Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/88
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.09.
Iktatószám: 7583/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mezőtúri Református Egyházközség
Teljesítés helye: Magyarország, 5400. Mezőtúr, Kossuth tér 7. Hrsz. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúri Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK20762
Postai cím: Petőfi út 2
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihalina László elnök-lelkipásztor
Telefon: +36 56550741
E-mail: mezotur@reformatus.hu
Fax: +36 56550741
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mezotur.reformatus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://mezotur.reformatus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - a „Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00001 tárgyú projekt keretében - a Mezőtúri Református Nagytemplom turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó részleges épület felújítási kivitelezési munkálatai elvégzésére vonatkozóan.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00001 tárgyú projekt keretében a Mezőtúri Református Nagytemplom felújítása kivitelezési munkálatainak elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 191.511.713 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés - a „Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00001 tárgyú projekt keretében - a Mezőtúri Református Nagytemplom turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó részleges épület felújítási kivitelezési munkálatai elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45262690-4
45262700-8
45111100-9
45111200-0
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331000-6
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45260000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, 5400. Mezőtúr, Kossuth tér 7. Hrsz. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőtúr, Kossuth tér 7. Hrsz. 5. ingatlanon meglévő műemlék épület, - továbbiakban „Létesítmény”- részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése.
Létesítmény típusa: műemléki védelem alatt álló templom (azonosító 6027; törzsszám 3979.).
Beruházás főbb mennyiségei a teljes projektre vetítve:
(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, meglévő hatályos engedélyek és az árazatlan költségvetés tartalmazzák.)
- tető felújítása 1500 m2;
- homlokzati felületek helyreállítása 2280 m2;
- templom belső terének felújítása: az utólagos falszigetelések, nyílászáró javítások, meglevő elektromos vezetékek bevésése után a belső falfelületek javítása és festése; padlóburkolat átépítése, felújítása, tisztítása, padlófűtés kivitelezése 300m2-es zónában;
- farestaurálási munkák: 640 fm. Földszinti és emeleti padsorok felújítása, (földszinti padsorok) restaurálása. A felújításhoz farestaurátor bevonása szükséges. A restaurátori munkákat restaurátori tervek alapján lehet végezni, melyeket a kivitelezés megkezdése előtt örökségvédelmi bejelentés keretében kell az engedélyező hatóságnak benyújtani ;
- Torony tér turisztikai fejlesztése 1100 m2;
- Templomtér hőmérsékletének temperálása, mintegy 300 m2-en kerül sor padlófűtés kiépítésére;
- Épület részleges akadálymentesítése.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a hatályos örökségvédelmi engedély. Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, árazatlan költségvetésben foglaltak, a rendelkezésre álló engedély, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal. A feladatok között fa restaurátori feladatok is szerepelnek.
A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- jelen Ajánlattételi dokumentáció tartalma és előírásai, a csatolt kiviteli tervek, alapján a Létesítmény megvalósításához, használatba vételéhez szükséges összes kivitelezési munka határidőben és megfelelő minőségben történő elvégzése, amelynek eredményeképpen a projekt céljai és a szerződés céljai teljesülnek. Vállalkozó feladata addig terjed, amíg a kiviteli tervdokumentációban, az engedélyben és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
- Nyertes ajánlattevő kötelessége mindazon a Megvalósulási terv és további minden olyan dokumentum elkészítése, amely a Létesítmény üzembe- és használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges; Megvalósulási tervet pdf és dwg állományban is Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania Nyertes ajánlattevőnek.
- A restaurálási tervek elkészítése, melyeket a kivitelezés megkezdése előtt örökségvédelmi bejelentés keretében kell az engedélyező hatóságnak benyújtani.
- Az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.
Ahol az ajánlattételi felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell. Az egyenértékűség igazolására vonatkozó részletes információkat a Közbeszerzési dokumentáció/Segédlet az ajánlatok összeállításához kötete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés (SZAKMAI AJÁNLAT) Ajánlattevő által történő önálló - Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti! Ajánlattevő, a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezze az Ajánlatkérő számára. Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján - amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt - a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja. Az árazott költségvetés benyújtásával kapcsolatos részteles részletes információkat a Közbeszerzési dokumentáció/Segédlet az ajánlatok összeállításához kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Lásd a VI.1.5) További információk pontot  20
2 3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. rész-szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - a „Történelmi emlékhelyhez kapcsolódó Mezőtúri Református Látogatóközpont létrehozása” TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00001 tárgyú projekt keretében - a Mezőtúri Református Nagytemplom turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó részleges épület felújítási kivitelezési munkálatai elvégzésére vonatkozóan.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kertész utca 22. Fszt. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476729-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 191.481.653
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 191.511.713
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hód 2000 Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kertész utca 22. Fszt. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476729-2-42

Hivatalos név: Túrszol Építési-Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 25.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271026-2-16

Hivatalos név: Tridó 2005 Építőipari Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 4. I. emelet 3.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13420776-2-16

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉSEK feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:
II.2.5) Értékelési szempontok Minőségi kritérium pontjához:
2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember műemléki védelem alatt álló (műemlék) épületen végzett magasépítési kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap) (min:0 hónap - max. 36 hónap)

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges