszakasz esetében is (Szőke szurdik, Csötönyi-völgy- 1-1-0) az előírt pályaszélesség megépítéséhez régészeti lelehőlyként kijelölt terület bevonása szükséges, vagy az idegen tulajdonban lévő útszakaszok hossza olyan nagy mértékű (pl. Bodzás dűlő esetében), hogy azok tulajdonviszonyainak rendezése előre nem látható időtartammal megnövelik a tervezés, illetve engedélyeztetés időszükségletét, illetve hatással vannak a tényleges kivitelezés kezdési időpontjára. Tekintettel arra, hogy a 2011. évi CVIII. tv. 110. § (1) bekezdése alapján a „keretmegállapodás alapján kötendő szerződés(ek) időtartama, valamint a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát, illetve a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget", az akadályoztatással érintett útszakaszok megépítése a keretmegállapodás hatálya alatt nem végezhetők el.
A szerződő felek jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt részletes útlistát tekintik a szerződés időtartama alatt megépítendő utaknak. Az 1. sz. mellékletben csatolt utak teljes területe 28.475 m2, míg a burkolt padka felülete 1.099 m2. A tervezéshez végzett pontos mennyiségi felmérés alapján a vállalkozó módosította a projektelem kivitelezéséhez kapcsolódó építési tételek mennyiségét, amelyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Szekszárd Megye Jogú Város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi munkák (összesen hét főtétel) kivitelezése:1. Bor utca építése
2. Kápolna tér burkolatjavítás
3. Parászta patak mederrendezése
4. Szőlőhegyi utak stabilizálása
5. Sárköz út burkolat felújítása
6. Csengey Dénes utca burkolat felújítása
7. Bartina út burkolat felújítása
Szekszárd, Bor utca építése:A Bor utca útépítési és csapadékvízelvezetési
engedélyezési terveinek elkészítése és az építési engedély megszerzése.
Tervezési szakasz:Kezdőszelvény: 7425/1 hrsz ingatlan Északi telekhatára
Végszelvény: Bor utca 6. sz. főút körforgalmi csomópont csatlakozó ága
Tervezési hossz: cca. 3.150 fm
Tervezési paraméterek:Tervezési osztály:B.VI.d.C (belterületi kiszolgáló út)
Tervezési sebesség: 30 km/h
Burkolatszélesség: 5,50 m
Padka: 2x0,75 m
Útpálya burkolata aszfalt legyen. Csapadékvízelvezetés
nyílt, mederelemes árkokkal történjen. A kivitelezés során a szükséges
közműátépítéseket is el kell végezni. Az útépítéssel együtt kiépítendő a szennyvíz gerinccsatorna az út teljes hosszában. Az ingatlanokra
történő kiállásokat az útburkolat szélétől min. 1,5 m távolságban ledugózva kell kiépíteni. Amennyiben a gerinccsatorna üzemelő
hálózatra nem köthető rá, a végeit vízzáró módon le kell zárni.
Szekszárd, Kápolna tér burkolatjavítás:A Kápolna tér, Kerékhegy utcától induló 333 m hosszú szakasza újítandó fel az alábbi technológiával:
15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg, 20 cm vtg. CP3/2 betonburkolat építése 6,0 m szélességben. A beton burkolatot utókezelni szükséges. Dilatációs hézagok hossz és keresztirányban 33mként alakítandók ki. A kivitelezés során a csatlakozó kapubejárókat az új burkolat szintjéhez kell igazítani a meglévő burkolat minőségében. A betonburkolatot az úttengely felé lejtő oldaleséssel, vápásan kell kialakítani.
Szekszárd, Parászta patak mederrendezése:A Parászta patak mederrendezését a Csernik és Tsa. Kft. 8/2014 sz. engedélyezési terve alapján kell kivitelezni a 2+748 3+154,6 km sz. között. A kivitelezést megelőzően a szükséges hatósági engedélyek megszerzése és a kiviteli terv elkészítése szintén vállalkozó feladata.
Szekszárd, Szőlőhegyi utak stabilizálása:Szekszárdon a szőlőbirtokok között keskeny, nagy hosszesésű kiszolgáló utak találhatók. Jellemzően sovány beton, vagy szórt alap burkolattal. Intenzív csapadékos időjárási körülmények között ezen utak burkolata erősen erodál, folyamatosan romlik. Ezt az állagromlást kell az alábbi technológiával megállítani:
15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg, 20 cm vtg. CP3/2 betonburkolat építése 3,0 m szélességben. A beton burkolatot utókezelni szükséges. Dilatációs hézagok keresztirányban 55mként alakítandók ki. A betonburkolatot az úttengely felé lejtő oldaleséssel, vápásan kell kialakítani.
A beton burkolat mellett 4040cm szélességben az alábbi szerkezetű burkolt padka építendő:15,0 cm vtg. homokos kavics védőréteg 20,0 cm vtg. betonágyazat 10,0 cm vtg. előregyártott beton mederlap burkolat
A burkolt padka külső élét monolit beton lezárófoggal kell megtámasztani.
A beavatkozási helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Szekszárd, Sárköz út burkolat felújítása:A Sárköz út Szekszárd Déli településrészén található. Kezdőszelvénye a Csatár úti útcsatlakozás, végszelvénye a Baranyavölgyi buszforduló.Tervezési hossz: cca. 2.850 fm
Tervezési paraméterek:Tervezési osztály: B.V (belterületi gyűjtőút)
Tervezési sebesség: 50 km/h,Burkolatszélesség: 6,0 m,Padka: 2x0,75 m.
A kivitelezés megkezdéséhez burkolatfelújítási tervet kell készíteni.
Az út funkciója a szőlőhegyi területek megközelítése. Állapota jelentősen leromlott, felújítása szükséges az alábbi technológiával:
Teljes pályaszerkezet csere a felület max. 15%ban.
A pályaszerkezet cserék helyét a munkaterület átadását követően a műszaki ellenőr és megrendelő képviselőivel közösen kell kijelölni.
Módosítását jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2361872852
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosítása (a vállalkozási szerződés pontjainak feltüntetésével)
Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést:
6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetére 2.203.424.394,- Ft + Áfa, azaz Kettőmilliárd­kétszázhárommillió-négyszázhuszonnégyezer-háromszázkilencvennégy forint + általános forgalmi adó vállalkozói díj illeti meg.
Egyéb rendelkezések:
Szerződő felek a módosítás kapcsán rögzítik, hogy a módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak maradéktalanul megfelel, mivel a szerződés ellenértéke nem növekedett, hanem csökkent. Emellett a Kbt. 141. § (6) bekezdésben előírt feltételeknek is megfelel a következők szerint:
a) a vállalkozási szerződés keretmegállapodás alapján lefolytatott konzultációs eljárás alapján került megkötésre, amely eljárásban kizárólag az Vállalkozó, mint ajánlattevő vehetett részt;
b) a módosítás a műszaki tartalom csökkentésének eredményeként a vállalkozói díj növekedésével nem jár, így a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a Vállalkozó kötelezettségét új, jelentős elemre nem terjeszti ki.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti és a módosított vállalkozói díj különbözeti összegére, azaz nettó 158.448.458,- Ft összegre eső előleget, mindösszesen nettó 79.224.229,- Ft összeget Megrendelő részére a módosítás aláírásától számított 30 naptári napon belül visszautal.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek rögzítik, hogy a konzultációs eljárás során kiadott árazatlan költségvetés, amely alapján a kivitelező az ajánlatát megtette a „Szekszárd, Szőlőhegyi utak építése - útpálya" projektelem esetében összesen 33.399 m2 útéptési munkát tartalmazott. A szerződéskötését követően a szerződő felek képviselői a projektelem speciális elhelyezkedésére tekintettel tételesen felmérték azokat az útszakaszokat, amelyeken a tervezési és építési munkákat a kivitelezőnek el kell végeznie.
A részletes indoklást, okokat a hirdetmény VI.3) További információk pontja tartalmazza, valamint jelen 1. számú szerződésmódosítás II. pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2361872852 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2203424394 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben