Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/90
Beszerzés tárgya:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2017.06.01.
Iktatószám:7525/2017
CPV Kód:45221119-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EGOMAX Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Országos közutak üzemeltetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A meglévő Sióagárdi Sió-híd (gépjármű által használt közúti
híd) teljes körű, minden szerkezeti elemre kiterjedő felújítás kivitelezése és a hídfelújítás idejére
terelő út és provizórikus híd építése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 452415937 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
További tárgyak:45221111-3
45111100-9
45233120-6
71322000-1
71322300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Magyarország, Tolna megye, 63123 jelű összekötő út, 1+077 km szelvény.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés b) pont).
A meglévő 7583 hídtörzsszámú Sióagárdi Sió-híd (gépjármű által használt közúti híd) teljes körű,
minden szerkezeti elemre kiterjedő felújítás kivitelezése és a hídfelújítás idejére terelő út és
provizórikus híd építése a
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasút és Hajózási Hivatal által kiadott
UVH/UH/136/36/2014. iktatószámú jogerős építési engedélyében a SpeciálTerv Kft. által készített
Ht.13.039. tervszámú, 2014. áprilisi keltű, „Sióagárdi Sió-híd felújításának tervezése - Egyesített
terv - B - HÍDÉPÍTÉS” elnevezésű terv, valamint a csatolt GeoExpert Geotechnikai tervező és
szakértő Kft. által készített talajmechanikai szakvéleményben,
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasút és Hajózási Hivatal által kiadott
UVH/UH/136/38/2014. iktatószámú jogerős kiviteli terv jóváhagyó határozatában a SpeciálTerv
Kft. által készített Ht.13.039. tervszámú, 2014. áprilisi keltű, „Sióagárdi Sió-híd felújításának
tervezése - Egyesített terv - B-HÍDÉPÍTÉS” elnevezésű kiviteli tervdokumentáció, valamint a csatolt
GeoExpert Geotechnikai tervező és szakértő Kft. által készített talajmechanikai szakvéleményben,
• Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott
KH-T/KF/ÚT/NS/A/287/24/2014. iktatószámú jogerős építési engedélyében a SpeciálTerv Kft. által
készített „Sióagárdi Sió-híd felújításának tervezése Egyesített terv E - Terelőút Építése, Ideiglenes
Forgalom-technika című Ht.13.039. számú és „Sióagárdi Sió-híd felújításának tervezése Egyesített
terv F - Provizórium Engedélyezési Terve” című Ht.13.039 tervszámú tervdokumentációk alapján,
valamint a további egyéb közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A híd jelenlegi paraméterei:
• Legnagyobb szabad nyílás: 34,50 m
• Felszerkezet hossza: 35,60 m
• Híd keresztmetszeti elrendezése: 0,75m+4,50m +0,75m
• Alapozás: takart szerkezet (feltételezhetően vert fa cölöpalapok)
• Felszerkezet: kéttámaszú, alsópályás, szegmens felső övű, felül nyitott, rácsos tartós acélhíd,
zórésvas pályalemezzel
A felújított híd paraméterei:
• Legnagyobb szabad nyílás: 34,50 m
• Felszerkezet hossza: 35,60 m
• Híd keresztmetszeti elrendezés: 0,75m+4,50m +0,75m
• Felszerkezet: kéttámaszú, alsópályás, szegmens felső övű, felül nyitott, rácsos tartós acélhíd,
ortotróp pályalemezzel
• Teherbírása: „40/1993” jelű teher
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
• Hídhoz csatlakozó út felújítása összesen 35,95 méter hosszban, továbbá 2-2 méter aszfaltozás a
híd csatlakozásánál,• Terelőút építése 166,91 méter hosszban,
• 22 tonna teherbírású provizórium építése, üzemeletetése és bontása,
• ideiglenes forgalomtechnika kiépítése
• szükséges és esetlegesen hiányzó kezelői hozzájárulások, közmű nyilatkozatok beszerzése,
• egyéb szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése,
• szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára,
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
• a forgalomba helyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a
jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által
biztosítandó dokumentáció elkészítése,
• forgalomba helyezést megelőzően az elkészült híd próbaterhelésének elvégzése (próbaterhelési
terv alapján),
• Híd és provizórium vízi közlekedést irányító jelzéseire vonatkozó tervek elkészítése és
engedélyezése,
• Provizóriumra meglévő, jogerős, engedélyes tervdokumentáció alapján kiviteli terv jóváhagyás
megszerzése Kormányhivataltól. Vagy eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén új egyesített
engedélyes és kiviteli terv készítése és jóváhagyás megszerzése Kormányhivataltól.
A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő MSZ.2. pontot igazoló szakember MSZ.2. pontjában alkalmassági minimumkövetelményként előírtakon felüli szakmai tapasztalata (releváns szakmai tapasztalat db.) 35
2 Szerz. telj.-ben részt vevő MSZ.2.-t ig. szakember önálló szerkezettel bíró, közúti provizórikus híd építésében és bontásában valamint a prov. híd üzemeltetésben szerzett szak. tapasztalat (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14216 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2016/0000140/001/00 Rész száma: 1 Elnevezés: Hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EGOMAX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária utca 6.
Város: Erdőkertes
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13823894-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 275600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 452415937
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EGOMAX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mária utca 6.
Város: Erdőkertes
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2113
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13823894-2-13

Hivatalos név: HÍD Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14517286-2-44

Hivatalos név: SZEGED BETON Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város:
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12780462-2-41

Hivatalos név: HÍDÉPSZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóberek u. 3. B105
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13863182-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 1.)
Ajánlattevő neve: EGOMAX Kft.
Címe: 2113 Erdőkertes, Mária utca 6.
Adószám: 13823894-2-13.
2.)
Ajánlattevő neve: H-SZ Sióagárd Konzorcium.
Címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Vezető tag neve: HÍD Zrt.
Címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Adószám: 14517286-2-44.
Tag neve: SZEGED BETON Kft.
Címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Adószám: 12780462-2-41.
3.)
Ajánlattevő neve: HÍDÉPSZOLG Kft.
Címe: 1112 Budapest, Tóberek u. 3. B105
Adószám: 13863182-2-43.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges