Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/85
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.05.
Iktatószám: 7910/2021
CPV Kód: 45212421-3
Ajánlatkérő: Felcsút Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felcsút Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15727567207
Postai cím: Fő U. 75.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros László
Telefon: +36 22594036
E-mail: titkarsag@felcsut.hu
Fax: +36 22253481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://felcsut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://felcsut.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490672021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490672021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Víztározó turisztikai célú fejlesztése Felcsúton
Hivatkozási szám: EKR000490672021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212421-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
Tó -Étterem épületének építése, hasznos alapterület 594,60 m2
Konyhatechnológia
Teraszok, lépcső 215,27 m2
Tervezett burkolt útfelület 1.203,22 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Többfunkciós sportpálya kialakítása földfeltöltéssel telepített lelátóval 1 db
Tereprendezés és fásítás
Íves vasbeton pilonhoz kapcsolt feszítőrudas rendszerrel megtámasztott acél felszerkezetű gyalogos híd építés 1 db
Kilátó terasz építés 1 db
Opcionális feladatok:
Tűzivíz tározó 36 m3 tározótartállyal 1 db csatlakozócsonkkal 1 db
Amennyiben a szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan nem biztosított, akkor kerül az opciós rész megrendelésre.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): - Jelen eredménykötelemmel járó építési munkák három különböző szakirányú építési munkát tartalmaznak (magasépítés, hídépítés, közművesítés és parkrendezés), de ezen munkák munkaterületei egybeérnek, a vasút és a tározó miatt csak egyfelől közelíthetőek meg, a közművesítés és parkrendezés munkaterületén keresztül érhetőek csak el a magasépítési és a hídépítési munkák munkaterületei. Ezért a munkaterületek nem különíthetőek el egymástól.
- Az egymás munkaterületein való átjárás, a csatlakozási pontok vertikális és horizontális elhelyezkedése miatt a munkaszervezési, munka- és balesetvédelmi, valamint a garanciális felelősségi határok nem szétválaszthatóak;
- a különböző építmények különböző munkafázisai egymással időben logikai kapcsolatban vannak, azok külön szerződés kereteiben nem lehetnének összehangolhatók (Pl. a hídelem beemeléséhez megfelelő kiépítettségű útalap szükséges, épület közműcsatlakozási stb.)
- Az építési beruházás egy turisztikai fejlesztés, fizikai, műszaki, funkcionális elkülönültség nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Víztározó turisztikai célú fejlesztése Felcsúton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112441-8
További tárgyak: 45112711-2
45212421-3
45221113-7
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8089 Felcsút, hrsz.: 02/4, 467
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
Tó -Étterem épületének építése, hasznos alapterület 594,60 m2
Konyhatechnológia
Teraszok, lépcső 215,27 m2
Tervezett burkolt útfelület 1.203,22 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Tervezett burkolt járda felület 1.177,77 m2
Többfunkciós sportpálya kialakítása földfeltöltéssel telepített lelátóval 1 db
Tereprendezés és fásítás
Íves vasbeton pilonhoz kapcsolt feszítőrudas rendszerrel megtámasztott acél felszerkezetű gyalogos híd építés 1 db
Kilátó terasz építés 1 db
Opcionális feladatok:
Tűzivíz tározó 36 m3 tározótartállyal 1 db csatlakozócsonkkal 1 db
Amennyiben a szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan nem biztosított, akkor kerül az opciós rész megrendelésre.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M3. alkalmasságot igazoló az építési helyszínen az építést irányító szakember épület építés helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt) 10
2 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M4. alkalmasságot igazoló az építési helyszínen az építést irányító szakember híd építés helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt) 10
3 4. Építéstechnológiai terv 5
4 5. Munkaerőterv 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Tűzivíz tározó 36 m3 tározótartállyal 1 db csatlakozócsonkkal 1 db
Amennyiben a szükséges oltóvízmennyiség a meglévő tűzcsapról jegyzőkönyvvel igazoltan nem biztosított, akkor kerül az opciós rész megrendelésre.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolás módja:
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható (EKR űrlap).
Ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. f) és ia) - szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és ka) pontok szerinti kizáró okok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlattevő ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
6. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap).
7. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben csupán arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján: a felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (turisztikai célú fejlesztésre irányuló kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot (mintát ld. Útmutató 48. old.).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
G1.
a felhívás feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 675 000 000,- HUF-ot.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap).
Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (Útmutató ajánlattevőknek – 3. sz. minősítési formanyomtatvány).
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1-M2.:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben csupán arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: a felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő alkalmasságként elfogadja azon szerződést is, amennyiben a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M3-M4.:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben csupán arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:
 Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a szakember kamarai számát és a jogosultság megszerzésének időpontját kérnénk megadni nyilatkozat formában.
 Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni nyilatkozat formában (Útmutató ajánlattevőknek – 4. sz. minősítési formanyomtatvány). Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél benyújtásával köteles igazolni a szakember.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M5:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben csupán arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe:
 Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a szakember kamarai kérnénk megadni nyilatkozat formában.
 Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni nyilatkozat formában (mintát ld. Útmutató 49-50. old.).
> Folyt: VI.3.9) További információk:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M1.
Nem rendelkezik a felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésszerűen teljesített egy íves vasbeton pilonhoz kapcsolt feszítőrudas rendszerrel megtámasztott acél felszerkezetű híd építését tartalmazó építési referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
M2.
Nem rendelkezik a felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésszerűen teljesített legfeljebb kettő szerződés keretében teljesített, legalább összesen 250 m2 hasznos alapterületet érintő konyhát is tartalmazó új épület építési munkáját tartalmazó építési referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
M3-M5: Egy szakember legfeljebb kettő alkalmassági követelményt igazolhat.
M3.
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 2. pontjában meghatározott, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott) építészmérnök vagy építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy
e) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 3. pontjában meghatározott, „MV-É-R” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
f) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
g) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 3. pontjában meghatározott) szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskola vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M4.
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./3. rész 2. pontjában meghatározott, „MV-KÉ” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott) okleveles építőmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 2. pontjában meghatározott) építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M5.
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 3. pontjában meghatározott, „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontjában meghatározott) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel, vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontjában meghatározott) gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
> Folyt: VI.3.9) További információk:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási kötelezettség:
Műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 36 hónap kivéve az épület, melyre a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti 3, 5 és 10 év.
Késedelmi kötbér:
ÁFA nélkül számított opciós tétel nélküli szerződéses összeg 0,5%-a naptári naponta, maximum a nettó opciós tétel nélküli szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:
ÁFA nélkül számított opciós tétel nélküli szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:
ÁFA nélkül számított opciós tétel nélküli szerződéses összeg 20%-a.
Jólteljesítési biztosíték:
A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított kiszámlázott ellenszolgáltatás összegének 2,5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 11736020-15727567-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 250.000.000 HUF/év és 150.000.000 HUF/káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozását Ajánlatkérő a KFE-00205-/2020 iktatószámú Támogatói Okirat alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és az ajánlatkérő saját forrásiból biztosítja.
A támogatás a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 2. cikk (2) bekezdés m) pontja alapján helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatásnak minősül.
A támogatási intenzitás mértéke 98,0027% hazai központi költségvetési előirányzatból, de maximum az elszámolható költség 100,0% erejéig; amely a mindenkor hatályos Támogatói Okirat alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó szerződéses összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint a 32/B. § (1)-(2) bekezdésekben előírtak figyelembevételével történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
A nyertes ajánlattevő - a végszámlát is ide értve - 5 db opciós tétel megrendelése esetén 6 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi ütemezésben és mértékben nyújthatóak be:
 1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tétel nélküli feladatok 20%-os teljesítését követően az opciós tétel nélküli szerződéses összeg 20%-a;
 2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tétel nélküli feladatok 40%-os teljesítését követően az opciós tétel nélküli szerződéses összeg 20%-a;
 3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tétel nélküli feladatok 60%-os teljesítését követően az opciós tétel nélküli szerződéses összeg 20%-a;
 4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tétel nélküli feladatok 80%-os teljesítését követően az opciós tétel nélküli szerződéses összeg 20%-a;
 Adott esetben: 5. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tételek 100%-os teljesítését követően a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tétel összeg 100%-a;
 Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített opciós tétel nélküli feladatok 100%-os teljesítésekor a műszaki- átadás átvételt követően az opciós tétel nélküli szerződéses összeg fennmaradó 20 %-a.
A beruházás engedélyköteles építési beruházás, ezért a tevékenységek számlázásakor alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását nem teszi lehetővé.
Folyt. III.1.7)
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti a szerződésben foglalt opciós tétel nélküli teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, melyet – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg kifizetését ajánlatkérő nem köti előleg visszafizetési biztosíték nyújtásához.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára az ütemterveket aktualizálnia kell.
Az aktualizált ütemterv benyújtása a szerződéskötés feltétele, és a vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
Ajánlattevő a megajánlott szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés teljesítésekor a helyszínen az építést irányító szakemberként alkalmazni köteles. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember a kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a
424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire. Az ajánlatnak az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. > Folyt. VI.3.9) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10000000
A befizetés helye: Felcsút Községi Önkormányzat
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11736020-15727567-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Átutalás esetén az utalás közleményében kérnénk szerepeltetni a közbeszerzés megnevezését: „Víztározó turisztikai célú fejlesztése Felcsúton”.
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.
Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2-3. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás 4-5. ért. sz.:B./B.) pontja szerinti pontkiosztás módszere
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült aláírás-mintáját vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan
2. Az eljárás eredményeként egy vállalkozási szerződés kerül megkötésre.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
4. A közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős személy: Kovács Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00324
5. Benyújtandó iratok jegyzéke az Iratjegyzék_nyilatkozatminták dokumentum szerint.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
7. Ajánlati biztosíték igazolása:
 bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek:
az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el
 átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés
8. Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg a G1 és M1-M5. alkalmassági követelmény vonatkozásában.
9. Egy szakember legfeljebb kettő alkalmassági követelményt igazolhat.
10. 2-3. értékelési szempont vonatkozásában szakmai tapasztalatként ajánlatkérő:
- a jogosultsággal rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzését követő projekteket;
- a jogosultsággal nem rendelkező szakember esetén szakmai tapasztalatnak, csak a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli projekteket
fogadja el.

> Folyt. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság / Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél benyújtásával köteles igazolni a szakember.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
> Folyt. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság / Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
e) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 4. pontjában meghatározott, „MV-ÉG-R” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
f) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
g) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 4. pontjában meghatározott) szakirányú építőipari technikusi vagy szakirányú építőipari szakképző iskolai végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
> Folyt. IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei/Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része
az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges