Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7726/2018
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:MÁV Zrt. 20. sz. vasútvonal Veszprém - Herend 562 - 567 hm. szelvény közötti alépítményhibás pályaszakasz, továbbá a 20. sz. vasútvonal Szentgál - Városlőd - Kislőd 687 - 691 hm. szelvények
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VASÚTVILL Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 305996483
E-mail: hodos.anett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „20. sz. Székesfehérvár Szombathely vasútvonal Veszprém Herend 562567 hm. és Szentgál VároslődKislőd 687691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kbt. Harmadik része szerinti, - a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel - nemzeti eljárásrend, építési beruházásra irányuló, nyílt közbeszerzési eljárás annak érdekében, hogy a MÁV Zrt. 20. sz. vasútvonal Veszprém - Herend 562 - 567 hm. szelvény közötti alépítményhibás pályaszakasz, továbbá a 20. sz. vasútvonal Szentgál - Városlőd - Kislőd 687 - 691 hm. szelvények közötti forgalombiztonság folyamatosan biztosítva legyen.
Az eljárás kiemelt célja a MÁV Zrt. vasútvonalán a forgalombiztonságot veszélyeztető alépítményhibás pályaszakaszok átépítése, és az ezzel bevezetésre került sebességkorlátozások felszámolása, illetve a további állagromlás megakadályozása. A kivitelezés megvalósításához a 20. számú vasútvonal érintett szakaszainak teljes kizárására van szükség, aminek előre egyeztetett vágányzári ideje 2018. év június-augusztusa. A vágányzár megkezdése (rögzített vágányzár: 2018. június 18. - 2018. augusztus 31.) előtt a Nyertes Ajánlattevőnek minimum két hónapra lesz szüksége az előkészítésre (részletes vágányzári kérelem benyújtása, deponálásra alkalmas területek kijelölés, idegen területek tulajdonosaival történő egyeztetések, organizáció készítése, anyagbiztosítások tervezése, rendelése, kiszolgáló utak létesítése).
Veszprém - Herend vonalszakasz 562-567 hm. szelvények közötti pályaszakaszon a kialakult féloldali süppedések, síktorzulások és irányhibák nagygépi vágányszabályozással lokális ágyazatpótlással csak ideiglenes jelleggel szüntethetők meg. Tartós megoldásra kizárólag az alépítményi hibák megszüntetésével van lehetőség. A vonalszakaszon jelenleg 40 km/h lassújel került bevezetésre.
Szentgál - Városlőd-Kislőd fekszint- és irányhibákkal terhelt, folyamatos állapotromlásnak kitett 687+00 - 691+00 szelvények közötti szakaszán 40 km/h lassújel került bevezetésre, amelyet a folyamatos fenntartási munkák ellenére sem lehet feloldani. A tárgyi pályaszakaszon a töltés magassága a bal oldalon 8-10 m, a jobb oldalon 5-8 m között változik. A helyreállítás során a korábbi átépítéskor töltésfejelésre használt salakok teljes kitermelése, és az iszapos alacsony konzisztenciájú talajok stabilizálása szükséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 998086350 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „20. sz. Székesfehérvár Szombathely vasútvonal Veszprém Herend 562567 hm. és Szentgál VároslődKislőd 687691 hm. szelvények közötti alépítményhibás pályaszakaszainak helyreállítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234113-1
További tárgyak:45234114-8
45234116-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: MÁV Zrt. 20. sz. vasútvonal Veszprém - Herend 562 - 567 hm. szelvény közötti alépítményhibás pályaszakasz, továbbá a 20. sz. vasútvonal Szentgál - Városlőd - Kislőd 687 - 691 hm. szelvények
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon:
Vasúti vágány bontása építése al- és felépítménnyel együtt: 830vm
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon felsővezetéki szerkezet bontása és építése:
Felsővezetéki szerkezet bontásaépítése: 1050m
Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező egyvágányú nyílt hozzáférésű vasúti fővonalon vonali biztosítóberendezés átépítése
Vonali biztosítóberendezés átépítése: 550m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott szakember 4 éves vasútépítési tevékenység területén szerzett tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalata (évben megadva) (0-4 év) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18463 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 49165-3/2017/MAV Rész száma: Elnevezés: „20 sz. vasútvonal Veszprém - Herend 562 - 567 hm. szelvények és Szentgál - Városlőd-Kislőd 687- 691 hm. szelvények közötti alépítményhibás vasúti pályaszakaszainak helyreállítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VASÚTVILL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@vasutvill.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10813267-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1040000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 998086350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 61,9 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunkák egyes részfeladatai, geodézia egyes részfeladatai, hídfelújítási munkák részfeladatai, felsővezetéki munkák részfeladatai, távközlési munkák részfeladatai, biztosítóberendezési munkák részfeladatai, vasúti pályaépítés részfeladatai, szakértői feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VASÚTVILL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10813267-2-42

Hivatalos név: SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14564477-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Közbeszerzési Értesítőben megjelent az Ajánlati felhívás 2017.12.18-án, Kbt. 113. § (5) bekezdés alapján. Viszont a hirdetmény ezt nem tudja kezelni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges