Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/92
Beszerzés tárgya: Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.06.06.
Iktatószám: 7701/2017
CPV Kód: 45251100-2
Ajánlatkérő: MVM Hungarowind Kft.
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.;AsiaNet Hungary Kft.;Energy Hungary Energetikai Zrt.;ELIOS INNOVATÍV ZRT;SAG Hungaria Kft.,
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: villamosenergia-termelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Hungarowind Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22917
Postai cím: Szentendrei út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gaál József
Telefon: +36 13042370
E-mail: hungarowind@mvm.hu
Fax: +36 13042907
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarowind.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarowind.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
További tárgyak: 71245000-7
35711000-1
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és
kivitelezési feladatok ellátása
A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek beépített teljesítménye 0,320
MWp. Legalább 4 MWp teljesítményű erőműegység is
megvalósítandó. A megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőművek beépített összteljesítménye 100 MWp nagyságrendű. Minden
megvalósítandó fotovoltaikus (PV) erőmű esetében szükséges hálózati csatlakozás kiépítése, a megvalósítandó fotovoltaikus (PV)
erőművek hálózati csatlakozási teljesítményére tekintettel várhatóan nem minden esetben lesz megoldható a 20 kV vagy annál kisebb
feszültségszinten történő hálózati csatlakozás, 120 kVos
vagy akár 400 kVos
feszültségszintű hálózati csatlakozás (és az ennek
érdekében szükséges alállomási munkák) megvalósítása várható.
A szállítási terjedelem lefedi a fotovoltaikus (PV) erőművek típustervezését, adaptációs (kiviteli) tervezését, méretezését, szerkezeti
kialakításának terveit, statikai méretezését, a komponensek gyártását, beszerzését, tesztelését, leszállítását, tárolását és őrzését, az
építési terület managementjét, a berendezések és az irányítástechnika telepítését, a villamos szerelést, a minőségbiztosítást, üzembe
helyezést, a hálózati csatlakozást, az üzemeltető és karbantartó személyzet oktatását, a teljes magyar nyelvű dokumentáció (amelynek
részét kell, hogy képezzék a berendezésekre vonatkozó telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatók is) leszállítását, az üzembe
helyezés lefolytatását.
Egy telephelyen belül a fő technológiai elemek típusa nem változtatható, így értelemszerűen nem megengedett különböző gyártók által
gyártott, illetve egyazon gyártó által forgalmazott eltérő típusú fő technológiai berendezések telepítése, az csak műszakilag indokolt
esetben, az Ajánlatkérő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.
A műszaki leírásban szereplő magyar szabvány követelményekkel azonos / azokkal mindenben megfelelő nemzetközi szabványnak való
megfelelőség is elfogadható az Ajánlatkérő részéről.
Alapkövetelmény a szerződéskötéskor érvényben lévő magyar jogszabályoknak mindenben maradéktalanul megfelelő, magyar nyelvű
tervdokumentáció, arra jogosult tervezők aláírásával. A tervdokumentáció tartalmi, formai követelményeit előíró jogszabályokat és a
hatályban lévő szabványok előírásait be kell tartani.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Garantált rendelkezésre állás mértéke %ban ( Min: 99,00 %. Ajánlati elem a minimum feletti megajánlás értéke: legkedvezőtlenebb szintje: 0,00%, legkedvezőbb szintje: 1,00%) 30
2 3. Megvalósítás (tervezés és kivitelezés) időigénye a munkaterület átadásától számítva 20
3 3.1. legalább 300 kWtól legfeljebb 499,999 kWig (csatlakozási teljesítmény) teljesítményű erőműegységek esetén (naptári nap) min: 180, max: 540 8
4 3.2. legalább 500 kWtól legfeljebb 4 MWig (csatlakozási teljesítmény) teljesítményű erőműegységek esetén (naptári nap) min: 180, max: 540 4
5 3.3. legalább 4,000001 MWtól legfeljebb 20 MWig (csatlakozási teljesítmény) teljesítményű erőműegységek esetén (naptári nap) min: 180, max: 540 8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: nem ismert
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16693 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében Fotovoltaikus (PV) erőművek létesítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10727201-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: AsiaNet Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvántelki út 54. fsz. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14923502-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Energy Hungary Energetikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23036190-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ELIOS INNOVATÍV ZRT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869497-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SAG Hungaria Kft.,
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.
- tartószerkezeti és építészeti tervezés
- villamos tervezés
- építészeti munkák és segédmunkák
- acél tartószerkezetek szerelése
- kerítés építészeti munkák
- villamos szerelési munkák
- középfeszültségű kábelezési munkák
- térvilágítás szerelés
- mérnökszolgáltatások
- tűz-és vagyonvédelmi munkák
- földelési munkák
- villámvédelmi munkák
- védelem és irányítástechnikai munkák
AsiaNet Hungary Kft.
- inverterek kommunikációs rendszerének szerelési munkáinak egy része,
- monitoring rendszer üzembe helyezési munkáinak egy része,
- meteorológiai eszközök telepítésének egy része
Energy Hungary Energetikai Zrt.
Tervezési feladatok: típustervek készítése; modellezés, hozamvizsgálat elvégzése; engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése; megvalósulási dokumentáció elkészítése
- építészeti és építőipari tevékenységek
- tartószerkezet telepítése
- napelem modulok rögzítése
- inverterek telepítése
- AC/DC oldali illetve irányítástechnikai, adatközlő kábelek kiépítése
- villamos szerelési munkák
- 120 kv-os vagy annál nagyobb feszültségszintű villamos hálózati csatlakozás létesítése
ELIOS INNOVATÍV ZRT
- tervezés egy része, kivitelezés egy része
SAG Hungaria Kft.
földmunka, tartószerkezeti tervezés, helyszíni szerelési tevékenység, minőség-ellenőrzés, tervezés és tervellenőrzés, projektmenedzsment, kivitelezés ellenőrzése, üzembe helyezés támogatása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10727201-24-4

Hivatalos név: AsiaNet Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvántelki út 54. fsz. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14923502-2-41

Hivatalos név: Energy Hungary Energetikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles utca 6769.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23036190-2-05

Hivatalos név: ELIOS INNOVATÍV ZRT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14869497-2-41

Hivatalos név: SAG Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: 1. Közös ajánlattevők
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő:
Név: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.
Székhelye: 1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.
Tagok adatai:
Vezető tag neve: MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.
Székhelye: 1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.
Adószáma: 10727201-2-44
Tag neve: AsiaNet Hungary Kft.
Székhelye: 1041 Budapest, Istvántelkiút 54. fsz. 2.
Adószáma: 14923502-2-41
2. Ajánlattevő neve: Energy Hungary Energetikai Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 3526 Miskolc, Szeles utca 67-69.
Adószám: 23036190-2-05
3. Közös ajánlattevő neve: PV naperőmű_2017 Konzorcium
Székhelye: 1053 Budapest, Magyar utca 36.
Tagok adatai (név, székhely):
Vezető tag: ELIOS INNOVATÍV ZRT., 1053 Budapest, Magyar utca 36.
Adószám: 14869497-2-41
Tag 1: SAG Hungaria Kft., 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Adószám: 14187834-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges