Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2016.01.15.
Iktatószám:758/2016
CPV Kód:45000000-7;45232000-2;45232140-5;45231110-9;45330000-9;45350000-5
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:Pécs, Péchy Blanka tér, József Attila utca, Kaffka M. utca - Köztársaság tér, Eötvös utca, Apáczai Csere János körtér, Páfrány utca, Esztergár utca, Köztársaság tér, Építők útja és Pollack M. utca, Ércbánya utcai lakótelep területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Terra-21 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér út 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Győri Csaba
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Terra-21 Kft.
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város/Község: Leányfalu
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Pécs, Péchy Blanka tér, József Attila utca, Kaffka M. utca - Köztársaság tér, Eötvös utca, Apáczai Csere János körtér, Páfrány utca, Esztergár utca, Köztársaság tér, Építők útja és Pollack M. utca, Ércbánya utcai lakótelep területe
NUTS-kód HU231
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/01/14 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv 1999. évi kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január) szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
A részletes műszaki tartalmat a 3. és az 5. kötet tartalmazza.
A 10 vezetékszakasz során cserére kerül DN40 - DN 400 között méretben 1975 fm nyomvonalban távfűtési vezeték, 52 db szakaszelzáró szerelvény beépítésével, valamint 11. szakaszként kiépítésre kerül DN 80-as méretben 1305 fm nyomvonalban új távfűtési vezeték 4 db szakaszelzáró szerelvény beépítésével.
A jelenlegi távfűtési vezetékeket ugyanis hagyományos technológiával, helyszíni hőszigeteléssel, vasbeton védőcsatornában helyezték el. A felújítás során a meglévő acél csővezetékeket a hőszigeteléssel együtt el kell bontani, és a vasbeton csatornába, annak szükséges mértékű elbontásával, homok feltöltésbe kell az új, előszigetelt, műanyag köpenycsöves acél csővezetékeket elhelyezni.
A csővezeték csere során ISOPLUS vagy azzal megegyező előreszigetelt acél csővezetékek, un. „1 x megerősítésű” hőszigeteléssel, vagy azzal egyenértékű vezetékek kerülnek beépítésre.
A pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátásánál megszüntetésre kerül az 1978-ban létesült földgáztüzelésű kazántelepet, amelynek jelenlegi hőellátási rendszere pazarló és a korszerűsítése elkerülhetetlen. Ezt követően, a kiépítendő távhővezetéken keresztül, a fogyasztók csatlakoznak a városi távhőellátó rendszerre amelynek hőellátását lényegében biomassza-tüzelésű pécsi erőmű biztosítja. Az új távvezeték szintén ISOPLUS vagy azzal megegyező előreszigetelt acél csővezeték amely.
További feladatok:
- átadási és megvalósulási terv készítése
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása (üzempróbák, tömörítési, teherbírási próba, teljesítménypróba, üzembe helyezés)
- a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés].
Nem támogatott műszaki tartalom nincs.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232000-2
45232140-5
45231110-9
45330000-9
45350000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 432589059 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 270 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)10
A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap)1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11055 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/06/06 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1057 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/01/23 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
3.10 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a részszámlák és a végszámla kizárólag a Mérnök által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolásalapján nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban. A szerződés teljesítése során legfeljebb 3 részszámla és végszámla nyújtható be - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására az átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. A részszámlák kibocsátására a nyertes ajánlattevőnek az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 25, 50 és 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetősége.
4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított max. 270 naptári napon belül köteles teljesíteni, mely időtartamba beleszámít az átadás-átvételi eljárás időtartama is.
4.3 A Vállalkozó a Szerződést az alábbi ütemezés szerint valósítja meg:
I. ütem: 5. szakasz vezetékcseréinek megvalósítása
Részhatáridő: 45 naptári nap
II. ütem: Műszaki átadás-átvétel lezárása
Véghatáridő: a szerződéskötést követő 270 naptári nap.

Módosított:
3.10 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a részszámlák és a végszámla kizárólag a Mérnök által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolásalapján nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban. A szerződés teljesítése során legfeljebb 4 részszámla és végszámla nyújtható be - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására az átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. A részszámlák kibocsátására a nyertes ajánlattevőnek az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 25, 50, 75 és 95 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetősége.
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint 2015. szeptember 30.-ig előteljesítés során teljesíti, mely időtartamba beleszámít az átadás-átvételi eljárás időtartama is.
4.3 A Vállalkozó a Szerződést az alábbi ütemezés szerint valósítja meg:
I. ütem: 5. szakasz vezetékcseréinek megvalósítása
Részhatáridő: 45 naptári nap
II. ütem: Műszaki átadás-átvétel lezárása
Véghatáridő: a szerződéskötést követő 259 naptári nap.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az „Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányás lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) (továbbiakban: Projekt) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása tárgyában a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.), mint Megrendelő (továbbiakban együtt: Felek) a Terra-21. Közmű-és Mélyépítő Kft., mint Vállalkozó között 2015. január 14-én Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.
Felek a Szerződésben öt kivitelezési szakaszban állapodtak meg azzal, hogy az utolsó szakasz megvalósításának határideje 45 nap, azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel lezárásának véghatárideje a szerződéskötést követő 270 naptári nap. Az ötödik kivitelezési szakasz a Szerződés szerint útburkolati, helyreállítási munkákat is magában foglal.
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2015. március 16-án kelt levelében tájékoztatta Kedvezményezettet arról, hogy a Pécs - Kovácstelep csapadékvíz-elvezetésének és útburkolatának rekonstrukcióját ez évben megkezdi és várhatólag 2015. év szeptemberében befejezi. A tájékoztatásból megállapítható, hogy a tervezett rekonstrukció egy része (Pécs-Kovácstelep, Hóvirág u., Jácint u., Levendula u. és Ürögi fasor) egybe esik a Projekt tárgykörébe tartozó utcákkal. A Polgármesteri Hivatal levelében kérte Kedvezményezettet, hogy működjön együtt a munkálatokkal megbízott BIOKOM Kft.-vel.
2015. április 21-én kelt levelében a BIOKOM Kft. azzal a kéréssel kereste meg Kedvezményezettet, hogy mivel a Projekt által érintett területen a csapadékvíz elvezetése és az útburkolatok rekonstrukciós munkálatai várhatóan a 2015. III. negyedévre esnek, ezért kérik Kedvezményezettet, hogy lehetőség szerint a Projekt fizikai befejezését - azaz az érintett utcák aszfalt burkolatának végleges helyreállítását - a BIOKOM Kft. által végzett csapadékvíz elvezetés feladatainak ütemezéséhez igazítsa.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/09 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő egyetért a hírdetmény tartalmával.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/12 (év/hó/nap)