Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/82
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.04.30.
Iktatószám:7554/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Felső-Tiszai Vízitúra Sportegyesület
Teljesítés helye:4951 Tiszabecs Kis utca 23-27. helyrajzi szám:528
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dán Tüzép Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Tiszai Vízitúra Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71429526
Postai cím: Szent Miklós Tér 7
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dallos Sándor
Telefon: +36 302798881
E-mail: dallossanyi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tiszabecs vízitúra mh., vízesblokk felújítása
Hivatkozási szám: EKR001119972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tiszabecs vízitúra megállóhely, vizesblokk felújítása”
A Felső-tiszai Vízitúra Sportegyesület a Vidám Delfin Kft. tulajdonában lévő ingatlanon a projekt keretében vízitúra megállóhelyet kíván létesíteni. Az ingatlan földszintjének vízitúra megállóhellyé alakítása Európai Uniós pályázati forrásból (GINOP-7.1.9-17-2018-00013 pályázatból) valósul meg.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60597261 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tiszabecs vízitúra mh, vizesblokk felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4951 Tiszabecs Kis utca 23-27. helyrajzi szám:528
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyszín bemutatása, a tervezett átalakítás leírása:
Felső-tiszai Vízitúra Sportegyesület - 4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 7. – tulajdonában lévő Tiszabecs vízitúra megállóhely meglévő vizesblokk épület teljes körű felújítása a feladat.
A munkák a GINOP-7.1.9-17-2018-00013 azonosítószámú projekt keretében kerülnek megvalósításra.
A meglévő földszint + tetőtér magas épület földszintjén lévő épített vizesblokk felújításán belül teljes körű átépítés, korszerűsítés történik. A felújítás célja a mai modern kor igényeinek való megfelelés, korszerű építészeti-, épületgépészeti és elektromos rendszerek és megoldások alkalmazása, amely során hosszú távon is a fenntartási és üzemeltetési költségek a jelenleginél alacsonyabb szinten tarthatók.
Funkciójában marad az épület, új funkció nem lesz kialakítva benne. Az átalakítási munkák kizárólag csak a földszintet (vizesblokk) érintik.
A külső konyha rész beépítésével egy mozgássérült vizesblokkot alakítunk ki. A gépészeti tér nagyobb lesz, s egy lábmosó rész is ki lesz alakítva. A bontási és építési munkák alapvetően a belteret érintik, de kis mértékben a bejárati homlokzat is. Az akadálymentesség biztosítása érdekében egy új vasbeton szerkezetű rámpa épül az épület előtt.
1. Bontási munkák: a bontás célja egy olyan tiszta épületváz láthatóvá tétele, mely a meghagyhatónak ítélt szerkezet esetlegesen rejtett hibáiról is vall, és amelyet a mai igények szerint fel tudunk szerelni, be tudunk rendezni.
Bontással érintett szerkezetek, elemek: Külső ajtók (a külső ablakok maradnak), belső nyílászárók, meglévő padló és falburkolatok, meglévő védő- és aljzatbeton, meglévő szaniterek (wc csészék, kézmosók, zuhanyzók, vizeldék a melegvíz tároló (HMV tartály) kivételével)
2. Építési munkák: a bontási munkák elvégzése után az épületen belül új talajnedvesség és üzemi víz elleni szigetelés lesz kialakítva. Az építési helyszínen (fszt.) új belső gépészeti és elektromos hálózat épül ki. A vizesblokk teljes mennyezetén bontható, illetve fix álmennyezet épül. Az egész földszinten új padló és falburkolat készül a szaniterek cseréjével együtt.
Az épület három oldali külső falát nem érinti az átalakítás. Ugyanakkor a bejárati falon nyílásképzés, illetve befalazás készül. Ezen falon a hőszigetelést és homlokzatképzést újra el kell készíteni.
Az épület felújítás mennyiségi meghatározása:
A felújítással érintett összes nettó alapterület nagysága: 127,02 m2
Az épület felújítási munkái során 30 m2 betonaljzat lett felbontva és 10 m3 beton lett beépítve. A falazáshoz 8 m3 falazatbontásra és 20 m2 teherhordó falazat, illetve 130 m2 válaszfal építésre lesz szükség. A falak és a mennyezet vakolására 592 m2 vakolási munka vált szükségessé. Belső burkolatok: 380 m2 lapburkolat bontása után, 125m2 kerámia padlóburkolat és 475 m2 csempe falburkolat készül. A külső felületek kialakítására 42 m2 térkő burkolat készül. Az így kialakított helyiségekbe 5 db homlokzati, és 2 db beltéri ajtó, továbbá 2 db WC paraván ajtó kerül beépítésre. Az elbontott zuhany válaszfalszerkezet 28,8 m2 nagyságú. A padló szerkezet kialakításánál 141,6m2 talajnedvesség elleni szigetelés és 115,37 m2 padlóhőszigetelés készül. Üzemi víz elleni szigetelés mennyisége 185,48 m2. A tervezett munkálatok részét képezik az elektromos és gépészeti munkák is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munka NEM engedélyköteles tevékenységnek minősül. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. További információt a kiviteli tervdokumentáció és a tételes, mennyiségi árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki épületgépészeti rendszerek kivitelezésében szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki hidegburkoló munkában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 Jótállási idő (min. 36 - max. 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00013
II.2.9) További információ:
II.2.7.: A szerződés teljesítési határidejét a munkaterület átadásától kell számítani. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24822 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszabecs vízitúra megállóhely, vizesblokk felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dán Tüzép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92163333
Postai cím: Szakolyi Utca 69
Város: Balkány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
E-mail: dantuzep@gmail.com
Telefon: +36 305658641
Internetcím(ek): (URL) www.dantuzep.com
Fax: +36 42260004
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24200022215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68362235
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60597261
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet, Hidegburkolás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MADURA és TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99371344
Postai cím: Ibolya Utca 17
Város: Balkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21813113215

Hivatalos név: Dán Tüzép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92163333
Postai cím: Szakolyi Utca 69
Város: Balkány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4233
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24200022215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges